Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2193(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0117/2016

Ingivna texter :

A8-0117/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.39
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0175

Antagna texter
PDF 185kWORD 314k
Torsdagen den 28 april 2016 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
P8_TA(2016)0175A8-0117/2016
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 28 april 2016 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2014 (2015/2193(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2014, med institutets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen(2) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja institutet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0091/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 294/2008 av den 11 mars 2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik(4), särskilt artikel 21,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0117/2016),

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska institutet för innovation och teknik ansvarsfrihet för genomförandet av institutets budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska institutet för innovation och teknik, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 409, 9.12.2015, s. 187.
(2) EUT C 409, 9.12.2015, s. 187.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 97, 9.4.2008, s. 1.
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 28 april 2016 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2014 (2015/2193(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2014, med institutets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen(2) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja institutet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0091/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 294/2008 av den 11 mars 2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik(4), särskilt artikel 21,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0117/2016),

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för innovation och teknik framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2014.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska institutet för innovation och teknik, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 409, 9.12.2015, s. 187.
(2) EUT C 409, 9.12.2015, s. 187.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 97, 9.4.2008, s. 1.
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 28 april 2016 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2014 (2015/2193(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0117/2016),

A.  Den slutliga budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik (nedan kallat institutet) uppgick enligt dess egen redovisning för budgetåret 2014 till 233 115 437 EUR, vilket utgör en ökning med 65,54 % jämfört med 2013. Ökningen berodde huvudsakligen på dess utökade portfölj och ett större antal förmånstagare, samt på en ändring i institutets inrättandeförordning.

B.  Enligt institutets redovisning uppgick unionens totala bidrag till institutets budget för 2014 till 169 807 303 EUR, vilket motsvarar en ökning med 81,69 % jämfört med 2013.

C.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen från Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2014 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att institutets räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Upplysning av särskild betydelse

1.  Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att taket på 25 % av de globala omkostnaderna respekterades för ”kunskaps- och innovationsgrupperna” (nedan kallade KI-grupperna), mottagarna av bidragen från institutet, under de första fem åren. Parlamentet noterar vidare att institutet erhöll revisionsintyg för de kostnader som ådrogs för KI-gruppernas kompletterande verksamheter under perioden 2010–2014. Parlamentet uppmärksammar det faktum att det utförde en översyn av portföljen för KI-gruppernas kompletterande verksamheter för att säkerställa att endast de verksamheter godkänns som uppfyller alla rättsliga och operativa krav för sådana kompletterande verksamheter, däribland att det ska finnas en koppling till de mervärdesverksamheter i KI-grupperna som finansieras av institutet.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar att institutets budgetövervakningsinsatser under budgetåret 2014 resulterade i ett budgetgenomförande på 94,13 %, vilket innebar en minskning på 2,84 % jämfört med 2013. Parlamentet noterar vidare att verkställandet av betalningsbemyndiganden var 92,79 %, vilket innebar en minskning med 4,07 % jämfört med 2013.

3.  Europaparlamentet är medvetet om att institutet stötte på vissa osäkerheter gällande sin årsbudget för 2014, på grund av de pågående förhandlingarna gällande den fleråriga budgetramen 2014–2020 och Horisont 2020 under år 2013. Parlamentet noterar att institutets styrelse beslutade att arbeta med budgetplaneringen på ett försiktigt sätt, genom att som ett första delbelopp avsätta endast en del av budgeten till 2014 års bidragsöverenskommelser. Parlamentet noterar emellertid att ett högt belopp av åtagandebemyndiganden har förblivit oanvänt. Parlamentet konstaterar att detta berodde på ett lågt antal förfrågningar om bidrag från KI-grupperna, samt på att beviljande av högre belopp skulle ha medfört en risk för att KI-gruppernas affärsplaner inte kunnat genomföras fullständigt. Parlamentet är medvetet om att institutets och KI-gruppernas operativa verksamhet är flerårig till sin karaktär, och att detta återspeglas i ett undantag som är specifikt för institutet och som gör att institutet på nytt kan föra in eventuella förfallna anslag i sin budget under de följande tre åren.

4.  Europaparlamentet noterar att enligt revisionsrättens rapport överskattade institutet sina budgetbehov för 2014 med 13 100 000 EUR och att man gjorde åtaganden för endast 220 000 000 av tillgängliga 233 100 000 EUR. Parlamentet noterar att detta främst hade att göra med ej utnyttjade bidragsanslag (11 400 000 EUR) för att finansiera KI-gruppernas verksamheter. Parlamentet observerar att alla de anslag för 2014 som institutet hade tillgängliga inte behövde utnyttjas i KI-gruppernas affärsplaner, utifrån de bidragsöverenskommelser som ingåtts, och att de anslag som inte användes kommer att återinföras i institutets budgetar för åren 2015–2017, i enlighet med vad som fastställs i institutets finansiella bestämmelser.

