Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2177(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0103/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0103/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.32
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0168

Hyväksytyt tekstit
PDF 180kWORD 78k
Torstai 28. huhtikuuta 2016 - Bryssel Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2014: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC)
P8_TA(2016)0168A8-0103/2016
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 28. huhtikuuta 2016 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (2015/2177(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä keskuksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta 21. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 851/2004(4) ja erityisesti sen 23 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0103/2016),

1.  myöntää Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen johtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 122.
(2)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 122.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 142, 30.4.2004, s. 1.
(5)EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 28. huhtikuuta 2016 Euroopan tautienehkäisy- ja ‑valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä (2015/2177(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä keskuksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta 21. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 851/2004(4) ja erityisesti sen 23 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0103/2016),

1.  toteaa, että Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L‑sarja).

(1)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 122.
(2)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 122.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 142, 30.4.2004, s. 1.
(5)EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 28. huhtikuuta 2016, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (2015/2177(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0103/2016),

A.  toteaa, että Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2014 oli 60 486 000 euroa, mikä merkitsee 3,72 prosentin lisäystä vuoteen 2013 verrattuna; toteaa, että 97 prosenttia keskuksen talousarviosta rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että keskuksen tilit varainhoitovuonna 2014 ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  panee merkille, että keskuksen mukaan

   sen jälkitarkastusstrategia toimii ja ajanjaksoa 2012–2013 koskevat jälkitarkastukset toteutettiin vuonna 2014 tarkastuksia koskevaa toimielintenvälistä puitesopimusta käyttäen;
   kaksi tarkastusta valittiin sen avustusten tarkastussuunnitelmaan ja ne saatiin päätökseen vuonna 2014; panee merkille, että toisen tarkastuksen perusteella maksetuista menoista perittiin takaisin 2,9 prosenttia ja toisen tarkastuksen kohdalla takaisinmaksu ei ollut tarpeen;

Talousarvio- ja varainhallinto

2.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2014 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli korkea eli 98,77 prosenttia, mikä merkitsee 5,81 prosentin lisäystä edellisvuoteen verrattuna; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 80,37 prosenttia, mikä merkitsee 6,23 prosentin lisäystä edellisvuoteen verrattuna;

3.  palauttaa mieliin, että Ruotsin korjauskerroin nousi vuosien 2010 ja 2013 välillä ja tästä koitui keskuksen talousarvioon vuonna 2014 yhteensä 5 miljoonan euron lisäkustannukset, joiden kattamiseksi keskus pyysi unionin talousarviosta 2 miljoonan euron lisärahoitusta, ja näin ollen keskukselle myönnettiin vuonna 2014 poikkeuksellisesti 2 miljoonan euron lisärahoitus, joka saatiin keskuksen talousarvion positiivisesta toteutumasta vuonna 2013;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

4.  panee merkille, että siirrettyjen sidottujen määrärahojen taso oli 25 prosenttia (1 600 000 euroa osastossa 2 (hallintomenot) ja 49 prosenttia (8 100 000 euroa) osastossa 3 (toimintamenot); toteaa, että osastossa 2 tehdyt siirrot liittyivät lähinnä vuoden 2014 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla suunnitellun mukaisesti tehtyihin tietoteknisiin laite- ja ohjelmistohankintoihin, joihin liittyvät maksut erääntyivät vasta vuonna 2015; toteaa lisäksi, että osaston 3 määrärahasiirrot liittyivät keskuksen monivuotisiin hankkeisiin ja operatiivisia toimia ja ulkoista konsultointia tukevaan tieto- ja viestintätekniikkaan;

