Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2184(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0118/2016

Indgivne tekster :

A8-0118/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.33
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0169

Vedtagne tekster
PDF 186kWORD 80k
Torsdag den 28. april 2016 - Bruxelles Endelig udgave
Decharge 2014: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)
P8_TA(2016)0169A8-0118/2016
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2014 (2015/2184(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2014

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2014 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0082/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(4), særlig artikel 97,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0118/2016),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Kemikalieagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Kemikalieagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 131.
(2) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 131.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2014 (2015/2184(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2014

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2014 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0082/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(4), særlig artikel 97,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0118/2016),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske Kemikalieagentur ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2014;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Kemikalieagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 131.
(2) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 131.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 28. april 2016 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2014 (2015/2184(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0118/2016),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Kemikalieagentur ("agenturet") for regnskabsåret 2014 ifølge dets årsregnskab var på 114 112 193 EUR, hvilket svarer til en stigning på 6,37 % sammenlignet med 2013;

B.  der henviser til, at agenturet modtog EU-tilskud på 6 513 623 EUR fra Kommissionen samt andre tilskud og finansiering fra Kommissionen på i alt 1 244 421 EUR;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for agenturet for regnskabsåret 2014 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2014 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

1.  bemærker, at agenturet fra og med 2012 fik til opgave at forvalte og gennemføre tekniske, videnskabelige og administrative aspekter ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter(1) (forordningen om biocidholdige produkter) samt tilsvarende opgaver i forbindelse med eksport og import af farlige kemikalier i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier(2) (PIC-forordningen);

Opfølgning på decharge for 2013

2.  erfarer fra agenturet, at det har offentliggjort interesseerklæringerne fra alle formelle organer samt agenturets ledelse og klagenævn på sit websted til offentlig kontrol; bemærker, at både eksternt og midlertidigt ansatte er omfattet af agenturets procedurer for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter;

Budget og økonomisk forvaltning

3.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2014 resulterede i en budgetudnyttelsesgrad på 97,08 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 87,46 %; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne steg med 3,28 % i forhold til det foregående år;

4.  bemærker, at udgifterne til de nye procedurer, der er forbundet med gennemførelsen af forordningen om biocidholdige produkter, skulle dækkes af gebyrer for ansøgning om registrering af biocidholdige produkter; anerkender, at de gebyrer, som blev opkrævet i 2014, kun dækkede 17 % af disse udgifter, og den resterende del blev finansieret af bidrag til agenturets budget fra Unionen og landene i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA); noterer sig agenturets bemærkning om Kommissionens ukorrekte antagelse om agenturets stort set selvfinansierende karakter vedrørende BPR-udgifterne;

5.  henviser til agenturets vanskeligheder som følge af manglende finansielle reserver med at opnå supplerende tilskud i de år, hvor indtægterne fra biocidgebyrer er lavere end forventet; henviser til agenturets bekymring over, at det vil være meget vanskeligt for det at fortsætte med at opfylde alle sine ikke-gebyrrelaterede forpligtelser, hvis denne situation fortsætter og ikke opvejes ikke af et større tilskud;

6.  understreger, at agenturet modtog et EU-bidrag til PIC-forordningen på i alt 1,3 mio. EUR i 2014, hvilket gjorde det muligt for det at afslutte de forberedende aktiviteter og sikre en vellykket gennemførelse af PIC-forordningen fra den 1. marts 2014;

7.  bemærker, at indtægter fra gebyrer og afgifter i forbindelse med REACH og aktiviteter vedrørende klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP) i 2014 beløb sig til 27,8 mio. EUR (gebyrindtægter på REACH-registreringer, SMV’ers kontrolarbejde og renteindtægter fra reserver) og dermed oversteg overslagene;

8.  minder om, at agenturet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(3) ("REACH-forordningen") finansieres via gebyrer, som betales af industrien for registrering af kemiske stoffer, og via et eventuelt udlignende EU-tilskud, jf. artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4) ("finansforordningen"); henviser endvidere til, at agenturet i 2014 for fjerde år i træk fuldt ud blev finansieret af gebyrindtægter fra REACH- og CLP-aktiviteterne;

9.  lykønsker agenturet for yderligere at have udviklet sin rapportering og forenklet sine finansielle processer;

Forpligtelser og fremførsler

10.  konstaterer på grundlag af Revisionsrettens beretning, at det samlede omfang af forpligtede bevillinger, der blev fremført til 2015, var på 35 % under afsnit III, IV og V (aktionsudgifter), hvilket er et fald på 11 % i forhold til det foregående år; anerkender, at disse fremførsler hovedsagelig skyldtes den flerårige karakter af planlagte IT-udviklingsprojekter, udgifter til oversættelser, der var bestilt, men ikke modtaget ved udgangen af året, og evaluering af stofvurderinger med en lovbestemt frist i 2015;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

11.  konstaterer, at agenturet i 2014 ved gennemførelsen af sit budget undertegnede 736 kontrakter, 548 heraf på grundlag af rammekontrakter og 188 efter afholdelse af udbud; konstaterer, at 23 kontrakter, der indgik i sidstnævnte kategori, blev undertegnet som følge af særlige tilfælde af udbud efter forhandling, og 11 af disse 23 vedrører juridiske tjenester;

