Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2188(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0090/2016

Teksty złożone :

A8-0090/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.31
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0167

Teksty przyjęte
PDF 505kWORD 103k
Czwartek, 28 kwietnia 2016 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)
P8_TA(2016)0167A8-0090/2016
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego na rok budżetowy 2014 (2015/2188(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedzią Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8-0086/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE(4), w szczególności jego art. 64,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0090/2016),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego absolutorium z wykonania budżetu Urzędu na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1)Dz. U. C 409 z 9.12.2015, s. 111.
(2)Dz. U. C 409 z 9.12.2015, s. 111.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12.
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2014 (2015/2188(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedzią Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8-0086/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE(4), w szczególności jego art. 64,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0090/2016),

1.  stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego jest przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2014;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1)Dz. U. C 409 z 9.12.2015, s. 111.
(2)Dz. U. C 409 z 9.12.2015, s. 111.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12.
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego na rok budżetowy 2014 (2015/2188(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego na rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0090/2016),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (zwanego dalej „Urzędem”) na rok budżetowy 2014 wyniósł 33 599 863 EUR, co stanowi wzrost o 29,39 % w porównaniu z 2013 r. i wiąże się z tym, że Urząd został ustanowiony niedawno; mając na uwadze, że Urząd jest finansowany z wkładu Unii (40 %) i wkładów państw członkowskich (60 %);

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2014 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdza, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Urzędu za rok 2014 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2013

1.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że odnośnie do jednej uwagi poczynionej przez Trybunał w sprawozdaniu za rok 2012 i oznaczonej jako znajdująca się „w trakcie realizacji” w sprawozdaniu Trybunału za rok 2013 podjęto i w dużej części zakończono działania naprawcze, a uwaga ta jest teraz opatrzona adnotacją „w trakcie realizacji”; odnotowuje ponadto, że dwie uwagi poczynione w sprawozdaniu Trybunału za 2013 r. są teraz opatrzone adnotacją „nie dotyczy”;

Zarządzanie budżetem i finansami

2.  zauważa z zadowoleniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2014 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,81 %, co oznacza wzrost o 2,28 % w porównaniu do roku 2013, oraz że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 83,94 %, co oznacza wzrost o 8,60 %; na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu stwierdza, że wzrost wskaźników wykonania budżetu wynika z usprawnień w planowaniu i monitorowaniu budżetu;

Zobowiązania i przeniesienia

3.  zauważa, że Urząd doprowadził do dalszego ograniczenia ogólnego wskaźnika przeniesionych środków, na które zaciągnięto zobowiązania, z 16,50 % w 2013 r. do 15,90 % w 2014 r.; uznaje, że przeniesione środki, na które zaciągnięto zobowiązania, w tytule II wyniosły 3 431 070 EUR, a przeniesienie było związane głównie z przeprowadzką Urzędu do nowej siedziby w grudniu 2014 r.;

4.  zauważa z zadowoleniem, że Urząd bardziej dostosował swoje umowy w zakresie informatyki do roku budżetowego, aby ograniczyć poziom przeniesień związanych z planowanym zakupem infrastruktury informatycznej i usług informatycznych; wskazuje, że odsetek przeniesień związanych z umowami informatycznymi spadł o 9 % w porównaniu do 2013 r.;

5.  podkreśla wskaźnik wykonania środków, na które zaciągnięto zobowiązania, przeniesionych z 2013 r., który wyniósł 92 %; wskazuje, że wynoszący 95 % cel Urzędu nie został osiągnięty jedynie z powodu obniżenia ceny na usługi dotyczące jego infrastruktury informatycznej;

Przesunięcia

6.  na podstawie rocznego sprawozdania finansowego Urzędu zauważa, że Zarząd zatwierdził pięć przesunięć budżetowych zrealizowanych w 2014 r., w związku z czym przekroczono limit określony w art. 27 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(1);

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

7.  na podstawie rocznego sprawozdania finansowego Urzędu zauważa, że obsadzonych stanowisk było 146; z zadowoleniem przyjmuje, że Urząd skupia się na przydzielaniu swoich zasobów na główne obszary działań; wskazuje, że na każde cztery stanowiska związane z bezpośrednią realizacją mandatu Urzędu przypada tylko jedno stanowisko administracyjne;

8.  zwraca się do Urzędu o ścisłe stosowanie środków dotyczących uznaniowości i wykluczenia w odniesieniu do zamówień publicznych, z właściwymi kontrolami przeszłości przeprowadzanymi w każdym przypadku, jak również o stosowanie kryterium wykluczenia w celu wyłączania przedsiębiorstw w razie konfliktu interesów, co ma kluczowe znaczenie dla ochrony interesów finansowych Unii;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

9.  stwierdza, że na stronie internetowej Urzędu opublikowano deklaracje o zamiarach oraz deklaracje o braku konfliktu interesów członków i obserwatorów Rady Organów Nadzoru, Zarządu oraz kierownictwa Urzędu; zauważa, że deklaracje o braku konfliktu interesów pracowników są zbierane raz do roku i oceniane przez doradcę ds. etyki;

10.  zachęca Urząd do dalszego informowania swojego personelu na temat polityki dotyczącej konfliktów interesów w ramach prowadzonych działań informacyjnych oraz do uwzględnienia rzetelności i przejrzystości jako elementów, które powinny być obowiązkowo omawiane podczas procedury rekrutacji i rozmów na temat wyników;

11.  apeluje o ogólnie skuteczniejsze zapobieganie korupcji i zwalczanie jej dzięki podejściu całościowemu, począwszy od poprawy publicznego dostępu do dokumentów i surowszych przepisów dotyczących konfliktu interesów, wprowadzenia lub wzmocnienia rejestrów służących przejrzystości oraz zapewnienia wystarczających zasobów do przeznaczenia na środki egzekwowania prawa, a skończywszy na lepszej współpracy między państwami członkowskimi i współpracy z odnośnymi państwami trzecimi;

12.  odnotowuje, że strategia Urzędu dotycząca zwalczania nadużyć finansowych została przyjęta w kwietniu 2015 r. i będzie wdrażana w latach 2015–2017;

13.  zauważa, że Urząd wprowadził procedury związane z polityką niezależności i procesy decyzyjne w celu dopilnowania, by nowi członkowie i obserwatorzy składali konieczne deklaracje; zwraca ponadto uwagę, że ustępującym członkom i obserwatorom przypomina się o wciąż spoczywających na nich obowiązkach;

14.  domaga się, by Urząd stosował się do przepisów art. 16 regulaminu pracowniczego i corocznie publikował informacje o urzędnikach wyższego szczebla, którzy opuścili Urząd, oraz wykazy zaistniałych przypadków konfliktu interesów;

Audyt wewnętrzny

15.  odnotowuje, że w 2014 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji przeprowadziła ograniczony przegląd zarządzania projektem informatycznym w Urzędzie; zauważa ponadto, że żadne z czterech sformułowanych ustaleń nie zostało uznane za krytyczne; uznaje, że plan działania uzgodniony w odpowiedzi na te ustalenia został już w pełni zrealizowany przez Urząd; stwierdza, że w 2014 r. nie wydano ani nie zamknięto żadnych krytycznych zaleceń, a w dniu 1 stycznia 2015 r. nie było żadnych niezrealizowanych krytycznych zaleceń;

Wyniki

16.  zauważa, że Urząd współpracuje ściśle z Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w zakresie wszystkich funkcji wsparcia, aby w miarę możliwości ograniczyć koszty administracyjne, wykorzystać synergię i dzielić się najlepszymi praktykami; oczekuje, że Urząd podejmie dalsze działania w celu zacieśnienia współpracy z innymi agencjami zdecentralizowanymi;

17.  zauważa, że Urząd stosuje systemy księgowe zapewnione przez Komisję, które zostały zatwierdzone przez księgowego na podstawie prac przeprowadzonych przez niezależną firmę księgową i obejmujących systemy, obiegi środków finansowych oraz przegląd systemów księgowych; zauważa ponadto, że w 2014 r. zmieniono tryb realizacji masowych płatności dotyczących wyjazdów służbowych oraz wprowadzono i z powodzeniem przetestowano elektroniczny odbiór faktur, aby zwiększyć skuteczność tych systemów;

Inne uwagi

18.  przypomina, że Parlament był jednym z głównych motorów działań na rzecz stworzenia nowego, kompleksowego Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF) w następstwie kryzysu finansowego, a także walnie przyczynił się do powstania Urzędu w 2011 r. w ramach ESNF;

19.  podkreśla, że rola Urzędu polegająca na wspieraniu wspólnego systemu nadzoru na rynku wewnętrznym jest kluczowa dla zapewnienia stabilności finansowej, bardziej zintegrowanego, wydajniejszego i bezpieczniejszego rynku finansowego, jak również dla zadbania o wysoki poziom ochrony konsumentów w Unii przez promowanie uczciwości i przejrzystości na rynku towarów i usług finansowych;

20.  podkreśla, że zadania wykonywane przez Urząd mają charakter czysto techniczny i że podejmowanie kluczowych decyzji politycznych należy do prerogatyw prawodawcy Unii;

21.  zauważa, że podejmując swoje działania, Urząd musi zwracać szczególną uwagę na zachowanie bezpieczeństwa i solidności sektora finansowego, zapewnienie zgodności z prawem Unii, poszanowanie zasady proporcjonalności i respektowanie podstawowych zasad rynku wewnętrznego w obszarze usług finansowych; podkreśla, że Urząd musi na tej podstawie dążyć do osiągnięcia jednoznacznych, spójnych, jednolitych i nie nazbyt skomplikowanych rezultatów;

22.  zwraca uwagę, że szczególnie ważne jest to, by przepisy przygotowane przez Urząd były opracowane w taki sposób, aby mogły być jednakowo stosowane przez mniejsze podmioty;

23.  podkreśla, że we wszystkich kwestiach związanych z zasobami Urzędu należy dopilnować, by mandat mógł być konsekwentnie wykonywany oraz by ograniczenia praktyczne w zakresie niezależnego, wiarygodnego i skutecznego nadzoru nie wynikały z ograniczeń budżetowych;

24.  odnotowuje wnioski Trybunału zawarte w jego sprawozdaniu specjalnym nr 5/2014, z których wynika, że początkowo Urząd nie dysponował wystarczającą ilością zasobów, aby wykonywać powierzony mu mandat; przyjmuje do wiadomości, że etap tworzenia ESNF nadal nie został zakończony, dlatego zauważa, że zadania już powierzone Urzędowi, a także dodatkowe zadania przewidziane w toczących się pracach legislacyjnych wymagają odpowiedniej obsady kadrowej – zarówno jeśli chodzi o liczbę pracowników, jak i o ich kwalifikacje – oraz finansowania, aby zapewnić należyty nadzór; podkreśla, że aby utrzymać jakość działań nadzorczych, bardzo często zdarza się, że rozszerzeniu zadań musi towarzyszyć zwiększenie zasobów; podkreśla jednak, że jakiekolwiek ewentualne zwiększenie środków dla Urzędu powinno być szczegółowo omówione i w miarę możliwości poprzedzone działaniami racjonalizacyjnymi;

25.  podkreśla, że Urząd, dopilnowując pełnej realizacji wszystkich zadań, musi skrupulatnie trzymać się zadań powierzonych mu przez prawodawcę Unii i nie może dążyć do faktycznego rozszerzenia swojego mandatu poza te zadania; podkreśla, że wykonując swoje zadania, a zwłaszcza opracowując standardy techniczne i doradztwo techniczne, Urząd musi terminowo, regularnie i wyczerpująco informować Parlament o podejmowanych działaniach; ubolewa, że w przeszłości nie zawsze tak było;

26.  podkreśla, że opracowując przepisy wykonawcze, wytyczne, pytania i odpowiedzi lub podobne środki, Urząd musi zawsze przestrzegać mandatu powierzonego mu przez prawodawcę Unii i nie może dążyć do określenia standardów w obszarach, gdzie procedury ustawodawcze nie zostały jeszcze zakończone;

27.  z przykrością stwierdza, że Urząd nie informował prawodawcy Unii o wszystkich szczegółach prowadzonych przez niego prac w sposób zadowalający i kompleksowy;

28.  z przykrością stwierdza, że niekiedy dokumenty przekazywane były prawodawcy Unii dopiero po ujawnieniu ich opinii publicznej, i uważa, że jest to nie do przyjęcia;

29.  podsumowując, zwraca uwagę, że mieszany system finansowania Urzędu, uzależniony w dużym stopniu od składek krajowych właściwych organów, jest nieodpowiedni, nieelastyczny i uciążliwy, a także stanowi potencjalne zagrożenie dla niezależności urzędu; w związku z tym zwraca się do Komisji, aby w białej księdze planowanej na drugi kwartał 2016 r. i we wniosku ustawodawczym, który ma zostać przedstawiony do 2017 r., wprowadziła inny system finansowania oparty na osobnej linii budżetowej w budżecie Unii oraz na całkowitym zastąpieniu składek od organów krajowych opłatami uiszczanymi przez uczestników rynku;

30.  wzywa Urząd do uzupełnienia informacji przekazywanych Parlamentowi na temat projektów zaleceń lub standardów technicznych dotyczących kalibracji formuły ostrożnościowej o pełny opis danych i metodologii używanych w tego typu kalibracjach;

31.  z zadowoleniem przyjmuje większą przejrzystość w odniesieniu do posiedzeń Urzędu z zainteresowanymi stronami;

o
o   o

32.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 28 kwietnia 2016 r.(2) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(2) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2016)0159.

Informacja prawna