Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2188(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0090/2016

Predkladané texty :

A8-0090/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.31
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0167

Prijaté texty
PDF 365kWORD 101k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel Finálna verzia
Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
P8_TA(2016)0167A8-0090/2016
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2014 (2015/2188(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou orgánu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0086/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES(4), a najmä na jeho článok 64,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0090/2016),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre bankovníctvo za plnenie rozpočtu orgánu za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 111.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 111.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2014 (2015/2188(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou orgánu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0086/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES(4), a najmä na jeho článok 64,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0090/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskeho orgánu pre bankovníctvo sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 111.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 111.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2014 (2015/2188(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0090/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho orgánu pre bankovníctvo (ďalej len „orgán“) za rozpočtový rok 2014 sumu 33 599 863 EUR, čo predstavuje nárast o 29,39 % v porovnaní s rokom 2013, čo súvisí s tým, že tento orgán bol vytvorený len nedávno; keďže orgán je financovaný z príspevku Únie (40 %) a príspevkov členských štátov (60 %);

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka orgánu za rok 2014 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013

1.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o jednu pripomienku uvedenú v správe Dvora audítorov za rok 2012 a označenú v správe Dvora audítorov za rok 2013 ako „prebiehajúcu“, boli prijaté a zväčša dokončené nápravné opatrenia a táto pripomienka je v súčasnosti označená ako „prebiehajúca“; okrem toho poznamenáva, že dve pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2013 sú v súčasnosti označené ako „nerelevantné“;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,81 %, čo predstavuje zvýšenie o 2,28 % v porovnaní s rokom 2013, a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 83,94 %, čo predstavuje nárast o 8,60 %; na základe informácií orgánu berie na vedomie, že k zvýšeniu miery plnenia rozpočtu došlo v dôsledku zlepšenia rozpočtového plánovania a monitorovania;

Záväzky a prenosy

3.  poznamenáva, že orgán ďalej znížil celkovú úroveň prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov zo 16,50 % v roku 2013 na 15,90 % v roku 2014; uznáva, že prenesené viazané rozpočtové prostriedky v rámci hlavy II boli vo výške 3 431 070 EUR a väčšinou súviseli s presťahovaním orgánu do nových priestorov v decembri 2014;

4.  s uspokojením konštatuje, že orgán svoje IT zmluvy viac zosúladil s rozpočtovým rokom s cieľom znížiť úroveň prenosov týkajúcich sa plánovaného verejného obstarávania infraštruktúry IT a služieb IT; poukazuje na to, že percentuálny podiel prenosov týkajúcich sa IT zmlúv klesol o 9 % v porovnaní s rokom 2013;

5.  zdôrazňuje, že miera plnenia viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2013 predstavovala 92 %; upozorňuje, že cieľ orgánu na úrovni 95 % nebol dosiahnutý iba v dôsledku zníženia cien jeho služieb v oblasti IT infraštruktúry;

Presuny

6.  na základe ročnej účtovnej závierky orgánu konštatuje, že jeho správna rada schválila päť rozpočtových presunov vykonaných v roku 2014, ktoré prekračovali hranicu uvedenú v článku 27 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(1);

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

7.  na základe ročnej účtovnej závierky orgánu berie na vedomie, že počet obsadených pracovných miest je 146; víta zameranie orgánu na prideľovanie svojich zdrojov na svoje hlavné oblasti činnosti; poukazuje na to, že na každé štyri pracovné miesta spojené s priamym vykonávaním mandátu orgánu je len jedno administratívne pracovné miesto;

8.  žiada orgán, aby dôsledne uplatňoval opatrenia týkajúce sa voľnej úvahy a vylúčenia vo verejnom obstarávaní, s vykonávaním riadneho overovania spoľahlivosti v každom štádiu a uplatňovaním kritérií vylúčenia s cieľom zabrániť účasti spoločností v prípade akéhokoľvek konfliktu záujmov, čo je nevyhnutné na ochranu finančných záujmov Únie;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

9.  berie na vedomie, že vyhlásenia o zámere, ako aj vyhlásenia o záujmoch členov a pozorovateľov rady orgánov dohľadu, správnej rady a manažmentu orgánu boli zverejnené na internetovej stránke orgánu; konštatuje, že vyhlásenia zamestnancov o záujmoch sú každoročne zhromažďované a poradcovia pre otázky etiky ich hodnotia;

10.  nabáda orgán, aby ďalej zvyšoval informovanosť úradníkov o politike v oblasti konfliktu záujmov popri súbežne prebiehajúcich aktivitách na zvyšovanie informovanosti a zahrnutie integrity a transparentnosti ako bodu, o ktorom sa má povinne rokovať počas postupov prijímania zamestnancov a preskúmaní výkonnosti;

11.  požaduje celkové zlepšenie v oblasti predchádzania korupcii prostredníctvom holistického prístupu, počnúc lepším prístupom verejnosti k dokumentom a prísnejšími pravidlami týkajúcimi sa konfliktu záujmov, zavedením alebo posilnením registrov transparentnosti a poskytovaním dostatočných zdrojov na opatrenia presadzovania práva, ako aj lepšou spoluprácou medzi členskými štátmi a s príslušnými tretími krajinami;

12.  konštatuje, že stratégia orgánu pre boj proti podvodom bola prijatá v apríli 2015 a bude sa vykonávať v rokoch 2015 až 2017;

13.  konštatuje, že postupy týkajúce sa politiky v oblasti nezávislosti a rozhodovacích procesov orgán zaviedol, aby zabezpečil, že noví členovia a pozorovatelia poskytnú potrebné vyhlásenia; okrem toho poznamenáva, že odstúpeným členom a pozorovateľom sa pripomínajú ich pretrvávajúce záväzky;

14.  žiada, aby orgán vykonával článok 16 služobného poriadku tým, že bude každoročne uverejňovať informácie o vyšších úradníkoch, ktorí z orgánu odišli, a zoznam konfliktov záujmov;

Vnútorný audit

15.  konštatuje, že v roku 2014 Útvar pre vnútorný audit Komisie vykonal obmedzené preskúmanie riadenia IT projektu orgánu; ďalej konštatuje, že zo štyroch identifikovaných zistení nebolo žiadne považované za kritické; berie na vedomie, že dohodnutý akčný plán na riešenie týchto zistení už orgán v plnej miere zrealizoval; berie na vedomie, že počas roku 2014 neboli vydané ani uzavreté žiadne kritické odporúčania a k 1. januáru 2015 neexistovalo žiadne kritické odporúčanie;

Výkonnosť

16.  berie na vedomie, že orgán úzko spolupracuje s Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy vo všetkých podporných činnostiach s cieľom znížiť v rámci možností administratívne náklady, posilniť synergie a vymieňať si najlepšie postupy; očakáva, že orgán vyvinie ďalšie úsilie o posilnenie spolupráce s ostatnými decentralizovanými agentúrami;

17.  konštatuje, že orgán používa účtovný systém poskytnutý Komisiou, ktorý bol potvrdený účtovníkom na základe práce, ktorú vykonali nezávislé účtovnícke firmy, týkajúcej sa systémov, finančných postupov a preskúmania účtovných systémov; okrem toho poznamenáva, že počas roka 2014 boli s cieľom zvýšiť efektívnosť týchto systémov uskutočnené zmeny vo vykonávaní hromadných platieb na služobné cesty a bolo zavedené a úspešne testované elektronické prijímanie faktúr;

Ďalšie pripomienky

18.  pripomína, že Európsky parlament bol kľúčovou hybnou silou v úsilí o vytvorenie nového a komplexného európskeho systému finančného dohľadu (ESFS) v období po finančnej kríze a pri vytváraní orgánu v roku 2011 ako súčasti ESFS;

19.  zdôrazňuje, že úloha orgánu pri podpore spoločného režimu dohľadu v rámci celého jednotného trhu je kľúčová pre zabezpečenie finančnej stability, lepšie integrovaného, účinnejšieho a bezpečnejšieho finančného trhu, ako aj vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov v Únii podporou spravodlivosti a transparentnosti na trhu výrobkov a finančných služieb;

20.  zdôrazňuje, že činnosť orgánu je čisto technickej povahy a kľúčové politické rozhodnutia sú výsadou zákonodarcu Únie;

21.  zdôrazňuje, že orgán pri vykonávaní svojej činnosti musí venovať osobitnú pozornosť presadzovaniu bezpečnosti a stability finančného sektora, čím sa zabezpečí súlad s právnymi predpismi Únie, a to v súlade so zásadou proporcionality a základnými princípmi vnútorného trhu s finančnými službami; zdôrazňuje, že na základe tejto skutočnosti sa musí orgán snažiť dosiahnuť výstupy, ktoré sú jednoznačné a súdržné a nie sú zbytočne zložité;

22.  poukazuje na to, že je mimoriadne dôležité, aby ustanovenia, ktoré orgán vypracúva, boli navrhnuté tak, aby ich mohli uplatňovať aj menšie subjekty;

23.  zdôrazňuje, že v súvislosti so všetkými otázkami, ktoré súvisia so zdrojmi orgánu, sa musí zabezpečiť možnosť dôsledného plnenia mandátu a tiež to, aby rozpočtové obmedzenia v praxi nebránili nezávislému, spoľahlivému a účinnému dohľadu;

24.  berie na vedomie záver Európskeho dvora audítorov uvedený v jeho osobitnej správe č. 5/2014, že celkové zdroje orgánu v počiatočnej fáze jeho fungovania nepostačovali na to, aby mohol vykonávať svoj mandát; uznáva, že fáza vytvárania ESFS sa ešte stále neskončila, a preto upozorňuje, že úlohy, ktoré už boli orgánu zverené, ako aj dodatočné úlohy plánované v prebiehajúcich legislatívnych činnostiach, si vyžadujú primeraný počet zamestnancov, a to tak z hľadiska počtu, ako aj kvalifikácií, a financie, aby sa umožnil uspokojivý dohľad; zdôrazňuje, že v záujme zachovania kvality činností dohľadu sa často stáva, že rozšíreniu úloh musí zodpovedať aj zvýšenie zdrojov; zdôrazňuje však, že akýkoľvek možný nárast prostriedkov orgánu musí byť podrobne vysvetlený a sprevádzaný racionalizačnými opatreniami vždy, keď je to možné;

25.  zdôrazňuje, že orgán musí zabezpečiť úplné vykonávanie všetkých svojich úloh, ale zároveň sa musí dôsledne držať úloh, ktoré mu boli pridelené zákonodarcom Únie, a nesmie sa snažiť de facto rozšíriť svoj mandát nad rámec týchto úloh; zdôrazňuje, že orgán musí pri vykonávaní svojej práce a najmä pri vypracúvaní technických štandardov a technického poradenstva včas, pravidelne a komplexne informovať o svojich činnostiach Európsky parlament; vyjadruje poľutovanie nad tým, že to v minulosti nie vždy urobil;

26.  zdôrazňuje, že pri vypracúvaní vykonávacích predpisov, usmernení, otázok a odpovedí alebo podobných opatrení musí orgán vždy rešpektovať mandát udelený zákonodarcom Únie a nesmie sa snažiť stanoviť normy v oblastiach, kde legislatívny proces ešte stále prebieha;

27.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že orgán nedokázal dostatočne a komplexne informovať zákonodarcu Únie o všetkých detailoch svojej aktuálnej činnosti;

28.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v niektorých prípadoch boli dokumenty predložené zákonodarcovi Únie až po tom, ako informácie prenikli na širokú verejnosť, čo považuje za neprijateľné;

29.  konštatuje, že mechanizmus zmiešaného financovania orgánu, ktorý je z veľkej časti závislý od príspevkov príslušných vnútroštátnych orgánov, je nedostatočný, nepružný a zložitý a predstavuje potenciálnu hrozbu pre jeho nezávislosť; vyzýva preto Komisiu, aby v bielej knihe plánovanej na druhý štvrťrok 2016 a v legislatívnom návrhu, ktorý má byť predložený do roku 2017, uviedla rôzne finančné mechanizmy založené na osobitnom rozpočtovom riadku v rozpočte Únie a na úplnom nahradení príspevkov vnútroštátnych orgánov poplatkami uhrádzanými účastníkmi trhu;

30.  vyzýva orgán, aby doplnil komunikáciu s Európskym parlamentom o návrhu odporúčania alebo technických normách týkajúcich sa kalibrácie prudenciálnych vzorcov o úplný opis údajov a metodiky, ktoré sa pri takejto kalibrácii používajú;

31.  víta zvýšenú transparentnosť vzhľadom na schôdze orgánu a zainteresovaných strán;

o
o   o

32.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 28. apríla 2016(2) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
(2) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0159.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia