Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2180(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0088/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0088/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.28
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0164

Hyväksytyt tekstit
PDF 175kWORD 81k
Torstai 28. huhtikuuta 2016 - Bryssel Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2014: Euroopan poliisiakatemia (CEPOL)
P8_TA(2016)0164A8-0088/2016
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 28. huhtikuuta 2016 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiakatemian talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (2015/2180(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan poliisiakatemian lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan poliisiakatemian tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä poliisiakatemian vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä poliisiakatemialle (05584/2016 – C8-0078/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3)ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta ja päätöksen 2000/820/YOS kumoamisesta 20. syyskuuta 2005 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/681/YOS(4)ja erityisesti sen 16 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta annetun neuvoston päätöksen 2005/681/YOS muuttamisesta 15. toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 543/2014(5),

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7)ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0088/2016),

1.  myöntää Euroopan poliisiakatemian johtajalle vastuuvapauden poliisiakatemian talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan poliisiakatemian johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 46.
(2)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 46.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 256, 1.10.2005, s. 63.
(5)EUVL L 163, 29.5.2014, s. 5.
(6)EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 28. huhtikuuta 2016 Euroopan poliisiakatemian varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä (2015/2180(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan poliisiakatemian lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan poliisiakatemian tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä poliisiakatemian vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä poliisiakatemialle (05584/2016 – C8-0078/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3)ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta ja päätöksen 2000/820/YOS kumoamisesta 20. syyskuuta 2005 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/681/YOS(4)ja erityisesti sen 16 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta annetun neuvoston päätöksen 2005/681/YOS muuttamisesta 15. toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 543/2014(5),

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0088/2016),

1.  toteaa, että Euroopan poliisiakatemian tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan poliisiakatemian varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan poliisiakatemian johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 46.
(2)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 46.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 256, 1.10.2005, s. 63.
(5)EUVL L 163, 29.5.2014, s. 5.
(6)EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 28. huhtikuuta 2016, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiakatemian talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (2015/2180(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiakatemian talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0088/2016),

A.  toteaa, että Euroopan poliisiakatemian, jäljempänä 'poliisiakatemia', tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2014 oli 8 575 859 euroa, mikä merkitsee 1,48 prosentin lisäystä vuoteen 2013 verrattuna; toteaa, että poliisiakatemian koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan poliisiakatemian tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että poliisiakatemian tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että vuoden 2011 kertomuksessa esitettyjen kahden huomautuksen osalta, jotka vuoden 2012 kertomuksessa olivat ”tekemättä” ja vuoden 2013 kertomuksessa ”kesken”, korjaavia toimia on toteutettu ja molemmat on tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan nyt ”toteutettu”; toteaa lisäksi, että vuoden 2012 kertomuksessa esitettyjen kolmen huomautuksen osalta, jotka vuoden 2013 kertomuksessa olivat ”tekemättä” tai ”kesken”, korjaavia toimia on toteutettu ja kaksi on tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan nyt ”toteutettu” ja yksi on ”kesken”; toteaa, että vuoden 2013 kertomuksessa esitetyistä kolmesta huomautuksesta kaksi on ”kesken” ja yhden tilanne on ”ei relevantti”;

2.  panee merkille, että

   eturistiriitojen ennaltaehkäisyä ja hallintaa koskevien poliisiakatemian toimintaperiaatteiden sekä rekisteröidyille ilmoitetun tietosuojaselosteen mukaisesti poliisiakatemia julkaisi verkkosivustollaan johtajan, varajohtajan, hallintopäällikön ja hallintoneuvoston jäsenten ilmoitukset sidonnaisuuksista; toteaa, että poliisiakatemian henkilöstön jäsenten, kansallisten asiantuntijoiden ja muiden poliisiakatemian kanssa suoraa yhteistyötä tekevien henkilöiden ilmoituksia sidonnaisuuksista ei ole julkaistu henkilötietojen tarpeettoman julkistamisen rajoittamiseksi;
   useita toimenpiteitä on toteutettu sen jälkeen, kun poliisiakatemia siirtyi Bramshillistä vasta kunnostettuun päätoimipaikkaansa Budapestiin, jotta varmistettiin poliisiakatemian työympäristön kustannustehokkuus ja ympäristöystävällisyys;

