Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2177(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0103/2016

Внесени текстове :

A8-0103/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.32
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0168

Приети текстове
PDF 577kWORD 102k
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)
P8_TA(2016)0168A8-0103/2016
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2014 година (2015/2177(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Центъра(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0075/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 851/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията(4), и по-специално член 23 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8‑0103/2016),

1.  Освобождава от отговорност директора на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2014 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 122.
(2) ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 122.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 1.
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно приключването на сметките на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2014 година (2015/2177(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Центъра(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0075/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) №  851/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията(4), и по-специално член 23 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) №  2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8‑0103/2016),

1.  Констатира, че окончателните годишни отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  Одобрява приключването на сметките на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2014 година;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 122.
(2) ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 122.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 1.
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 28 април 2016 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2014 година (2015/2177(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8‑0103/2016),

А.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията („Центъра“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2014 година възлиза на сумата от 60 486 000 EUR, което представлява увеличение от 3,72% спрямо 2013 г.; като има предвид, че бюджетът на Центъра се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2014 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Центъра за финансовата 2014 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година

1.  Установява въз основа на информация от Центъра, че:

   неговата стратегия за последващи проверки се прилага, като през 2014 г. са извършени последващи одити за периода 2012–2013 г. въз основа на Междуинституционалния рамков договор за одити;
   във връзка с неговия план за проверка на отпуснатите безвъзмездни помощи са избрани два одита, които са приключили през 2014 г.; отбелязва, че във връзка с единия одит са събрани вземания в размер на 2,9% от извършените разходи, а за другия одит не се е наложило събиране на вземания;

Бюджет и финансово управление

2.  Отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година са довели до висока степен на изпълнение на бюджета от 98,77%, което представлява увеличение с 5,81% в сравнение с предходната година; разбира, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 80,37%, което представлява увеличение с 6,23% в сравнение с предходната година;

3.  Отбелязва, че тъй като повишеният тегловен коефициент за Швеция в периода 2010—2013 г. оказва общо отражение върху бюджета на Центъра за 2014 г., възлизащо на 5 милиона евро, Центърът поиска допълнителни 2 милиона евро от бюджета на ЕС, за да могат да се покрият по-високите разходи, и че в резултат на това през 2014 г. на Центъра бяха предоставени по изключение допълнително 2 милиона евро, идващи от положителните резултати от изпълнението на бюджета на Центъра за 2013 г.;

Поети задължения и преноси

4.  Отбелязва, че равнището на пренесените бюджетни кредити за поети задължения е 25% (1 600 000 EUR) за дял II (административни разходи) и 49% (8 100 000 EUR) за дял III (оперативни разходи); отбелязва, че пренесените бюджетни кредити по дял II са свързани най-вече с планирани обществени поръчки за компютърно оборудване и софтуер през втората половина на 2014 г., плащането за които е дължимо едва през 2015 г.; отбелязва освен това, че пренесените бюджетни кредити по дял III са били за многогодишните проекти на Центъра, ИКТ за подпомагане на оперативни дейности и експертни консултации;

5.  Отбелязва подобренията в планирането и изпълнението на бюджета за оперативни заседания, и по-специално използването на реални средни цени за самолетните билети вместо прилагането на тавани по отношение на бюджета за мероприятия и бърза отмяна на бюджетните кредити след заседанията; отбелязва, че Центърът трябва да следи отблизо разходите за оперативни заседания с цел избягване на ненужни преноси и анулирания на бюджетни кредити, като се извършват тримесечни прегледи на плана за заседания на Центъра и се въведе процес на одобрение, с цел управление на промените и допълване на плановете за заседания;

6.  Призовава Центъра да продължава, доколкото е възможно, да намалява равнището на бюджетните кредити за поети задължения, пренасяни за бъдещи периоди, чрез всякакви налични мерки, например чрез възприемане на най-добри практики, използвани в други агенции;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

7.  Отбелязва, че през 2014 г. Центърът е назначил 16 служители, а 10 служители са напуснали; отбелязва, че към края на годината в Центъра са работили общо 182 срочно наети служители, 92 договорно наети служители и трима командировани национални експерти; установява въз основа на информация от Центъра, че там работят служители от всички държави членки, с изключение на Люксембург и Хърватия;

8.  Отбелязва, че по отношение на процедурите за възлагане на обществени поръчки Центърът е отделил специално внимание на осигуряването на последователност във всички тръжни документи; подчертава, че преструктурираният комитет за обществени поръчки, договори и безвъзмездни помощи на Центъра внедрява допълнителен механизъм за контрол на качеството; призовава Центъра по‑специално да извършва внимателни проверки за наличието на конфликти на интереси по отношение на търгове, обществени поръчки, набиране на персонал и договори, с цел увеличаване на прозрачността;

9.  Призовава Центъра да прилага стриктно мерките, отнасящи се до преценката и изключването на обществените поръчки, като във всички случаи се извършват подходящи цялостни проверки, и да прилага критериите за изключване, за да не се допускат дружества в случай на конфликт на интереси, което е от съществено значение за защитата на финансовите интереси на Съюза;

10.  Отбелязва, че общият брой на редовния персонал е намалял от 287 на 277 през 2014 г., поради исканото намаляване на броя на длъжностите от 10% в щатното разписание до 2018 г.;

11.  Отбелязва, че Центърът отделя 75,5% от своите човешки ресурси за изпълнението на оперативни дейности; насърчава Центъра да продължи да следва този път;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

12.  Приветства разработването през 2014 г. на стратегия за борба с измамите в съответствие с насоките, издадени от Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

Вътрешен контрол

13.  Отбелязва, че през 2014 г. Центърът е преразгледал прилагането на своите стандарти за вътрешен контрол; отбелязва със задоволство, че три стандарта за вътрешен контрол са почти напълно приложени, а останалата част от стандартите са напълно приложени;

Вътрешен одит

14.  Отбелязва, че през 2014 г. Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е извършила одит на проекта „Обучение в областта на здравеопазването“ и е представила своя доклад, в който са включени една забележка, маркирана като „много важна“, и шест препоръки, маркирани като „важни“; отбелязва, че изготвеният от Центъра план за действие е бил приет от IAS и понастоящем се изпълнява;

Други коментари

15.  Приветства разработването и създаването на Атласа за наблюдение на заразните болести („Атласа“) на интернет портала на Центъра; отбелязва, че до края на 2014 г. Центърът е публикувал чрез Атласа данни за ЕС, както и някои международни данни за четири заболявания, и насърчава Центъра да продължава прилагането на този проект; същевременно изразява съжаление за това, че комуникационните дейности на Центъра се ограничаваха като цяло до публикации на интернет портала на Центъра и че Центърът не се идентифицира от медиите в ЕС като важен доставчик на информация; призовава Центъра да предприеме мерки за подобряване на своето медийно присъствие;

16.  Отбелязва, че всички редактирани и публикувани от Центъра доклади са документи, които могат да бъдат изтеглени от интернет портала на Центъра, както и факта, че той все по-често публикува данни, графики, карти и инфографики, които могат да бъдат изтеглени; отбелязва, че през 2014 г. на интернет портала на Центъра беше добавен нов раздел „Данни и инструменти“ с цел осигуряване на централизирана входна точка за интерактивни данни, карти и други подобни източници на информация; изразява съжаление за това, че информацията не се публикува на интернет портала на всички езици на Съюза;

17.  Призовава Центъра да подобри своите процедури и практики, които имат за цел да гарантират финансовите интереси на Съюза, и да допринася активно за ориентирана към резултатите процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

18.  Припомня, че в качеството си на агенция на ЕС, Центърът разполага с бюджет в евро, но извършва много от разходите си в друга валута (шведската крона — SEK), тъй като седалището му е в държава извън еврозоната; отбелязва, че в началото на 2014 г. Центърът трябваше да приложи ревизиран обменен курс между еврото и кроната и да завиши съответно стойността в евро на разходите, извършени в шведски крони от 2011 г. насам, което доведе до няколко преразглеждания на работната му програма; приветства факта, че въпреки това до края на 2014 г. Центърът е изпълнил почти 85% от планираното в работната му програма за 2014 г. и е предприел действия по отношение на 117 мащабни извънредни ситуации във връзка с контрола на болести през 2014 г., а именно безпрецедентната епидемия от ебола, появила се в Западна Африка и прераснала впоследствие в международен проблем;

19.  Отбелязва, че общото управление през втората половина на 2014 г. беше доминирано от въпроси, свързани с непрекъснатостта на работата, като например необходимостта да се направи балансиран избор и да се преразгледа планирането, за да се отговори на някои заплахи с висок приоритет, като в същото време се гарантира непрекъснатост на основните услуги и проекти; приветства факта, че като цяло качеството на крайните продукти на Центъра се е запазило на високо равнище въпреки посочените обстоятелства;

20.  Отбелязва, че по време на извънредната ситуация с епидемията от ебола повече от 100 служители на Центъра работиха за подпомагане на реакцията спрямо епидемията от ебола на равнището на ЕС, и приветства Центъра за неговата гъвкавост, готовност за изпълнение на служебните задължения и ангажимент за реализиране на високи научни постижения, демонстрирани при посочените обстоятелства;

o
o   o

21.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 28 април 2016 г.(1) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Приети текстове от тази дата, P8_TA(2016)0159.

Правна информация