Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2184(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0118/2016

Predložena besedila :

A8-0118/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.33
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0169

Sprejeta besedila
PDF 349kWORD 98k
Četrtek, 28. april 2016 - Bruselj Končna izdaja
Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)
P8_TA(2016)0169A8-0118/2016
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2014 (2015/2184(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2014 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0082/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES(4), zlasti člena 97,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0118/2016),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za kemikalije glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za kemikalije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 409, 9.12.2015, str. 131.
(2) UL C 409, 9.12.2015, str. 131.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 396, 30.12.2006, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o zaključnem računu Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2014 (2015/2184(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2014 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0082/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES(4), zlasti člena 97,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0118/2016),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Evropske agencije za kemikalije takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2014;

3.  naroči svojemu predsedniku , naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za kemikalije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 409, 9.12.2015, str. 131.
(2) UL C 409, 9.12.2015, str. 131.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 396, 30.12.2006, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2014 (2015/2184(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0118/2016),

A.  ker računovodski izkazi Evropske agencije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: agencija) kažejo, da je njen proračun v proračunskem letu 2014 znašal 114 112 193 EUR, kar je 6,37 % več kot leta 2013;

B.  ker je agencija od Komisije prejela subvencije Unije v višini 6 513 623 EUR, pa tudi druge prispevke in sredstva v višini 1 244 421 EUR;

C.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2014 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije za leto 2014 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

1.  želi spomniti, da je agencija od leta 2012 zadolžena za upravljanje in izvajanje tehničnih, znanstvenih in upravnih vidikov Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov(1) (uredba o biocidnih proizvodih) in podobnih nalog, povezanih z izvozom in uvozom nevarnih kemikalij v skladu z Uredbo (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij(2) (uredba o nevarnih kemikalijah);

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2013

2.  je seznanjen s trditvami agencije, da je objavila izjave o interesih vseh uradnih organov, pa tudi vodstva in pritožbenega odbora na spletnem mestu, kjer so na voljo javnosti; ugotavlja, da postopki za preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov veljajo tudi za zunanje in začasno osebje;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.  ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2014 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 97,08 %, stopnja izvrševanja plačil pa 87,46 %; ugotavlja, da se je stopnja izvrševanja plačil v primerjavi s prejšnjim letom povečala za 3,28 %;

4.  ugotavlja, da se bodo odhodki za postopke, povezane z izvajanjem uredbe o biocidnih proizvodih, krili s pristojbinami za registracijo biocidnih proizvodov; ugotavlja, da so pristojbine, prejete leta 2014, pokrile le 17 % teh odhodkov, preostali del pa je bil financiran s prispevki Unije in držav Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA) v proračun agencije; je seznanjen s pripombo agencije o nepravilni domnevi Komisije, da agencija stroške v zvezi z uredbo o biocidnih proizvodih večinoma financira sama;

5.  ugotavlja, da je imela agencija zaradi pomanjkanja finančne rezerve težave pri pridobivanju dodatnih subvencij za tista leta, ko bo finančni prihodek iz pristojbin za biocide nižji od predvidenega; je seznanjen z zaskrbljenostjo agencije, da bo, če se bo stanje nadaljevalo in ne bo odpravljeno z višjimi subvencijami, izredno težko nadaljevala z izpolnjevanjem vseh svojih obveznosti, ki niso povezane s pristojbinami;

6.  poudarja, da je agencija leta 2014 prejela prispevek Unije za uredba o nevarnih kemikalijah v višini 1,3 milijona EUR, ki ji je omogočil zaključek pripravljalnih dejavnosti in zagotovil uspešen začetek izvajanja te uredbe s 1. marcem 2014;

7.  ugotavlja, da je prihodek iz pristojbin in stroškov v okviru dejavnosti REACH ter razvrščanja, označevanja in pakiranja snovi ter zmesi leta 2014 znašal 27,8 milijona EUR (ki izhajajo iz prihodka od pristojbin za registracije v okviru REACH, preverjanja MSP ter prilivov od obresti iz rezerv), s tem pa so bile presežene napovedi;

