Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2188(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0090/2016

Внесени текстове :

A8-0090/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.31
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0167

Приети текстове
PDF 577kWORD 108k
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски банков орган (ABE)
P8_TA(2016)0167A8-0090/2016
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2014 година (2015/2188(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския банков орган за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския банков орган за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Органа(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0086/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията(4), и по-специално член 64 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0090/2016),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейския банков орган във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2014 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейския банков орган, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 111.
(2) ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 111.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно приключването на сметките на Европейския банков орган за финансовата 2014 година (2015/2188(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския банков орган за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския банков орган за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Органа(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0086/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията(4), и по-специално член 64 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0090/2016),

1.  Констатира, че окончателните годишни отчети на Европейския банков орган са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  Одобрява приключването на сметките на Европейския банков орган за финансовата 2014 година;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейския банков орган, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 111.
(2) ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 111.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 28 април 2016 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2014 година (2015/2188(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0090/2016),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейския банков орган („Органа“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2014 година възлиза на 33 599 863 EUR, което представлява увеличение от 29,39% спрямо 2013 г., дължащо се на скорошното създаване на Органа; като има предвид, че Органът е финансиран с вноската от Съюза (40%) и с вноските от държавите членки (60%);

Б.  като има предвид декларацията на Сметната палата („Сметната палата“) в нейния доклад относно годишните отчети на Европейския банков орган за финансовата 2014 година („доклада на Сметната палата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Органа за финансовата 2014 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година

1.  Отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че по отношение на един коментар, направен в доклада на Сметната палата за 2012 г. и отбелязан като „текущ“ в доклада на Сметната палата за 2013 г., са предприети корективни действия, които в по-голямата си част са финализирани, и че сега той е отбелязан като „текущ“; освен това отбелязва, че за два коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2013 г., сега е отбелязано, че „няма данни“;

Бюджет и финансово управление

2.  Отбелязва със задоволство, че в резултат на усилията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година степента на изпълнение на бюджета е 99,81%, което представлява увеличение с 2,28% спрямо 2013 г., и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 83,94%, което представлява увеличение с 8,60%; установява въз основа на информация от Органа, че увеличението на степента на изпълнение на бюджета се дължи на подобрения в планирането и контрола на бюджета;

Поети задължения и преноси

3.  Отбелязва, че Органът е намалил още повече общия размер на пренесените бюджетни кредити, за които са поети задължения, от 16,50% през 2013 г. до 15,90% през 2014 г.; признава, че пренесените бюджетни кредити, за които са поети задължения за дял II, са в размер на 3 431 070 EUR и са свързани предимно с преместването на Органа в нова сграда през декември 2014 г.;

4.  Отбелязва със задоволство, че Органът е адаптирал в по-голяма степен договорите си в областта на информационните технологии към финансовата година с цел да намали размера на пренесените бюджетни кредити, свързани с планираната доставка на инфраструктура и услуги в областта на информационните технологии; посочва, че процентът на преносите във връзка с договорите в областта на информационните технологии е намалял с 9% спрямо 2013 г.;

5.  Подчертава степента на изпълнение на пренесените от 2013 г. бюджетни кредити за поети задължения, която достига 92%; посочва, че определената от Органа цел от 95% не е постигната единствено поради намаляването на цената на услугите за инфраструктурата в областта на информационните технологии;

Трансфери

6.  Отбелязва въз основа на годишните отчети на Органа, че управителният му съвет е одобрил извършените през 2014 г. пет бюджетни трансфера, които са надвишили ограничението, посочено в член 27 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(1);

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

7.  Отбелязва въз основа на годишните отчети на Органа, че заетите длъжности са 146; приветства поставения от Органа акцент върху разпределението на ресурсите за основните му области на дейност; посочва, че за всеки четири длъжности, свързани с прякото изпълнение на мандата на Органа, има само една административна длъжност;

