Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2175(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0095/2016

Indgivne tekster :

A8-0095/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.29
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0165

Vedtagne tekster
PDF 280kWORD 84k
Torsdag den 28. april 2016 - Bruxelles Endelig udgave
Decharge 2014: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)
P8_TA(2016)0165A8-0095/2016
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2014 (2015/2175(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2014 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0073/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(4), særlig artikel 60,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0095/2016),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 81.
(2) EUT C 409 af 9.12.2015, s.81.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2014 (2015/2175(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2014 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0073/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(4), særlig artikel 60,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0095/2016),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2014;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 81.
(2) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 81.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 28. april 2016 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2014 (2015/2175(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0095/2016),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur ("agenturet") for regnskabsåret 2014 ifølge agenturets årsregnskab var på 181 179 098 EUR svarende til en stigning på 8,47 % i forhold til 2013; der henviser til, at 21,1 % af agenturets budget stammer fra Unionens budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2014 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2013

1.  anerkender på grundlag af agenturets oplysninger at:

   det har truffet korrigerende foranstaltninger for at formalisere og dokumentere de kriterier, der anvendes til at outsource en del af dets certificeringstjenester til nationale luftfartsmyndigheder og kvalificerede organer; bemærker, at agenturet har ajourført de understøttende dokumentmodeller for at forbedre gennemsigtigheden i outsourcingprocessen;
   det har gennemgået og kontrolleret et stort antal interesseerklæringer for at sikre, at det handler i overensstemmelse med sin politik for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter; bemærker endvidere, at der ikke blev konstateret nogen "svingdørssituationer"; beklager imidlertid, at forklaringerne vedrørende nogle bestyrelsesmedlemmers og administrative medarbejderes interessekonflikter stadig mangler at blive fremlagt eller kontrolleret; understreger, at dette skal ske hurtigst muligt af hensyn til øget gennemsigtighed;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2014 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 97,1 %, hvilket er et fald på 0,9 % i forhold til 2013; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 91,1 %, hvilket er et fald på 6,17 % i forhold til 2013;

3.  bemærker, at kun en tredjedel af agenturets budget kommer fra den offentlige sektor, og at to tredjedele kommer fra luftfartssektoren; giver udtryk for sin bekymring over denne omstændighed, idet disse økonomiske bånd med luftfartssektoren kan påvirke agenturets uafhængighed; opfordrer agenturet til at indføre sikkerhedsmekanismer for at sikre sin uafhængighed og undgå interessekonflikter;

Forpligtelser og fremførsler

4.  bemærker med tilfredshed, at agenturet yderligere har reduceret det samlede niveau af fremførsler af forpligtede bevillinger fra 10 100 000 EUR (11 %) i 2012 og 7 200 000 mio. EUR (7,7 %) i 2013 til 5 900 000 mio. EUR (6,2 %) i 2014; bemærker, at fremførslerne var på 3 600 000 EUR (22 %) for afsnit II (administrationsudgifter) og 2 000 000 EUR (38,1 %) for afsnit III (aktionsudgifter); anerkender på baggrund af Revisionsrettens beretning, at disse fremførsler hang sammen med den flerårige karakter af agenturets aktioner; bemærker endvidere, at de fremførsler, der indgik i Revisionsrettens stikprøve, var behørigt begrundet;

5.  adviserer agenturet om, at det fremover bør holde omfanget af forpligtede bevillinger, som fremføres til det efterfølgende år, på et minimum af hensyn til gennemsigtigheden og ansvarligheden;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

6.  bemærker med bekymring på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturets planlægning af udbud bør forbedres, navnlig for så vidt angår rammekontrakter; påpeger, at tre procedurer i 2014 blev indledt for sent til at få erstattet de eksisterende rammekontrakter, inden de udløb; bemærker yderligere, at to af de eksisterende rammekontrakter blev forlænget, indtil de nye kontrakter var på plads, og i det tredje tilfælde blev der iværksat en procedure for indkøb efter forhandling for at udfylde tomrummet; bemærker med bekymring, at agenturet ikke handlede i overensstemmelse med agenturets finansforordning(1) på grund af ændringen af den oprindelige kontraktvarighed og anvendelsen af proceduren med forhandling, som har negativ indvirkning på en fair konkurrence; erfarer fra agenturet, at det har indført en revideret plan for offentlige udbud for at imødegå disse problemer; opfordrer agenturet til at holde dechargemyndigheden underrettet om, hvordan det går med denne plan;

7.  konstaterer, at agenturet reviderede sin stillingsfortegnelse for 2014, der var godkendt af budgetmyndigheden ved årets begyndelse, og konkluderede, at det var nødvendigt at tilpasse AST/AD-fordelingen, så de bedre afspejlede agenturets behov; bemærker, at agenturets bestyrelse i henhold til artikel 38 i agenturets finansforordning vedtog en ændret stillingsfortegnelse, som påvirkede AD/AST-balancen og klassificeringen af 64 stillinger, men ikke det samlede antal stillinger eller omfanget af de personalebevillinger, der var afsat i budgettet for 2014;

