Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2194(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0133/2016

Pateikti tekstai :

A8-0133/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.30
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0166

Priimti tekstai
PDF 500kWORD 93k
Ketvirtadienis, 2016 m. balandžio 28 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)
P8_TA(2016)0166A8-0133/2016
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2015/2194(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos prieglobsčio paramos biuro 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Biuro atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Biuras įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0092/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo(4), ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8–0133/2016),

1.  patvirtina Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajam direktoriui, kad Biuro 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 409, 2015 12 9, p. 102.
(2) OL C 409, 2015 12 9, p. 102.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 132, 2010 5 29, p. 11.
(5) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2015/2194(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos prieglobsčio paramos biuro 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Biuro atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Biuras įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0092/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo(4), ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8–0133/2016),

1.  pažymi, kad Europos prieglobsčio paramos biuro galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos prieglobsčio paramos biuro 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 409, 2015 12 9, p. 102.
(2) OL C 409, 2015 12 9, p. 102.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 132, 2010 5 29, p. 11.
(5) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2015/2194(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8–0133/2016),

A.  kadangi, remiantis Europos prieglobsčio paramos biuro (toliau – Biuras) finansinėmis ataskaitomis, galutinis jo 2014 finansinių metų biudžetas sudarė 15 663 975 EUR; kadangi 94 proc. Biuro biudžeto sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2014 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, jog jie gavo pagrįstą patikinimą, kad Biuro metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  atkreipia dėmesį į tai, jog Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, kad dvi Audito Rūmų 2012 m. ir 2013 m. ataskaitose pateiktos pastabos pažymėtos žyma „neįvykdyta“; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad trys Audito Rūmų 2012 m. ir 2013 m. ataskaitose pateiktos pastabos pažymėtos žyma „vykdoma“, o trys Audito Rūmų 2013 m. ataskaitoje pateiktos pastabos – žyma „netaikoma“;

2.  remdamasis Biuro pateikta informacija patvirtina, kad:

   į 2014 m. finansinių metų ataskaitą Biuras įtraukė tinkama forma pateiktą informaciją apie kaupiamas lėšas, susijusias su išlaidomis darbuotojams, ir kartu pateikė reikiamą pagrindimą;
   buvo įgyvendintos priemonės, skirtos pašalinti pasikartojančias netinkamo biudžeto reikmių įvertinimo, vėluojančių mokėjimų, skaidrumo ir interesų konfliktų problemas;
   2013 m. pabaigoje administracinė valdyba patvirtino kovos su interesų konfliktais politiką ir visi administracinės valdybos nariai ir vykdomasis direktorius pasirašė Biuro parengtas su interesų konfliktų klausimu susijusias formas bei patvirtino, kad nesama interesų konfliktų;

Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

3.  susirūpinęs pažymi, kad Biuras perkėlė 1 300 000 EUR biudžetinių įsipareigojimų, dėl kurių nebuvo prisiimta teisinių įsipareigojimų; primena Biurui, kad tai prieštarauja Finansiniam reglamentui; atkreipia dėmesį į Biuro sprendimą šių taisyklėms prieštaraujančių perkėlimų problemą pašalinti biudžeto valdymo sistemoje 2015 m., atsižvelgiant į tai, kad jau baigėsi 2014 m. finansinių metų finansinis laikotarpis;

Biudžeto ir finansų valdymas

4.  pažymi, kad dėl 2014 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 84,69 proc., t. y. 2,65 proc. mažesnis, palyginti su 2013 m.; taip pat pažymi, kad mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 71,33 proc., t. y. 15,85 proc. mažesnis, palyginti su 2013 m.;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad 1 062 mokėjimai, t. y. 28,6 proc. mokėjimų, buvo atlikti pasibaigus Finansiniame reglamente nustatytam terminui, o tai reiškia šio rodiklio padidėjimą 10,6 proc., palyginti su 2013 m.; susirūpinęs pažymi, kad vidutinis mokėjimų vėlavimo laikotarpis pailgėjo trimis dienomis, t. y. iki 24 dienų, lyginant 2013 ir 2014 m. rodiklius; remdamasis Biuro pateikta informacija pažymi, kad buvo įgyvendinta nemažai priemonių siekiant sumažinti vėluojančių mokėjimų skaičių ir kad vėluojančių mokėjimų rodiklis 2015 m. buvo sumažintas; prašo Biuro informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie priemones, kurių imtasi siekiant išspręsti šią problemą;

6.  remdamasis Biuro pateikta informacija, pažymi, kad pradedant nuo 2015 m. antrojo ketvirčio Biuras persvarstys savo metinį biudžetą bent du kartus per metus, taip siekdamas pagerinti biudžeto planavimo ir įgyvendinimo procesą, taip pat sumažinti neproporcingai dideles perkeliamų lėšų sumas; be to, pažymi, kad Biuras pradėjo taikyti naują mėnesinių biudžeto būklės ataskaitų formatą ir rengti vidaus praktinius seminarus biudžeto įgyvendinimo ir finansų valdymo temomis; ragina Biurą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie įgyvendintų priemonių veiksmingumą;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