8.  Отправя искане към Органа да прилага стриктно мерките, отнасящи се до преценката и изключването при възлагането на обществени поръчки, като във всички случаи се извършват подходящи цялостни проверки, и да прилага критериите за изключване, така че да не се допускат дружества в случай на конфликт на интереси, което е от съществено значение за защитата на финансовите интереси на Съюза;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

9.  Установява, че декларациите за намерение, както и декларациите за интереси на членовете и наблюдателите на Съвета на надзорниците, управителния съвет и ръководството на Органа са публикувани на уебсайта на Органа; отбелязва, че декларациите за интереси на служителите се събират ежегодно и се оценяват от служителя по етичните въпроси;

10.  Насърчава Органа да повишава в по-голяма степен осведомеността във връзка с политиката относно конфликтите на интереси сред длъжностните си лица, наред с текущите дейности за повишаване на осведомеността и включването на почтеността и прозрачността като задължителна точка, която да бъде разисквана по време на процедурите за набиране на персонал и обсъждането на постигнатите резултати;

11.  призовава за цялостно подобряване на предотвратяването на корупцията и борбата с нея в публичния сектор чрез възприемане на цялостен подход, като се започне с по-добър публичен достъп до документи и по-строги правила относно конфликтите на интереси, въвеждането или подобряването на регистри за прозрачност и предоставянето на достатъчно средства за правоприлагащи мерки, както и чрез по-добро сътрудничество между държавите членки, а също и със съответни трети държави;

12.  Отбелязва, че стратегията на Органа за борба с измамите е приета през април 2015 г. и ще се прилага между 2015 и 2017 г.;

13.  Отбелязва, че процедурите, свързани с политиката относно независимостта и процесите на вземане на решения, са въведени от Органа, за да се гарантира подаването на необходимите декларации от новите членове и наблюдатели; отбелязва освен това, че на подалите оставка членове и наблюдатели се напомня за техните продължаващи задължения;

14.  Изисква Органът да приложи член 16 от Правилника за длъжностните лица на ЕС, като публикува ежегодно информация относно висшите служители, които са напуснали служба, и списък с конфликтите на интереси;

Вътрешен одит

15.  Отбелязва, че през 2014 г. Службата за вътрешен одит на Комисията е извършила ограничен преглед на управлението на проекти на Органа в областта на информационните технологии; освен това отбелязва, че нито една от четирите набелязани констатации не е счетена за критична; отбелязва, че одобреният план за действие за справяне с тези констатации вече е бил изцяло изпълнен от Органа; отбелязва, че през 2014 г. не са отправени или приключени никакви критични препоръки и че към 1 януари 2015 г. няма неизпълнени критични препоръки;

Резултати от дейността

16.  Отбелязва, че Органът си сътрудничи тясно с Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и с Европейския орган за ценни книжа и пазари по всички спомагателни функции с цел намаляване на административните разходи при възможност, създаване на взаимодействия и обмен на най-добри практики; очаква Органът да продължи да полага усилия за засилване на сътрудничеството с други децентрализирани агенции;

17.  Отбелязва, че Органът използва предоставените от Комисията счетоводни системи, които са били заверени от счетоводителя въз основа на работата, която е извършена от независимо счетоводно предприятие и обхваща системите, финансовите потоци и извършването на преглед на счетоводните схеми; отбелязва освен това, че през 2014 г. и с оглед на повишаването на ефективността на тези системи са осъществени промените в прилагането на масови плащания за командировките и е въведено и успешно тествано електронното получаване на фактури;

Други коментари

18.  Припомня, че Парламентът беше основен двигател на усилията за изграждане на нова и всеобхватна Европейска система за финансов надзор (ЕСФН) след финансовата криза и, като част от ЕСФН, на създаването на Европейския банков орган през 2011 г.;

19.  Подчертава, че ролята на Органа в насърчаването на общ надзорен режим на целия вътрешен пазар е съществена за осигуряването на финансова стабилност, по-добре интегриран, по-ефикасен и по-безопасен финансов пазар, както и на висока степен на защита на потребителите в Съюза, чрез насърчаване на справедливост и прозрачност на стоковите пазари и пазарите на финансови услуги;

