Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2188(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0090/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0090/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.31
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0167

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 502kWORD 108k
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA)
P8_TA(2016)0167A8-0090/2016
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Aπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2188(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση της Αρχής(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0086/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής(4), και ιδίως το άρθρο 64,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0090/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 111.
(2) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 111.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12.
(5) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Aπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2188(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση της Αρχής(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0086/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής(4), και ιδίως το άρθρο 64,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0090/2016),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2014·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 111.
(2) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 111.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12.
(5) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2188(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0090/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές της καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (η «Αρχή») για το οικονομικό έτος 2014 ήταν 33 599 863 EUR, αυξημένος κατά 29,39% σε σύγκριση με το 2013, λόγω του χαρακτήρα που απέκτησε πρόσφατα η Αρχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρχή χρηματοδοτείται κατά 40% από τη συνεισφορά της Ένωσης και κατά 60% από συνεισφορές των κρατών μελών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο («το Ελεγκτικό Συνέδριο»), στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2014 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Αρχής για το οικονομικό έτος 2014 είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Επακολούθηση της απαλλαγής για το 2013

1.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι, όσον αφορά την παρατήρηση που περιέχεται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2012 και η οποία επισημαίνεται με την ένδειξη «Σε εξέλιξη» στην έκθεσή του για το 2013, ελήφθησαν διορθωτικά μέτρα τα οποία, στο μεγαλύτερο μέρος τους, ολοκληρώθηκαν, και η παρατήρηση επισημαίνεται τώρα με την ένδειξη «Σε εξέλιξη»· σημειώνει περαιτέρω ότι δύο παρατηρήσεις που διατυπώνονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έτος 2013 φέρουν τώρα την ένδειξη «ά.α.»·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  παρατηρεί με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,81%, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση της τάξης του 2,28% σε σύγκριση με το 2013, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 83,94%, αυξημένο κατά 8,60%· γνωρίζει από την Αρχή ότι η αύξηση στα ποσοστά εκτέλεσης του προϋπολογισμού ήταν το αποτέλεσμα βελτιώσεων στην κατάρτιση και την παρακολούθηση του προϋπολογισμού·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος

3.  σημειώνει ότι η Αρχή μείωσε περαιτέρω το συνολικό επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν, από 16,50% το 2013 σε 15,90% το 2014· αναγνωρίζει ότι οι ανειλημμένες πιστώσεις που μεταφέρθηκαν, όσον αφορά τον τίτλο ΙΙ, ανήλθαν σε 3 431 070 EUR και αφορούσαν κυρίως τη μετακίνηση της Αρχής στις νέες εγκαταστάσεις της, τον Δεκέμβριο του 2014·

4.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Αρχή τακτοποίησε καλύτερα τις σχετικές με ΤΠ συμβάσεις της στο πλαίσιο του οικονομικού έτους, ώστε να μειωθούν τα επίπεδα μεταφορών πιστώσεων σε σχέση με προγραμματισμένες προμήθειες υποδομών και υπηρεσίες ΤΠ· σημειώνει ότι το ποσοστό μεταφορών που σχετίζονται με συμβάσεις ΤΠ μειώθηκε κατά 9% σε σύγκριση με το 2013·

5.  σημειώνει το ποσοστό εκτέλεσης των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2013, το οποίο ανήλθε σε 92%· τονίζει ότι ο στόχος της Αρχής για ποσοστό 95% δεν επιτεύχθηκε μόνο λόγω μιας μείωσης του κόστους προμήθειας υποδομών ΤΠ·

Μεταφορές πιστώσεων

6.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τους ετήσιους λογαριασμούς της Αρχής, το διοικητικό συμβούλιό της ενέκρινε τις πέντε μεταφορές πιστώσεων που διενεργήθηκαν το 2014 και υπερέβαιναν το ανώτατο όριο στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 27 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(1)·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

7.  σημειώνει σύμφωνα με τους ετήσιους λογαριασμούς της Αρχής ότι ο αριθμός των θέσεων που έχουν καλυφθεί ανέρχεται σε 146· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Αρχή επικεντρώνει τη διάθεση των πόρων της στις κύριες δραστηριότητές της· σημειώνει ότι σε κάθε τέσσερις θέσεις που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση της εντολής της Αρχής αντιστοιχεί μόνο μία διοικητική θέση·