7.  pažymi, kad 21,2 proc. (146 417 EUR) iš 2013 m. perkeltų nediferencijuotų įsipareigotų asignavimų 2014 m. buvo panaikinti, o tai reiškia šio rodiklio padidėjimą 4,7 proc., palyginti su 2013 m.; nurodo, kad šie panaikinimai yra daugiausia susiję su laikinomis paslaugomis, darbuotojų mokymo kursais, administracinės pagalbos ir vertimo išlaidomis; primena Biurui, kad šie panaikinimai prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui ir kad didelė panaikintų asignavimų, kurie buvo perkelti iš ankstesnių metų, suma rodo trūkumus planuojant biudžetą; remdamasis Biuro pateikta informacija, pažymi, kad Biuras ėmėsi priemonių, siekdamas pagerinti savo biudžeto planavimo ir įgyvendinimo procesą bei sumažinti neproporcingai didelį perkėlimų skaičių finansinių metų pabaigoje;

8.  pažymi, kad į 2015 m. perkeltų įsipareigotų asignavimų pagal II antraštinę dalį (administracinės išlaidos) lygis siekė 27,9 proc.; nurodo, kad šie perkėlimai visų pirma buvo susiję su 2014 m. suteiktomis konsultacijų ir IT konsultavimo paslaugomis, dėl kurių dar nebuvo pateiktos sąskaitos faktūros arba kurios dar turėjo būti suteiktos 2015 m.;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

9.  atkreipia dėmesį į atnaujintą įdarbinimo politiką, kuri atspindi Pareigūnų tarnybos nuostatų pakeitimus; remdamasis Biuro pateikta informacija, pažymi, kad 2015 m. Biuras, siekdamas užtikrinti skaidrumą ir vienodo požiūrio taikymą, persvarstė įdarbinimo ir atrankos gaires ir nustatė tolesnes priemones bei griežtesnę kontrolę; susirūpinęs pažymi, kad Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje pateikta pastaba, susijusi su įdarbinimo procedūrų skaidrumu, Audito Rūmų ataskaitoje pažymėta žyma „neįvykdyta“; ragina Biurą pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai ataskaitą apie įgyvendintų priemonių veiksmingumą; laukia kito Audito Rūmų audito ir jo įvertinimo, kokių taisomųjų veiksmų imtasi;

10.  remdamasis Audito Rūmų ataskaitoje pateikta informacija, pažymi, kad Biurui būdinga didelė personalo kaita – 2014 m. Biurą paliko 14 darbuotojų, įskaitant 4, užėmusius svarbias pareigas; pritaria Audito Rūmais, kad tokia didelė personalo kaita kelia nemažą pavojų siekiant įgyvendinti metinėje ir daugiametėje Biuro programoje nustatytus tikslus; remdamasis Biuro pateikta informacija, pažymi, kad Biuras, siekdamas pakeisti 2014 m. išėjusius darbuotojus, įdarbino pakaitinius darbuotojus, kad visi etatai dabar užimti arba vyksta įdarbinimo procedūros; ragina Biurą išnagrinėti didelės personalo kaitos priežastis ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie tai, kokių veiksmų imtasi šiai problemai spręsti;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

11.  susirūpinęs pažymi, kad Biuras viešai nepaskelbė nei savo interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politikos nuostatų, nei administracinės valdybos narių ir vykdomojo direktoriaus pasirašytų su interesų konfliktų klausimu susijusių formų; primygtinai ragina Biurą kuo skubiau atlikti šiuos veiksmus;

12.  ragina apskritai pagerinti korupcijos prevenciją ir kovą su ja taikant holistinį požiūrį, pradedant nuo daugiau galimybių visuomenei susipažinti su dokumentais suteikimo ir griežtesnių taisyklių dėl interesų konfliktų nustatymo, sukuriant ar stiprinant skaidrumo registrus ir suteikiant pakankamai išteklių teisėsaugos priemonėms įgyvendinti, taip pat užtikrinant geresnį valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su atitinkamomis trečiosiomis šalimis;

13.  prašo Biuro patvirtinti aiškias taisykles dėl informatorių ir dėl kovos su „sukamųjų durų“ reiškiniu;

Vidaus kontrolė

14.  atkreipia dėmesį į tai, kad iš šešių likusių dar ne visiškai įgyvendintų vidaus kontrolės standartų buvo įgyvendinti du; nurodo, kad keturių likusių vidaus kontrolės standartų įgyvendinimo procesas vyksta padedant išorės konsultantams; ragina Biurą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie visapusišką likusiųjų vidaus kontrolės standartų įgyvendinimą;

Vidaus auditas

15.  nurodo, kad Komisijos Vidaus audito tarnybai (VAT) atlikus ribotą vidaus kontrolės standartų įgyvendinimo auditą, vienuolika rekomendacijų buvo pažymėtos kaip tinkamai įgyvendintos ir jas VAT įvertino kaip baigtas įgyvendinti; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad septynios ankstesniais metais pateiktos rekomendacijos dar neįgyvendintos, keturios jų pažymėtos žyma „labai svarbu“, o likusios trys – žyma „svarbu“; ragina Biurą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie likusiųjų rekomendacijų įgyvendinimą;

Kitos pastabos

16.  pripažįsta dabartinės pabėgėlių krizės valdymo sunkumus; taip pat pripažįsta, kad Biurui, ko gero, bus numatyta dar daugiau užduočių ir atitinkamai turės būti padidintas jo biudžetas ir darbuotojų skaičius; todėl prašo Biuro dėti daugiau pastangų ir pagerinti savo biudžeto valdymą, taip pat pateikti veiksmų planą, pagal kurį Biuras galėtų pasiekti kuo geresnių veiklos rezultatų ateinančiais metais;

o
o   o

17.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2016 m. balandžio 28 d.(1) rezoliucijoje dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) Tą dieną priimti tekstai, P8_TA(2016)0159.

Teisinis pranešimas