Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2189(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0091/2016

Ingivna texter :

A8-0091/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.38
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0174

Antagna texter
PDF 187kWORD 318k
Torsdagen den 28 april 2016 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
P8_TA(2016)0174A8-0091/2016
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 28 april 2016 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2014 (2015/2189(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2014, med myndighetens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0087/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG(4), särskilt artikel 64,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0091/2016).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 409, 9.12.2015, s. 175.
(2) EUT C 409, 9.12.2015, s. 175.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 331, 15.12.2010, s. 48.
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EGT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 28 april 2016 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2014 (2015/2189(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2014, med myndighetens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0087/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG(4), särskilt artikel 64,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0091/2016).

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2014.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 409, 9.12.2015, s. 175.
(2) EUT C 409, 9.12.2015, s. 175.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 331, 15.12.2010, s. 48.
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EGT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 28 april 2016 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2014 (2015/2189(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0091/2016), och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (nedan kallad myndigheten) för budgetåret 2014 uppgick den slutliga budgeten till 21 582 772 EUR, vilket innebär en ökning med 15 % jämfört med 2013 och beror på att myndigheten nyligen har inrättats. 40 % av myndighetens budget kommer från unionens budget.

B.  Revisionsrätten förklarar i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens räkenskaper för budgetåret 2014 (nedan kallad revisionsrättens rapport) att man har uppnått en rimlig säkerhet om att myndighetens räkenskaper för budgetåret 2014 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

1.  Europaparlamentet påminner om att det självt varit en central drivkraft bakom insatserna för att skapa ett nytt och omfattande europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS) i finanskrisens efterdyningar och i arbetet med att inrätta myndigheten som en del av detta system 2011.

2.  Europaparlamentet betonar att myndighetens roll i främjandet av en gemensam tillsynsordning på hela den inre marknaden är av avgörande betydelse för att trygga finansiell stabilitet och en mer integrerad, effektivare och säkrare finansmarknad, och en hög nivå av konsumentskydd i unionen.

3.  Europaparlamentet betonar att myndighetens arbete är rent tekniskt, och att viktiga politiska beslut är unionens lagstiftares befogenhet.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2013

4.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att en kommentar i revisionsrättens rapport för 2012 som markerades som ”har inte genomförts” i revisionsrättens rapport för 2013 nu markeras som ”ej tillämplig”. Parlamentet noterar vidare att för de två kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport för 2013 har korrigerande åtgärder vidtagits och dessa två kommentarer är nu markerade som ”har genomförts”, medan en är markerad som ”ej tillämplig”.

5.  Europaparlamentet noterar från myndigheten att den har infört extra godkännandeförfaranden för att undvika oklarheter i godkännandet av rättsliga åtaganden. Parlamentet noterar särskilt den regelbundna revisionen av myndighetens finansiella flöden, införandet av en specifik finans- och upphandlingsutbildning för alla anställda vid myndigheten som arbetar med finansiella flöden samt stärkta finans- och budgetprocesser för finansiella flöden med inriktning på efterlevnad.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

6.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att andelen gjorda åtaganden som fördes över uppgick till 26 %, och för avdelning III uppgick andelen till 66 %. Parlamentet påpekar att dessa överföringar främst rörde de fleråriga it-investeringar som ska användas för att bygga upp myndighetens informationskapacitet och för att myndigheten ska kunna genomföra Solvens II-direktivet på lämpligt sätt inom den snäva tidsfristen(1).

7.  Europaparlamentet konstaterar att det stora underskottet i myndighetens budget för 2015 krävde en rationalisering av budgeten 2014 för att kunna använda tillgängliga resurser på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och minimera effekterna på pågående it-projekt.

8.  Europaparlamentet konstaterar på grundval av uppgifter från myndigheten att de flesta av problemen i samband med överföringar till efterföljande år kommer att minska under 2016, då man förväntar sig att myndighetens it-kapacitet når en avancerad mognadsnivå. Parlamentet noterar särskilt att de flesta överföringar rör avtalsförpliktelser som myndigheten ingick 2014, men för vilka tjänsterna delvis levererades under 2015. Parlamentet noterar vidare att förutom it-projekten omfattade överföringarna expertarvoden inom projektet ”En gemensam tillsynskultur” samt möten, tjänsteresor och översättningar inom ramen för verksamheten. Myndigheten uppmanas att förbättra förvaltningen av externa kontrakt i framtiden och göra den förenlig med principerna om en hållbar och stabil budgetförvaltning.

9.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att i framtiden hålla överföringarna till efterföljande år till ett minimum.

Överföringar

10.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att en del av de gjorda åtaganden som fördes över gäller budgetöverföringar som gjordes i november och december 2014. Parlamentet konstaterar att dessa överföringar rör en ökning av driftsbudgeten på 1 100 000 EUR (19 %), genom överföringar på 858 828 EUR från personalbudgeten och från de administrativa utgifterna på 266 360 EUR. Parlamentet konstaterar att meningen var att överföringarna skulle kompensera för underskott i myndighetens budget för 2015 efter kraftiga budgetnedskärningar.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

11.  Europaparlamentet noterar att budgetövervakningsinsatser under budgetåret 2014 resulterade i ett genomförande av budgeten på 100 %, vilket innebar att myndigheten nådde det planerade målet och utgör en ökning med 3,26 % jämfört med 2013. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndiganden var 74,1 %, vilket innebar att myndigheten inte nådde det planerade målet på 6 % då detta utgör en ökning på 5,21 % jämfört med 2013.

12.  Europaparlamentet bekräftar att myndighetens budget- och upphandlingsprocesser har setts över för att garantera att de till fullo integreras i de övergripande planerings- och upphandlingsprocesserna, vilket bör innebära att tillgängliga budgetmedel bättre anpassas för ett givet år.

13.  Europaparlamentet drar slutsatsen att myndighetens blandade finansieringsarrangemang, som i hög grad är beroende av bidrag från nationella behöriga myndigheter, är otillräckligt, oflexibelt och tungrott och utgör ett potentiellt hot mot myndighetens oberoende ställning, särskilt eftersom 60 % av dess budget finansieras av de behöriga nationella tillsynsmyndigheterna. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att i den vitbok som är planerad till andra kvartalet 2016 och i ett lagstiftningsförslag som ska läggas fram senast 2017 lansera ett annat finansieringsarrangemang som baseras på en separat budgetpost i unionens budget och ett fullständigt ersättande av bidragen från nationella myndigheter med avgifter som betalas av marknadsaktörerna.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

14.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten uppfyllde planen för tjänsteförteckningen till 100 %. Parlamentet noterar att totalt 49 rekryteringsförfaranden inleddes och att 27 nyanställda kom till myndigheten, vilket innebär att myndigheten har totalt 129 anställda med 26 nationaliteter.

15.  Europaparlamentet noterar att nyckelutförandeindikatorn för personalutbildning låg på 100 %, trots att endast 80 % av personalen kunde delta i arbetsrelaterad utbildning. Parlamentet beklagar att nyckelutförandeindikatorn för personalutbildningen inte fortsatte under 2015 till följd av budgetnedskärningar som påverkade myndighetens utbildningsbudget och dess förmåga att göra ett sådant åtagande i framtiden.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

16.  Europaparlamentet noterar att myndigheten har offentliggjort meritförteckningar, avsiktsförklaringar och förklaringar om intressekonflikter för styrelseledamöterna och tillsynsstyrelsens ledamöter på sin webbplats.

17.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att ägna särskild uppmärksamhet åt skyddet av visselblåsare i samband med det direktiv som snart ska antas, nämligen Europaparlamentets och rådets direktiv om att skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas.

18.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att ytterligare förbättra sina förfaranden och sin praxis syftande till skydd av unionens ekonomiska intressen, och att aktivt bidra till ett resultatorienterat ansvarsfrihetsförfarande.

19.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att förbättra medvetenheten bland sin personal om policyn avseende intressekonflikter, parallellt med den pågående upplysningsverksamheten och det faktum att man tagit med integritet och transparens som en obligatorisk fråga som måste diskuteras under rekryteringsförfaranden och resultatöversyner.

20.  Europaparlamentet beklagar att myndigheten inte har klarat av att ge unionens lagstiftare tillräcklig och heltäckande information om alla detaljer i dess pågående arbete.

21.  Europaparlamentet beklagar att dokument i vissa fall har översänts till unionens lagstiftare först efter att de har läckts till allmänheten, och anser att detta är oacceptabelt.

22.  Europaparlamentet uppmanar myndigheter att göra som Europeiska bankmyndigheten i fråga om större transparens genom att informera om alla sina möten med tredjepartsintressenter.

Internkontroller

23.  Europaparlamentet noterar att myndigheten genomförde alla relevanta rekommendationer som utfärdats av kommissionens tjänst för internrevision (IAS) i dess begränsade granskning av genomförandet av myndighetens normer för internkontroll. Parlamentet konstaterar att myndigheten gjort framsteg inom området för internkontroll, särskilt när det gäller stärkta planerings-, utvärderings- och rapporteringsprocesser, ytterligare säkerhetsåtgärder och utarbetande av en bedrägeribekämpningsstrategi för 2015–2017. Parlamentet noterar emellertid att införandet av ett dokumenthanteringssystem med åtföljande förfaranden och genomförandet av de återstående blocken i myndighetens kapacitet att upprätthålla kontinuiteten i verksamheten skulle slutföras 2015. Parlamentet uppmanar myndigheten att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som gjorts i genomförandet av dessa åtgärder.

Internrevision

24.  Europaparlamentet noterar att IAS granskade myndighetens planerings- och budgetprocesser 2014 och utfärdade sex rekommendationer, varav en ansågs vara ”mycket viktig”. Parlamentet bekräftar att myndigheten utarbetade en särskild handlingsplan för att behandla alla rekommendationer från IAS.

25.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att inga kritiska eller mycket viktiga rekommendationer från tidigare IAS-revisioner återstod att åtgärda vid årsslutet 2014.

Övriga kommentarer

26.  Europaparlamentet betonar att myndigheten i samband med utövandet av sin verksamhet särskilt måste uppmärksamma säkerställandet av finanssektorns säkerhet och sundhet, och garantera överensstämmelse med unionslagstiftningen samt respekt för proportionalitetsprincipen och de grundläggande principerna för den inre marknaden för finansiella tjänster. Parlamentet understryker att myndigheten utifrån dessa förutsättningar måste sträva efter att uppnå resultat som är otvetydiga, konsekventa, enhetliga och inte onödigt komplicerade.

27.  Europaparlamentet påpekar att det är särskilt viktigt att bestämmelser som utarbetas av myndigheten är utformade på ett sätt som gör att de lika väl kan tillämpas av mindre enheter.

28.  Europaparlamentet betonar att det i allt som rör myndighetens resurser måste säkerställas att mandatet kan utföras konsekvent, och att budgetbegränsningar inte är utslagsgivande för hur en oberoende, tillförlitlig och effektiv tillsyn praktiskt ska begränsas.

29.  Europaparlamentet inser att inrättningsfasen för ESFS ännu inte har slutförts, och betonar därför att de uppgifter som redan anförtrotts myndigheten, liksom ytterligare uppgifter som planeras inom ramen för det pågående lagstiftningsarbetet, kräver en tillräckligt stor personalstyrka, i fråga om såväl antal som kvalifikationer, och finansiering för att en tillfredsställande tillsyn ska bli möjlig. Parlamentet understryker att om kvaliteten på tillsynsarbetet ska kunna bibehållas är det ofta så att en tilldelning av fler uppgifter måste gå hand i hand med ökade resurser. Parlamentet betonar dock att alla eventuella ökningar av myndighetens resurser måste förklaras utförligt och åtföljas av rationaliseringsåtgärder om detta är möjligt.

30.  Europaparlamentet betonar att myndigheten måste se till att alla uppdrag utförs till fullo, och samtidigt noggrant hålla sig till de uppgifter den tilldelats av unionens lagstiftare och inte försöka att i praktiken bredda sitt mandat utöver dessa uppgifter. Parlamentet betonar att myndigheten i samband med utförandet av sin verksamhet, i synnerhet utarbetandet av tekniska standarder och teknisk rådgivning, i god tid och regelbundet måste ge Europaparlamentet fullständig information om sin verksamhet. Parlamentet beklagar att detta inte alltid skett tidigare.

31.  Europaparlamentet betonar att myndigheten vid utarbetandet av genomförandelagstiftning, riktlinjer, frågor och svar eller liknande åtgärder alltid måste respektera det mandat som unionens lagstiftare har tilldelat myndigheten, och inte sträva efter att fastställa standarder på områden där lagstiftningsförfaranden fortfarande pågår.

32.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att komplettera sin information till parlamentet om förslag till rådgivning eller tekniska standarder i samband med kalibreringen av tillsynsformler med en fullständig beskrivning av de uppgifter och den metod som används vid sådana kalibreringar.

o
o   o

33.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 28 april 2016(2) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT L 153, 22.5.2014, s. 1.
(2) Antagna texter, P8_TA(2016)0159.

Rättsligt meddelande