8.  ζητεί από την Αρχή να εφαρμόζει με αυστηρότητα τα μέτρα σχετικά με τη διακριτική ευχέρεια και τον αποκλεισμό στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, με κατάλληλους ελέγχους προϋποθέσεων σε κάθε περίπτωση, και να εφαρμόζει τα κριτήρια αποκλεισμού προκειμένου να αποκλείονται εταιρείες σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, ένα μέτρο καίριας σημασίας για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

9.  γνωρίζει ότι οι δηλώσεις προθέσεων και οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών και παρατηρητών του συμβουλίου εποπτών της Αρχής, των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των μελών της διοίκησης της Αρχής έχουν δημοσιευτεί στην ιστοθέση της· σημειώνει ότι οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών του προσωπικού συλλέγονται σε ετήσια βάση και αξιολογούνται από τον υπεύθυνο δεοντολογίας·

10.  ενθαρρύνει την Αρχή να μεριμνήσει ώστε να συνειδητοποιήσει καλύτερα το προσωπικό της την πολιτική αντιμετώπισης των συγκρούσεων συμφερόντων, παράλληλα με τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες αύξησης της ευαισθητοποίησης και με την ενσωμάτωση της ακεραιότητας και της διαφάνειας ως υποχρεωτικών θεμάτων που θα συζητούνται στις διαδικασίες πρόσληψης και στην αξιολόγηση των επιδόσεων·

11.  ζητεί συνολική βελτίωση στο θέμα της πρόληψης και της καταπολέμησης της διαφθοράς, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, με αφετηρία τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στα έγγραφα και αυστηρότερους κανόνες για τις συγκρούσεις συμφερόντων, την καθιέρωση ή την ενίσχυση των μητρώων διαφάνειας και την πρόβλεψη επαρκών πόρων για μέτρα επιβολής του νόμου, καθώς και τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και με τις σχετικές τρίτες χώρες·

12.  σημειώνει ότι η στρατηγική της Αρχής για την καταπολέμηση της απάτης εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2015 και θα εφαρμοστεί σταδιακά μεταξύ 2015 και 2017·

13.  σημειώνει ότι οι διαδικασίες που σχετίζονται με την πολιτική ανεξαρτησίας και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων εφαρμόστηκαν από την Αρχή με στόχο να εξασφαλιστεί ότι τα νέα μέλη και οι νέοι παρατηρητές θα καταθέσουν τις αναγκαίες δηλώσεις· σημειώνει ακόμη ότι στα μέλη και τους παρατηρητές που παραιτούνται υπενθυμίζεται πως συνεχίζουν να έχουν κάποιες υποχρεώσεις·

14.  ζητεί από την Αρχή να εφαρμόσει το άρθρο 16 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης δημοσιεύοντας πληροφορίες για τους ανώτατους υπαλλήλους που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία και κατάλογο των συγκρούσεων συμφερόντων σε ετήσια βάση·

Εσωτερικός έλεγχος

15.  σημειώνει ότι, το 2014, η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου τη Επιτροπής (ΥΕΛΕ) πραγματοποίησε περιορισμένη επισκόπηση της διαχείρισης του έργου ΤΠ της Αρχής· σημειώνει επιπλέον ότι, από τα τέσσερα ζητήματα που διαπιστώθηκαν, κανένα δεν θεωρήθηκε κρίσιμο· γνωρίζει ότι το σχέδιο δράσης που συμφωνήθηκε για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών έχει ήδη εφαρμοστεί πλήρως από την Αρχή· γνωρίζει ότι στη διάρκεια του 2014 δεν διατυπώθηκε, ούτε έκλεισε, καμία κρίσιμης σημασίας σύσταση και ότι την 1η Ιανουαρίου 2015 δεν εκκρεμούσε καμία τέτοια σύσταση·

