Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2175(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0095/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0095/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.29
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0165

Hyväksytyt tekstit
PDF 202kWORD 85k
Torstai 28. huhtikuuta 2016 - Bryssel Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2014: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)
P8_TA(2016)0165A8-0095/2016
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 28. huhtikuuta 2016 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (2015/2175(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan lentoturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan lentoturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05584/2016 – C8-0073/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20. helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008(4) ja erityisesti sen 60 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0095/2016),

1.  myöntää Euroopan lentoturvallisuusviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan lentoturvallisuusviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 81.
(2)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 81.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.
(5)EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 28. huhtikuuta 2016 Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä (2015/2175(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan lentoturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan lentoturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05584/2016 – C8-0073/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20. helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008(4) ja erityisesti sen 60 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0095/2016),

1.  toteaa, että Euroopan lentoturvallisuusviraston tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan lentoturvallisuusviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 81.
(2)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 81.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.
(5)EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 28. huhtikuuta 2016, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (2015/2175(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0095/2016),

A.  toteaa, että Euroopan lentoturvallisuusviraston tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2014 oli 181 179 098 euroa eli 8,47 prosenttia suurempi kuin vuonna 2013; toteaa, että 21,1 prosenttia viraston talousarviosta rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan lentoturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  panee viraston antamien tietojen perusteella merkille, että

   se on toteuttanut korjaavia toimenpiteitä virallistaakseen ja dokumentoidakseen kriteerit, joiden mukaan osa sen hyväksyntätoimista ulkoistetaan kansallisille ilmailuviranomaisille ja päteville yksiköille; toteaa, että virasto päivitti tositemalleja parantaakseen ulkoistamisprosessin avoimuutta;
   se on tarkistanut ja varmentanut suuren määrän sidonnaisuuksia koskevia ilmoituksia varmistaakseen, että se noudattaa eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevia toimintaperiaatteitaan; toteaa myös, että yhtään pyöröovitapausta ei kirjattu; pitää kuitenkin valitettavana, että eräiden hallintoneuvoston jäsenten ja toimivaan johtoon kuuluvien ilmoituksia eturistiriidoista ei vielä ole toimitettu tai tarkistettu; tähdentää, että tämä on tehtävä viipymättä avoimuuden parantamiseksi;

Talousarvio- ja varainhallinto

2.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2014 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 97,1 prosenttia eli 0,9 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2013; panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 91,1 prosenttia eli 6,17 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2013;

3.  panee merkille, että vain kolmannes viraston määrärahoista saadaan julkiselta sektorilta ja loput kaksi kolmannesta ilmailualalta; on huolissaan siitä, että tällaiset taloudelliset siteet ilmailualaan voivat vaikuttaa viraston riippumattomuuteen; kehottaa virastoa toteuttamaan varotoimia, joilla taataan sen riippumattomuus ja vältetään eturistiriidat;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

4.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto vähensi entisestään sidottujen määrärahojen siirtojen kokonaismäärää 10 100 000 eurosta (11 prosenttia) vuonna 2012 ja 7 200 000 eurosta (7,7 prosenttia) vuonna 2013 aina 5 900 000 euroon (6,2 prosenttia) vuonna 2014; panee merkille, että siirtojen määrä oli 3 600 000 euroa (22 prosenttia) osastossa 2 (hallintomenot) ja 2 000 000 euroa (38,1 prosenttia) osastossa 3 (toimintamenot); toteaa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen perusteella, että nämä siirrot liittyivät viraston toimien monivuotisuuteen; panee lisäksi merkille, että tilintarkastustuomioistuimen otokseen sisältyvät siirrot olivat asianmukaisesti perusteltuja;

5.  kehottaa virastoa pitämään seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettävien sidottujen määrärahojen osuuden myös vastaisuudessa mahdollisimman pienenä, jotta se voi noudattaa paremmin avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

6.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen perusteella huolestuneena merkille, että viraston hankintojen suunnittelua olisi parannettava varsinkin puitesopimusten osalta; huomauttaa, että vuonna 2014 kolme menettelyä käynnistettiin voimassa olevien puitesopimusten korvaamisen kannalta liian myöhään, joten sopimukset ehtivät umpeutua; panee lisäksi merkille, että kahden puitesopimuksen voimassaoloa jatkettiin siihen saakka, että uudet sopimukset tulivat voimaan, ja eräässä toisessa tapauksessa ongelma ratkaistiin käynnistämällä neuvottelumenettely toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi; panee huolestuneena merkille, että virasto ei noudattanut varainhoitoa koskevia säännöksiään(1), koska alkuperäisen sopimuksen kesto muuttui ja menettelyssä käytettiin neuvottelumenettelyä, mikä vaikuttaa kilpailun tasapuolisuuteen; toteaa, että viraston mukaan se oli ottanut käyttöön tarkistetun hankintasuunnitelman näihin ongelmiin puuttumiseksi; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä asiassa saavutetusta edistymisestä;

