Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2188(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0090/2016

Indgivne tekster :

A8-0090/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.31
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0167

Vedtagne tekster
PDF 187kWORD 81k
Torsdag den 28. april 2016 - Bruxelles Endelig udgave
Decharge 2014: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
P8_TA(2016)0167A8-0090/2016
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2014 (2015/2188(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2014, med myndighedens svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om decharge til myndigheden for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 - C8-0086/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF(4), særlig artikel 64,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0090/2016),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed decharge for gennemførelsen af myndighedens budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 111.
(2) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 111.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2014 (2015/2188(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2014, med myndighedens svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om decharge til myndigheden for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0086/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF(4), særlig artikel 64,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0090/2016),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2014;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 111.
(2) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 111.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 28. april 2016 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2014 (2015/2188(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0090/2016),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (i det følgende benævnt "myndigheden") for regnskabsåret 2014 ifølge dens årsregnskab var på 33 599 863 EUR svarende til en stigning på 29,39 % sammenlignet med 2013, hvilket skyldes, at myndigheden er oprettet for nylig; der henviser til, at myndigheden finansieres ved hjælp af Unionens bidrag (40 %) og bidrag fra medlemsstaterne (60 %);

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2014 (i det følgende benævnt "Revisionsrettens beretning") fastslår, at den har fået rimelig sikkerhed for, at myndighedens årsregnskab for regnskabsåret 2014 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2013

1.  bemærker i Revisionsrettens beretning, at der er truffet korrigerende foranstaltninger, og at de for hovedpartens vedkommende er afsluttet, for så vidt angår én bemærkning, som blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2012, og som var markeret som "i gang" i Revisionsrettens beretning for 2013, og at bemærkningen stadig er markeret som "i gang"; bemærker endvidere, at to bemærkninger, som blev fremsat i Revisionsrettens beretning fra 2013, nu er markeret som "ikke relevant";

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2014 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,81 % svarende til en stigning på 2,28 % i forhold til 2013, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 83,94 % svarende til en stigning på 8,60 %; anerkender, at myndigheden har anført, at stigningen i budgetgennemførelsesgraden skyldtes forbedringer i budgetplanlægningen og gennemførelsen;

Forpligtelser og fremførsler

3.  bemærker, at myndigheden har reduceret den samlede andel af fremførte forpligtede bevillinger yderligere fra 16,50 % i 2013 til 15,90 % i 2014; accepterer, at de forpligtede bevillinger, der blev fremført under afsnit II, udgjorde 3 431 070 EUR og hovedsagelig var relateret til myndighedens flytning til nye lokaler i december 2014;

4.  bemærker med tilfredshed, at myndigheden har bragt sine IT-kontrakter mere i overensstemmelse med regnskabsåret for at nedbringe niveauet af fremførsler i forbindelse med planlagte indkøb af IT-infrastruktur og IT-tjenesteydelser; påpeger, at fremførselsraten i forbindelse med IT-kontrakter faldt med 9 % i forhold til 2013;

5.  fremhæver gennemførelsesraten på 92 % for forpligtede bevillinger, der var fremført fra 2013; gør opmærksom på, at den eneste grund til, at myndighedens mål på 95 % ikke blev nået, var en prisreduktion på dens IT-infrastrukturydelser;

Overførsler

6.  bemærker i myndighedens årsregnskab, at dens bestyrelse godkendte de fem budgetoverførsler, der blev gennemført i løbet af 2014, og som overskred den grænse, der er omhandlet i artikel 27 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(1);

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

7.  noterer sig på grundlag af myndighedens årsregnskab, at antallet af besatte stillinger er 146; glæder sig over, at myndigheden fokuserer på at fordele sine ressourcer på sine kernevirksomhedsområder; påpeger, at der for hver fire stillinger, som er knyttet til den direkte implementering af myndighedens mandat, kun er én administrativ stilling;

8.  anmoder myndigheden om at sikre en stringent anvendelse af foranstaltningerne vedrørende skønsbeføjelser og udelukkelse i offentlige udbud og i den forbindelse, at der i hvert enkelt tilfælde foretages passende baggrundskontrol, samt om at anvende udelukkelseskriterierne til at udelukke virksomheder i tilfælde af, at der foreligger en interessekonflikt, idet dette er af afgørende betydning for at beskytte Unionens finansielle interesser;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

9.  anerkender, at hensigts- og interesseerklæringerne fra medlemmerne af myndighedens tilsynsråd, bestyrelse og ledelse er blevet offentliggjort på myndighedens websted; bemærker, at medarbejdernes interesseerklæringer indsamles årligt og evalueres af den etiske rådgiver;

10.  tilskynder myndigheden til yderligere at øge kendskabet til politikken om interessekonflikter blandt sine medarbejdere sideløbende med de igangværende oplysningsaktiviteter og medtagelsen af integritet og gennemsigtighed som et obligatorisk emne, der skal drøftes i forbindelse med ansættelsesprocedurer og præstationssamtaler;

11.  opfordrer til en generel forbedring af forebyggelsen og bekæmpelsen af korruption gennem en holistisk tilgang, der skal begynde med bedre offentlig adgang til dokumenter og strengere regler om interessekonflikter, indførelse eller styrkelse af åbenhedsregistre og tilvejebringelse af tilstrækkelige ressourcer til retshåndhævende foranstaltninger samt gennem et bedre samarbejde mellem medlemsstaterne og med relevante tredjelande;

12.  bemærker, at myndighedens strategi for bekæmpelse af svig blev vedtaget i april 2015 og vil blive implementeret mellem 2015 og 2017;

13.  bemærker, at de processer, der er relateret til uafhængighedspolitikken, og beslutningsprocesserne er blevet implementeret af myndigheden med henblik på at sikre, at de nye medlemmer og observatører afleverer de nødvendige erklæringer; bemærker endvidere, at fratrådte medlemmer og observatører bliver mindet om deres vedvarende forpligtelser;

14.  anmoder om, at myndigheden gennemfører artikel 16 i personalevedtægten ved årligt at offentliggøre oplysninger om højtstående embedsmænd, der er udtrådt af tjenesten, samt en liste over interessekonflikter;

Intern revision

15.  noterer sig, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) i 2014 gennemførte en begrænset revision af myndighedens IT-projektforvaltning; noterer sig desuden, at ingen af de fire nævnte undersøgelsesresultater blev anset for at være kritiske; anerkender, at myndigheden allerede fuldt ud har gennemført den aftalte handlingsplan med henblik på at tage hånd om disse undersøgelsesresultater; anerkender, at der i løbet af 2014 ikke blev fremsat eller afsluttet nogen kritiske anbefalinger, og at der pr. 1. januar 2015 ikke var nogen udestående kritiske anbefalinger;

Resultater

16.  noterer sig, at myndigheden arbejder tæt sammen med Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed inden for alle støttefunktioner for at reducere administrationsomkostningerne, hvor det er muligt, for at udnytte synergier og for at udveksle bedste praksis; ser frem til yderligere bestræbelser fra myndighedens side på at forbedre samarbejdet med andre decentrale agenturer;

17.  noterer sig, at myndigheden anvender de regnskabssystemer, som Kommissionen har leveret, og som er valideret af regnskabsføreren på grundlag af arbejde udført af et uafhængigt revisionsfirma, der omfatter systemerne, de finansielle kredsløb og en gennemgang af regnskabsordningerne; bemærker endvidere, at der i 2014 for at øge disse systemers effektivitet blev indført ændringer i gennemførelsen af massebetalinger for tjenesterejser, og at elektronisk modtagelse af fakturaer blev indført og testet med et godt resultat;

Andre bemærkninger

18.  minder om, at Parlamentet var en vigtig drivkraft bag indsatsen for at etablere et nyt og omfattende europæisk finanstilsynssystem (ESFS) i kølvandet på finanskrisen og bag oprettelsen af myndigheden i 2011 som en del af ESFS;

19.  understreger, at myndighedens rolle i at fremme en fælles tilsynsordning på tværs af det indre marked er af afgørende betydning for at sikre finansiel stabilitet, et bedre integreret, mere effektivt og mere sikkert finansielt marked samt en høj grad af forbrugerbeskyttelse i Unionen ved at fremme retfærdighed og gennemsigtighed på markederne for varer og finansielle tjenesteydelser;

20.  understreger, at myndighedens arbejde er af rent teknisk karakter, og at det er forbeholdt EU-lovgiveren at træffe de centrale politiske beslutninger;

