Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2194(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0133/2016

Předložené texty :

A8-0133/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.30
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0166

Přijaté texty
PDF 498kWORD 93k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel Konečné znění
Absolutorium za rok 2014: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
P8_TA(2016)0166A8-0133/2016
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubn 2016 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2014 (2015/2194(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0092/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu(4), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0133/2016),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 102.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 102.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2014 (2015/2194(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0092/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu(4), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0133/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 102.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 102.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2014 (2015/2194(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0133/2016),

A.  vzhledem k tomu, že konečný rozpočet Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (dále jen „úřad“) na rozpočtový rok 2014 činil podle jeho finančních výkazů 15 663 975 EUR; vzhledem k tomu, že 94 % rozpočtu tohoto úřadu se odvíjí od rozpočtu Unie,

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce úřadu za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka úřadu je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2013

1.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že dvě připomínky uvedené ve zprávách Účetního dvora za rok 2012 a 2013 jsou označeny jako „neprovedené“; dále konstatuje, že tři připomínky uvedené ve zprávách Účetního dvora za rok 2012 a 2013 jsou označeny jako „probíhající“ a tři připomínky uvedené ve zprávě Účetního dvora za rok 2013 jsou označeny jako „není relevantní“;

2.  bere na vědomí informaci úřadu o tom, že:

   ˗ začlenil informace o nárůstu výdajů na zaměstnance za rozpočtový rok 2014 do příslušných formulářů spolu s nezbytnými odůvodněními;
   ˗ byla zavedena opatření s cílem řešit opakované problémy související se špatnými odhady rozpočtových potřeb a opožděnými platbami a rovněž otázky týkající se transparentnosti a střetů zájmů;
   ˗ na konci roku 2013 podpořila správní rada politiku v oblasti střetu zájmů a všichni členové správní řady i výkonný ředitel podepsali prohlášení o střetu zájmů a potvrdili neexistenci střetů zájmů;

Připomínky k legalitě a správnosti operací

3.  se znepokojením konstatuje, že úřad přenesl rozpočtové závazky ve výši 1 300 000 EUR, které nebyly pokryty právními závazky; připomíná úřadu, že je to v rozporu s finančním nařízením; bere na vědomí rozhodnutí úřadu napravit tyto přenosy, které neodpovídají pravidlům, v rámci systému řízení rozpočtu v roce 2015, a to s ohledem na skutečnost, že účetní období za rozpočtový rok 2014 již bylo uzavřeno;

Rozpočtové a finanční řízení

4.  konstatuje, že výsledkem úsilí zaměřeného na monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2014 byla míra plnění rozpočtu 84,69 %, čímž oproti roku 2013 došlo ke snížení o 2,65 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 71,33 %, což představuje snížení o 15,85 % ve srovnání s rokem 2013;

5.  poukazuje na skutečnost, že 1 062 plateb, což představuje 28,6 %, bylo provedeno po lhůtě stanovené ve finančním nařízení, což ve srovnání s rokem 2013 představuje nárůst o 10,6 %; se znepokojením konstatuje, že průměrné zpoždění u opožděných plateb se v průběhu let 2013 a 2014 zvýšilo o tři dny a dosáhlo 24 dnů; na základě informací od úřadu konstatuje, že byla přijata řada opatření s cílem omezit opožděné platby a že míra opožděných plateb se v roce 2015 snížila; žádá úřad, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podal zprávu o opatřeních, která byla přijata k řešení tohoto problému;

6.  na základě informací poskytnutých úřadem konstatuje, že počínaje druhým čtvrtletím roku 2015 bude úřad provádět přezkum svého ročního rozpočtu nejméně dvakrát ročně s cílem zlepšit své rozpočtové plánování a proces čerpání a snížit nepřiměřený objem přenosů; dále konstatuje, že úřad zavedl nový formát měsíčních zpráv o rozpočtové situace a interní semináře zaměřené na čerpání rozpočtu a finanční řízení; vyzývá úřad, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o účinnosti těchto přijatých opatření;

Závazky a přenesené prostředky

7.  bere na vědomí, že 21,2 % (146 417 EUR) nerozlišených prostředků přenesených z roku 2013 bylo v roce 2014 zrušeno, což představuje ve srovnání s rokem 2013 nárůst o 4,7 %; všímá si, že tato zrušení se povětšinou týkají přechodně poskytovaných služeb a vzdělávacích kurzů pro zaměstnance, služeb správní podpory a nákladů na překlady; připomíná úřadu, že tato zrušení jsou neslučitelná se zásadou ročního rozpočtu a že vysoký objem zrušených přenosů z předchozího roku svědčí o nedostatcích v rozpočtovém plánování; bere na vědomí informaci od úřadu o tom, že byla zavedena opatření s cílem zlepšit plánování a plnění rozpočtu a snížit jakékoli nepřiměřeně vysoké přenosy prostředků na konci rozpočtového roku.