7.  panee merkille, että virasto tarkasteli budjettivallan käyttäjien hyväksymää vuoden 2014 henkilöstötaulukkoaan vuoden 2014 alussa ja totesi, että AST- ja AD-toimien jakautumista ja palkkaluokkien jakautumista olisi mukautettava, jotta ne vastaisivat paremmin viraston tarpeisiin; panee merkille, että viraston hallintoneuvosto hyväksyi varainhoitoa koskevien säännösten 38 artiklan mukaisesti muutetun henkilöstötaulukon, jossa muutettiin AD- ja AST-toimien tasapainoa ja 64 toimen palkkaluokkaa mutta ei vuoden 2014 talousarviossa vahvistettujen toimien kokonaismäärää tai henkilöstömäärärahoja;

8.  panee merkille viraston virkoja ja toimia koskevan ensimmäisen vertailututkimuksen tulokset, joiden mukaan toimista 14 prosenttia on käytetty hallinnolliseen tukeen ja koordinaatioon, 78,7 prosenttia operatiivisiin tehtäviin ja 7,3 prosenttia valvontatehtäviin ja taloushallintoon; katsoo, että seuraavaan vuosikertomukseen olisi myös sisällytettävä henkilöstöä koskevat tiedot eriteltyinä henkilöstöluokan, sektorin ja toiminnan rahoituslähteen (palkkiot ja maksut vai unionin avustus) perusteella paremman käsityksen saamiseksi resurssitarpeista, joilla on vaikutuksia unionin talousarvioon;

9.  palauttaa mieliin talousarviomenettelyssä esittämänsä kannan, joka koskee henkilöstöä, jonka toiminta rahoitetaan alan toimijoilta kerätyillä maksuilla unionin talousarviorahoituksen sijasta, ja jonka mukaan viraston tällaiseen henkilöstöön ei pitäisi soveltaa komission vuosittain tekemää kahden prosentin leikkausta;

Eturistiriitojen ehkäiseminen ja hallinta sekä avoimuus

10.  panee merkille, että viraston petostentorjuntastrategiassa vahvistetaan viraston vastuu, tavoitteet ja toimet petosten ehkäisyssä, havaitsemisessa, tutkinnassa ja korjaamisessa; panee merkille, että vuonna 2014 nimitettiin petostentorjunnasta vastaava virkamies ja että petostentorjuntastrategian yhteydessä on otettu käyttöön toimintasuunnitelma, jonka toimenpiteet on määrä panna täytäntöön vuosina 2015 ja 2016; panee merkille, että petostentorjuntastrategiaa toteutettaessa ei havaittu yhtään petostapausta vuonna 2014;

11.  panee merkille, että virasto hyväksyi vuonna 2014 luottamuksellisen turvallisuusraportointimenettelyn, jossa käsitellään väärinkäytösten paljastajien antamia tietoja, jotka liittyvät ulkopuolisten henkilöiden syytöksiin väärinkäytöksistä ja säännönvastaisuuksista lentoturvallisuuden alalla; toteaa, että vuonna 2014 tähän menettelyyn liittyviä tapauksia oli 66; panee merkille, että virastolla on käytössään väärinkäytösten paljastajia koskeva menettely ja että vuonna 2014 kirjattiin yksi tapaus, josta ei vastaanotettu yhtään valitusta;

12.  toteaa, että virasto on julkaissut verkkosivustollaan kaikkien johtajiensa ja yksikönpäällikköjensä ansioluettelot ja sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset; toteaa lisäksi, että viraston valituslautakunnan jäsenten sekä hallitusneuvoston jäsenten ansioluettelot ja sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset on myös julkaistu viraston verkkosivustolla;