8.  noterer sig resultaterne af den første benchmarking af agenturets stillinger, der viste, at 14 % af stillingerne var afsat til administrativ støtte og koordinering, 78,7 % til operationelle opgaver og 7,3 % til kontrol og finansielle opgaver; mener, at der i næste årsberetning også bør medtages en opdeling af personalet efter kategori og sektor samt efter finasieringskilde for deres aktiviteter (gebyrer og betaling eller EU-støtte) for at give et mere detaljeret billede af de fornødne ressourcer, som har indflydelse på EU-budgettet;

9.  minder om sit standpunkt, som blev anført i forbindelse med budgetproceduren, om at de medarbejdere, hvis aktiviteter finansieres via gebyrer, som betales af sektoren og dermed ikke via EU-budgettet, ikke bør berøres af den nedskæring på 2 %, som Kommissionen foretager hvert år;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

10.  bemærker, at agenturets strategi for bekæmpelse af svig fastlægger agenturets ansvar, mål og foranstaltninger for så vidt angår forebyggelse, afdækning, efterforskning og korrektion af svig; noterer sig, at der i 2014 blev udpeget en ansvarlig for bekæmpelse af svig og indført en handlingsplan i forbindelse med strategien for bekæmpelse af svig med foranstaltninger, som skal gennemføres i 2015 og 2016; bemærker, at der i forbindelse med strategien for bekæmpelse af svig ikke blev identificeret tilfælde af svig i 2014;

11.  bemærker, at agenturet i 2014 vedtog en procedure for fortrolige sikkerhedsindberetninger, som behandler oplysninger fra whistleblowere om påstået uredelighed og uregelmæssigheder inden for luftfartssikkerhed, der indberettes af eksterne personer; bemærker, at der var 66 sager i forbindelse med denne procedure i 2014; noterer sig, at agenturet har en whistleblowerprocedure, og at der i 2014 blev registreret én sag, hvor der ikke blev modtaget nogen anker;

12.  bemærker, at CV'er og interesseerklæringer fra alle agenturets direktører og afdelingschefer er offentliggjort på dets websted; bemærker endvidere, at CV'er og interesseerklæringer fra medlemmerne af agenturets klagenævn samt af medlemmerne af dens bestyrelse ligeledes er blevet offentliggjort på agenturets websted;

13.  bemærker, at agenturet allerede har fastlagt og implementeret en samlet politik for forebyggelse og afhjælpning af interessekonflikter samt en politik om "gaver og gæstfrihed" i sin "Adfærdskodeks for EASA's personale"; noterer sig, at denne politik bl.a. omfatter nedsættelsen af et etisk udvalg til at vurdere de udfyldte interesseerklæringer og til at behandle øvrige spørgsmål vedrørende adfærdskodeksen samt indførelse af obligatorisk undervisning i adfærdskodeksen for alle agenturets medarbejdere; anerkender, at der også er vedtaget en adfærdskodeks, som omfatter en politik til forebyggelse og afhjælpning af interessekonflikter, for medlemmerne af agenturets klagenævn og medlemmerne af dens bestyrelse; bemærker, at agenturet vil revidere og ajourføre sin politik for håndtering af interessekonflikter, og opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om status med hensyn til ajourføringen af politikken;

14.  tilskynder agenturet til yderligere at skabe øget opmærksomhed blandt sine medarbejdere om politikken vedrørende interessekonflikter, sideløbende med de igangværende oplysningsaktiviteter og medtagelsen af integritet og gennemsigtighed som et obligatorisk emne, der skal drøftes i forbindelse med ansættelsesprocedurer og præstationssamtaler;

15.  opfordrer til en generel forbedring af forebyggelsen og bekæmpelsen af korruption gennem en holistisk tilgang, der skal begynde med bedre offentlig adgang til dokumenter og strengere regler om interessekonflikter, indførelse eller styrkelse af åbenhedsregistre og tilvejebringelse af tilstrækkelige ressourcer til retshåndhævende foranstaltninger samt gennem et bedre samarbejde mellem medlemsstaterne og med relevante tredjelande;

Intern revision

16.  noterer sig, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) gennemførte en revision i 2014 og fremsatte syv anbefalinger; bemærker, at ingen af de undersøgelsesresultater, der er klassificeret som "kritisk", blev taget op af IAS i deres revisioner, og at fire undersøgelsesresultater, der er klassificeret som "meget vigtig", blev taget op i forbindelse med de tre revisioner, der blev udført mellem 2009 og 2013; bemærker, at agenturet traf korrigerende foranstaltninger i forbindelse med anbefalingerne fra IAS's revisioner, og markerede dem som "klar til revision" i forbindelse med udarbejdelsen af Den Interne Revisionstjenestes opfølgningsrevision; bemærker, at IAS i 2014 ikke foretog en formel vurdering af de fremskridt, agenturet har gjort med gennemførelsen af disse anbefalinger; bemærker ud fra agenturets oplysninger, at IAS i februar 2016 rapporterede, at alle fire anbefalinger, der var baseret på undersøgelsesresultaterne og klassificeret som "meget vigtig", var markeret som "gennemført";

Interne kontroller

17.  bemærker, at agenturets interne revisionsfunktion i 2014 udførte otte erklæringsopgaver, udstedte 56 henstillinger og opdagede tre iboende risici med en sandsynlighed, der er markeret som "høj" og en potentiel indvirkning, der er markeret som "vigtig"; bemærker endvidere, at ud af de seks foranstaltninger, som agenturet tilrettelagde for at mindske risikoniveauet, blev to afsluttet, og de resterende fire blev planlagt til gennemførelse senest i september 2016; opfordrer agenturet til at orientere dechargemyndigheden om status med hensyn til gennemførelsen af disse resterende foranstaltninger;

Resultater

18.  bemærker, at agenturet i 2014 igangsatte fundamentale ændringer i måden, det opererer på, for at sikre en mere afpasset og resultatorienteret tilgang til sikkerhed, og at det har revideret sin organisatoriske struktur for at forberede sig til de mange udfordringer, det vil stå over for i de kommende år;

Øvrige bemærkninger

19.  glæder sig over agenturets initiativ med at udveksle og levere tjenesteydelser til andre agenturer for at skabe synergier; bemærker navnlig, at agenturet stiller udvikling af HR-værktøjer gratis til rådighed, og at det er vært for det faste sekretariat for EU-agenturernes netværk; bemærker, at agenturet benytter Kommissionens rammekontrakter for IT og tilknyttede tjenester, og at det benytter sig af en række andre tjenesteydelser fra Kommissionen; tilskynder agenturet til at foretage fælles indkøb med andre EU-agenturer, hvor det er muligt, for at generere besparelser;

20.  anerkender de foranstaltninger, som agenturet har truffet for at skabe effektivitetsgevinster og opnå besparelser; bemærker navnlig agenturets reorganiseringsprojekt, som blev styret af agenturets eget personale over en periode på syv måneder, mens et tilsvarende projekt gennemført af en ekstern virksomhed ville have medført langt højere udgifter;

21.  noterer sig med bekymring, at agenturet, siden det blev funktionsdygtigt i 2004, udelukkende har fungeret på grundlag af korrespondance og udvekslinger med værtsmedlemsstaten; bemærker endvidere, at der endnu ikke er underskrevet en omfattende hjemstedsaftale med værtsmedlemsstaten; bemærker, at en sådan aftale ville øge gennemsigtigheden og sikkerheden for så vidt angår vilkårene for agenturets drift og dets personale; anerkender, at værtsmedlemsstatens regering for nylig har indledt uformelle drøftelser med agenturet om dette spørgsmål; opfordrer agenturet og værtsmedlemsstaten til meget hurtigt at afhjælpe dette problem og underrette dechargemyndigheden om, hvordan disse forhandlinger skrider frem;

22.  anmoder agenturet om oplysninger om, hvorvidt det vil opfylde målsætningen om omkostningseffektivitet, hvis agenturet flytter;

23.  opfordrer Kommissionen til at benytte den mulighed, som opstod i år, for at ændre Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008(2) om oprettelse af agenturet med henblik på at sikre, at der indgås en hjemstedsaftale, der gør det muligt for agenturet at arbejde uhindret; opfordrer derfor agenturet til at underrette det om den endelige afgørelse med hensyn til agenturets hjemsted;

24.  anfører, at agenturets mål er luftfartssikkerhed, der er at betragte som et offentligt gode; opfordrer indtrængende agenturet til over for sine interessenter at holde fast i dette mål som det ledende princip i agenturets strategi, resultatbaserede budgettering og forvaltningsafgørelser og aldrig gå på kompromis med det af konkurrencemæssige, effektivitetsmæssige eller dereguleringsmæssige årsager;

25.  fremhæver agenturets afgørende rolle i at sikre størst mulig luftfartssikkerhed i hele Europa; erkender, at 2014 som følge af MH370's forsvinden, den dramatiske MH17-ulykke, nedstyrtningen af Air Asia QZ8501 og radarinterferens over Centraleuropa var et udfordrende år for agenturet og for luftfartssikkerheden generelt, hvilket nødvendiggjorde, at det beskæftigede sig med gennemførelse og kontrol af nye bestemmelser om flyvetidsbegrænsninger; understreger på baggrund af den hastige udvikling i den civile luftfartssektor, at agenturet bør have de nødvendige økonomiske, materielle og menneskelige ressourcer til at kunne udføre sine regulerings- og gennemførelsesopgaver inden for sikkerhed og miljøbeskyttelse uden at gå på kompromis med sin uafhængighed og upartiskhed;

26.  fremhæver agenturets medvirken til at støtte udviklingen af de relevante instrumenter, der er nødvendige for den praktiske gennemførelse af de bilaterale aftaler om luftfartssikkerhed mellem medlemsstaterne og tredjelande;

o
o   o

27.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 28. april 2016(3) om resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer.

(1) https://easa.europa.eu/system/files/dfu/EASA%20MB%20Decision%2014-2013%20amending%20the%20FR_Final_signed_Annex.pdf
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1).
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0159.

Juridisk meddelelse