Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2184(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0118/2016

Ingivna texter :

A8-0118/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.33
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0169

Antagna texter
PDF 186kWORD 312k
Torsdagen den 28 april 2016 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
P8_TA(2016)0169A8-0118/2016
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 28 april 2016 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2014 (2015/2184(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2014, med myndighetens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0082/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG(4), särskilt artikel 97,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0118/2016), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 409, 9.12.2015, s. 131.
(2) EUT C 409, 9.12.2015, s. 131.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.
(5) EUT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 28 april 2016 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2014 (2015/2184(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2014, med myndighetens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0082/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG(4), särskilt artikel 97,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0118/2016), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2014.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 409, 9.12.2015, s. 131.
(2) EUT C 409, 9.12.2015, s. 131.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.
(5) EUT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 28 april 2016 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2014 (2015/2184(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0118/2016), och av följande skäl:

A.  Den slutliga budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad myndigheten), uppgick enligt dess egen redovisning för budgetåret 2014 till 114 112 193 EUR, vilket utgör en ökning med 6,37 % jämfört med 2013.

B.  Myndigheten beviljades EU-bidrag på 6 513 623 EUR från kommissionen liksom andra bidrag och annan finansiering från kommissionen på 1 244 421 EUR.

C.  Revisionsrätten har i sin rapport om myndighetens årsredovisning för budgetåret 2014 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att myndighetens räkenskaper för budgetåret 2014 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

1.  Europaparlamentet noterar att myndigheten från 2012 fick i uppgift att handha och genomföra tekniska, vetenskapliga och administrativa aspekter av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter(1) (BPR-förordningen) samt liknande arbetsuppgifter i samband med export och import av farliga kemikalier i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier(2) (PIC-förordningen).

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2013

2.  Europaparlamentet konstaterar på basis av uppgifter från myndigheten att intresseförklaringarna för alla formella organ liksom för ledningen och överklagandenämnden offentliggjorts på myndighetens webbplats för granskning av allmänheten. Parlamentet konstaterar att både den externa och tillfälliga personalen omfattas av myndighetens förfaranden för förebyggande och hantering av intressekonflikter.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.  Europaparlamentet noterar att insatser för budgetövervakning under budgetåret 2014 resulterade i ett budgetgenomförande på 97,08 %, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 87,46 %. Parlamentet noterar att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena ökade med 3,28 % jämfört med det föregående året.

4.  Parlamentet konstaterar att de utgifter som planerats för förfaranden relaterade till de nya genomförandebestämmelserna för BPR-förordningen skulle täckas av ansökningsavgifter för registrering av biocidprodukter. Parlamentet uppmärksammar att inkomsterna från avgifter 2014 endast täckte 17 % av dessa utgifter och resten finansierades av bidragen till myndighetens budget från unionen och från Eftaländerna. Parlamentet noterar myndighetens kommentar avseende kommissionens felaktiga antagande att myndigheten i stort sett skulle vara självfinansierande när det gäller kostnader relaterade till BPR-förordningen.

5.  Europaparlamentet noterar myndighetens svårigheter att, utan någon finansiell reserv, erhålla ytterligare subventioner under de år som inkomsterna från biocidavgifterna kommer att bli lägre än uppskattat. Parlamentet noterar myndighetens oro – om denna situation fortsätter och inte kompenseras med högre subventioner – över att det kommer att bli extremt svårt för den att även i fortsättningen uppfylla alla sina icke-avgiftsrelaterade skyldigheter.

6.  Europaparlamentet betonar att myndigheten erhöll ett bidrag från unionen för PIC-förordningen på totalt 1,3 miljoner EUR under 2014, vilket var ett bidrag som gav myndigheten möjlighet att slutföra den förberedande verksamheten och säkra att PIC-förordning kan börja tillämpas full ut den 1 mars 2014.

7.  Europaparlamentet konstaterar att inkomsterna från avgifter på grundval av Reach-förordningen och verksamheter relaterade till klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar för 2014 uppgick till 27,8 miljoner EUR (som härrör från inkomster från avgifter på Reach-registreringar, SMF-kontroll och ränteinkomster från reserver) och översteg sålunda prognoserna.

