Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2188(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0090/2016

Texte depuse :

A8-0090/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.31
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0167

Texte adoptate
PDF 356kWORD 102k
Joi, 28 aprilie 2016 - Bruxelles Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Bancară Europeană (ABE)
P8_TA(2016)0167A8-0090/2016
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2188(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsul Autorității(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0086/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a unei Autorități europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei(4), în special articolul 64,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0090/2016),

1.  acordă directorului executiv al Autorității Bancare Europene descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Autorității Bancare Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 409, 9.12.2015, p. 111.
(2) JO C 409, 9.12.2015, p. 111.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 331, 15.12.2010, p. 12.
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind închiderea conturilor Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2014 (2015/2188(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsul Autorității(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0086/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a unei Autorități europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei(4), în special articolul 64,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0090/2016),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Autorității Bancare Europene care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2014;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Autorității Bancare Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 409, 9.12.2015, p. 111.
(2) JO C 409, 9.12.2015, p. 111.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 331, 15.12.2010, p. 12.
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 28 aprilie 2016 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2188(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0090/2016),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Autorității Bancare Europene (denumită în continuare „Autoritatea”) aferent exercițiului financiar 2014 a fost de 33 599 863 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 29,39 % față de bugetul pentru 2013, explicabilă prin faptul că Autoritatea a fost înființată recent; întrucât Autoritatea este finanțată prin contribuții din partea Uniunii (40 %) și din partea statelor membre (60 %);

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2014 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Autorității pentru exercițiul financiar 2014 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2013

1.  constată din raportul Curții că în ceea ce privește o observație formulată în raportul Curții pentru exercițiul 2012 și marcată ca fiind „în desfășurare” în raportul Curții pentru exercițiul 2013 au fost întreprinse acțiuni corective care au fost în cea mai mare parte finalizate, observația fiind marcată în prezent ca fiind „în desfășurare”; remarcă, de asemenea, că două observații din raportul Curții pentru 2013 sunt marcate acum ca „nu se aplică”;

Gestiunea bugetară și financiară

2.  ia act cu satisfacție de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2014 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,81 %, ceea ce reprezintă o creștere de 2,28 % față de 2013, și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 83,94 %, ceea ce reprezintă o creștere de 8,60 %; i se aduce la cunoștință de către Autoritate că creșterea ratelor de execuție bugetară s-a datorat unor progrese în planificarea și monitorizarea bugetară;

Angajamente și reportări

3.  constată că Autoritatea a reușit să reducă și mai mult nivelul total al creditelor angajate reportate, de la 16,50 % în 2013 la 15,90 % în 2014; recunoaște că nivelul creditelor de angajament reportate pentru titlul II, de 3 431 070 EUR, este legat în principal de mutarea autorității într-un sediu nou în decembrie 2014;

4.  constată cu satisfacție că Autoritatea a aliniat mai mult contractele din domeniul TI la exercițiul financiar pentru a reduce nivelul creditelor reportate legate de achizițiile de infrastructură și servicii TI planificate; evidențiază că procentul de credite reportate legate de contractele de servicii TI a scăzut cu 9 % comparativ cu 2013;

5.  evidențiază nivelul creditelor angajate reportate din 2013, de 92 %; subliniază că singurul motiv pentru care Autoritatea nu și-a atins obiectivul propus de 95 % este o reducere de preț la serviciile de infrastructură TI de care a beneficiat;

Transferuri

6.  constată din conturile anuale ale Autorității că consiliul său director a aprobat cele cinci transferuri bugetare executate în cursul anului 2014 care au depășit limita menționată la articolul 27 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(1);

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

7.  constată din conturile anuale ale Autorității că numărul posturilor ocupate este de 146; apreciază accentul pus de Autoritate pe alocarea resurselor către sectoarele sale principale de activitate; subliniază că pentru fiecare patru posturi legate direct de îndeplinirea mandatului său, Autoritatea dispune doar de un post administrativ;

8.  solicită Autorității să aplice cu strictețe măsurile referitoare la discreție și excludere în achizițiile publice, realizând verificări adecvate de fond în toate cazurile, și să aplice criteriile de excludere pentru a elimina companiile în cazul oricărui conflict de interese, acest lucru fiind esențial pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

9.  constată că declarațiile de intenție și declarațiile de interese ale membrilor și membrilor cu statut de observator în Consiliul de administrație, Consiliul supraveghetorilor și în echipa managerială a Autorității au fost publicate pe site-ul acesteia; ia act de faptul că declarațiile de interese ale personalului sunt colectate anual, fiind evaluate de ofițerul de etică;

10.  încurajează Autoritatea să sensibilizeze într-o măsură mai mare personalul propriu cu privire la politica în materie de conflicte de interese, în paralel cu activitățile de sensibilizare aflate în curs și cu includerea integrității și transparenței printre punctele obligatorii de luat în discuție în cadrul procedurilor de recrutare și de evaluare a performanțelor;

11.  cere să se facă progrese la nivel general în ceea ce privește prevenirea și combaterea corupției, printr-o abordare holistică, începând cu îmbunătățirea accesului public la documente și înăsprirea normelor privind conflictele de interese, introducerea sau consolidarea registrelor de transparență și furnizarea unor resurse suficiente pentru măsurile de asigurare a respectării legii, precum și prin îmbunătățirea cooperării dintre statele membre și a cooperării cu țările terțe relevante;

12.  constată că strategia anti-fraudă a Autorității a fost adoptată în aprilie 2015 și va fi implementată în perioada 2015-2017;

13.  constată că procesele legate de politica în materie de independență și procesele decizionale au fost implementate de Autoritate pentru a garanta că noii membri și observatori furnizează declarațiile necesare; constată, de asemenea, că membrilor și observatorilor care demisionează li se reamintesc obligațiile care nu iau sfârșit o dată cu demisia;

14.  solicită Autorității să implementeze articolul 16 din Statutul funcționarilor, publicând anual informații privind înalții funcționari care și-au părăsit postul, precum și o listă a conflictelor de interese;

Auditul intern

15.  constată că, în 2014, Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a efectuat o examinare limitată privind managementul proiectelor TI de către Autoritate; observă în continuare că dintre cele patru observații semnalate, niciuna nu a fost considerată ca fiind critică; recunoaște că planul de acțiune convenit pe baza acestor observații a fost deja implementat în totalitate de Autoritate; constată că în 2014 nicio recomandare de importanță critică nu a fost deschisă sau închisă și că la 1 ianuarie 2015 nu existau recomandări de importanță critică deschise;

Performanță

16.  ia act de faptul că Autoritatea cooperează îndeaproape cu Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale și cu Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe în cadrul tuturor funcțiilor de suport pentru a reduce costurile administrative acolo unde este posibil, a multiplica sinergiile și a face schimb de bune practici; așteaptă cu interes eforturile viitoare ale Autorității de intensificare a cooperării și cu alte agenții descentralizate;

17.  constată că Autoritatea folosește sistemele de contabilitate furnizate de Comisie, care au fost validate de contabil pe baza muncii depuse de o firmă de contabilitate independentă care a analizat sistemele și circuitele financiare și a examinat metodele de contabilitate; constată, în plus, că în cursul anului 2014, în vederea creșterii eficienței acestor sisteme, au fost puse în aplicare modificările aduse modului de derulare a plăților masive și a fost introdusă și testată cu succes recepționarea electronică a facturilor;

Alte observații

18.  reamintește că Parlamentul a fost un susținător important al eforturilor de instituire a unui sistem european de supraveghere financiară nou și cuprinzător (ESFS) ca urmare a crizei financiare și al înființării, în 2011, a Autorității, ca parte a acestui sistem;

19.  subliniază că rolul ce îi revine Autorității în promovarea unui regim comun de supraveghere în toată piața internă este determinant pentru asigurarea stabilității financiare și a unei piețe financiare mai bine integrate, mai eficiente și mai sigure, precum și a unui grad ridicat de protecție a consumatorilor din Uniune prin promovarea echității și transparenței pieței produselor și serviciilor financiare;

20.  subliniază că activitatea Autorității are un caracter pur tehnic, deciziile politice cheie fiind prerogativa legiuitorului Uniunii;

21.  subliniază că, atunci când își desfășoară activitățile, Autoritatea trebuie să acorde o atenție deosebită consolidării siguranței și solidității sectorului financiar și asigurării compatibilității cu legislația Uniunii, respectării principiului proporționalității și respectării principiilor fundamentale ale pieței interne a serviciilor financiare; subliniază că, prin urmare, Autoritatea trebuie să vizeze rezultate univoce, consecvente, coerente și libere de orice complexitate inutilă;

22.  subliniază că este deosebit de important ca dispozițiile elaborate de Autoritate să fie concepute astfel încât să poată fi aplicate în aceeași măsură și de entitățile mai mici;

23.  subliniază că, în toate aspectele legate de resursele de care dispune Autoritatea, trebuie garantat că mandatul poate fi îndeplinit în mod consecvent și că limitările bugetare nu se traduc prin limitarea în practică a independenței, fiabilității și eficacității activității de supraveghere;

24.  ia act de concluzia formulată de Curte în Raportul său special 5/2014, potrivit căreia, per ansamblu, resursele Autorității în faza de lansare nu au fost suficiente pentru a-i permite acesteia să își îndeplinească mandatul; recunoaște că SESF se află încă în faza de constituire și observă că sarcinile deja încredințate Autorității, precum și sarcinile suplimentare prevăzute în legătură cu lucrările legislative în curs, necesită un nivel adecvat de personal, atât în ceea ce privește numărul, cât și calificările, precum și fonduri pentru a permite desfășurarea unei supravegheri corespunzătoare; subliniază că, pentru a se asigura în continuare calitatea activității de supraveghere, extinderea sarcinilor trebuie de obicei însoțită de majorarea resurselor; subliniază, însă, că orice eventuală majorare a mijloacelor puse la dispoziția Autorității trebuie justificată temeinic și însoțită de măsuri de raționalizare ori de câte ori este posibil;

25.  subliniază că Autoritatea trebuie să se limiteze conștiincios la sarcinile care i-au fost încredințate de legislatorul european, asigurându-se totodată că le îndeplinește integral, și nu trebuie să încerce să-și extindă de facto mandatul dincolo de aceste sarcini; subliniază că, atunci când își desfășoară activitatea și, în special, atunci când elaborează standarde sau recomandări tehnice, Autoritatea trebuie să informeze Parlamentul în timp util și în mod regulat și cuprinzător cu privire la activitățile sale; regretă că nu s-a întâmplat întotdeauna astfel, în trecut;

26.  subliniază că, atunci când elaborează acte legislative de punere în aplicare, orientări, întrebări și răspunsuri sau măsuri similare, Autoritatea trebuie să respecte întotdeauna mandatul pe care i l-a atribuit legislatorul european și nu trebuie să încerce să stabilească standarde în domenii în care procesele legislative nu au fost încă finalizate;

27.  regretă să constate că Autoritatea nu a informat legiuitorul european în mod suficient și cuprinzător cu privire la toate detaliile activității sale în curs;

28.  regretă faptul că, în unele cazuri, documentele au fost transmise legiuitorului european numai după ce au fost divulgate publicului larg și consideră că acest lucru este inacceptabil;

29.  conchide că mecanismul de finanțare mixtă a Autorității, care se bazează în mare parte pe contribuții din partea autorităților naționale competente, este neadecvat, inflexibil, împovărător și reprezintă un pericol potențial pentru independența acestei instituții; prin urmare, solicită Comisiei să inițieze, în cadrul cărții albe prevăzute pentru al doilea trimestru din 2016 și în cadrul unei inițiative legislative care urmează să fie prezentată înainte de 2017, un alt mecanism de finanțare, bazat pe o linie bugetară separată în cadrul bugetului Uniunii și pe înlocuirea integrală a contribuțiilor din partea autorităților naționale cu taxe plătite de participanții la piață;

30.  invită Autoritatea să completeze comunicarea cu Parlamentul privind proiectele de recomandări și de standarde tehnice referitoare la calibrarea formulelor prudențiale, cu o descriere detaliată a datelor și metodologiei utilizate pentru această calibrare;

31.  salută îmbunătățirea transparenței cu privire la reuniunile ABE și la părțile interesate de activitatea sa;

o
o   o

32.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 28 aprilie 2016(2) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2016)0159.

Notă juridică - Politica de confidențialitate