13.  panee merkille, että virasto on jo vahvistanut ja pannut täytäntöön kattavat toimintaperiaatteet, jotka koskevat eturistiriitojen ehkäisyä ja vähentämistä ja lentoturvallisuusviraston henkilöstön menettelysääntöihin sisältyviä lahjoja ja vieraanvaraisuutta koskevia ohjeita; panee merkille, että näihin toimintaperiaatteisiin sisältyy muun muassa eettisen komitean perustaminen täytettyjen sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten arvioimiseksi ja menettelyääntöihin liittyvien seikkojen käsittelemiseksi sekä menettelysääntöjä koskevan pakollisen koulutuksen järjestäminen viraston koko henkilöstölle; toteaa, että viraston valituslautakunnan jäseniä ja hallintoneuvoston jäseniä varten ovat myös hyväksytty menettelysäännöt, joihin sisältyy eturistiriitojen ehkäisyä ja vähentämistä koskevat toimintaperiaatteet; panee merkille, että viraston on määrä tarkistaa ja päivittää eturistiriitojen hallintaa koskevia toimintaperiaatteitaan, ja kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimintaperiaatteiden päivityksen etenemisestä;

14.  kannustaa virastoa tiedottamaan henkilöstölleen entistä enemmän eturistiriitoja koskevista toimintaperiaatteista käynnissä olevien tiedotustoimien ohella ja sisällyttämään lahjomattomuuden ja avoimuuden pakollisina kysymyksinä rekrytointimenettelyihin ja arviointikeskusteluihin;

15.  kehottaa parantamaan yleisesti korruption ennaltaehkäisemistä ja torjuntaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan avulla alkaen siitä, että parannetaan asiakirjojen julkista saatavuutta ja tiukennetaan eturistiriitoja koskevia sääntöjä, otetaan käyttöön tai vahvistetaan avoimuusrekistereitä, myönnetään riittävästi resursseja lainvalvontatoimiin sekä parantamalla jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja yhteistyötä asiaankuuluvien kolmansien maiden kanssa;

Sisäinen tarkastus

16.  toteaa, että komission sisäinen tarkastus (IAS) suoritti tarkastuksen vuonna 2014 ja antoi seitsemän suositusta; panee merkille, että IAS ei luokitellut tarkastuksissaan yhtään havaintoa kriittiseksi ja että vuosina 2009–2013 tehdyissä tarkastuksissa neljä havaintoa luokiteltiin erittäin tärkeiksi; panee merkille, että virasto toteutti korjaavia toimenpiteitä, jotka liittyivät IAS:n tarkastusten seurauksena annettuihin suosituksiin, ja ilmoitti IAS:n seurantatarkastuksen valmistelussa niiden olevan valmiina tarkastettaviksi; panee merkille, että IAS ei tehnyt vuonna 2014 virallista arviointia viraston edistymisestä näiden suositusten täytäntöönpanossa; panee viraston antamista tiedoista merkille, että helmikuussa 2016 IAS ilmoitti, että kaikki ”erittäin tärkeiksi” luokiteltuihin havaintoihin perustuneet neljä suositusta oli merkitty ”toteutetuiksi”;

Sisäinen valvonta

17.  panee merkille, että viraston oma sisäinen tarkastus teki vuonna 2014 kahdeksan varmennustoimeksiantoa, antoi 56 suositusta ja havaitsi kolme toimintariskiä, joiden esiintymistodennäköisyydeksi merkittiin ”korkea” ja joiden mahdolliseksi vaikutukseksi merkittiin ”merkittävä”; toteaa lisäksi, että viraston kuudesta riskitason alentamiseksi valmistelemasta toimesta kaksi saatettiin päätökseen ja neljä jäljelle jäänyttä toimea toteutetaan aikataulun mukaan syyskuuhun 2016 mennessä; pyytää virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle jäljellä olevien toimien toteuttamisen etenemisestä;

Toiminnan tuloksellisuus

18.  panee merkille, että virasto ryhtyi vuonna 2014 muuttamaan perusteellisesti toimintatapaansa voidakseen soveltaa aiempaa oikeasuhteisempaa ja tulosperusteisempaa lähestymistapaa turvallisuuteen ja että se on arvioinut organisaatiorakennettaan uudelleen voidakseen valmistautua kohtaamaan lukuisat lähivuosina esiin nousevat haasteet;