Talousarvio- ja varainhallinto

3.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2014 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 97,40 prosenttia, mikä merkitsee 2,51 prosenttiyksikön lisäystä 94,89 prosentista vuoteen 2013 verrattuna; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 82,40 prosenttia, mikä merkitsee 6,74 prosenttiyksikön vähennystä 89,14 prosentista vuoteen 2013 verrattuna;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

4.  panee poliisiakatemian tilinpäätöksestä merkille, että varainhoitovuodelta toiselle siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus oli suuri, 1 287 094 euroa, eli 15 prosenttia vuoden 2014 koko talousarviosta ja että lisäystä oli 4 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna; panee merkille tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, että varainhoitovuodelta toiselle tehtyjen siirtojen määrä osastossa 2 (hallintomenot) oli suuri, 383 940 euroa (59 prosenttia), ja 29 prosenttia suurempi kuin vuonna 2013 (145 414 euroa, 30 prosenttia); toteaa kuitenkin, että varainhoitovuodelta toiselle siirrettyjen määrärahojen edellisvuotta korkeampi osuus johtui lähinnä päätoimipaikan uudelleensijoittamisesta, joka toteutettiin lokakuussa 2014, sekä koulutustilaisuuksia koskevista laskuista, jotka erääntyivät tammi-helmikuussa 2015 ja joita ei saatu ennen varainhoitovuoden päättymistä;

5.  panee huolestuneena merkille, että vuodelta 2013 siirrettyjen sidottujen määrärahojen peruuntumisaste oli 129 828 euroa (15 prosenttia); korostaa, että korkea peruuntumisaste johtui lähinnä Matrix-hankkeen peruuttamisesta sekä siitä, että vuoden 2013 avustussopimuksilla korvattiin oletettua vähemmän kuluja; kehottaa poliisiakatemiaa toteuttamaan vastaavista hankkeista asianmukaiset käyttäjiä koskevat analyysit ja hankkimaan edunsaajiltaan tarkempia tietoja avustusten kustannuksia arvioidessaan; huomauttaa, että määrärahojen korkea peruuntumisaste, joka liittyi siihen, että edellisvuoden avustussopimuksilla korvattiin oletettua vähemmän kuluja, on toistuva ilmiö poliisiakatemian talousarviohallinnossa, ja katsoo, että poliisiakatemian olisi kiinnitettävä ilmiöön erityistä huomiota; panee lisäksi merkille, että 14 prosenttia osastossa 3 siirretyistä lähinnä koulutukseen ja tiedotustoimintaan tarkoitetuista määrärahoista vapautettiin;

6.  korostaa, että poliisiakatemia tehosti talousarvionsa seurantajärjestelmää laatimalla kuukausittaisia talousarvioraportteja ja järjestelmällä säännöllisesti kaikkien rahoitusprosessin toimijoiden välisiä kokouksia mahdollisten määrärahasiirtojen analysoimiseksi ja niiden määrän minimoimiseksi; panee merkille, että tämän tuloksena määrärahasiirtojen ja peruutusten määrä prosenttiyksikköinä on laskenut jatkuvasti viimeisten viiden vuoden aikana; kehottaa poliisiakatemiaa kuitenkin pienentämään entisestään seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettävien sidottujen määrärahojen osuutta ja pitämään se mahdollisimman pienenä;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

7.  toteaa, että poliisiakatemian mukaan se on hyväksynyt hakijoiden pisteyttämistä koskevat suuntaviivat sekä esivalintakaavakkeen, joita valintalautakunta käyttää palvelukseenottomenettelyissä ja joilla yhdistetään pisteytyksen kynnysarvot niiden taustalla oleviin perusteluihin; panee merkille, että näitä suuntaviivoja on sovellettu palvelukseenottomenettelyissä huhtikuusta 2014 alkaen; kehottaa poliisiakatemiaa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle suuntaviivojen lopullisesta arvioinnista heti, kun tilintarkastustuomioistuin ja komission sisäinen tarkastus (IAS) ovat arvioineet ne; kehottaa poliisiakatemiaa sisällyttämään mahdolliset korjaukset viipymättä suuntaviivoihin;