Επιδόσεις

16.  σημειώνει ότι η Αρχή συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών σε σχέση με όλα τα καθήκοντα υποστήριξης, για να μειώσει το διοικητικό κόστος, όπου τούτο είναι δυνατόν, για να προαγάγει συνέργειες και για να ανταλλάξει βέλτιστες πρακτικές· προσβλέπει στην καταβολή περαιτέρω προσπαθειών από την Αρχή, ούτως ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία με άλλους αποκεντρωμένους οργανισμούς·

17.  σημειώνει ότι η Αρχή χρησιμοποιεί τα λογιστικά συστήματα που διαθέτει η Επιτροπή, τα οποία εγκρίθηκαν από τον Υπόλογο στη βάση του έργου μιας ανεξάρτητης εταιρίας παροχής λογιστικών υπηρεσιών το οποίο καλύπτει τα συστήματα, τα χρηματοοικονομικά κυκλώματα και την επισκόπηση των λογιστικών συστημάτων· σημειώνει ακόμη ότι στη διάρκεια του 2014 και με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των συστημάτων αυτών, εφαρμόστηκαν αλλαγές στην πραγματοποίηση μαζικών πληρωμών για αποστολές και τέθηκε σε εφαρμογή και δοκιμάστηκε με επιτυχία η ηλεκτρονική έκδοση τιμολογίων·

Λοιπά σχόλια

18.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο πρωτοστάτησε στις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός νέου και συνολικού Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) μετά την εκδήλωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς και στη δημιουργία της Αρχής, το 2011, ως τμήματος του ΕΣΧΕ·

19.  υπογραμμίζει ότι ο ρόλος της Αρχής στην προώθηση ενός κοινού εποπτικού καθεστώτος σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά έχει ουσιαστική σημασία προκειμένου να εξασφαλιστεί χρηματοπιστωτική σταθερότητα, περισσότερο ενοποιημένη, αποδοτικότερη και ασφαλέστερη χρηματοπιστωτική αγορά, καθώς και υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στην Ένωση, μέσω της προώθησης της δικαιοσύνης και της διαφάνειας στην αγορά προϊόντων και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

20.  τονίζει ότι το έργο της Αρχής έχει αμιγώς τεχνικό χαρακτήρα και ότι οι σημαντικές πολιτικές αποφάσεις αποτελούν προνόμιο του νομοθέτη της Ένωσης·

21.  τονίζει ότι, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, η Αρχή πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση της ασφάλειας και της ευρωστίας του χρηματοπιστωτικού τομέα, στην εξασφάλιση της συμβατότητας με το δίκαιο της Ένωσης, στην τήρηση της αρχής της αναλογικότητας και στη συμμόρφωση με τις θεμελιώδεις αρχές της εσωτερικής αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι η Αρχή, σε αυτή τη βάση, πρέπει να προσπαθήσει να επιτύχει σαφή, συνεπή και συνεκτικά αποτελέσματα, απαλλαγμένα από οποιαδήποτε περιττή πολυπλοκότητα·

22.  επισημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι διατάξεις που συντάσσονται από την Αρχή να σχεδιάζονται με τρόπο που θα επιτρέπει την εφαρμογή τους και από μικρότερες οντότητες·

23.  τονίζει ότι, για όλα τα θέματα που συνδέονται με τους πόρους της Αρχής, πρέπει να διασφαλίζεται ότι η εντολή μπορεί να ασκείται με συνέπεια και ότι τα πρακτικά όρια της ανεξάρτητης, αξιόπιστης και αποτελεσματικής εποπτείας δεν καθορίζονται από δημοσιονομικούς περιορισμούς·

24.  σημειώνει το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ειδική έκθεσή του 2014/05, όπου αναφέρεται ότι, συνολικά, οι πόροι της Αρχής κατά το αρχικό στάδιο της λειτουργίας της ήταν ανεπαρκείς, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η εκπλήρωση της εντολής της· διαπιστώνει ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η αρχική φάση της λειτουργίας του ΕΣΧΕ και σημειώνει, ως εκ τούτου, ότι τα καθήκοντα που έχουν ήδη ανατεθεί στην Αρχή, καθώς και τα πρόσθετα καθήκοντα που προβλέπεται να της ανατεθούν στο πλαίσιο των εν εξελίξει νομοθετικών εργασιών, απαιτούν επαρκή επίπεδα στελέχωσης, τόσο ως προς τον αριθμό όσο και ως προς τα προσόντα, και χρηματοδότησης ώστε να καταστεί δυνατή η ικανοποιητική εποπτεία· υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα του εποπτικού έργου, σε πολλές περιπτώσεις η διεύρυνση των καθηκόντων πρέπει να συνοδεύεται από αύξηση των πόρων· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τυχόν αυξήσεις των μέσων της ΕΑΤ πρέπει να επεξηγούνται αναλυτικά και να συνοδεύονται από μέτρα εξορθολογισμού, όταν αυτό είναι δυνατό·