21.  påpeger, at myndigheden i forbindelse med udøvelsen af sine aktiviteter især skal lægge vægt på at bevare sikkerheden og soliditeten i den finansielle sektor samt sikre forenelighed med EU-lovgivningen under overholdelse af proportionalitetsprincippet og i overensstemmelse med de grundlæggende principper for det indre marked for finansielle tjenesteydelser; understreger, at myndigheden på dette grundlag skal tilstræbe at opnå resultater, som er entydige, konsekvente, sammenhængende og fri for unødig kompleksitet;

22.  påpeger, at det er særlig vigtigt, at de bestemmelser, som udarbejdes af myndigheden, udformes på en måde, der gør det muligt at anvende dem på tilsvarende vis på mindre enheder;

23.  understreger, at det for så vidt angår alle spørgsmål vedrørende myndighedens ressourcer skal sikres, at mandatet konsekvent kan opfyldes, og at de praktiske grænser for et uafhængigt, pålideligt og effektivt tilsyn ikke bestemmes af budgetmæssige begrænsninger;

24.  noterer sig konklusionen i Revisionsrettens særberetning 2014/05 om, at myndigheden i opstartsfasen generelt ikke havde tilstrækkelige ressourcer til rådighed til fuldt ud at kunne opfylde sit mandat; anerkender, at oprettelsesfasen af ESFS stadig ikke er afsluttet, og bemærker derfor, at de opgaver, som myndigheden allerede har fået pålagt, og de yderligere opgaver, der er lagt op til i det igangværende lovgivningsarbejde, kræver et passende personaleniveau, både hvad angår antal og kvalifikationer, såvel som en finansiering, der gør det muligt at føre et tilfredsstillende tilsyn; understreger, at det for at opretholde kvaliteten af tilsynsarbejdet meget ofte forekommer, at en udvidelse af arbejdsopgaverne kræver en tilsvarende udvidelse af ressourcerne; understreger imidlertid, at enhver potentiel forhøjelse af myndighedens midler skal være omhyggeligt begrundet og, hvor det er muligt, ledsages af rationaliseringsforanstaltninger;

25.  understreger, at myndigheden, samtidig med at den sikrer, at den udfører sine arbejdsopgaver fuldt ud, omhyggeligt skal holde sig til de opgaver, den har fået pålagt af EU-lovgiveren, og ikke må stræbe efter de facto at udvide sit mandat ud over de pålagte opgaver; understreger, at myndigheden, når den udøver sit arbejde og navnlig, når den udarbejder udkast til tekniske standarder og teknisk rådgivning, regelmæssigt og indgående skal informere Europa-Parlamentet om sine aktiviteter, og at dette skal ske rettidigt; beklager, at dette ikke altid er blevet gjort hidtil;

26.  understreger, at myndigheden ved udarbejdelsen af udkast til gennemførelsesbestemmelser, retningslinjer, forespørgsler og svar eller lignende foranstaltninger altid skal respektere det mandat, som den er blevet tildelt af EU-lovgiveren, og at den ikke må forsøge at fastsætte standarder på områder, hvor de lovgivningsmæssige processer stadig verserer;

27.  beklager at måtte erkende, at myndigheden ikke har formået at holde EU-lovgiveren tilstrækkeligt og indgående informeret om alle detaljer vedrørende sit igangværende arbejde;

28.  beklager at måtte erkende, at der har været tilfælde, hvor dokumenter først er blevet fremsendt til EU-lovgiveren efter at være blevet lækket til den brede offentlighed, og betragter dette som uacceptabelt;

29.  konkluderer, at myndighedens blandede finansieringsordning, som i høj grad er afhængig af bidrag fra nationale kompetente myndigheder, er utilstrækkelig, ufleksibel, besværlig og en mulig trussel mod dens uafhængighed; opfordrer derfor Kommissionen til i den hvidbog, der er planlagt til andet kvartal i 2016, og i et lovgivningsmæssigt forslag, der skal forelægges i 2017, at introducere en anden finansieringsordning baseret på en separat budgetpost i EU's budget og på en fuldstændig erstatning af bidragene fra de nationale myndigheder med gebyrer betalt af markedsdeltagerne;

30.  opfordrer myndigheden til at supplere sin kommunikation med Parlamentet vedrørende udkast til rådgivning eller tekniske standarder for tilpasning af tilsynsformularer med en fuldstændig beskrivelse af de data og metoder, som anvendes i forbindelse med sådanne tilpasninger;

31.  glæder sig over den øgede gennemsigtighed omkring myndighedens interessentmøder;

o
o   o

32.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 28. april 2016(2) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0159.

Juridisk meddelelse