8.  bere na vědomí, že míra prostředků na závazky v hlavě II (správní výdaje) přenesených do roku 2015 byla vysoká a činila 27,9 %; všímá si, že tyto přenosy se převážně týkají služeb v oblasti poradenství a konzultací souvisejících s IT, které byly poskytnuty v roce 2014, i když nebyly fakturovány ani poskytnuty během roku 2015;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání zaměstnanců

9.  bere na vědomí aktualizovanou politiku týkající se náboru zaměstnanců, která zohledňuje změny služebního řádu; na základě informací poskytnutých úřadem bere na vědomí, že v roce 2015 úřad provedl revizi pokynů týkajících se náborů a výběru zaměstnanců a zavedl další opatření a kontroly s cílem zajistit transparentnost a rovné zacházení; se znepokojením konstatuje, že připomínka týkající se transparentnosti postupů při přijímání nových zaměstnanců, kterou Účetní dvůr učinil ve své zprávě za rok 2012, je ve zprávě Účetního dvora označena jako „neprovedená“; vyzývá úřad, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podal zprávu o účinnosti těchto přijatých opatření; se zájmem očekává příští audit Účetního dvora a jeho hodnocení přijatých nápravných opatření;

10.  ze zprávy Účetního dvora zjišťuje, že na úřadu je vysoká fluktuace zaměstnanců, přičemž v roce 2014 odešlo 14 zaměstnanců, z nichž 4 pracovali na klíčových postech; souhlasí s názorem Účetního dvora, podle kterého tato vysoká fluktuace závažným způsobem ohrožuje dosažení cílů stanovených v ročním a víceletém pracovním programu úřadu; na základě informaci poskytnutých úřadem konstatuje, že úřad přijal nové zaměstnance a nahradil tak pracovníky, kteří odešli v roce 2014, a že veškeré posty jsou buď obsazeny nebo za účelem jejich obsazení probíhají v současnosti výběrová řízení; žádá úřad, aby posoudil důvody této vysoké fluktuace zaměstnanců a aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podal zprávu o opatřeních, která byla přijata s cílem řešit tento problém;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

11.  se znepokojením konstatuje, že úřad nezveřejnil svou politiku týkající se prevence a řešení střetů zájmů ani prohlášení o střetu zájmů, která podepsali členové správní rady a výkonný ředitel; naléhavě úřad vyzývá, aby tak v co nejkratší době učinil;

12.  vyzývá k celkovému zlepšení prevence korupce a boje proti ní na základě celostního přístupu, a to lepším přístupem veřejnosti k dokumentům a přísnějšími pravidly pro střety zájmů, zavedením nebo zkvalitněním rejstříků transparentnosti, poskytnutím dostatečných zdrojů na opatření pro vymáhání práva a rovněž lepší spoluprací mezi členskými státy a s příslušnými třetími zeměmi;

13.  žádá úřad, aby přijal jednoznačná pravidla pro oznamovatele (whistleblowers) a proti efektu "otáčivých dveří";

Vnitřní kontroly

14.  konstatuje, že z šesti standardů vnitřní kontroly, které nebyly zavedeny a nebyly v plné míře provedeny, byly provedeny dva standardy; zjišťuje, že provádění čtyř zbývajících standardů vnitřní kontroly v současnosti probíhá za pomoci externích konzultantů; vyzývá úřad, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o plném provedení dosud nezavedených standardů vnitřní kontroly;

Interní audit

15.  bere na vědomí, že v návaznosti na omezený přezkum provádění standardů vnitřní kontroly, který provedl útvar interního auditu Komise (IAS), bylo 11 doporučení označeno jakožto náležitě provedená a mělo být ze strany IAS uzavřeno; dále konstatuje, že sedm doporučení z předchozích let nebylo dosud uzavřeno, přičemž čtyři byla označena jako „velmi důležitá“ a tři jako „důležitá“; vyzývá úřad, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o provedení zbývajících doporučení;

Další připomínky

16.  bere na vědomí obtíže při řešení současné uprchlické krize; kromě toho uznává, že úkoly, které úřad vykonává, se pravděpodobně ještě znásobí a že jeho rozpočet a počty zaměstnanců bude potřeba odpovídajícím způsobem navýšit; žádá úřad, aby vynakládal větší úsilí a zlepšil své řízení rozpočtu a aby předložil akční plán, který umožní dosáhnout v nejbližších letech co nejlepších výsledků.

o
o   o

17.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne 28. dubna 2016(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Přijaté texty z tohoto dne, P8_TA(2016)0159.

Právní upozornění