20.  Подчертава, че работата на Органа е от чисто техническо естество и че ключовите политически решения са прерогативи на законодателя на Съюза;

21.  Посочва, че при осъществяването на своите дейности Органът трябва да обръща особено внимание на гарантирането на безопасността и стабилността на финансовия сектор, обезпечаването на съвместимост с правото на Съюза, зачитането на принципа на пропорционалност и спазването на основните принципи на вътрешния пазар за финансови услуги; подчертава, че на тази основа Органът трябва да се стреми към постигането на резултати, които да са недвусмислени, последователни и съгласувани и да не са излишно сложни;

22.  Посочва, че е особено важно изготвените от Органа разпоредби да са изработени по начин, който да позволява тяхното прилагане и от по-малки образувания;

23.  Подчертава, че по всички въпроси, свързани с ресурсите на Органа, трябва да се гарантира, че мандатът може да бъде осъществен последователно и че практическите граници на един независим, надежден и ефективен надзор не се определят от бюджетни ограничения;

24.  Отбелязва заключението на Сметната палата в нейния специален доклад № 5/2014, че като цяло в началната си фаза Органът не е разполагал с достатъчно ресурси, за да може да изпълни мандата си; признава, че етапът на изграждане на ЕСФН все още не е приключил, и поради това отбелязва, че задачите, които вече са възложени на Органа, както и допълнителните задачи, предвидени в текущата законодателна дейност, изискват подходящо равнище на персонал – както по брой, така и по квалификации — и финансиране, което да позволи упражняването на задоволителен надзор; подчертава, че за да се поддържа качеството на работата по надзора, много често на увеличаването на задачите трябва да отговаря увеличаване на ресурсите; подчертава обаче, че всяко потенциално увеличение на средствата на Органа трябва да бъде подробно обяснено и придружено от мерки за рационализиране, когато това е възможно;

25.  Подчертава, че докато обезпечава цялостното изпълнение на всички задачи, Органът трябва внимателно да се придържа към задачите, възложени му от законодателя на Съюза, и да не се опитва фактически да разширява своя мандат извън рамките на тези задачи; подчертава, че при осъществяването на своите дейности, и по-специално при изработването на технически стандарти и технически консултации, Органът трябва своевременно, редовно и изчерпателно да информира Парламента относно своите дейности; изразява съжаление, че в миналото това не е правено винаги;

26.  Подчертава, че когато изработва законодателство за прилагането, насоки, въпроси и отговори или подобни мерки, Органът трябва винаги да спазва мандата, предоставен от законодателя на Съюза, и не трябва да се стреми да определя стандарти в области, в които законодателните процеси са все още в ход;

27.  Отбелязва със съжаление, че Органът не успя да държи законодателя на Съюза достатъчно и цялостно информиран за всички подробности от текущата си работа;

28.  Със съжаление отбелязва, че в някои случаи документите бяха предавани на законодателя на Съюза едва след изтичането на информация за тях сред широката общественост, и счита това за недопустимо;

29.  Заключава, че системата на смесено финансиране на Органа, която зависи в голяма степен от вноски от компетентните национални органи, не е подходяща, не е гъвкава, създава административна тежест и представлява потенциална заплаха за неговата независимост; призовава поради това Комисията, в планираната за второто тримесечие на 2016 г. бяла книга и в законодателно предложение, което трябва да бъде представено до 2017 г., да стартира различна система на финансиране, основана на отделен бюджетен ред в бюджета на Съюза и на цялостно заместване на вноските от националните органи с такси, плащани от участниците на пазара;

30.  Призовава Органа да допълни комуникацията с Парламента по проекти за консултации или технически стандарти, свързани с адаптирането на пруденциални формули, с пълно описание на данните и методологията, използвани при подобно адаптиране;

31.  Приветства увеличената прозрачност относно срещите на Органа със заинтересовани лица;

o
o   o

32.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 28 април 2016 г.(2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(2) Приети текстове от тази дата, P8_TA(2016)0159.

Правна информация