8.  Europaparlamentet påminner om att i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG(3) (Reach-förordningen), finansieras myndigheten genom avgifter som industrin betalar för registrering av kemiska ämnen, och eventuellt genom unionsbidrag, i enlighet med artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4) (budgetförordningen). Parlamentet konstaterar dessutom att myndigheten 2014, för fjärde året i följd, till fullo finansierades genom avgiftsbaserade inkomster från sin Reach-verksamhet samt sin klassificerings-, märknings- och förpackningsverksamhet.

9.  Parlamentet lovordar myndigheten för att den vidareutvecklat sin rapportering och rationaliserat sina finansiella processer.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

10.  Europaparlamentet konstaterar på basis av revisionsrättens rapport att 35 % av åtagandebemyndigandena inom avdelningarna III, IV och V (driftsutgifter) fördes över till 2015. Detta utgör en minskning med 11 % jämfört med föregående år. Parlamentet noterar att dessa överföringar huvudsakligen berodde på planerade it-utvecklingsprojekt av flerårig natur, kostnader för översättningar som beställts men inte erhållits vid årsslutet och ämnesutvärderingar med en lagstadgad tidsfrist under 2015.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

11.  Europaparlamentet slår på basis av uppgifter från myndigheten fast att myndigheten i samband med genomförandet av sin budget undertecknade 736 kontrakt, av vilka 548 inom ramen för ramkontrakt och 188 som ett resultat av en upphandling. Parlamentet konstaterar att 23 kontrakt som ingicks i den senare kategorin undertecknades som ett resultat av exceptionella förhandlade förfaranden och 11 av dessa 23 hänför sig till rättsliga tjänster.

12.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att myndigheten nådde sitt rekryteringsmål 2014, med 97 % av tillfälliga tjänster och 94 % av tjänster för kontraktsanställda tillsatta vid utgången av det året. Parlamentet konstaterar vidare att 479 tillfälligt anställda och 106 kontraktsanställda arbetade vid myndigheten eller höll på att rekryteras vid utgången av 2014. Parlamentet konstaterar att en ny intern policy för rörlighet godkändes i början av 2014 inom området för karriärutveckling, i syfte att öka möjligheterna till intern rörlighet och göra processen mer dynamisk.

13.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att ytterligare fyra konfidentiella rådgivare utsågs och utbildades under 2014 som ett led i genomförandet av policyn för förebyggande av trakasserier.

14.  Europaparlamentet noterar att myndigheten avsätter 78 % av sina personalresurser för arbete med operativa uppgifter. Parlamentet uppmuntrar myndigheten att fortsätta i denna riktning.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

15.  Europaparlamentet noterar att myndigheten genomförde rekommendationerna från revisionsrättens särskilda rapport nr 15/2012 om hanteringen av intressekonflikter i vissa EU-organ. Parlamentet noterar också att myndigheten regelbundet ser över och uppdaterar sin policy för hantering av intressekonflikter.

16.  Europaparlamentet konstaterar på basis av uppgifter från myndigheten att den har fyra vetenskapliga kommittéer, som inrättats i enlighet med myndighetens inrättandeförordning och som utfärdar formella yttranden och rekommendationer. Parlamentet konstaterar att dessa kommittéer består av experter, av vilka nästan alla är statliga tjänstemän som nominerats eller utsetts av medlemsstaterna, medan intressenterna endast har rätt att delta som observatörer. Parlamentet konstaterar att förebyggandet av intressekonflikter för dessa kommittémedlemmars del omfattas strikt av myndighetens förfarande för förebyggande och hantering av potentiella intressekonflikter, inbegripet årliga intresseförklaringar och muntliga förklaringar i början av varje sammanträde.

17.  Parlamentet konstaterar på basis av uppgifter från myndigheten att man har beslutat att låta sina informella arbetsgrupper, expertgrupper och diskussionsforum omfattas av hanteringen av intressekonflikter, vilket innebär årliga intresseförklaringar och muntliga förklaringar i början av varje sammanträde.

