Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2175(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0095/2016

Внесени текстове :

A8-0095/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.29
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0165

Приети текстове
PDF 592kWORD 114k
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (AESA)
P8_TA(2016)0165A8-0095/2016
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2014 година (2015/2175(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0073/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО(4), и по-специално член 60 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8‑0095/2016),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2014 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 81.
(2) OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 81.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2014 година (2015/2175(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0073/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО(4), и по-специално член 60 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8‑0095/2016),

1.  Констатира, че окончателните годишни отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  Одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2014 година;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 81.
(2) OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 81.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 28 април 2016 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2014 година (2015/2175(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8‑0095/2016),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2014 година възлиза на 181 179 098 EUR, което представлява увеличение от 8,47% спрямо 2013 г., като има предвид, че 21,1% от бюджета на Агенцията е от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата заявява в своя доклад за годишните отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2014 година („доклада на Сметната палата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година

1.  Отчита, въз основа на информацията, предоставена от Агенцията, че тя:

   е предприела корективни действия за формализиране и документиране на използваните критерии за възлагане на част от сертификационните си дейности на националните авиационни органи и квалифицирани органи; отбелязва, че Агенцията е актуализирала образците за придружаващите документи, за да се подобри прозрачността на процеса на възлагане на дейности на външни изпълнители;
   е разгледала и проверила голям брой декларации за интереси, за да гарантира, че са в съответствие с политиката ѝ за предотвратяване и управление на конфликти на интереси; отбелязва освен това, че не са регистрирани случаи на „кадрови въртележки“; изразява съжаление обаче, че все още не са представени или проверени обяснения, засягащи конфликти на интереси от някои членове на Управителния съвет и на административния персонал; подчертава изрично, че това трябва незабавно да бъде направено в интерес на повишаване на прозрачността;

Бюджет и финансово управление

2.  Отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 97,1%, което представлява намаление с 0,9% в сравнение с 2013 г.; отбелязва също така, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 91,1%, което представлява намаление с 6,17% в сравнение с 2013 г.;

3.  Отбелязва, че само една трета от бюджета на Агенцията идва от публичния сектор, а останалите две трети са от сектора; изразява безпокойството си, че тези финансови връзки със сектора могат да окажат влияние върху независимостта на Агенцията; призовава Агенцията да изгради защити, които да гарантират нейната независимост и избягването на конфликти на интереси;

Поети задължения и преноси

4.  Отбелязва със задоволство, че Агенцията допълнително е намалила общия размер на пренесените бюджетни кредити, за които са поети задължения, от 10 100 000 EUR (11%) през 2012 г. и 7 200 000 (7,7%) през 2013 г. на 5 900 000 EUR (6,2%) през 2014 г.; отбелязва, че пренесените бюджетни кредити са в размер на 3 600 000 EUR (22%) за дял II (административни разходи) и 2 000 000 EUR (38,1%) за дял III (оперативни разходи); отчита въз основа на доклада на Сметната палата, че тези преноси са свързани с многогодишния характер на дейностите на Агенцията; отбелязва освен това, че преносите, включени в извадката на Сметната палата са надлежно обосновани;

5.  Обръща внимание на Агенцията и в бъдеще да поддържа пренесените за следващата година бюджетни кредити, за които са поети задължения, на възможно най-ниско равнище, като по този начин се постига по-добра прозрачност и отчетност;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

6.  Отбелязва със загриженост, че според доклада на Сметната палата процедурите на Агенцията за планиране на възлагането на обществени поръчки, особено по отношение на рамковите договори, следва да се подобрят; посочва, че през 2014 г. три процедури за замяна на съществуващи рамкови договори преди тяхното изтичане са стартирани прекалено късно; отбелязва освен това, че два от съществуващите договори са били удължени до влизането в сила на новите, а в друг случай е била стартирана процедура на договаряне за възлагане на обществена поръчка с цел преодоляване на разминаването във времето на действието на договорите и осигуряване на непрекъснатост на дейността; отбелязва със загриженост, че Агенцията не е спазила Финансовия си регламент(1) поради промяна на първоначалната продължителност на договора и използване на процедура на договаряне, което е оказало неблагоприятно влияние върху лоялната конкуренция; узнава от Агенцията, че тя е въвела преработен план за обществени поръчки за да реши тези проблеми; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно напредъка по този въпрос;

7.  Отбелязва, че Агенцията е разгледала щатното си разписание за 2014 г., одобрено от бюджетните органи в началото на годината, и е заключила, че разпределението на длъжностите AST/AD и на степените трябва да бъде коригирано, за да отразява по-добре нуждите на Агенцията; отбелязва, че Управителният съвет на Агенцията, в съответствие с член 38 от Финансовия регламент на Агенцията, е приел коригираното щатно разписание, което се е отразило на съотношението между длъжностите AD и AST и степенуването на 64 длъжности, но не и на общия брой длъжности или на обема на бюджетните кредити за персонал, предвиден в бюджета за 2014 г.;

8.  Отбелязва резултатите от първия сравнителен анализ на длъжностите в Агенцията, който показа, че 14% от длъжностите са за административна подкрепа и координация, 78,7% за оперативни дейности, а 7,3 % за задачи в областта на контрола и финансите; счита, че разпределението на служителите по категории и сектори, както и по източници на финансиране за техните дейности (такси и вноски срещу субсидии от Съюза), също следва да бъде включено в следващия годишен доклад, за да се осигури по-подробна представа за необходимите ресурси, които оказват влияние върху бюджета на ЕС;

9.  Припомня своята позиция, заявена в рамките на бюджетната процедура, относно персонала, чиито дейности се финансират от заплащаните от сектора такси и поради това не се финансират от бюджета на ЕС, че въпросният персонал на агенцията следва да не бъде засегнат от прилаганите от Комисията всяка година съкращения от 2%;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

10.  Отбелязва, че стратегията на Агенцията за борба с измамите определя отговорностите, целите и действията на Агенцията по отношение на предотвратяването, откриването, разследването и коригирането на измами; приема за сведение, че през 2014 г. е бил назначен служител за борба с измамите и че е приет план за действие в контекста на стратегията за борба с измамите с мерки, предвидени за 2015 г. и 2016 г.; отбелязва, че не са били установени случаи на измами в рамките на стратегията за борба с измамите през 2014 г.;

11.  Отбелязва, че през 2014 г. Агенцията е приела поверителна процедура за разглеждане на сигнали за незаконни практики и нередности в областта на авиационната безопасност, подавани от външни лица; отбелязва, че през 2014 г. по тази процедура са разгледани 66 случая; отбелязва, че Агенцията е въвела процедура за лицата, подаващи сигнали за нередности, и че през 2014 г. е регистриран един такъв случай, по който не е получено нито едно обжалване;

12.  Отбелязва, че автобиографиите и декларациите за интереси на всички директори и ръководители на отдели на Агенцията са публикувани на нейния уебсайт; отбелязва освен това, че автобиографиите и декларациите на интереси на членовете на Апелативния съвет на Агенцията, както и на членовете на Управителния съвет, са публикувани на уебсайта на Агенцията;

13.  Отбелязва, че Агенцията вече е установила и прилага цялостна политика относно предотвратяването и намаляването на конфликтите на интереси, както и относно „подаръците и жестовете на гостоприемство“ в своя „Кодекс за поведение на служителите на ЕААБ“; отбелязва, че тази политика включва, наред с другото, създаването на етична комисия за оценка на попълнените декларации за интереси и за разглеждане на всеки въпрос, възникнал във връзка с Кодекса за поведение, както и въвеждане на задължително обучение във връзка с Кодекса за поведение за всички служители на Агенцията; отбелязва, че кодекс за поведение, който включва политика за предотвратяване и намаляване на конфликти на интереси, е приет и за членовете на Апелативния съвет на Агенцията и членовете на Управителния съвет; отбелязва, че Агенцията е решила да направи преглед и да актуализира своите политики в областта на управлението на конфликти на интереси и призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно напредъка, постигнат по отношение на актуализирането на политиката;

14.  Насърчава Агенцията да повишава в по-голяма степен осведомеността във връзка с политиката относно конфликтите на интереси сред своите служители, успоредно с текущите дейности за повишаване на осведомеността и включването на почтеността и прозрачността като задължителна точка в разискванията по време на процедурите за набиране на персонал и обсъждането на постигнатите резултати;

15.  Призовава за цялостно подобряване на предотвратяването на корупцията и борбата с нея чрез възприемане на всеобхватен подход, който започва с осигуряването на по-добър публичен достъп до документи и по-строги правила относно конфликтите на интереси, въвеждането или подобряването на регистри за прозрачност и предоставянето на достатъчно средства за правоприлагащи мерки, както и чрез по-добро сътрудничество между държавите членки, а също и със съответни трети държави;

Вътрешен одит

16.  Отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията (СВО) е извършила преглед през 2014 г. и е издала седем препоръки; отбелязва, че няма констатации на СВО, класифицирани като „критични“, и че са били направени четири констатации, класифицирани като „много важни“ по време на трите одита, извършени между 2009 г. и 2013 г.; отбелязва, че Агенцията е предприела корективни действия във връзка с препоръките, произтичащи от одитите на СВО, и ги е определила като „готови за преглед“ в рамките на подготовката на последващия одит; отбелязва, че през 2014 г. СВО не е направила официална оценка на постигнатия от Агенцията напредък при изпълнението на тези препоръки; отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че през февруари 2016 г. СВО е докладвала, че и четирите препоръки, основани на констатациите и класифицирани като „много важни“, вече са отбелязани като „изпълнени“;

Вътрешен контрол

17.  Отбелязва, че през 2014 г. структурата за вътрешен одит на Агенцията е изпълнила осем ангажимента за изразяване на увереност, издала е 56 препоръки и е открила три присъщи риска с „висока“ вероятност за настъпване и „съществено“ потенциално въздействие; отбелязва освен това, че от шестте действия, подготвени от Агенцията за снижаване на нивото на риска, две са приключени, а останалите четири са насрочени за септември 2016 г.; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно състоянието на изпълнението на останалите действия;

Резултати от дейността

18.  Отбелязва, че през 2014 г. Агенцията е започнала фундаментални промени в начина, по който осъществява дейността си, за да даде възможност за един по-пропорционален и основаващ се на резултатите подход към безопасността, както и че е направила преглед на организационната си структура, за да се подготви за множеството предизвикателства, пред които ще се изправи през следващите години;

Други коментари

19.  Приветства инициативата на Агенцията да споделя и предоставя услуги на други агенции с цел създаване на взаимодействия; отбелязва по-специално, че Агенцията предоставя безвъзмездно лицензи за разработване на инструменти в областта на човешките ресурси и че в нея се помещава постоянният секретариат на Европейската мрежа на агенциите; отбелязва, че Агенцията използва рамковите договори, информационните технологии и свързаните с тях услуги на Комисията и че разчита на Комисията за редица други услуги; насърчава Агенцията да използва съвместно възлагане на обществени поръчки с други агенции на Съюза винаги, когато това е възможно, за да се реализират икономии на разходи;

20.  Отчита мерките, предприети от Агенцията, за повишаване на ефикасността и реализиране на икономии; отбелязва по-специално проекта на Агенцията за реорганизация, който се ръководи от нейни вътрешни служители в продължение на седем месеца, докато равностоен проект, ръководен от външно дружество, би генерирал много по-високи разходи;

21.  Отбелязва със загриженост, че от 2004 г., когато започва своята дейност, до днес Агенцията работи на базата само на кореспонденция и обмен на информация с приемащата държавата членка; отбелязва освен това, че с приемащата държава все още не е подписано всеобхватно споразумение за седалище; отбелязва обаче, че такова споразумение би увеличило прозрачността по отношение на условията, при които работят Агенцията и нейните служители; отчита, че правителството на приемащата държава членка наскоро започна неформални разговори с Агенцията по този въпрос; призовава Агенцията и приемащата държава членка бързо да намерят решение на този проблем и да информират органа по освобождаване от отговорност за постигнатия напредък в преговорите;

22.  Отправя искане до Агенцията за информация за това дали преместването ѝ ще съответства на целта за ефективност на разходите;

23.  Призовава Комисията да използва възникналата тази година възможност за изменение на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета(2) за учредяването на Агенцията, с цел постигане на споразумение за седалището, което да позволи на Агенцията да функционира безпрепятствено; призовава поради това Агенцията да информира Парламента за окончателното решение относно седалището на Агенцията;

24.  Отбелязва, че целта на Агенцията е авиационната безопасност, която трябва да се разглежда като обществено благо; настоятелно призовава Агенцията да има предвид тази цел при разработването на своята стратегия и в своите основани на изпълнението бюджетиране и управленчески решения, като ръководен принцип в отношенията със заинтересованите страни, който никога не следва да се жертва заради конкурентоспособност, ефикасност или дерегулиране;

25.  Подчертава жизненоважната роля на Агенцията за осигуряване на възможно най-високо равнище на авиационна безопасност в цяла Европа; признава, че поради изчезването на MH370, драматичната злополука с MH17, разбиването на Air Asia QZ8501 и смущенията на радарите над Централна Европа, 2014 г. беше изпълнена с предизвикателства за Агенцията и за авиационната безопасност като цяло, което принуди Агенцията да се заеме с прилагането на нови разпоредби относно ограниченията на времето за полет и контрола върху тях; подчертава, че в контекста на бързо развиващия се сектор на гражданското въздухоплаване на Агенцията следва да се предоставят необходимите финансови, материални и човешки ресурси, за да изпълнява успешно своите регулаторни и изпълнителни задачи в областта на безопасността и опазването на околната среда, без да се нарушават нейните независимост и безпристрастност;

26.  Подчертава участието на Агенцията в подкрепата за разработването на съответните инструменти, необходими за прилагането на практика на двустранните споразумения за авиационна безопасност между държавите членки и трети държави;

o
o   o

27.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 28 април 2016 г.(3) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) https://easa.europa.eu/system/files/dfu/EASA%20MB%20Decision%2014-2013%20amending%20the%20FR_Final_signed_Annex.pdf
(2) Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.)
(3) Приети текстове от тази дата, P8_TA(2016)0159.

Правна информация