5.  Europaparlamentet noterar med oro att enligt revisionsrättens rapport ska KI-grupperna utveckla strategier för finansiell hållbarhet, men att de fortfarande, efter fem verksamhetsår, är helt beroende av finansieringen från institutet och sina partner. Parlamentet konstaterar att alla KI-grupper, efter det att institutet antog sina principer för KI-gruppernas finansiella hållbarhet, har gjort sådan hållbarhet till ett av sina prioriterade mål och att verksamheterna ses över därefter, så att de genererar inkomster och så att åtskilliga inkomstflöden skapas. Parlamentet noterar att institutets styrelse antog en uppsättning principer i mars 2015, där man uppgav att det maximala bidrag som institutet kan ge till en KI-grupp ska minskas från upp till 100 % finansiering efter tio år från att en KI-grupp utsetts, till i genomsnitt 80 % för år 11 och därefter minskningar undan för undan: 60 % år 12, 40 % år 13, 20 % år 14 och 10 % år 15. Parlamentet uppmanar institutet att överväga en stramare tidsplan för minskningarna. Parlamentet noterar vidare att institutet kommer att fortsätta övervaka KI-gruppernas framsteg mot finansiell hållbarhet och vid behov vidta särskilda korrigerande åtgärder.

6.  Europaparlamentet välkomnar att institutet har sett över sina interna förfaranden, flöden och mallar för att fullt ut uppfylla reglerna för offentlig upphandling, med särskild fokus på sund planering och uppskattning av behov. Parlamentet konstaterar att institutet rekryterade en ytterligare upphandlingsansvarig under 2015 och genomförde en rad utbildningar om upphandling för sin personal.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

7.  Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att institutet har haft en mycket hög personalomsättning och brottats med instabilitet på ledningsnivå sedan det inrättades 2009. Parlamentet observerar att styrelsen i juni 2014 beslutade att institutets direktör skulle lånas ut på ett långvarigt forskningsuppdrag till Europeiska universitetsinstitutet i Florens de elva månader som återstod av hans mandatperiod. Parlamentet observerar att den tillförordnade direktören tog över hans uppgifter i augusti 2014 (precis efter att ha rekryterats och utsetts till operativ chef) och nu är den fjärde personen som innehar direktörstjänsten på sex år. Parlamentet är medvetet om att meddelandet om ledig tjänst för att rekrytera en ny direktör offentliggjordes i juli 2015. Parlamentet noterar att kommissionen är ansvarig för rekryteringsprocessen. Parlamentet ber institutet att informera den ansvarsbefrielsebeviljande myndigheten om de framsteg som görs i detta avseende.

8.  Europaparlamentet är medvetet om de åtgärder som institutet vidtagit för att motverka den höga personalomsättningen, i synnerhet vad gäller förbättringar i hanteringen av lediga tjänster, som skulle genomföras i enlighet med institutets handlingsplan. Parlamentet noterar vidare att institutet hösten 2014 inrättade ett värderings- och omklassificeringssystem för att ge sin personal ett bättre karriärperspektiv och stärka mellanchefsnivån. Parlamentet noterar dessutom att institutet reviderade och förbättrade sin utbildningsstrategi, samt att det nu genomförs avslutningsintervjuer med all personal så att man kan analysera skälen till att någon säger upp sig. Parlamentet är medvetet om att personalomsättningen inom institutet till följd av de genomförda åtgärderna sjönk till 12 % år 2014 jämfört med de 20–25 % man upplevde under perioden 2012–2013. Parlamentet konstaterar att endast sju av 60 godkända tjänster vid institutet var vakanta i juni 2015, och att de återstående vakanta tjänsterna förväntades bli tillsatta under 2015.

9.  Europaparlamentet förstår att en av de två enhetschefstjänsterna som omnämns av revisionsrätten som vakant sedan 2013 tillsattes i augusti 2015, och att den andra har utannonseras, att urvalsprocessen pågår och att den lediga tjänsten förväntas tillsättas under första halvåret 2016. Parlamentet är genom revisionsrättens rapport förvissat om att båda tjänsterna har varit tillförordnat tillsatta från 2013, vilket står i strid med tjänsteföreskrifterna där det fastställs en maxperiod på ett år för ett sådant arrangemang. Parlamentet är medvetet om att en tjänst under 2014 innehades av den operativa chefen, som samtidigt också fungerade som tillförordnad direktör och alltså hade tre befattningar samtidigt. Parlamentet är medvetet om att det har gjorts framsteg med dessa problem och att de lediga tjänsterna i institutets ledning gradvis håller på att tillsättas. Parlamentet uppmanar institutet att på allvar fortsätta arbetet med att förbättra sina rekryteringsförfaranden, och att vidta ytterligare åtgärder för att hantera instabilitet på ledningsnivån i syfte att säkerställa operativ kontinuitet. Parlamentet uppmanar institutet att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som gjorts när det gäller rekryteringen.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

