Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2184(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0118/2016

Předložené texty :

A8-0118/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.33
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0169

Přijaté texty
PDF 500kWORD 97k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel Konečné znění
Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)
P8_TA(2016)0169A8-0118/2016
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2014 (2015/2184(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0082/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(4), a zejména na článek 97 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0118/2016),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro chemické látky absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro chemické látky, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 131.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 131.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o uzavření účtů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2014 (2015/2184(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0082/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(4), a zejména na článek 97 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0118/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropské agentury pro chemické látky odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro chemické látky, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 131.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 131.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2014 (2015/2184(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0118/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské agentury pro chemické látky (dále jen „agentura“) její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 činil 114 112 193 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje nárůst o 6,37 %;

B.  vzhledem k tomu, že agentura obdržela od Komise unijní dotace ve výši 6 513 623 EUR, jakož i další příspěvky a finanční prostředky od Komise ve výši 1 244 421 EUR;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce agentury za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2014 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

1.  připomíná, že od roku 2012 má agentura za úkol řídit a provádět technické, vědecké a administrativní aspekty nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání(1) (tzv. nařízení BPR) a podobné úkoly v souvislosti s dovozem a vývozem nebezpečných chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek(2) (tzv. nařízení PIC);

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2013

2.  bere na vědomí, že agentura informovala, že na svých internetových stránkách zveřejnila za účelem veřejné kontroly prohlášení o zájmech všech formálních subjektů a členů vedení a odvolacího senátu; bere na vědomí, že se na všechny externí i dočasné zaměstnance vztahují postupy agentury zaměřené na prevenci a řešení střetů zájmů;

Rozpočtové a finanční řízení

3.  konstatuje, že výsledkem úsilí v oblasti sledování rozpočtu během rozpočtového roku 2014 byla míra plnění rozpočtu dosahující 97,08 % a že míra plnění prostředků na platby činila 87,46 %; konstatuje, že míra plnění prostředků na platby se ve srovnání s předchozím rokem zvýšila o 3,28 %;

4.  konstatuje, že výdaje na postupy související s novým uplatňováním nařízení BPR měly být uhrazeny z poplatků za podání žádosti o registraci biocidních přípravků; bere na vědomí, že poplatky vybrané v roce 2014 pokryly jen 17 % těchto výdajů a zbývající část byla financována z unijních příspěvků do rozpočtu agentury a z příspěvků zemí Evropského sdružení volného obchodu (ESVO); bere na vědomí připomínku agentury týkající se nesprávného předpokladu Komise o tom, že náklady související s nařízením o biocidních přípravcích financuje z velké části agentura sama;

5.  bere na vědomí, že v důsledku neexistence finanční rezervy se agentura potýkala s obtížemi při získávání dodatečných dotací v letech, kdy finanční příjmy z poplatků za biocidy budou nižší, než se předpokládalo; bere na vědomí obavu agentury, že pokud tato situace bude pokračovat a nebude vyvážena vyšší dotací, bude pro agenturu nesmírně těžké nadále plnit všechny své povinnosti, za něž nevybírá poplatky;

6.  zdůrazňuje, že agentura v roce 2014 obdržela příspěvek Unie na nařízení PIC v celkové výši 1,3 mil. EUR, který ji umožnil dokončit přípravné činnosti a zajistit úspěšný vstup nařízení PIC v platnost od 1. března 2014;

7.  konstatuje, že příjmy z poplatků a plateb podle směrnice REACH a z činnosti v oblasti klasifikace, označování a balení látek a směsí v roce 2014 dosáhly 27,8 mil. EUR (pocházely z poplatků za registrace REACH, ověřování malých a středních podniků a výnosu z úroků z rezerv), a jejich objem byl tedy vyšší, než se předpokládalo;

8.  připomíná, že podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(3) (nařízení REACH) je agentura financována z poplatků tohoto odvětví za registraci chemických látek a z případné dotace Unie k vyrovnání rozpočtu, v souladu s článkem 208 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4) (finanční nařízení); dále poznamenává, že v roce 2014 byla agentura již čtvrtý rok po sobě plně financována z příjmů z poplatků za své činnosti v oblasti REACH a CLP;

9.  gratuluje agentuře k dalšímu rozvoji systému podávání zpráv a zjednodušení jejích finančních postupů;

Závazky a přenesené prostředky

10.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že míra prostředků na závazky přenesených do roku 2015 v hlavě III, IV a V (operační výdaje) činila 35 %, což představuje snížení o 11 % ve srovnání s předchozím rokem; bere na vědomí, že tyto přesuny byly především důsledkem víceleté povahy plánovaných projektů v oblasti rozvoje IT, nákladů na překlady, které byly objednány, ale do konce roku nebyly dodány, a hodnocení látek s regulační lhůtou v roce 2015;

Postupy pro zadávání zakázek a přijímání pracovníků

11.  na základě informací agentury konstatuje, že v roce 2014 podepsala v rámci plnění svého rozpočtu 736 smluv, z nichž 548 bylo podepsáno v rámci rámcových smluv a 188 na základě zadávacích řízení; konstatuje, že 23 smluv, které patří do druhé kategorie, bylo podepsáno na základě výjimečných jednacích řízení a že 11 z těchto 23 smluv se týká právních služeb;