8.  pyytää poliisiakatemiaa toteuttamaan tinkimättä toimia, jotka liittyvät harkintavaltaan ja poissulkemiseen julkisissa hankinnoissa, ja toteuttamaan kaikissa vaiheissa asianmukaiset taustaselvitykset sekä soveltamaan poissulkemista koskevia perusteita sulkeakseen mahdollisissa eturistiriitatapauksissa yritykset menettelyn ulkopuolelle, koska tämä on tärkeää unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

9.  toteaa, että kumppanit ja sidosryhmät, joiden kanssa poliisiakatemia tekee yhteistyötä tavoitteidensa saavuttamiseksi, muodostuvat unionin elimistä lainvalvonnan alalla ja muilla siihen liittyvillä aloilla sekä eurooppalaisista koulutuselimistä, joista merkittävä rooli on kansallisilla poliisiopistoilla; panee merkille poliisiakatemian toteamuksen, että sen toiminta ja erityinen toimiala huomioon ottaen poliisiakatemia ei työskentele edunvalvojien kanssa lainsäädännön alalla tai muilla siihen liittyvillä aloilla;

10.  katsoo, että poliisiakatemian vuosikertomuksilla voisi olla tärkeä merkitys avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja lahjomattomuuden noudattamisessa; kehottaa poliisiakatemiaa sisällyttämään vuosikertomukseensa näitä asioita koskevan luvun;

11.  kehottaa menettelysäännöt käyttöön ottaneita unionin toimielimiä ja erillisvirastoja, parlamentti mukaan luettuna, tehostamaan täytäntöönpanotoimiaan, kuten taloudellisista sidonnaisuuksista annettujen ilmoitusten tarkastamista;

12.  kehottaa hyväksymään selkeän väärinkäytösten paljastusstrategian sekä sääntöjä pyöröovi-ilmiön torjumiseksi; muistuttaa poliisiakatemiaa siitä, että sen on hyväksyttävä väärinkäytösten paljastajia koskevat sitovat sisäiset säännöt 1. tammikuuta 2014 voimaan tulleiden henkilöstösääntöjen 22 c artiklan mukaisesti;

Sisäinen tarkastus

13.  panee poliisiakatemian vuosikertomuksesta merkille, että kaikki IAS:n antamat tarkastussuositukset on otettu huomioon; toteaa, että saatuaan poliisiakatemialta tietoja parannuksista IAS vahvisti, että kaksi sen suosituksista oli pantu täytäntöön, kun taas kolmea jäljellä olevaa suositusta koskevasta palautteesta ilmoitetaan seuraavan asiakirjatarkastuksen tai seurantatarkastuksen jälkeen; kehottaa poliisiakatemiaa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tarkastuksen tuloksista heti, kun ne ovat saatavilla;

Toiminnan tuloksellisuus

14.  toteaa, että poliisiakatemian muutosta Yhdistyneestä kuningaskunnasta Unkariin aiheutuneet kustannukset olivat arviolta 1 006 515 euroa, joista poliisiakatemia on rahoittanut 43 prosenttia säästöillä, joita muodostuu siitä, että Unkarissa sovelletaan pienempää korjauskerrointa henkilöstöetuuksiin; toteaa, että jäljelle jäävä määrä rahoitettiin komission ja Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusosuuksin;

15.  panee tyytyväisenä merkille, että poliisiakatemian hallintoneuvosto ulkoisti vuonna 2014 kirjanpitopalvelunsa komissiolle vähentääkseen hallinnollisia kulujaan; panee merkille, että komission tilinpitäjän nimittäminen poliisiakatemian tilinpitäjäksi tuli voimaan huhtikuussa 2014;

Muita huomautuksia

16.  kehottaa poliisiakatemiaa tehostamaan unionin taloudellisten etujen turvaamiseen tarkoitettuja menettelyjään ja käytäntöjään ja edistämään aktiivisesti tulossuuntautunutta vastuuvapausmenettelyä;

o
o   o

17.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 28. huhtikuuta 2016(1) antamaansa päätöslauselmaan.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0159).

Oikeudellinen huomautus