5.  panee merkille parannukset talousarvion suunnittelussa ja toimintaan liittyvien kokousten toteuttamisessa ja erityisesti sen, että tapahtumien budjetoinnissa käytettiin todellisia keskimääräisiä lentohintoja enimmäisrajojen sijasta ja määrärahasitoumukset purettiin heti kokousten jälkeen; toteaa, että tarpeettomien siirtojen ja peruutusten välttämiseksi keskuksen on valvottava tarkkaan operationaalisia kokouskuluja siten, että keskuksen kokoussuunnitelmaa tarkastellaan neljännesvuosittain ja otetaan käyttöön hyväksymisprosessi muutosten ja lisäysten tekemiseksi kokoussuunnitelmiin;

6.  kehottaa keskusta vähentämään mahdollisimman paljon seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen maksusitoumusmäärärahojen määrää hyödyntämällä kaikkia saatavilla olevia keinoja, kuten ottamalla käyttöön muiden virastojen soveltamia parhaita käytäntöjä;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

7.  panee merkille, että vuonna 2014 keskus otti palvelukseen 16 työntekijää ja 10 työntekijää lähti keskuksesta; toteaa, että vuoden lopussa keskuksessa työskenteli kaikkiaan 182 väliaikaista toimihenkilöä, 92 sopimussuhteista toimihenkilöä ja kolme työkomennuksella olevaa kansallista asiantuntijaa; toteaa, että keskuksen antamien tietojen mukaan kaikki jäsenvaltiot, Luxemburgia ja Kroatiaa lukuun ottamatta, ovat edustettuina keskuksen henkilöstössä;

8.  toteaa, että hankintamenettelyjen yhteydessä keskus on panostanut erityisesti yhtenäisyyden varmistamiseen kaikissa tarjousasiakirjoissa; korostaa, että keskuksen tarkistetulla hankintoja, sopimuksia ja avustuksia käsittelevällä komitealla on käytössä ylimääräinen laadunvalvontamekanismi; kehottaa keskusta tarkastamaan avoimuuden vahvistamiseksi huolellisesti erityisesti tarjouskilpailujen, hankintamenettelyjen, palvelukseenottomenettelyjen ja sopimusten yhteydessä eturistiriidat;

9.  pyytää keskusta toteuttamaan tinkimättä toimia, jotka liittyvät harkintavaltaan ja poissulkemiseen julkisissa hankinnoissa, ja toteuttamaan kaikissa vaiheissa asianmukaiset taustaselvitykset sekä soveltamaan poissulkemista koskevia perusteita sulkeakseen mahdollisissa eturistiriitatapauksissa yritykset menettelyn ulkopuolelle, koska tämä on tärkeää unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi;

10.  panee merkille, että henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön kokonaismäärä laski 287:stä 277:ään vuonna 2014, koska henkilöstötaulukon virkoja on pyydetty vähentämään 10 prosentilla vuoteen 2018 mennessä;

11.  toteaa, että keskus osoittaa 75,5 prosenttia henkilöresursseistaan operatiivisiin tehtäviin; kannustaa keskusta jatkamaan samaan tapaan;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

12.  panee tyytyväisenä merkille, että keskukselle kehitettiin vuonna 2014 petostentorjuntastrategia Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) suuntaviivojen mukaisesti;

Sisäinen valvonta

13.  panee merkille, että keskus tarkisti sisäisen valvonnan standardien täytäntöönpanoa vuonna 2014; toteaa tyytyväisenä, että kolme sisäisen valvonnan standardia on pantu lähes täysin täytäntöön ja loput oli pantu täysin täytäntöön;

Sisäinen tarkastus

14.  panee merkille, että vuonna 2014 komission sisäinen tarkastus (IAS) toteutti kansanterveysalan koulutusohjelmaa koskevan tarkastuksen ja toimitti kertomuksensa, johon sisältyi yksi erittäin tärkeäksi luokiteltu huomautus sekä kuusi tärkeiksi luokiteltua suositusta; toteaa, että komission sisäinen tarkastus hyväksyi keskuksen valmisteleman toimintasuunnitelman ja sitä pannaan parhaillaan täytäntöön;

Muita huomautuksia

15.  pitää ilahduttavana tartuntatauteja koskevan valvontavälineen (Surveillance Atlas of Infectious Disease) kehittämistä ja käynnistämistä keskuksen verkkosivuilla; toteaa, että vuoden 2014 loppuun mennessä keskus julkaisi välineen avulla unionia koskevaa tietoa sekä kansainvälistä tietoa neljästä eri sairaudesta; kannustaa keskusta jatkamaan tätä hanketta; pitää samalla valitettavana, että keskuksen viestintätoimet rajoittuivat lähinnä sen verkkosivuilla julkaistuun materiaaliin ja että unionin tiedotusvälineet eivät pitäneet keskusta keskeisenä tietolähteenä; kehottaa keskusta ryhtymään toimiin medianäkyvyytensä lisäämiseksi;

16.  toteaa, että kaikki keskuksen laatimat ja julkaisemat kertomukset olivat saatavilla ladattavina asiakirjoina keskuksen verkkosivuilla, ja panee merkille, että keskus julkaisee yhä enemmän tietoja, grafiikkaa, karttoja ja infografiikoita ladattavina tallenteina; panee merkille, että vuonna 2014 keskuksen verkkosivuille lisättiin uusia tietoa ja välineitä sisältävä osasto (”Data and Tools”), joka tarjoaa keskitetyn pääsyn interaktiivisiin tietoihin, karttoihin ja muihin vastaaviin lähteisiin; pitää valitettavana, että tietoja ei ole saatavilla verkkosivuilla unionin kaikilla virallisilla kielillä;

17.  kehottaa keskusta tehostamaan unionin taloudellisten etujen turvaamiseen tarkoitettuja menettelyjään ja käytäntöjään ja edistämään aktiivisesti tulossuuntautunutta vastuuvapausmenettelyä;

18.  palauttaa mieliin, että keskuksen talousarvio on euromääräinen, koska keskus on unionin virasto, mutta huomattava osa menoista ilmoitetaan ruotsin kruunuina (SEK), koska keskus sijaitsee euroalueen ulkopuolella olevassa Ruotsissa; panee merkille, että vuoden 2014 alussa keskuksen oli sovellettava euron ja Ruotsin kruunun tarkistettua vaihtokurssia ja mukautettava kruunuina ilmoitettuja kustannuksia ylöspäin euroon verrattuna taannehtivasti vuodesta 2011 alkaen, mikä tarkoitti, että sen työohjelmaa oli useilta osin tarkistettava; panee kuitenkin tyytyväisenä merkille, että tästä huolimatta keskus oli vuoden 2014 lopussa toteuttanut lähes 85 prosenttia vuoden 2014 työohjelmassa suunnitelluista suoritteista ja 117 hätätointa, jotka liittyivät vuoden 2014 tärkeisiin tautientorjuntatoimiin (Länsi-Afrikan yllättävä ebolaepidemia ja siitä aiheutuneet globaalit huolenaiheet);

19.  katsoo, että yleistä hallintoa vuoden 2014 jälkipuoliskolla leimasivat toiminnan jatkuvuutta koskevat kysymykset, muun muassa tarve tehdä tasapainoisia valintoja ja uudelleenmukauttamissuunnitelmia olennaisten uhkien varalle, mutta taata samalla keskeisten palvelujen ja hankkeiden jatkuvuus; pitää tervetulleena sitä, että keskuksen tuotosten laatu pysyi yleisesti ottaen korkealla tasolla näistä ongelmista huolimatta;

20.  toteaa, että ebolakriisin aikana yli 100 keskuksen työntekijää työskenteli tukeakseen unionin tason ratkaisua Ebolaan, ja on tyytyväinen keskuksen tässä yhteydessä osoittamaan joustavuuteen, palvelusuuntautuneisuuteen ja sitoutumiseen tieteelliseen osaamiseen;

o
o   o

21.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 28. huhtikuuta 2016(1) antamaansa päätöslauselmaan.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0159.

Oikeudellinen huomautus