25.  τονίζει ότι η Αρχή πρέπει μεν να διασφαλίζει ότι όλες οι εργασίες της εκτελούνται πλήρως, ταυτόχρονα όμως πρέπει να φροντίζει να περιορίζεται στην άσκηση των καθηκόντων που της ανατίθενται από τον νομοθέτη της Ένωσης και δεν πρέπει να επιδιώκει την de facto επέκταση της εντολής της πέρα από τα εν λόγω καθήκοντα· τονίζει ότι, κατά την επιτέλεση του έργου της και ιδιαίτερα κατά την εκπόνηση τεχνικών προτύπων και τεχνικών συμβουλών, η Αρχή πρέπει να παρέχει εγκαίρως στο Κοινοβούλιο τακτική και πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητές της· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτό δεν έχει πάντα τηρηθεί στο παρελθόν·

26.  τονίζει ότι, κατά την εκπόνηση εκτελεστικών νομοθετικών πράξεων, κατευθυντήριων γραμμών, ερωτήσεων και απαντήσεων ή συναφών μέτρων, η Αρχή πρέπει σε κάθε περίπτωση να τηρεί την εντολή που της έχει αναθέσει ο νομοθέτης της Ένωσης και να μην επιδιώκει να θέτει πρότυπα σε τομείς στους οποίους εκκρεμούν ακόμη νομοθετικές διαδικασίες·

27.  σημειώνει με δυσαρέσκεια ότι η Αρχή δεν έχει κατορθώσει να τηρεί επαρκώς και συνολικά ενήμερο τον νομοθέτη της Ένωσης σχετικά με όλες τις λεπτομέρειες του εν εξελίξει έργου της·

28.  σημειώνει με δυσαρέσκεια ότι σε ορισμένες περιπτώσεις διαβιβάστηκαν έγγραφα στον νομοθέτη της Ένωσης αφού πρώτα είχαν διαρρεύσει στο ευρύτερο κοινό, και θεωρεί αυτό το γεγονός απαράδεκτο·

29.  καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το μικτό σύστημα χρηματοδότησης της ΕΑΤ, το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισφορές των αρμόδιων εθνικών αρχών, είναι ανεπαρκές, δεν είναι ευέλικτο, δημιουργεί περιττό φόρτο και θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, στη Λευκή Βίβλο που έχει προγραμματίσει για το δεύτερο τρίμηνο του 2016 και στη νομοθετική πρόταση που θα υποβάλει έως το 2017, να δρομολογήσει ένα διαφορετικό σύστημα χρηματοδότησης βασιζόμενο σε ξεχωριστό κονδύλιο του προϋπολογισμού της Ένωσης, καθώς και στην πλήρη αντικατάσταση των εισφορών των εθνικών αρχών από τέλη που θα καταβάλλονται από τους συμμετέχοντες στην αγορά·

30.  καλεί την Αρχή να συμπληρώσει τα στοιχεία που παρέχει στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα σχέδια συμβουλών ή τεχνικών προτύπων που αφορούν τη βαθμονόμηση των τύπων υπολογισμού για τους σκοπούς της προληπτικής εποπτείας, περιλαμβάνοντας πλήρη περιγραφή των στοιχείων και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιούνται στις εν λόγω βαθμονομήσεις·

31.  επιδοκιμάζει τη βελτιωμένη διαφάνεια όσον αφορά τις συναντήσεις της ΕΑΤ με ενδιαφερόμενους φορείς.

o
o   o

32.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016(2) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2016)0159.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου