Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2167(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0105/2016

Ingediende teksten :

A8-0105/2016

Debatten :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Stemmingen :

PV 28/04/2016 - 4.41
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0177

Aangenomen teksten
PDF 179kWORD 75k
Donderdag 28 april 2016 - Brussel Definitieve uitgave
Kwijting 2014: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)
P8_TA(2016)0177A8-0105/2016
Besluit
 Besluit
 Resolutie

1. Besluit van het Europees Parlement van 28 april 2016 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2167(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2014,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving betreffende het begrotingsjaar 2014vergezeld van het antwoord van het Centrum(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2014 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2016 betreffende de aan het Bureau te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2014 (05584/2016 – C8-0065/2016),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EG) nr. 1920/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving(4), en met name artikel 15,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(5),

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(6), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0105/2016),

1.  verleent de directeur van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2014;

2.  formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de directeur van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB C 409 van 9.12.2015, blz. 206.
(2) PB C 409 van 9.12.2015, blz. 206.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 376 van 27.12.2006, blz. 1.
(5) PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.
(6) PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.


2. Besluit van het Europees Parlement van 28 april 2016 over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2167(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2014,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving betreffende het begrotingsjaar 2014 vergezeld van het antwoord van het Centrum(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2014 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2016 betreffende de aan het Bureau te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2014 (05584/2016 – C8-0065/2016),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EG) nr. 1920/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving(4), en met name artikel 15,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(5),

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(6), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0105/2016),

1.  stelt vast dat de definitieve jaarrekening van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving overeenkomt met de weergave in de bijlage bij het verslag van de Rekenkamer;

2.  hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2014;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de directeur van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB C 409 van 9.12.2015, blz. 206.
(2) PB C 409 van 9.12.2015, blz. 206.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 376 van 27.12.2006, blz. 1.
(5) PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.
(6) PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.


3. Resolutie van het Europees Parlement van 28 april 2016 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2167(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2014,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0105/2016),

A.  overwegende dat volgens de financiële staten de definitieve begroting voor het begrotingsjaar 2014 van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving ("het Centrum") 15 675 036 EUR bedroeg, een daling met 3,88 % in vergelijking met 2013; overwegende dat 93,4 % van de begroting van het Centrum afkomstig is van de begroting van de Unie;

B.  overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2014 (hierna "het verslag van de Rekenkamer") verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben gekregen dat de jaarrekening van het Centrum voor 2014 betrouwbaar is en de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

Follow-up van de kwijting voor 2013

1.  wijst erop dat het Centrum maatregelen heeft getroffen om de noodzaak van het aanpassen van technische specificaties van offertes verder te verminderen, alsmede om te waarborgen dat alle betrokken partijen op doeltreffender wijze worden geïnformeerd wanneer dergelijke aanpassingen nodig zijn, namelijk door het publiceren van explicietere vermeldingen op zijn website;

2.  juicht het toe dat het definitief verslag van het Centrum van de jaarrekening voor 2014 gedetailleerde informatie bevat over de corrigerende maatregelen die het Centrum heeft genomen naar aanleiding van de opmerkingen en aanbevelingen van de Europese Rekenkamer, de begrotingsautoriteit en de dienst Interne audit van de Europese Commissie (IAS); neemt kennis van de inspanningen van het Centrum om de aanbevelingen van de Rekenkamer en de IAS uit te voeren met het oog op de verbetering van zijn beheers- en internecontrolesystemen;

Financieel en begrotingsbeheer

3.  stelt vast dat de inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht gedurende het begrotingsjaar 2014 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage van de begroting van 99,62 % en dat het uitvoeringspercentage van de betalingskredieten 94,93 % bedroeg, een lichte daling met 2,78 % ten opzichte van 2013; stelt met tevredenheid vast dat het hoge niveau van de vastleggingskredieten aangeeft dat de vastleggingen tijdig zijn uitgevoerd;

Vastleggingen en overdrachten

4.  verneemt uit het verslag van de Rekenkamer dat het niveau van de naar 2015 overgedragen vastgelegde kredieten 26 % (673 534 EUR) bedroeg voor titel II (administratieve uitgaven); neemt nota van het feit dat de overdrachten hoofdzakelijk verband houden met een versnelde tenuitvoerlegging van de meerjarige ICT-strategie en middelen betreffen die oorspronkelijk bedoeld waren voor salarisverhogingen maar niet nodig waren op grond van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie;

5.  is verheugd over de versnelde uitvoering van de ICT-strategie, maar vraagt het Centrum de omvang van de naar het volgende jaar over te dragen vastleggingskredieten voortaan tot een minimum te beperken;

Preventie van en omgang met belangenconflicten en transparantie

6.  wijst erop dat de raad van bestuur in 2015 de modellen heeft goedgekeurd die gebruikt moeten worden voor het publiceren van belangenverklaringen, naar aanleiding van het herziene beleid van het Centrum inzake de preventie van en omgang met belangenconflicten;

7.  neemt kennis van de publicatie door het Centrum van belangenverklaringen van de raad van bestuur; merkt echter op dat de belangenverklaringen van de directeur en hogere leidinggevenden van het Centrum niet openbaar zijn en roept het Centrum op deze verklaringen zonder uitstel te publiceren;

8.  herinnert het Centrum eraan dat het bindende regels inzake klokkenluiders moet vaststellen, overeenkomstig artikel 22 quater van het Personeelsstatuut, dat op 1 januari 2014 in werking trad; vraagt het Centrum voorts om duidelijke regels vast te stellen tegen "draaideur"-constructies;

Interne-controlemaatregelen

9.  constateert dat in 2013 een omvattend document is opgesteld ter herziening en inventarisering van de mate van tenuitvoerlegging van de intercontrolenormen (ICN) van het Centrum, en dat dit document in de loop van 2014 is geëvalueerd; merkt op dat de drie vastgestelde terreinen waar de tenuitvoerlegging van de ICN verbeterd moet worden de volgende zijn; bedrijfscontinuïteit, IT-management binnen het projectbeheer en monitoring van resultaten op basis van kernprestatie-indicatoren; merkt op dat het Centrum voortdurend risicobeperkende maatregelen heeft genomen om bovengenoemde risico's aan te pakken;

10.  wijst erop dat het Centrum met name de aandacht heeft gericht op risicobeheer binnen het ICT-onderdeel van het risicoregister van het Centrum, in het bijzonder op de terreinen veiligheid, projectmanagement en bestuur;

Interne controle

11.  verneemt van het Centrum dat alle aanbevelingen in verband met de controle in 2008 van de IAS afgesloten zijn; wijst erop dat twee aanbevelingen van de IAS-controle in 2011 nog niet formeel zijn afgesloten, maar dat de tenuitvoerlegging ervan door het Centrum zich in een vergevorderd stadium bevindt; wijst er verder op dat de IAS-controle in 2013 van het begrotingstoezicht leidde tot drie belangrijke aanbevelingen, waarvan er twee reeds zijn uitgevoerd, terwijl de aanbeveling met betrekking tot de begrotingsvoorbereiding in 2015 moest zijn afgerond;

Overige opmerkingen

12.  wijst erop dat het Centrum inspanningen is blijven verrichten om een oplossing te vinden voor bepaalde delen van zijn gebouw "Cais do Sodré Relógio"; dat deels leeg staat; wijst erop dat twee partijen recentelijk interesse hebben getoond voor het onderhuren van deze ruimtes; wijst er verder op dat de onderhandelingen over huurverlaging met de havenautoriteit van Lissabon, de eigenaar van het gebouw, lopende zijn; verzoekt het Centrum de kwijtingsautoriteit op de hoogte te houden van de vooruitgang op dit terrein;

13.  dringt er bij het Centrum op aan zijn procedures en vaste praktijken ter bescherming van de financiële belangen van de Unie te versterken en actief mee te werken aan een resultaatgerichte kwijtingsprocedure;

o
o   o

14.  verwijst voor andere opmerkingen van horizontale aard bij het kwijtingsbesluit naar zijn resolutie van 28 april 2016(1) over het functioneren en het financiële beheer van en de controle op de agentschappen.

(1) Aangenomen teksten van die datum, P8_TA(2016)0159.

Juridische mededeling