12.  konstaterer med tilfredshed, at agenturet i 2014 opfyldte sine ansættelsesmål, idet 97 % af stillingerne som midlertidigt ansat og 94 % af stillingerne som kontraktansat var besat ved udgangen af året; konstaterer desuden, at der ved udgangen af 2014 var 479 midlertidigt ansatte og 106 kontraktansatte medarbejdere, der var ansat eller ved at blive ansat; anerkender, at der med hensyn til karriereudvikling blev vedtaget en ny intern mobilitetspolitik i begyndelsen af 2014 med henblik på at øge den interne mobilitet og gøre processen mere dynamisk;

13.  bemærker med tilfredshed, at efter gennemførelsen af chikaneforebyggelsespolitikken blev yderligere fire fortrolige rådgivere udnævnt og uddannet i 2014;

14.  bemærker, at agenturet bruger 78 % af sine menneskelige ressourcer til operationelle aktiviteter; opfordrer agenturet til at fortsætte med dette;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og gennemsigtighed

15.  anerkender, at agenturet har gennemført anbefalingerne i Revisionsrettens særberetning nr. 15/2012 om håndteringen af interessekonflikter i udvalgte EU-agenturer; bemærker endvidere, at agenturet regelmæssigt reviderer og ajourfører sin politik om interessekonflikter;

16.  noterer sig, at agenturet har fire videnskabelige udvalg, der er nedsat i henhold til dens grundforordning, og som afgiver formelle udtalelser og anbefalinger; noterer sig, at disse udvalg består af eksperter, hvoraf næsten alle er offentlige tjenestemænd, der er indstillet eller udpeget af medlemsstaterne, mens de berørte parter kun får lov til at deltage som observatører; erkender, at forebyggelse af interessekonflikter blandt disse medlemmer af udvalget er strengt styret af agenturets procedure for forebyggelse og håndtering af potentielle interessekonflikter, herunder de årlige interesseerklæringer og mundtlige erklæringer ved begyndelsen af hvert møde;

17.  erfarer fra agenturet, at det har besluttet at lade medlemmerne af sine uformelle arbejdsgrupper, ekspertgrupper og diskussionsfora være underlagt denne håndtering af interessekonflikter, herunder årlige interesseerklæringer og mundtlige erklæringer ved begyndelsen af hvert møde;

18.  mener, at agenturets årsberetninger kan spille en vigtig rolle med hensyn til overholdelsen af principperne om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet; opfordrer agenturet til at indføre et standardkapitel om disse principper i sine årsberetninger;

Intern kontrol

19.  konstaterer, at agenturets bestyrelse efter ikrafttrædelsen og anvendelsen af finansforordningen har vedtaget nye gennemførelsesbestemmelser, som har fundet anvendelse siden 1. januar 2015; bemærker endvidere, at disse gennemførelsesbestemmelser fastsætter reglerne for gennemførelsen af forudgående og efterfølgende evaluering af programmer, projekter og aktiviteter; bemærker, at agenturets nuværende interne kontrolsystem lægger stor vægt på forudgående kontrol, mens den efterfølgende evaluering er blevet udført primært til IT-projekter, i overensstemmelse med den gældende PRINCE2-metode til projektstyring i agenturet; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultaterne af gennemførelsen af disse nye bestemmelser;

20.  erfarer fra agenturet, at dets bestyrelse i december 2014 vedtog en strategi til bekæmpelse af svig; bemærker, at denne strategi dækker årene 2015-2016 og indeholder en handlingsplan med specifikke foranstaltninger, der skal gennemføres i denne periode; noterer sig, at den interne vurdering af risikoen for svig, som gik forud for vedtagelsen af denne strategi, viste, at agenturets risikoprofil var lav; bemærker, at det vigtigste mål for denne strategi er at udvikle en generel kultur mod svig i agenturet med fokus på at øge bevidstheden herom;

Intern revision

21.  erfarer fra agenturet, at Kommissionens interne revisionstjeneste (IAS) i 2014 gennemførte en revision af "ansøgninger om godkendelse" med henblik på at vurdere og give sikkerhed for, om forvaltningssystemerne og de interne kontrolsystemer til at styre processen med "ansøgninger om godkendelse" er tilstrækkelige og effektive nok til at sikre, at ansøgningerne kan behandles inden for de fastsatte tidsfrister; bemærker, at revisionen resulterede i fem anbefalinger, der var markeret som "vigtige", og at ingen anbefalinger var "kritiske" eller "meget vigtige";

22.  bemærker med tilfredshed, at IAS har afsluttet alle udestående foranstaltninger fra revisionen om "udvalgsforvaltning i agenturet", som blev foretaget i 2013;

23.  bemærker, at agenturets interne revisionsfunktion gennemførte en kontrol af gennemførelsen af kravene om fortrolighed samt af personaleuddannelse og -udvikling såvel som en rådgivende revision af processerne for biocidholdige produkter; bemærker, at der er udarbejdet handlingsplaner på grundlag af IAS's og den interne revisionsfunktions anbefalinger;

Yderligere bemærkninger

24.  anerkender, at ISO 9001:2 008-certificeringsrevisionen fandt procedurerne og arbejdsinstrukserne for REACH og CLP-processerne i det integrerede forvaltningssystem godt beskrevet; erfarer fra agenturet, at det fortsætter med at arbejde på at øge produktiviteten og effektiviteten af sine aktiviteter, og bemærker desuden, at agenturet vil anvende samme certificering i sine aktiviteter vedrørende PIC og biocidholdige produkter; bemærker, at agenturet vil gå videre med integreringen af et miljøstyringssystem i sit kvalitetsstyringssystem;

o
o   o

25.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 28. april 2016(5) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.
(2) EUT L 201 af 27.7.2012, s. 60.
(3) EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.
(4) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0159.

Juridisk meddelelse