8.  opozarja, da se v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (uredba REACH)(3) agencija financira s pristojbinami, ki jih industrijski sektor plačuje za registracijo kemičnih snovi, in z morebitnimi izravnalnimi subvencijami Unije v skladu s členom 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4) (finančna uredba); ugotavlja še, da se je agencija v letu 2014 že četrto leto zapored v celoti financirala s prihodkom od pristojbin za dejavnosti REACH ter dejavnosti razvrščanja, označevanja in pakiranja;

9.  čestita agenciji, da je dodatno razvila svoje poročanje in racionalizirala finančne procese;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

10.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je bilo v naslovih III, IV in V (odhodki za poslovanje) v leto 2015 prenesenih 35 % odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile že prevzete obveznosti, kar je 11 % manj kot leto poprej; priznava, da so bili ti prenosi zlasti posledica večletne narave načrtovanih razvojnih projektov informacijske tehnologije, stroškov storitev prevajanja, ki so bile naročene, vendar do konca leta še niso bile zagotovljene, in evalvacij snovi, za katere je bil zakonski rok februar 2015;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

11.  je seznanjen s trditvami agencije, da je v letu 2014 med izvrševanjem proračuna sklenila 736 pogodb, od tega 548 okvirnih pogodb, 188 pa na podlagi javnih naročil; ugotavlja, da je bilo 23 pogodb iz druge kategorije podpisanih na podlagi izjemnih postopkov s pogajanji, 11 od teh 23 pogodb pa se nanaša na pravne storitve;

12.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je bil v letu 2014 dosežen cilj glede zaposlovanja v agenciji, saj je bilo ob koncu tega leta zapolnjenih 97 % začasnih in 94 % pogodbenih delovnih mest; prav tako ugotavlja, da je bilo ob koncu leta 2014 zaposlenih oziroma v postopku zaposlitve 479 začasnih in 106 pogodbenih uslužbencev; potrjuje, da je bila v začetku leta 2014 na področju kariernega razvoja odobrena nova politika notranje mobilnosti, s katero se želi izboljšati možnosti notranje mobilnosti in povečati dinamičnost procesa;

13.  z zadovoljstvom ugotavlja, da so bili v letu 2014 po začetku izvajanja politike preprečevanja nadlegovanja imenovani in usposobljeni štirje dodatni zaupni svetovalci;

14.  ugotavlja, da 78 % človeških virov agencije izvaja operativne naloge; spodbuja agencijo, naj nadaljuje po tej poti;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov ter preglednost

15.  priznava, da je agencija začela izvajati priporočila iz Posebnega poročila Računskega sodišča št. 15/2012 o obvladovanju nasprotij interesov v izbranih agencijah EU; ugotavlja tudi, da agencija redno pregleduje in posodablja politiko na področju nasprotja interesov;

16.  je seznanjen s trditvami agencije, da je z ustanovitveno uredbo vzpostavila štiri znanstvene odbore, ki izdajajo uradna mnenja in priporočila; ugotavlja, da so v teh odborih strokovnjaki, med katerimi so skoraj vsi javni uradniki, ki jih predlagajo ali imenujejo države članice, deležniki pa lahko sodelujejo zgolj kot opazovalci; potrjuje, da je preprečevanje nasprotja interesov za člane teh odborov dosledno urejeno s postopki agencije za preprečevanje in obvladovanje morebitnega nasprotja interesov, ki vključujejo letne izjave o interesih in ustne izjave ob začetku vsake seje;

17.  je seznanjen s trditvami agencije, da je sklenila za člane neuradnih delovnih skupin, skupin strokovnjakov in debatnih forumov uvesti obvladovanje nasprotja interesov, ki zajema letne izjave o interesih in ustne izjave ob začetku vsake seje;

