Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2177(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0103/2016

Teksty złożone :

A8-0103/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.32
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0168

Teksty przyjęte
PDF 501kWORD 95k
Czwartek, 28 kwietnia 2016 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2014: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
P8_TA(2016)0168A8-0103/2016
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2014 (2015/2177(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedzią Centrum(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(2), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 851/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób(4), w szczególności jego art. 23,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0103/2016),

1.  udziela dyrektorowi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób absolutorium z wykonania budżetu Centrum na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 122.
(2) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 122.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 1.
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2014 (2015/2177(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedzią Centrum(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(2), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 851/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób(4), w szczególności jego art. 23,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0103/2016),

1.  stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób jest przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2014;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 122.
(2) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 122.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 1.
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2014 (2015/2177(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0103/2016),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (zwanego dalej „Centrum”) na rok budżetowy 2014 zamknął się kwotą 60 486 000 EUR, co stanowi wzrost o 3,72 % w porównaniu z 2013 r.; mając na uwadze, że 97 % budżetu Centrum pochodzi z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2014 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Centrum za rok 2014 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2013

1.  na podstawie informacji uzyskanych od Centrum uznaje, że:

   jego strategia kontroli ex post została wdrożona i że kontrole ex-post, obejmujące okres 2012-2013 zostały przeprowadzone w 2014 r. z wykorzystaniem międzyinstytucjonalnej umowy ramowej na usługi audytowe;
   dwa audyty zostały wyselekcjonowane w ramach planu weryfikacji dotacji i przeprowadzone w 2014 r.; zauważa, że w przypadku pierwszego audytu wniesiono o odzyskanie środków na poziomie 2,9 % wypłaconych kosztów, natomiast w przypadku drugiego audytu nie było konieczności odzyskiwania środków;

Zarządzanie budżetem i finansami

2.  zauważa, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2014 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 98,77 %, co oznacza wzrost o 5,81 % w porównaniu z poprzednim rokiem; przyjmuje do wiadomości, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 80,37 %, co oznacza wzrost o 6,23 % w porównaniu do poprzedniego roku;

3.  przyznaje, że z powodu zwiększonego w latach 2010–2013 współczynnika korygującego dla Szwecji, którego łączny wpływ budżetowy na budżet Centrum na 2014 r. wyniósł 5 mln EUR, Centrum zwróciło się o przyznanie dodatkowych 2 mln EUR z budżetu Unii, aby móc pokryć zwiększone koszty, oraz że w wyniku tego Centrum udostępniono w 2014 r. w drodze wyjątku dodatkową kwotę 2 mln EUR, pochodzącą z dodatniego wyniku budżetu Centrum w 2013 r.;

Zobowiązania i przeniesienia

4.  zauważa, że poziom środków przeniesionych, na które zaciągnięto zobowiązania, wyniósł 25 % (1 600 000 EUR) w tytule II (wydatki administracyjne) i 49 % (8 100 000 EUR) w tytule III (wydatki operacyjne); przyznaje, że przeniesienia w tytule II dotyczyły głównie planowych zamówień na sprzęt i oprogramowanie komputerowe w drugiej połowie roku 2014, za które termin płatności przypadł dopiero w 2015 r. zauważa ponadto, że przeniesienia w tytule III dotyczyły projektów wieloletnich Centrum, ICT wspierających działania operacyjne i konsultacje eksperckie;

5.  uznaje postępy w zakresie planowania i wykonania budżetowego posiedzeń operacyjnych, w szczególności stosowania rzeczywistych średnich cen lotów zamiast pułapów budżetu na wydarzenia, a także w zakresie szybkiego wdrażania umorzeń po posiedzeniu; zauważa, że do obowiązków Centrum należy ścisłe monitorowanie wydatków operacyjnych na posiedzenia, aby uniknąć zbędnych przeniesień i anulowań, poprzez dokonywanie przeglądów kwartalnych planu spotkań Centrum oraz wprowadzenie procesu zatwierdzania w celu zarządzania zmianami i uzupełnieniami planów posiedzeń;

6.  apeluje do Centrum, aby za pomocą wszelkich dostępnych sposobów kontynuowało w jak największym stopniu redukowanie poziomu środków przeniesionych w przyszłości, np. przyjmując najlepsze praktyki stosowane w innych agencjach;

Procedury udzielania zamówień i naboru pracowników

7.  przyjmuje do wiadomości, że w 2014 r. Centrum zatrudniło 16 pracowników, podczas gdy w 10 pracowników zrezygnowało z pracy; zwraca uwagę, że na koniec roku Centrum zatrudniało 182 pracowników zatrudnionych na czas określony, 92 pracowników kontraktowych i 3 oddelegowanych ekspertów krajowych; na podstawie informacji otrzymanych od Centrum przyjmuje do wiadomości, że wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem Luksemburga i Chorwacji są reprezentowane wśród pracowników Centrum;

8.  zauważa, że w odniesieniu do procedur przetargowych, Centrum położyło szczególny nacisk na zapewnienie spójności we wszystkich dokumentach przetargowych; podkreśla, że komitet ds. zamówień, umów i dotacji Centrum w swoim nowym kształcie zapewnia dodatkowy mechanizm kontroli jakości; wzywa Centrum w szczególności do przeprowadzenia starannej kontroli w zakresie konfliktu interesów w odniesieniu do przetargów, zamówień, rekrutacji i umów w celu zwiększenia przejrzystości;

9.  zwraca się do Centrum o ścisłe stosowanie środków dotyczących uznaniowości i wykluczenia w zamówieniach publicznych, z właściwymi kontrolami przeszłości przeprowadzanymi w każdym przypadku, jak również o stosowanie kryterium wykluczenia w celu wyłączania przedsiębiorstw w razie konfliktu interesów, co ma kluczowe znaczenie dla ochrony interesów finansowych Unii;

10.  odnotowuje, że łączna liczba statutowych pracowników zmniejszyła się w 2014 r. z 287 do 277 w wyniku postulowanej w planie zatrudnienia redukcji liczby stanowisk o 10% do 2018 r.;

11.  zauważa, że Centrum przeznacza 75,5 % zasobów ludzkich do wykonywania zadań operacyjnych; zachęca Centrum do dalszych postępów w tym zakresie;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

12.  z zadowoleniem przyjmuje opracowanie w 2014 r. na podstawie wytycznych Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) strategii zwalczania nadużyć finansowych;

Kontrole wewnętrzne

13.  zauważa, że Centrum dokonało przeglądu wdrożenia swoich standardów kontroli wewnętrznej w 2014 r.; z satysfakcją odnotowuje, że trzy standardy kontroli wewnętrznej są prawie całkowicie wdrożone, zaś pozostałe zostały w pełni wdrożone;

Audyt wewnętrzny

14.  zauważa, że w 2014 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) przeprowadziła audyt na temat „szkolenie w zakresie zdrowia publicznego” i przedstawiła sprawozdanie zawierające jedną uwagę oznaczoną jako „bardzo ważną” i sześć zaleceń oznaczonych jako „ważne”; zauważa, że plan działania przygotowany przez Centrum został zaakceptowany przez Służbę Audytu Wewnętrznego i że jest on obecnie realizowany;

Inne uwagi

15.  z zadowoleniem przyjmuje opracowanie i uruchomienie atlasu nadzoru chorób zakaźnych („Atlas”) na stronie internetowej Centrum; zauważa, że za jego pośrednictwem do końca 2014 r. Centrum udostępniło dane na poziomie unijnym oraz niektóre dane światowe dotyczące czterech chorób i zachęca Centrum do kontynuowania tego projektu; wyraża jednocześnie ubolewanie, że działania komunikacyjne Centrum w dużej mierze ograniczały się do publikacji na portalu internetowym Centrum i że Centrum nie było postrzegane przez media UE jako główny dostarczyciel informacji; wzywa Centrum do podjęcia kroków na rzecz poprawy obecności w mediach;

16.  przyznaje, że wszystkie sprawozdania opracowywane i publikowane przez Centrum zostały udostępnione w formie dokumentów do pobrania na stronie internetowej Centrum, a także stwierdza fakt, iż Centrum publikuje coraz więcej danych, wykresów, map i infografiki w formie do pobrania; zauważa, że w 2014 r. do strony internetowej Centrum została dodana nowa sekcja „dane i narzędzia” w celu stworzenia scentralizowanego dostępu do danych interaktywnych, map i innych podobnych zasobów; ubolewa, że informacje na portalu internetowym nie są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE;

17.  wzywa Centrum do udoskonalenia procedur i praktyk służących ochronie interesów finansowych Unii oraz do czynnego włączenia się w proces udzielania absolutorium, który jest zorientowany na wyniki;

18.  przypomina, że jako agencja unijna Centrum posiada budżet denominowany w euro, jednak ponosi wiele wydatków w innej walucie (koronach szwedzkich (SEK)), gdyż jego siedziba znajduje się w państwie nienależącym do strefy euro; zauważa, że na początku 2014 r. Centrum musiało zastosować zmieniony kurs EUR do SEK i skorygować w górę liczony w EUR koszt wydatków sięgających roku 2011 poniesionych w SEK, co spowodowało szereg zmian programu prac Centrum; z zadowoleniem przyjmuje, że pomimo tego do końca 2014 r. Centrum osiągnęło blisko 85 % wyników zaplanowanych w programie prac na 2014 r., a także zrealizowało 117 akcji nadzwyczajnych w związku z koniecznością zwalczania poważnych chorób w 2014 r., zwłaszcza w związku z wybuchem bezprecedensowej epidemii eboli w Afryce Zachodniej, która z czasem przekształciła się w globalne zagrożenie;

19.  dostrzega, że ogólne zarządzanie w drugim półroczu 2014 r. było zdominowane przez zagadnienia związane z ciągłością działania, na przykład konieczność podjęcia wyważonych decyzji i zmiany planowania w celu stawienia czoła najpoważniejszym zagrożeniom, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości podstawowych usług i projektów; z zadowoleniem przyjmuje, że zasadniczo jakość wyników Centrum pozostała na wysokim poziomie pomimo tych problemów;

20.  zauważa, że w sytuacji nadzwyczajnej związanej z epidemią eboli ponad 100 pracowników Centrum wspierało działania na szczeblu Unii w reakcji na epidemię, oraz z zadowoleniem przyjmuje elastyczność działań Centrum, jego ukierunkowanie na służbę i dążenie do doskonałości naukowej, które ujawniły się przy tej okazji;

o
o   o

21.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 28 kwietnia 2016 r.(1) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2016)0159.

Informacja prawna