Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2180(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0088/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0088/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.28
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0164

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 510kWORD 102k
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (ΕΕΑ)
P8_TA(2016)0164A8-0088/2016
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2180(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση της Ακαδημίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Ακαδημία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0078/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (ΕΑΑ) και την κατάργηση της απόφασης 2000/820/ΔΕΥ(4), και ιδίως το άρθρο 16,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, που τροποποιεί την απόφαση 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (ΕΑΑ)(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0088/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 46.
(2) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 46.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 256 της 1.10.2005, σ. 63.
(5) ΕΕ L 163 της 29.5.2014, σ. 5.
(6) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2180(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση της Ακαδημίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Ακαδημία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0078/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (ΕΑΑ) και την κατάργηση της απόφασης 2000/820/ΔΕΥ(4), και ιδίως το άρθρο 16,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, που τροποποιεί την απόφαση 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (ΕΑΑ)(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0088/2016),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2014·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 46.
(2) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 46.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 256 της 1.10.2005, σ. 63.
(5) ΕΕ L 163 της 29.5.2014, σ. 5.
(6) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2180(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0088/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές της καταστάσεις, ο τελικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας («η Ακαδημία») για το οικονομικό έτος 2014 ανήλθε σε EUR 8 575 859, που αποτελεί αύξηση κατά 1,43% σε σύγκριση με το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της Ακαδημίας προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2014, («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου») δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα πως οι ετήσιοι λογαριασμοί της Ακαδημίας είναι αξιόπιστοι και οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Επακολούθηση της απαλλαγής για το 2013

1.  επισημαίνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι, όσον αφορά δύο παρατηρήσεις που περιέχονταν στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2011 και επισημαίνονταν με την ένδειξη «εκκρεμεί» στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2012 και «σε εξέλιξη» στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2013, λήφθηκαν διορθωτικά μέτρα και πλέον επισημαίνονται και οι δύο με την ένδειξη «ολοκληρώθηκε» στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2013· επισημαίνει, ακόμα, ότι, όσον αφορά τρεις παρατηρήσεις που περιέχονταν στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2012 και επισημαίνονταν με την ένδειξη «εκκρεμεί» ή «σε εξέλιξη» στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2013, λήφθηκαν διορθωτικά μέτρα και στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2013 επισημαίνονται πλέον οι δύο με την ένδειξη «ολοκληρώθηκε» και η μία με την ένδειξη «σε εξέλιξη»· επισημαίνει, σε σχέση με τις τρεις παρατηρήσεις που περιλαμβάνονταν στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2013, ότι οι δύο επισημαίνονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως «σε εξέλιξη» και η μία ως «ά.α»·

2.  επισημαίνει ότι, με βάση τα στοιχεία που δίνει η Ακαδημία:

   σύμφωνα με την πολιτική της Ακαδημίας για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και τη δήλωση προστασίας της ιδιωτικότητας που κοινοποιείται στους υποκείμενους των δεδομένων, η Ακαδημία έχει δημοσιεύσει στον ιστότοπό της δηλώσεις συμφερόντων του διευθυντή, του αναπληρωτή διευθυντή, του προϊσταμένου εταιρικών υπηρεσιών και των μελών του διοικητικού συμβουλίου της· δέχεται ότι οι δηλώσεις συμφερόντων που έχουν υπογράψει οι υπάλληλοι της Ακαδημίας, οι αποσπασμένοι εθνικού εμπειρογνώμονες και άλλα πρόσωπα που συνεργάζονται άμεσα με την Ακαδημία δεν δημοσιεύονται προκειμένου να περιοριστεί η περιττή δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων·
   μετά τη μετεγκατάσταση της Ακαδημίας από το Bramshill στις νέες, ανακαινισμένες κεντρικές εγκαταστάσεις της στη Βουδαπέστη, λήφθηκαν μέτρα για την εξασφάλιση της οικονομικής αποδοτικότητας και της φιλοπεριβαλλοντικότητας των χώρων εργασίας της Ακαδημίας·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

3.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 97,40%, που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 2,51% σε σύγκριση με το 94,89% του 2013· επιβεβαιώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 82,40%, που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 6,74% σε σύγκριση με το 89,14% του 2013·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος

4.  επισημαίνει ότι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς της Ακαδημίας το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν ήταν υψηλό, ανερχόμενο σε 1 287 094 EUR, που αναλογεί στο 15% του συνολικού προϋπολογισμού του 2014 και αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 4% σε σύγκριση με το 2013· παρατηρεί, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου, ότι το επίπεδο των μεταφορών πιστώσεων ήταν υψηλό για τον τίτλο ΙΙ (διοικητικές δαπάνες), ανερχόμενο σε 383 940 EUR (59%), που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 29% σε σύγκριση με το ποσό των 145 414 EUR (30%) του 2013· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι το επίπεδο μεταφορών πιστώσεων είναι υψηλότερο από ό,τι τα προηγούμενα έτη λόγω της μετεγκατάστασης της έδρας τον Οκτώβριο του 2014, και επειδή τα τιμολόγια για τα μαθήματα του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2015 δεν είχαν εισπραχθεί πριν από το κλείσιμο του οικονομικού έτους·

5.  επισημαίνει με ανησυχία το επίπεδο ακυρώσεων δεσμευμένων πιστώσεων που είχαν μεταφερθεί από το 2013, που ανήλθε σε 129 828 EUR (15%)· επισημαίνει ότι το υψηλό ποσοστό ακυρώσεων οφείλεται κυρίως στην ακύρωση του έργου Matrix και στο γεγονός ότι το κόστος των επιστροφών στο πλαίσιο των συμφωνιών επιχορήγησης του 2013 ήταν χαμηλότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί· ζητεί από την Ακαδημία να εκπονεί κατάλληλη ανάλυση χρηστών για τα συναφή έργα και να συγκεντρώνει ακριβέστερες πληροφορίες από τους δικαιούχους της για την εκτίμηση του κόστους επιχορηγήσεων· επισημαίνει ότι το υψηλό επίπεδο ακυρώσεων σε σχέση με επιστροφές λόγω κόστους χαμηλότερου από ό,τι είχε εκτιμηθεί, στο πλαίσιο των συμφωνιών επιχορήγησης προηγούμενων ετών, αποτελεί σύνηθες φαινόμενο στη δημοσιονομική διαχείριση της Ακαδημίας, και για τούτο θα πρέπει να εξεταστεί με εξαιρετική προσοχή από την Ακαδημία· επισημαίνει, ακόμα, ότι ακυρώθηκε το 14% των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στον Τίτλο III, οι οποίες αφορούσαν κυρίως μαθήματα και δραστηριότητες επικοινωνίας·

6.  επισημαίνει ότι η Ακαδημία βελτίωσε το σύστημα παρακολούθησης του προϋπολογισμού της με την κατάρτιση μηνιαίων δημοσιονομικών εκθέσεων και την περιοδική διεξαγωγή συνεδριάσεων με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στο δημοσιονομικό κύκλωμα, για την ανάλυση της κατάστασης και την ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος· επισημαίνει ότι, ως αποτέλεσμα, την τελευταία πενταετία παρατηρείται διαρκής μείωση του ποσοστού μεταφορών και ακυρώσεων· καλεί την Ακαδημία να μειώσει περαιτέρω το επίπεδο των μεταφορών δεσμευμένων πιστώσεων στο επόμενο έτος και να το διατηρήσει όσο το δυνατόν χαμηλότερο·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

7.  επιβεβαιώνει ότι η Ακαδημία καθιέρωσε κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των υποψηφίων και την κατάρτιση πίνακα επικρατέστερων υποψηφίων, που χρησιμοποιούνται από την επιτροπή επιλογής στις διαδικασίες πρόληψης και συνδέουν τα βαθμολογικά όρια με τον σκοπό για τον οποίο καθορίζονται· επισημαίνει ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόστηκαν για τις διαδικασίες προσλήψεων που άρχισαν τον Απρίλιο του 2014· καλεί την Ακαδημία να ενημερώσει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την τελική αξιολόγηση των κατευθυντήριων γραμμών μόλις εξεταστούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου της Επιτροπής (IAS)· καλεί την Ακαδημία να ενσωματώσει χωρίς καθυστέρηση τις απαιτούμενες βελτιώσεις στις κατευθυντήριες γραμμές της·