18.  Europaparlamentet konstaterar att myndighetens årsrapporter skulle kunna spela en viktig roll för efterlevnaden när det gäller transparens, ansvarstagande och integritet. Parlamentet uppmanar myndigheten att införa ett standardkapitel om dessa principer i sin årsrapport.

Internkontroller

19.  Europaparlamentet konstaterar att myndighetens styrelse, som en följd av ikraftträdandet och tillämpningen av budgetförordningen, antog nya genomförandebestämmelser som varit tillämpliga sedan den 1 januari 2015. Parlamentet konstaterar dessutom att det i dessa genomförandebestämmelser fastställs bestämmelser för förhands- och efterhandsutvärdering av program, projekt och verksamheter. Parlamentet noterar att myndighetens nuvarande interna kontrollsystem mycket tydligt fokuserar på förhandskontroll, medan efterhandskontroller i första hand gjorts för it-projekt, i överensstämmelse med den tillämpliga Prince2-metoden för projektförvaltning vid myndigheten. Parlamentet uppmanar myndigheten att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultaten av genomförandet av dessa nya bestämmelser.

20.  Europaparlamentet konstaterar på basis av uppgifter från myndigheten att dess styrelse antog en bedrägeribekämpningsstrategi i december 2014. Parlamentet konstaterar att denna strategi omfattar åren 2015–2016 och innehåller en handlingsplan med särskilda åtgärder som ska genomföras under denna tidsperiod. Parlamentet uppmärksammar att den interna riskbedömningen avseende bedrägerier som föregick antagandet av denna strategi avslöjade att myndighetens riskprofil var låg. Parlamentet konstaterar att det huvudsakliga syftet med denna strategi är att utveckla en utbredd riskbekämpningskultur inom myndigheten, med en fokusering på att öka medvetenheten om bedrägerier.

Internrevision

21.  Europaparlamentet konstaterar på basis av uppgifter från myndigheten att kommissionens internrevisionstjänst (IAS) under 2014 gjorde en granskning av ”Ansökningar om godkännande” för att utvärdera de förvaltnings- och interna kontrollsystem som används för att styra förfarandet med ”Ansökningar om godkännande” och försäkra sig om att dessa system är lämpliga och tillräckligt effektiva för att garantera att ansökningarna kan handläggas inom de fastställda tidsfristerna. Parlamentet konstaterar att revisionen resulterade i fem rekommendationer markerade som ”viktiga” och att inga ”kritiska” eller ”mycket viktiga” rekommendationer utfärdades.

22.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att IAS avslutade samtliga ännu ej avslutade åtgärder från den granskning av kommittéförvaltningen i Europeiska kemikaliemyndigheten som gjordes 2013.

23.  Europaparlamentet noterar att myndighetens internrevisionsfunktion utförde revisioner av hur verifieringen av begäranden om sekretess, personalutbildning och personalutveckling hade genomförts, liksom en rådgivande revision av BPR-processerna. Parlamentet konstaterar att handlingsplanerna har utarbetats som ett svar på IAS och interrevisionsfunktionens rekommendationer.

Övriga kommentarer

24.  Europaparlamentet uppmärksammar att revisionen av ISO 9001-certifieringen 2008 visade att förfarandena och arbetsföreskrifterna för Reach-förordningen och processerna för klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar beskrivs korrekt i myndighetens integrerade förvaltningssystem. Parlamentet konstaterar på basis av uppgifter från myndigheten att denna fortsätter sitt arbete med att öka sin verksamhets effektivitet och ändamålsenlighet, och noterar även att myndigheten kommer att ansöka om samma certifiering för sina PIC- och BPR-verksamheter. Parlamentet konstaterar att myndigheten kommer att börja integrera ett miljöförvaltningssystem i sitt kvalitetsförvaltningssystem.

o
o   o

25.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 28 april 2016(5) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.
(2) EUT L 201, 27.7.2012, s. 60.
(3) EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2016)0159.

Rättsligt meddelande