18.  izjavlja, da bi lahko imela letna poročila agencije pomembno vlogo pri ravnanju v skladu z načeli preglednosti, odgovornosti in integritete; poziva agencijo, naj v svoja letna poročila vključi standardno poglavje o teh sestavinah;

Notranje kontrole

19.  ugotavlja, da je upravni odbor agencije po začetku veljavnosti finančne uredbe sprejel nova izvedbena pravila, ki se uporabljajo od 1. januarja 2015; ugotavlja tudi, da izvedbena pravila določajo pravila za predhodno in naknadno ocenjevanje programov, projektov in dejavnosti; ugotavlja, da sedanji sistem notranje kontrole v agenciji močno poudarja predhodne kontrole, medtem ko se naknadno ocenjevanje izvaja predvsem za projekte IT, v skladu z veljavno metodologijo PRINCE2 za vodenje projektov v agenciji; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o rezultatih izvajanja teh novih pravil;

20.  je seznanjen s trditvami agencije, da je upravni odbor decembra 2014 sprejel strategijo za boj proti goljufijam; ugotavlja, da strategija zajema leti 2015 in 2016 ter vsebuje akcijski načrt s posebnimi ukrepi, ki se bodo začeli izvajati v tem obdobju; ugotavlja, da je bil med ocenjevanjem notranjega tveganja za goljufije, ki je potekalo pred sprejetjem strategije, profil tveganja agencije ocenjen kot nizek; ugotavlja, da je glavni cilj te strategije razviti vsesplošno kulturo boja proti goljufijam v agenciji, pri tem pa poseben poudarek nameniti ozaveščanju;

Notranja revizija

21.  na podlagi podatkov agencije ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo leta 2014 izvedla revizijo vlog za izdajo dovoljenj, da bi ocenila in pridobila zagotovilo, da so upravljavski sistemi in sistemi notranje kontrole, ki se uporabljajo pri postopku izdaje dovoljenj, ustrezni in dovolj učinkoviti ter zagotavljajo, da je mogoče vloge obravnavati v predvidenem roku; ugotavlja, da je služba ob reviziji podala pet pomembnih priporočil ter nobenega kritičnega ali zelo pomembnega priporočila;

22.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo zaključila vse še nerešene zadeve iz revizije o upravljanju odborov v agenciji, ki jo je opravila leta 2013;

23.  ugotavlja, da je skupina agencije za notranjo revizijo opravila revizijo zanesljivosti uporabe preverjanja zahtevkov za zaupnost, usposabljanja in razvoja osebja ter posvetovalno revizijo procesov v zvezi z biocidnimi proizvodi; ugotavlja, da so bili akcijski načrti pripravljeni v odziv na priporočila službe Komisije za notranjo revizijo in skupine za notranjo revizijo;

Druge pripombe

24.  potrjuje, da je bilo med revizijo za izdajo certifikata ISO 9001:2008 ugotovljeno, da so postopki in delovna navodila za REACH, pa tudi postopki klasifikacije, označevanja in pakiranja snovi in zmesi v celovitem sistemu upravljanja dobro opisani; je seznanjen s trditvami agencije, da si še naprej prizadeva povečati uspešnost in učinkovitost svojih dejavnosti, in ugotavlja, da se namerava prijaviti za pridobitev certifikata tudi za dejavnosti v zvezi z nevarnimi kemikalijami in biocidnimi proizvodi; ugotavlja, da bo agencija nadaljevala z vključevanjem sistema za okoljsko upravljanje v sistem za upravljanje kakovosti;

o
o   o

25.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 28. aprila 2016(5) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL L 167, 27.6.2012, str. 1.
(2) UL L 201, 27.7.2012, str. 60.
(3) UL L 396, 30.12.2006, str. 1.
(4) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(5) Sprejeta besedila z navedenega dne, P8_TA(2016)0159.

Pravno obvestilo