10.  Europaparlamentet gläder sig över att institutets styrelse i juni 2015 antog en omfattande revidering av den uppförandekod som gäller för styrelseledamöterna. Parlamentet noterar att de årliga intresse- och oberoendeförklaringarna från institutets styrelseledamöter har offentliggjorts på dess webbplats, enligt den nya uppförandekoden. Parlamentet är medvetet om institutets plan att offentliggöra den högsta ledningens intresseförklaringar på sin webbplats som en del av revideringen av uppförandekoden som gäller dess personal. Parlamentet uppmanar institutet att gå vidare med denna åtgärd och rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten så fort den är slutförd.

Internrevision

11.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision utförde en uppföljningsrevision i februari 2014 för att gå igenom genomförandet av åtgärderna till följd av den ”begränsade översyn” man utförde 2012. Parlamentet noterar att tjänsten för internrevision utfärdade en slutlig uppföljningsrapport i juni 2014, där den erkände de framsteg som gjorts av institutet, avslutade två rekommendationer av de ursprungliga sex och klassade om en från ”kritisk” till ”mycket viktig”. Parlamentet observerar att tjänsten för internrevision fortfarande betraktade ett antal åtgärder som icke genomförda. Parlamentet uppmanar institutet att utan dröjsmål slutföra de berörda åtgärderna och att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av nästa bedömning från tjänsten för internrevision när det gäller genomförandet av dessa rekommendationer.

Internkontroller

12.  Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att institutet gradvis har förbättrat sin finansiella kontroll av KI-gruppernas kostnadsanspråk. Parlamentet noterar emellertid med oro att den operativa kontrollen av resultaten släpar efter och att KI-gruppernas årliga affärsplaner fortfarande innehåller en otillräcklig definition av resultat, samt att det inte finns någon tydlig koppling mellan planerade resultat och stödberättigande kostnad per partner och kostnadskategori. Parlamentet är oroat över de fall som identifierats av revisionsrätten där institutets bidrag betalades ut till sitt fulla belopp trots att vissa av målen som satts upp i affärsplanen inte hade uppnåtts. Parlamentet är medvetet om att förhandskontrollen av hur KI-grupperna genomför sina verksamheter har blivit avsevärt mer ingående jämfört med tidigare år, och att det nu finns en mer stabil metodik på plats för att bedöma KI-gruppernas prestanda utifrån rapporteringen.

13.  Europaparlamentet noterar att institutets standarder för internkontroll i hög grad är genomförda. Parlamentet noterar dock att det behövs ytterligare förbättringar på vissa områden, såsom bidragsförvaltning, upphandling och IT. Parlamentet noterar att institutet har iordningställt ett omfattande register över revision och andra rekommendationer som kräver vidare åtgärder. Parlamentet uppmanar institutet att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandestatus för dessa åtgärder.

14.  Europaparlamentet är förvissat om att institutets internrevisionsfunktion utfärdade 39 rekommendationer, däribland en som klassades som ”kritisk”, om institutets policy för intressekonflikter, samt 23 rekommendationer klassade som ”mycket viktiga” beträffande hantering av lediga tjänster, upphandling och hantering av intressekonflikter och känsliga befattningar. Parlamentet noterar det faktum att institutet godtog alla rekommendationerna från internrevisionsfunktionen och iordningställde åtgärdsplaner för att genomföra och övervaka dem.

Verksamhetsresultat

15.  Europaparlamentet noterar att institutet, för att minska kostnaderna och främja bästa praxis på området offentlig upphandling, deltar i ett antal av kommissionens interinstitutionella upphandlingsförfaranden. Parlamentet noterar att institutet och Europeiska polisakademin 2014 ingick ett samförståndsavtal mot bakgrund av deras geografiska närhet, med avsikten att dela på gemensamma upphandlingsförfaranden.

16.  Europaparlamentet noterar institutets kommunikationsstrategi, dess närvaro på sociala medier och spridningen av dess verksamheter. Parlamentet noterar vidare institutets nya dynamiska och interaktiva webbplats, som lanserades 2014, och som ska hålla utomstående intressenter informerade, göra institutet mer synligt och mer effektivt nå ut till unionens medborgare.

17.  Europaparlamentet uppmanar institutet att förbättra sina förfaranden och sin praxis som syftar till att skydda unionens ekonomiska intressen, och att aktivt bidra till ett resultatorienterat ansvarsfrihetsförfarande.

o
o   o

18.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 28 april 2016(1) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2016)0159.

Rättsligt meddelande