Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2167(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0105/2016

Teksty złożone :

A8-0105/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.41
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0177

Teksty przyjęte
PDF 493kWORD 89k
Czwartek, 28 kwietnia 2016 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2014: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)
P8_TA(2016)0177A8-0105/2016
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2014 (2015/2167(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedzią Centrum(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8–0065/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii(4), w szczególności jego art. 15,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8–0105/2016),

1.  udziela dyrektorowi Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii absolutorium z wykonania budżetu Centrum na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 206.
(2) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 206.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 1.
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2014 (2015/2167(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedzią Centrum(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8-0065/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii(4), w szczególności jego art. 15,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8–0105/2016),

1.  stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii jest przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2014;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 206.
(2) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 206.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 1.
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2014 (2015/2167(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8–0105/2016),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (zwanego dalej „Centrum”) na rok budżetowy 2014 zamknął się kwotą 15 675 036 EUR, co stanowi spadek o 3,88 % w porównaniu z 2013 r.; mając na uwadze, że 93,4 % budżetu Centrum pochodzi z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2014 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Centrum za rok budżetowy 2014 jest wiarygodne, oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Działania podjęte w związku z uwagami poczynionymi w ramach procedury udzielania absolutorium za rok 2013

1.  odnotowuje, że Centrum podjęło działania w celu dalszego ograniczenia konieczności zmieniania technicznych specyfikacji na potrzeby przetargów, a także zapewnienia, że wszystkie zainteresowane strony są informowane w bardziej skuteczny sposób, ilekroć takie zmiany są konieczne, szczególnie poprzez publikowanie jasno sprecyzowanych ogłoszeń na jego stronie internetowej;

2.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Centrum za 2014 r. zawiera szczegółowe informacje na temat działań naprawczych podjętych przez Centrum w odpowiedzi na uwagi i zalecenia przedstawione przez Trybunał, władze budżetowe UE oraz Służbę Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS); odnotowuje starania Centrum na rzecz wdrożenia zaleceń z kontroli Trybunału i Służby Audytu Wewnętrznego dotyczących poprawy jego zarządzania i systemów kontroli wewnętrznej;

Zarządzanie budżetem i finansami

3.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2014 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,62 %, natomiast wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 94,93 %, co stanowi niewielki spadek w wysokości 2,78 % w porównaniu z rokiem 2013; z zadowoleniem zauważa, że ogólny wysoki poziom środków, na które zaciągnięto zobowiązania, świadczył o terminowości zaciągania zobowiązań;

Zobowiązania i przeniesienia

4.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że poziom przeniesień na 2015 r. środków, na które zaciągnięto zobowiązania, wyniósł 26 % (673 534 EUR) w tytule II (wydatki administracyjne); przyznaje, że przeniesienia te związane są głównie z przyspieszoną realizacją wieloletniej strategii Centrum w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), a także z tym, że środki pierwotnie przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Centrum okazały się niepotrzebne w następstwie wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

5.  z zadowoleniem przyjmuje szybsze wdrażanie strategii ICT, zwraca jednak uwagę Centrum, aby w przyszłości utrzymywało środki przenoszone na kolejny rok na jak najniższym poziomie;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

6.  zauważa, że – zgodnie ze zmienioną polityką Centrum w zakresie zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi – zarząd Centrum przyjął w 2015 r. wzory formularzy, z który należy korzystać przy publikowaniu deklaracji o braku konfliktu interesów;

7.  odnotowuje opublikowanie przez Centrum deklaracji o braku konfliktu interesów zarządu; zauważa jednak, że deklaracje o braku konfliktu interesów dyrektora Centrum oraz wyższej kadry kierowniczej nie są publicznie dostępne i wzywa Centrum do niezwłocznego ich opublikowania;

8.  przypomina Centrum, że ma ono obowiązek przyjąć wiążące wewnętrzne przepisy dotyczące osób zgłaszających przypadki naruszenia, zgodnie z art. 22c regulaminu pracowniczego UE, który wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2014 r.; ponadto wzywa Centrum do ustanowienia jasnych zasad przeciwdziałania tzw. „efektowi drzwi obrotowych”;

Mechanizmy kontroli wewnętrznej

9.  stwierdza, że w 2013 r. został przygotowany, a w 2014 r. poddany przeglądowi, obszerny dokument, w którym przeanalizowano i przedstawiono stan wdrożenia standardów kontroli wewnętrznej Centrum; zauważa, że wskazano trzy obszary, w których należy poprawić wdrażanie standardów kontroli wewnętrznej: ciągłość działania, zarządzanie technologią informatyczną w odniesieniu do zarządzania projektami oraz monitorowanie wyników za pomocą kluczowych wskaźników wykonania; przyznaje, że Centrum nadal powinno podejmować działania służące ograniczeniu ryzyka, tak by radzić sobie z tymi zagrożeniami;

10.  zauważa, że Centrum położyło szczególny nacisk na zarządzanie ryzykiem, w tym w sekcji technologii informacyjno-komunikacyjnych rejestru ryzyka Centrum, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa, zarządzania projektami i administrowania;

Audyt wewnętrzny

11.  stwierdza, na podstawie informacji uzyskanych od Centrum, że zatwierdzono wszystkie zalecenia związane z kontrolą przeprowadzoną w 2008 r. przez IAS; zauważa, że zatwierdzono formalnie dwa zalecenia sformułowane w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2011 r. przez IAS, ponieważ są one na zaawansowanym etapie wdrażania w Centrum; odnotowuje ponadto, że w 2013 r. IAS przeprowadziła kontrolę dotyczącą monitorowania budżetu, w wyniku której sformułowała trzy główne zalecenia, z których dwa zostały już wdrożone, a zakończenie wdrażania zalecenia dotyczącego procesu przygotowania budżetu zaplanowano na 2015 r.;

Inne uwagi

12.  zauważa, że Centrum kontynuowało wysiłki w celu znalezienia odpowiedniego przeznaczenia dla niektórych powierzchni w zajmowanym przez siebie budynku „Cais do Sodré Relógio”, które pozostają częściowo niewykorzystane; odnotowuje, że dwie strony wyraziły niedawno zainteresowanie podnajmem tych powierzchni; zauważa ponadto, że obecnie trwają negocjacje z Zarządem Portu w Lizbonie, który jest właścicielem nieruchomości, w sprawie zmniejszenia czynszu; wzywa Centrum do poinformowania organu udzielającego absolutorium o dalszych postępach w tej sprawie;

13.  wzywa Centrum do udoskonalenia procedur i praktyk służących ochronie interesów finansowych Unii oraz do czynnego włączenia się w proces udzielania absolutorium, który jest zorientowany na wyniki;

o
o   o

14.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 28 kwietnia 2016 r.(1) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2016)0159.

Informacja prawna