Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2183(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0104/2016

Indgivne tekster :

A8-0104/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.35
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0171

Vedtagne tekster
PDF 181kWORD 77k
Torsdag den 28. april 2016 - Bruxelles Endelig udgave
Decharge 2014: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)
P8_TA(2016)0171A8-0104/2016
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2014 (2015/2183(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2014 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0081/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 af 26. april 2005 om oprettelse af et EF-fiskerikontrolagentur og om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik(4), særlig artikel 36,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Fiskeriudvalget (A8-0104/2016),

1.  meddeler den administrerende direktør for EU-Fiskerikontrolagenturet decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for EU-Fiskerikontrolagenturet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 151.
(2) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 151.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om afslutning af regnskaberne for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2014 (2015/2183(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2014 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0081/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 af 26. april 2005 om oprettelse af et EF-fiskerikontrolagentur og om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik(4), særlig artikel 36,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Fiskeriudvalget (A8-0104/2016),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for EU-Fiskerikontrolagenturet ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2014;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for EU-Fiskerikontrolagenturet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 151.
(2) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 151.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 28. april 2016 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2014 (2015/2183(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Fiskeriudvalget (A8-0104/2016),

A.  der henviser til, at det endelige budget for EU-Fiskerikontrolagenturet ("agenturet") for regnskabsåret 2014 ifølge dets regnskab var på 9 217 150 EUR; der henviser til, at hele agenturets budget stammer fra Unionens budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2014 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2013

1.  noterer sig i Revisionsrettens beretning, at der er truffet korrigerende foranstaltninger for så vidt angår to bemærkninger, der blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2013, og at begge nu er klassificeret som "ikke relevant" i Revisionsrettens beretning;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2014 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,09 %, hvorved agenturets planlagte mål blev opfyldt, og som er en stigning på 0,45 % i forhold til 2013; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 88,43 %, hvorved agenturets mål blev opfyldt, og som er en stigning på 4,58 % i forhold til 2013;

3.  understreger nødvendigheden af at vurdere muligheden for at øge bevillingerne til agenturets operationer i de kommende år;

Forpligtelser og fremførsler

4.  bemærker med tilfredshed forpligtelsesgraden for fremførte bevillinger, som agenturet har gennemført; bemærker især, at niveauet af fremførsler for afsnit II (administrative udgifter) og afsnit III (aktionsudgifter) var på henholdsvis 25 % og 30 %, hvilket er et fald på 13 % for hvert afsnit i forhold til 2013;

5.  glæder sig over niveauet af fremførte bortfaldne forpligtelsesbevillinger fra 2013, som var på 4,3 %, hvilket er en reduktion på 46 % i forhold til niveauet fra det foregående år;

Overførsler

6.  tager højde for, at et beløb på 360 233 EUR blev overført fra afsnit I til afsnit II; anerkender, at synergierne i afholdelsen af møder og forøgelsen af fjernkoordinering samt reduktionen i antallet af agenturets medarbejderes tjenesterejser gjorde det muligt at afsætte budgetoverskuddet til andre budgetposter;

7.  anmoder agenturet om at holde omfanget af forpligtede bevillinger, som fremføres til det efterfølgende år, på et så lavt niveau som muligt og offentliggøre fremførslen af midler til andre budgetposter med henblik på at leve op til dets forpligtelse til at overholde princippet om gennemsigtighed og ansvarlighed;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

8.  erfarer at agenturet i oktober 2014 vedtog sin politik om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter; bemærker, at agenturets bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i politikken om interessekonflikter anmodes om at fremlægge en interessekonflikterklæring; noterer sig, at de interessekonflikterklæringer, som agenturets bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere har underskrevet, er blevet gjort offentligt tilgængelige; noterer sig, at offentliggørelsen af CV'er for agenturets ledende medarbejdere blev erklæret for frivillig i henhold til politikken om interessekonflikter, og at alle fire medlemmer af agenturets ledelse har fremlagt deres CV til offentliggørelse; opfordrer agenturets bestyrelsesmedlemmer til straks at fremlægge deres interessekonflikterklæringer med henblik på yderligere offentliggørelse på agenturets websted for at opfylde agenturets forpligtelse til at overholde princippet om gennemsigtighed og ansvarlighed;

9.  opfordrer de EU-institutioner og -agenturer, der har indført adfærdskodekser – herunder Parlamentet – til at fremskynde gennemførelsesforanstaltningerne hertil, f.eks. kontrol af erklæringer om økonomiske interesser;

Intern kontrol

10.  bemærker med tilfredshed, at agenturet gennemførte en risikovurdering med henblik på at øge effektiviteten i behandlingen af finansielle transaktioner, hvori det blev konstateret, at kontrol- og godkendelsesprocesserne for visse transaktioner med lav værdi kunne sammenlægges; noterer sig, at der blev indført en reduceret valideringsarbejdsgang for disse transaktioner i august 2014; noterer sig endvidere, at agenturet udviklede en metode til kvartalvis efterfølgende kontrol, hvorved de finansielle transaktioner, som ikke kontrolleres forudgående, underlægges en formel efterfølgende kontrolprocedure; glæder sig over, at den første efterfølgende kontrolprocedure, som blev afsluttet i november 2014, resulterede i en kalkuleret fejlprocent på 0,25 %;

11.  glæder sig over agenturets initiativ til at overvåge undtagelser til og afvigelser fra de fastsatte politikker og procedurer, uanset beløbets størrelse, hvilket sikrer, at disse undtagelser og afvigelser er behørigt begrundet og dokumenteret;

12.  bemærker, at agenturet ved udgangen af 2014 opfyldte ti standarder for intern kontrol (ICS), og at det var i delvis overensstemmelse med fem standarder for intern kontrol og ikke i overensstemmelse med én standard for intern kontrol; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om status for gennemførelsen af disse standarder for intern kontrol;

Intern revision

13.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) reviderede agenturet i overensstemmelse med IAS' strategiske revisionsplan 2013-2015, og at det fremsatte seks anbefalinger, hvoraf den ene var klassificeret som "meget vigtig"; bemærker at agenturet udarbejdede en omfattende handlingsplan for at efterleve disse anbefalinger; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om status for disse anbefalinger;

Resultater

14.  bemærker den indsats, som agenturet har ydet for at sikre, at kontrolaktiviteterne er tilstrækkeligt koordineret og struktureret i medlemsstaterne, navnlig gennem forskellige trin, der er aftalt med medlemsstaterne og Kommissionen inden for rammerne af agenturets regionale styregrupper;

15.  bemærker de to alvorlige risici, som agenturet påpegede i sin årlige risikovurdering i 2014; erfarer fra agenturet, at det for hver risiko udarbejdede en handlingsplan med henblik på at sikre afhjælpning, så restrisikoen når et acceptabelt niveau; bemærker med tilfredshed, at ingen betydelige risici blev til virkelighed i 2014;

16.  anerkender, at agenturet skal udføre de nye opgaver i den fælles fiskeripolitik med et budget, der er fastfrosset på 2013-niveau, og et reduceret personale, og understreger behovet for en ligelig kønsfordeling blandt dets personale;

17.  understreger, at målene for den reviderede fælles fiskeripolitik indebærer, at kontrollen og samordningen af disse mål spiller en central rolle, og at det derfor er nødvendigt at øge agenturets finansielle og menneskelige ressourcer;

18.  glæder sig over agenturets indsats for at styrke sin forretningsmodel gennem rationalisering, forenkling og strømlining af organisationen i en tid med øgede udfordringer;

Andre bemærkninger

19.  bemærker, at agenturet er fast besluttet på at have et afsnit på sit websted, som præsenterer agenturet på alle Unionens officielle sprog, og at også galicisk er medtaget i betragtning af placeringen af dets hjemsted; opfordrer agenturet til inden for rammerne af de disponible ressourcer at fortsætte med at styrke dets synlighed og omdømme;

20.  opfordrer agenturet til at forbedre sine procedurer og praksisser, der tager sigte på at beskytte Unionens finansielle interesser, og til at bidrage aktivt til en resultatorienteret dechargeprocedure;

21.  bemærker den indsats, som agenturet har ydet for at uddanne EU-kontrollører og tjenestemænd fra medlemsstaterne og fra tredjelande, hvilket har ført til en betydelig stigning i antallet af uddannede tjenestemænd, der deltager i inspektioner, som koordineres af agenturet inden for rammerne af fælles udviklingsplaner; bemærker endvidere, at der var en stigning i sådanne inspektioner til omkring 12 700, og at der blev konstateret mere end 700 formodede overtrædelser i 2014;

22.  anerkender det vigtige bidrag til gennemførelsen af målene i den reformerede fælles fiskeripolitik, som agenturet yder; glæder sig over agenturets tætte samarbejde med medlemsstaterne med hensyn til at organisere overvågning af landingsforpligtelsen ved fremme af kontrol og overvågning af fiskeriet, formidling af samarbejde, styrkelse af interoperabiliteten og opbygning af fælles kapaciteter;

23.  minder om, at det er vigtigt at styrke agenturets mandat til at iværksætte fælles operationelle foranstaltninger sammen med andre specialiserede EU-agenturer på det maritime område med henblik på at forebygge havkatastrofer og koordinere de europæiske kystvagters opgaver;

o
o   o

24.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 28. april 2016(1) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0159.

Juridisk meddelelse