12.  s uspokojením konstatuje, že cíl agentury pro rok 2014 v oblasti přijímání zaměstnanců byl splněn, neboť na konci tohoto roku bylo obsazeno 97 % dočasných pracovních míst a 94 % pracovních míst pro smluvní zaměstnance; konstatuje navíc, že na konci roku 2014 bylo zaměstnáno nebo v procesu přijetí 479 dočasných zaměstnanců a 106 smluvních zaměstnanců; bere na vědomí, že na počátku roku 2014 byla v oblasti profesního rozvoje schválena nová politika vnitřní mobility s cílem posílit možnosti vnitřní mobility a zvýšit dynamičnost celého postupu;

13.  s uspokojením konstatuje, že v návaznosti na opatření k prevenci obtěžování na pracovišti byli v roce 2014 jmenováni a vyškoleni další čtyři důvěrní poradci;

14.  konstatuje, že agentura vyčleňuje 78 % svých lidských zdrojů na provozní činnost; vybízí agenturu, aby v tomto přístupu pokračovala;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

15.  bere na vědomí, že agentura provedla doporučení obsažená ve zvláštní zprávě Účetního dvora č. 15/2012 o řešení střetů zájmů ve vybraných agenturách EU; dále konstatuje, že agentura pravidelně přezkoumává a aktualizuje své politiky v oblasti střetů zájmů;

16.  bere na vědomí informaci agentury, že v jejím rámci fungují čtyři vědecké výbory zřízené na základě jejího zakládajícího nařízení, které vydávají formální stanoviska a doporučení; bere na vědomí, že tyto výbory sestávají z odborníků, z nichž téměř všichni jsou veřejní činitelé, které navrhly nebo jmenovaly členské státy, a že zúčastněné strany se mohou zapojovat pouze jako pozorovatelé; bere na vědomí, že prevence střetů zájmů těchto členů výborů se striktně řídí postupem agentury pro prevenci a řešení potenciálních střetů zájmů, který zahrnuje každoroční prohlášení o zájmech a ústní prohlášení na začátku každé schůze;

17.  bere na vědomí informaci agentury, že se rozhodla, aby postupu pro řešení střetů zájmů, jenž zahrnuje každoroční prohlášení o zájmech a ústní prohlášení na začátku každé schůze, podléhali i členové jejích neformálních pracovních skupin, skupin odborníků a diskusních fór;

18.  prohlašuje, že výroční zprávy agentury by mohly hrát důležitou úlohu při zjišťování, zda postupuje v souladu s požadavky transparentnosti, odpovědnosti a integrity; vyzývá agenturu, aby se standardní součástí jejích výročních zpráv stala kapitola věnovaná těmto prvkům;

Vnitřní kontroly

19.  bere na vědomí, že poté, co vstoupilo v platnost a začalo být uplatňováno finanční nařízení, přijala správní rada agentury nová prováděcí pravidla, která jsou v platnosti od 1. ledna 2015; bere dále na vědomí, že tato prováděcí pravidla stanoví rovněž pravidla pro vyhodnocování programů, projektů a činností ex-ante a ex-post; konstatuje, že stávající systém vnitřní kontroly agentury klade velký důraz na kontrolu ex-ante, zatímco hodnocení ex-post se provádí zejména u projektů v oblasti informačních technologií v souladu s platnou metodologií PRINCE2 pro řízení projektů v rámci agentury; vyzývá agenturu, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o výsledcích provádění těchto nových pravidel;

20.  bere na vědomí informaci agentury, že její správní rada přijala v prosinci 2014 strategii pro boj proti podvodům; konstatuje, že tato strategie platí pro roky 2015–2016 a obsahuje akční plán s konkrétními opatřeními, která mají být v tomto časovém období provedena; bere na vědomí, že interní hodnocení rizik, které přijetí této strategie předcházelo, vyhodnotilo rizikový profil agentury jako nízký; konstatuje, že hlavním cílem této strategie je vybudovat v agentuře obecnou kulturu odmítání podvodů a zaměřit se zejména na zvyšování povědomí o této problematice;

Interní audit

21.  bere na vědomí informaci agentury, že v roce 2014 provedl Útvar interního auditu Komise (IAS) audit „žádostí o povolení“, aby vyhodnotil a ujistil se, zda je správa a vnitřní kontrola systémů, kterými se řídí proces „žádostí o povolení“, odpovídající a dostatečně efektivní k zajištění zpracování žádostí ve stanovených lhůtách; konstatuje, že výsledkem auditu bylo vydání pěti doporučení označených jako „důležitá“ a že nebyla vydána žádná doporučení označená jako „kritická“ nebo „velmi důležitá“;

22.  konstatuje s uspokojením, že útvar IAS uzavřel všechna dosud otevřená opatření z auditu týkajícího se „řízení výborů v agentuře“, který proběhl v roce 2013;

23.  bere na vědomí, že útvar interního auditu agentury (IAC) provedl audity týkající se ověřování důvěrnosti a odborné přípravy a rozvoje zaměstnanců, jakož i konzultativní audit procesů BPR; konstatuje, že v reakci na doporučení útvarů IAS a IAC byly vypracovány akční plány;

Další připomínky

24.  bere na vědomí, že audit certifikace podle normy ISO 9001:2008 dospěl k závěru, že postupy a pracovní pokyny pro REACH, jakož i postupy pro klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) jsou v integrovaném systému řízení agentury dobře popsány; bere na vědomí informaci agentury, že nadále pracuje na zvyšování efektivnosti a účelnosti svých operací, a dále bere na vědomí, že agentura požádá o stejnou certifikaci pro své činnosti PIC a BPR; konstatuje, že agentura začlení do svého systému řízení jakosti systém environmentálního řízení;

o
o   o

25.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 28. dubna 2016(5) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
(2) Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 60.
(3) Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Přijaté texty z tohoto dne, P8_TA(2016)0159.

Právní upozornění