Muita huomautuksia

19.  pitää tervetulleena viraston aloitetta jakaa palveluja muiden virastojen kanssa ja tarjota palveluja niille synergiaetujen aikaansaamiseksi; panee erityisesti merkille, että virasto antaa maksutta lisenssejä henkilöresurssien hallintatyökalujen kehittämiseen ja että unionin virastojen verkoston pysyvä sihteeristö toimii sen tiloissa; panee merkille, että virasto käyttää komission puitesopimuksia sekä tietotekniikkaa ja siihen liittyviä palveluja ja että se turvautuu myös eräisiin muihin komission palveluihin; kannustaa virastoa käyttämään mahdollisuuksien mukaan yhteisiä hankintoja muiden unionin virastojen kanssa kustannusten vähentämiseksi;

20.  toteaa, että virasto on toteuttanut toimenpiteitä tehokkuushyötyjen ja säästöjen aikaansaamiseksi; panee merkille varsinkin viraston uudelleenjärjestelyhankkeen, jota sen sisäinen henkilöstö hallinnoi seitsemän kuukauden ajan, ja toteaa, että ulkoisen yrityksen hoitama vastaava hanke olisi aiheuttanut paljon suuremmat kulut;

21.  panee huolestuneena merkille, että siitä saakka kun virasto aloitti toimintansa vuonna 2004, sen työskentely on pohjautunut ainoastaan kirjeenvaihtoon ja muuhun yhteydenpitoon isäntäjäsenvaltion kanssa; toteaa lisäksi, että isäntäjäsenvaltion kanssa ei ole vielä tehty kattavaa toimipaikkasopimusta; panee kuitenkin merkille, että tällainen sopimus edistäisi viraston ja sen henkilöstön toimintaolosuhteita koskevaa avoimuutta ja turvallisuutta; toteaa, että isäntäjäsenvaltion hallitus käynnisti aiheesta äskettäin epäviralliset keskustelut viraston kanssa; kehottaa virastoa ja isäntäjäsenvaltiota käsittelemään asiaa pikaisesti ja tiedottamaan neuvottelujen edistymisestä vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

22.  kehottaa virastoa antamaan tietoja siitä, saavutetaanko sen siirtämisen avulla kustannustehokkuuden tavoite;

23.  kehottaa komissiota hyödyntämään tänä vuonna tarjolle tulleen mahdollisuuden muuttaa viraston perustamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 216/2008(2), jotta voidaan päästä sopimukseen sen päätoimipaikasta ja virasto voi toimia normaalisti; pyytää siksi virastoa antamaan parlamentille tiedoksi sen päätoimipaikkaa koskevan lopullisen päätöksen;

24.  toteaa, että viraston tavoitteena on lentoturvallisuus, jota on pidettävä julkisena hyödykkeenä; kehottaa virastoa säilyttämään tämän tavoitteen strategiassaan, tulosperusteisessa budjetoinnissa ja johtamista koskevissa päätöksissä keskeisenä periaatteena sidosryhmiin nähden; katsoo, että tätä tavoitetta ei saa koskaan vaarantaa kilpailukykyyn, tehokkuuteen tai sääntelyn purkuun liittyvistä syistä;

25.  muistuttaa, että virastolla on olennainen tehtävä pyrittäessä varmistamaan lentoturvallisuuden mahdollisimman hyvä taso koko Euroopassa; toteaa, että lentokoneen katoaminen lennolla MH370, dramaattinen onnettomuus lennolla MH17, Air Asia -lentoyhtiön lentokoneen tuho lennolla QZ8501 ja Keski-Euroopassa esiintynyt tutkahäirintä tekivät vuodesta 2014 haastavan niin virastolle kuin lentoturvallisuudelle ylipäätään ja viraston oli toteutettava lentoaikarajoituksia koskevien uusien määräysten täytäntöönpanoa ja valvontaa; ottaa huomioon siviili‑ilmailualan nopean kehityksen ja korostaa, että virastolle olisi osoitettava riittävät taloudelliset, aineelliset ja henkilöresurssit, jotta se voi hoitaa turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyvät sääntely- ja täytäntöönpanotehtävänsä menestyksekkäästi vaarantamatta riippumattomuuttaan ja puolueettomuuttaan;

26.  tähdentää, että virasto tukee osaltaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä tehtävien kahdenvälisten lentoturvallisuussopimusten käytännön toteuttamisen edellyttämien tarkoituksenmukaisten välineiden kehittämistä;

o
o   o

27.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 28. huhtikuuta 2016(3) antamaansa päätöslauselmaan.

(1)https://easa.europa.eu/system/files/dfu/EASA%20MB%20Decision%2014-2013%20amending%20the%20FR_Final_signed_Annex.pdf
(2)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2008, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta (EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1).
(3)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0159.

Oikeudellinen huomautus