8.  καλεί την Ακαδημία να εφαρμόζει με αυστηρότητα τα μέτρα σχετικά με τη διακριτική ευχέρεια και τον αποκλεισμό στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, με κατάλληλους ελέγχους προϋποθέσεων σε κάθε περίπτωση, και να εφαρμόζει τα κριτήρια αποκλεισμού προκειμένου να αποκλείονται εταιρείες σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, ένα μέτρο καίριας σημασίας για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

9.  επισημαίνει ότι οι εταίροι και οι ενδιαφερόμενοι με τους οποίους συνεργάζεται η Ακαδημία για την επίτευξη των στόχων της εκπροσωπούνται στα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης στο πεδίο της επιβολής του νόμου και σε άλλους συναφείς τομείς, καθώς και σε οργανισμούς κατάρτισης στην Ευρώπη, ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν εδώ οι εθνικές αστυνομικές ακαδημίες· επισημαίνει ότι με βάση τα στοιχεία της Ακαδημίας σε σχέση με τη φύση της δραστηριότητάς της και το ειδικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί, δεν συνεργάζεται με ομάδες συμφερόντων σε νομοθετικές ή άλλες σχετικές δραστηριότητες·

10.  δηλώνει ότι οι ετήσιες εκθέσεις της Ακαδημίας θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη συμμόρφωση όσον αφορά τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα· καλεί την Ακαδημία να περιλάβει ένα τυποποιημένο κεφάλαιο για τα θέματα αυτά στην ετήσια έκθεσή του·

11.  καλεί τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης που έχουν καθιερώσει κώδικες δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να επιταχύνουν τα μέτρα εφαρμογής τους, όπως είναι οι έλεγχοι δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων·

12.  ζητεί την υιοθέτηση σαφούς στρατηγικής για τους καταγγέλλοντες δυσλειτουργίες και κανόνων για την αντιμετώπιση της μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα· επισημαίνει στην Ακαδημία ότι πρέπει να εγκρίνει δεσμευτικούς εσωτερικούς κανόνες για τους καταγγέλλοντες δυσλειτουργίες, όπως επιτάσσει το άρθρο 22γ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014·

Εσωτερικός έλεγχος

13.  επισημαίνει ότι, με βάση την ετήσια έκθεση της Ακαδημίας, όλες οι συστάσεις που εξέδωσε η IAS έχουν υλοποιηθεί· επισημαίνει ότι η IAS επιβεβαίωσε, αφού έλαβε από την Ακαδημία πληροφορίες σχετικά με τις βελτιώσεις, ότι δύο από τις συστάσεις της είχαν υλοποιηθεί, ενώ για τις άλλες τρεις θα κοινοποιήσει τη θέση της μετά την προσεχή εξέταση των στοιχείων ή τον προσεχή έλεγχο επακολούθησης· καλεί την Ακαδημία να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα της εξέτασης, μόλις αυτά είναι διαθέσιμα·

Επιδόσεις

14.  επισημαίνει ότι το κόστος μετεγκατάστασης της Ακαδημίας από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ουγγαρία εκτιμήθηκε σε 1 006 515 EUR, ποσό το οποίο χρηματοδοτήθηκε κατά 43% από την Ακαδημία μέσω εξοικονομήσεων που προέκυψαν λόγω του χαμηλότερου διορθωτικού συντελεστή που εφαρμόζεται για τα δικαιώματα του προσωπικού στην Ουγγαρία· επιβεβαιώνει ότι το υπόλοιπο ποσό χρηματοδοτήθηκε εξίσου με συνεισφορές της Επιτροπής και του Ηνωμένου Βασιλείου·

15.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το 2014 το διοικητικό συμβούλιο της Ακαδημίας ανέθεσε τις λογιστικές υπηρεσίες της στην Επιτροπή, για να μειώσει τις διοικητικές της δαπάνες· επισημαίνει ότι ο διορισμός του υπολόγου της Επιτροπής ως υπολόγου της Ακαδημίας τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2014·

Λοιπά σχόλια

16.  καλεί την Ακαδημία να ενισχύσει τις διαδικασίες και τις πρακτικές της με στόχο την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και να συμβάλει ενεργά σε μια προσανατολισμένη στα αποτελέσματα διαδικασία απαλλαγής·

o
o   o

17.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016(1) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2016)0159.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου