Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2177(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0103/2016

Esitatud tekstid :

A8-0103/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.32
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0168

Vastuvõetud tekstid
PDF 264kWORD 78k
Neljapäev, 28. aprill 2016 - Brüssel Lõplik väljaanne
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)
P8_TA(2016)0168A8-0103/2016
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta otsus Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2177(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 851/2004 (millega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus)(4), eriti selle artiklit 23,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0103/2016),

1.  annab heakskiidu Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse direktori tegevusele keskuse 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 409, 9.12.2015, lk 122.
(2) ELT C 409, 9.12.2015, lk 122.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 142, 30.4.2004, lk 1.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta otsus Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2015/2177(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 851/2004 (millega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus)(4), eriti selle artiklit 23,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0103/2016),

1.  märgib, et Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 409, 9.12.2015, lk 122.
(2) ELT C 409, 9.12.2015, lk 122.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 142, 30.4.2004, lk 1.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2015/2177(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0103/2016),

A.  arvestades, et Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (edaspidi „keskus“) finantsaruannete kohaselt oli keskuse 2014. aasta lõplik eelarve 60 486 000 eurot, mis tähendab 2013. aastaga võrreldes 3,72 % suurust kasvu; arvestades, et 97 % ameti eelarvest koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et keskuse eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab keskuse andmetele tuginedes teadmiseks, et

   keskusel on olemas järelkontrolli strateegia ja tema järelauditid aastate 2012 ja 2013 kohta teostati 2014. aastal institutsioonidevahelist auditite raamlepingut kasutades;
   toetuste kontrollikava raames valiti välja kaks auditit, mis viidi lõpule 2014. aastal; märgib, et ühe auditi kohaselt kuulus tagasimaksmisele 2,9 % väljamakstud kuludest ning teise puhul ei olnud tagasimaksed vajalikud;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib, et 2014. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel saavutati kõrge eelarve täitmise määr – 98,77 %, mis on 2013. aastaga võrreldes 5,81 % suurem; on teada saanud, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 80,37 %, mis eelnenud aastaga võrreldes on 6,23 % suurem;

3.  võtab teadmiseks, et kuna Rootsi kaalutegur kasvas aastatel 2010–2013 ja selle mõju keskuse 2014. aasta eelarvele oli kokku 5 miljonit eurot, taotles keskus selle lisakulu katmiseks liidu eelarvest täiendavalt 2 miljonit eurot ning seetõttu anti keskusele 2014. aastal erandkorras 2 miljonit eurot täiendavaid rahalisi vahendeid, mis saadi keskuse 2013. aasta eelarveülejäägist;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

4.  märgib, et ülekantud kulukohustustega seotud assigneeringute määr oli II jaotises (halduskulud) 25 % (1 600 000 eurot) ning III jaotises (tegevuskulud) 49 % (8 100 000 eurot); võtab teadmiseks, et II jaotise ülekandmised on peamiselt seotud 2014. aasta teises pooles kavandatud IT riist- ja tarkvara hankimisega, mille eest tuleb tasuda alles 2015. aastal; tõdeb ka, et III jaotise ülekandmised olid seotud keskuse mitmeaastaste projektide, põhitegevust toetavate IKT-toodete ja ekspertide konsultatsioonidega;

5.  võtab teadmiseks eelarveplaneerimise ja töökoosolekute läbiviimise paranemise, eelkõige selle, et ürituste puhul kasutati eelarves ette nähtud ülemmäära asemel tegelikke keskmisi lennuhindu ning et pärast kohtumisi toimus viivitamatu kulukohustustest vabastamine; märgib, et keskus peab tarbetute ülekandmiste ja tühistamiste vältimiseks töökoosolekute kulusid tähelepanelikult jälgima, vaatama selleks kord kvartalis läbi keskuse koosolekute ajakava ning kehtestama koosolekute ajakavasse muudatuste ja täienduste tegemise heakskiitmise korra;

6.  palub keskusel jätkata tulevikus nii palju kui võimalik järgmisse eelarveaastasse üle kantavate kulukohustustega seotud assigneeringute määra vähendamist, kasutades selleks kõiki olemasolevaid meetmeid, nt võttes üle teistes ametites kasutatavad parimad tavad;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

7.  märgib, et keskus võttis 2014. aastal tööle 16 koosseisulist töötajat ja 10 töötajat lahkus; märgib, et keskusel oli aasta lõpus 182 ajutist töötajat, 92 lepingulist töötajat ja kolm lähetatud riiklikku eksperti; võtab keskuse andmetele toetudes teadmiseks, et keskuse personali hulgas on töötajaid kõigist liikmesriikidest, välja arvatud Luksemburg ja Horvaatia;

8.  märgib keskuse hankemenetluste kohta, et keskus on pööranud erilist tähelepanu järjepidevuse tagamisele kõikides hankedokumentides; rõhutab, et keskuse ümberkorraldatud hanke-, lepingute ja toetuste komisjon kujutab endast täiendavat kvaliteedikontrolli mehhanismi; palub keskusel läbipaistvuse suurendamiseks viia eelkõige läbi hoolikaid kontrolle pakkumuste, hangete, töölevõtmismenetluste ja lepingutega seotud huvide konfliktide osas;

9.  palub keskusel avalike hangete puhul täpselt rakendada meetmeid, mis on seotud kaalutlusõiguse ja menetlusest kõrvalejätmisega, korraldada iga juhtumi puhul asjakohaseid taustakontrolle ning kohaldada menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumeid, et ettevõtteid huvide konflikti korral kõrvale jätta – kõik need sammud on olulised liidu finantshuvide kaitsmiseks;

10.  võtab teadmiseks asjaolu, et koosseisuliste töötajate koguarv vähenes 2014. aastal 287-lt 277-le seoses nõudega vähendada ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtade arvu 2018. aastaks 10 % võrra;

11.  märgib, et 75,5 % keskuse inimressurssidest on pühendatud operatiivtegevusele; ergutab keskust tegema selles vallas täiendavaid edusamme;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

12.  väljendab heameelt selle üle, et 2014. aastal töötati Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) antud suuniste alusel välja pettustevastane strateegia;

Sisekontroll

13.  märgib, et keskus vaatas oma sisekontrollistandardite rakendamise 2014. aastal läbi; märgib rahuloluga, et kolm sisekontrollistandardit on rakendatud peaaegu täielikult ja ülejäänud täielikult;

Siseaudit

14.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus tegi 2014. aastal auditi rahvatervisealase koolituse alal ja esitas selle kohta aruande, milles üks tähelepanek oli märkega „väga oluline“ ja kuus soovitust märkega „oluline;“ märgib, et siseauditi talitus tunnistas keskuse koostatud tegevuskava vastuvõetavaks ja see on praegu rakendamisel;

Muud kommentaarid

15.  väljendab heameelt nakkushaiguste järelevalveatlase väljatöötamise ja avaldamise üle keskuse veebiportaalis; märgib, et 2014. aasta lõpu seisuga avaldas keskus selle atlase kaudu liidu ning osaliselt ka rahvusvahelisi andmeid nelja haiguse kohta, ning ergutab keskust seda projekti jätkama; peab samas kahetsusväärseks seda, et keskuse kommunikatsioonitegevus piirdus suures osas teabe avaldamisega keskuse veebiportaalis ja et ELi meedia ei pidanud keskust peamiseks teabe andjaks; kutsub keskust üles võtma meetmeid meediakajastuse parandamiseks;

16.  väljendab heameelt asjaolu üle, et kõik keskuse toimetatud ja avaldatud aruanded tehti allalaaditavate dokumentidena keskuse veebiportaalis kättesaadavaks, ning selle üle, et keskus avaldab järjest rohkem andmeid, graafikuid, kaarte ja infograafikuid allalaaditava materjalina; märgib, et 2014. aastal lisati keskuse veebiportaalile uus jaotus „Andmed ja vahendid“, et interaktiivsete andmete, kaartide ja muude sarnaste ressursside jaoks oleks üks keskne kontaktpunkt; peab kahetsusväärseks seda, et teavet ei ole veebiportaalis kättesaadavaks tehtud kõigis liidu keeltes;

17.  kutsub keskust üles parandama oma menetlusi ja tavasid, mille eesmärk on kaitsta liidu finantshuve, ning anda aktiivne panus tulemustele orienteeritud eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusse;

18.  tuletab meelde, et ELi ametina on keskuse eelarve vääringuks euro, kuid tulenevalt sellest, et keskus asub euroalasse mittekuuluvas liikmesriigis, on tal palju kulutusi teises vääringus (Rootsi kroon (SEK)); märgib, et 2014. aasta alguses pidi keskus euro ja Rootsi krooni vahetuskursi läbi vaatama ning korrigeerima tagasiulatuvalt kuni 2011. aastani ülespoole Rootsi kroonis tehtud kulutuste maksumuse eurodes, mis tõi kaasa mitu keskuse tööprogrammi läbivaatamist; tunneb heameelt, et sellest hoolimata oli keskus 2014. aasta lõpuks saavutanud peaaegu 85 % tema tööprogrammis 2014. aastaks kavandatud tulemustest, samuti teostanud 117 erakorralist tööd seoses 2014. aasta suure haigustõrje hädaolukorraga, milleks oli Lääne-Aafrikas ilmnenud ja hiljem ülemaailmseks probleemiks saanud enneolematu ebolaepideemia;

19.  märgib, et üldjuhtimises domineerisid 2014. aasta teisel poolel talitluspidevusega seotud küsimused, näiteks vajadus teha tasakaalustatud valikuid ja vaadata läbi planeerimine, pidades silmas eriti prioriteetseid ohte, tagades samal ajal peamiste teenuste ja projektide jätkumise; tunneb heameelt selle üle, et üldjoontes püsis keskuse tulemuste kvaliteet neist küsimustest hoolimata kõrgel tasemel;

20.  võtab teadmiseks asjaolu, et ebolakriisi ajal töötas rohkem kui 100 keskuse töötajat ebola suhtes liidu tasandil võetavate meetmete väljatöötamise nimel, ning kiidab paindlikkust, teenustele orienteeritust ja teaduse tipptasemele pühendumist, mida keskus sellega seoses demonstreeris;

o
o   o

21.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 28. aprilli 2016. aasta resolutsioonile(1) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0159.

Õigusalane teave