Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2174(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0102/2016

Pateikti tekstai :

A8-0102/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.42
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0178

Priimti tekstai
PDF 430kWORD 95k
Ketvirtadienis, 2016 m. balandžio 28 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)
P8_TA(2016)0178A8-0102/2016
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2015/2174(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos jūrų saugumo agentūros 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 12 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0072/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantį Europos jūrų saugumo agentūrą(4), ypač į jo 19 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8–0102/2016),

1.  patvirtina Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 409, 2015 12 9, p. 216.
(2) OL C 409, 2015 12 9, p. 216.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 208, 2002 8 5, p. 1.
(5) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2015/2174(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos jūrų saugumo agentūros 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 12 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0072/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantį Europos jūrų saugumo agentūrą(4), ypač į jo 19 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8–0102/2016),

1.  pažymi, kad Europos jūrų saugumo agentūros ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos jūrų saugumo agentūros 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 409, 2015 12 9, p. 216.
(2) OL C 409, 2015 12 9, p. 216.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 208, 2002 8 5, p. 1.
(5) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2015/2174(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8–0102/2016),

A.  kadangi, remiantis finansinėmis ataskaitomis, Europos jūrų saugumo agentūros (toliau – Agentūra) 2014 finansinių metų biudžetas buvo 52 403 276 EUR, t. y. 9,37 proc. mažesnis negu 2013 m.;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2014 finansinių metų Europos jūrų saugumo agentūros metinių finansinių ataskaitų pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai nepateikė jokių pastabų dėl Agentūros finansų valdymo 2014 m.; džiaugiasi, kad Agentūra sudarė administracinės įrangos fizinį inventorių, ir ragina Agentūrą paspartinti savo darbą siekiant pagerinti apskaitos procedūras bei informaciją, susijusią su sąnaudomis dėl įstaigoje sukurto nematerialiojo turto;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  pažymi, kad 2014 finansiniais metais atlikti biudžeto stebėsenos veiksmai lėmė tai, jog biudžeto įvykdymo lygis buvo 94,78 proc., o mokėjimo asignavimų panaudojimo lygis – 93,77 proc.;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

3.  pripažįsta, kad, remiantis Audito Rūmų metiniu auditu ir Agentūros metine veiklos ataskaita, nebuvo nustatyta jokių žymesnių problemų, susijusių su 2014 m. perkėlimų į kitą laikotarpį lygiu; pastebi, kad 5 178 491 EUR suma buvo perkelta iš 2013 finansinių metų; su pasitenkinimu pažymi, kad tik 3,80 proc. perkėlimų iš 2013 m. buvo panaikinta;

4.  ypač atsižvelgdamas į naują Agentūros teisinę sistemą apgailestauja, kad 2014 m. įsipareigojimų asignavimų panaudojimo lygis buvo mažesnis nei Komisijos nustatytas 95 proc. tikslas ir dėl to Komisija 2016 m. biudžeto projektui paskyrė nuobaudą; ragina Agentūrą nurodyti priežastis, kodėl jai nepavyko pasiekti 95 proc. tikslo; ragina Agentūrą pagerinti biudžeto vykdymą ir sumažinti neįvykdymo lygį iki Komisijos nustatytos viršutinės ribos;

Perkėlimai

5.  pažymi, kad, remiantis Agentūros metine veiklos ataskaita, lėšų perkėlimų lygis ir pobūdis 2014 m. ir toliau atitiko Agentūros finansines taisykles; pažymi, kad visi Agentūros 2014 m perkėlimai iš vienos antraštinės dalies į kitą nesiekė 10 proc. asignavimų finansiniams metams pagal biudžeto eilutę;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2014 finansiniais metais Agentūra pradėjo 82 viešųjų pirkimų procedūras, iš kurių 15 buvo derybų procedūrų, o 67 – atviros ir mažos vertės derybų procedūros; taip pat pažymi, kad už 2014 m. pasirašytas viešųjų pirkimų sutartis sumokėta 3 432 061 EUR;

7.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų ataskaitoje pateiktą informaciją, kad metų pabaigoje Agentūros etatų plane buvo numatyta 210 darbo vietų, iš kurių buvo užimtos 198 vietos, biudžete buvo suplanuota 30 vietų pagal sutartį dirbantiems darbuotojams, iš kurių užimtos 29 vietos, taip pat 18 darbo vietų komandiruotiesiems nacionaliniams ekspertams, iš kurių buvo užimta 15 vietų; patvirtino, kad Agentūra, ruošdamasi mažinti darbuotojų skaičių ir atsižvelgdama į kintančius darbo prioritetus, sumažino darbo vietų pridėtinėms funkcijoms atlikti skaičių trimis vietomis; iš Agentūros pateiktos informacijos supranta, kad Agentūra, siekdama veiksmingiau reaguoti į darbo krūvio padidėjimą, nustatyti šiuo metu Agentūros turimų ekspertų skaičių ir remti vidaus judumo politiką, kaip vidaus valdymo paramos priemonę sukūrė Žmogiškojo kapitalo duomenų bazę;

8.  atkreipia dėmesį į pirmosios Agentūros etatų lyginamosios analizės rezultatus, pagal kuriuos 20,3 proc. darbuotojų vykdo administracinės paramos ir koordinavimo darbą, 70,8 proc. vykdo pagrindinę veiklą ir 6,6 proc. vykdo kontrolės ir finansines užduotis;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

9.  iš Agentūros pateiktos informacijos supranta, kad jos administracinė valdyba iš dalies pakeitė savo darbo tvarkos taisykles; pažymi, kad iš dalies pakeistos taisyklės atspindi administracinės valdybos narių ir pakaitinių narių poreikį pateikti savo gyvenimo aprašymus, kad šie būtų paskelbti Agentūros interneto svetainėje ir taip papildytų pasirašytas įsipareigojimų ir konfidencialumo deklaracijas; pažymi, kad gyvenimo aprašymus buvo tikimasi paskelbti iki 2015 m. spalio mėn.; taip pat pažymi, kad Agentūros vykdomojo direktoriaus ir vyresniosios vadovybės darbuotojų gyvenimo aprašymai jau paskelbti jos interneto svetainėje;

10.  pažymi, kad Agentūros sukčiavimo prevencijos ir nustatymo strategija, parengta tiksliai laikantis Europos kovos su sukčiavimu tarnybos gairių, buvo priimta 2015 m. lapkričio mėn.; supranta, kad 2015–2016 m. turi būti įgyvendintas tam tikras skaičius papildomų veiksmų; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šių veiksmų įgyvendinimo padėtį;

11.  teigiamai vertina tai, kad, atsižvelgus į suinteresuotųjų subjektų apklausą, kurią 2014 m. atliko Agentūra, Agentūra laikoma labai profesionalia įstaiga, turinčia labai daug techninių žinių, kad galėtų vykdyti savo misiją; susirūpinęs pažymi, kad šioje apklausoje skaidrumas nurodomas kaip silpnoji vieta, ir ragina Agentūrą imtis veiksmų siekiant pakeisti šį suinteresuotųjų subjektų suvokimą;

Veikla

12.  džiaugiasi, kad Agentūra rengia vidutinės trukmės laikotarpio tikslus ir veiksmų planus, kad pagerintų savo veiklos rezultatus siekiant strateginių tikslų, nustatytų penkerių metų strategijoje, kurią administracinė valdyba priėmė 2013 m.; atsižvelgdamas į tai apgailestauja, kad dėl 2014–2020 m. Sąjungos daugiametės finansinės programos, kuria aiškiai prieštaraujama naujiems teisiniams Agentūros įgaliojimams, nustatytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 100/2013(1), Agentūros strategija gali būti pritaikyta prie finansinių apribojimų;

Vidaus kontrolė

13.  pažymi, kad vienas iš svarbiausių Agentūros vidaus kontrolės sistemos elementų yra nustatytų reglamentų, politikos, taisyklių ir procedūrų išimčių kontrolė ir registravimas; pastebi, kad 2014 m. iš viso buvo užregistruota 11 tokių išimčių, iš kurių devynios buvo ex ante ir dvi – ex post; iš Agentūros pateiktos informacijos supranta, kad, siekiant išvengti panašių situacijų ateityje, pagal poreikį buvo atlikti korekciniai veiksmai arba duoti paaiškinimai;

Vidaus auditas

14.  pažymi, kad 2014 m. Komisijos vidaus audito tarnyba (VAT) atliko Agentūros patikinimo pareiškimo sudedamųjų dalių auditą; pažymi, kad, pasak VAT, Agentūros vadovybės įdiegta vidaus kontrolės sistema suteikia pagrįstą patikinimą dėl veiklos tikslų, nustatytų metinei ataskaitai, pasiekimo ir patikinimo sudarymo proceso;

15.  pastebi, kad audito metu nebuvo standartizuotų ir dokumentuotų metinės ataskaitos rengimo procesų, todėl kilo pavojus, kad kai kurie procese dalyvaujantys asmenys gali nevisiškai suvokti savo atsakomybę; pažymi, kad po audito Agentūra parengė veiksmų planą, kuriame atsižvelgė į visas rekomendacijas, pateiktas audito ataskaitoje, o VAT vėliau jį patvirtino; pažymi, kad Agentūra iš naujo apsvarstė ir dokumentavo metinės ataskaitos rengimo procesą, kad būtų pateiktos aiškios gairės ir apibrėžtas visų rengimo, vertinimo ir tvirtinimo procese dalyvaujančių asmenų vaidmuo ir atsakomybė;

Kitos pastabos

16.  su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra aktyviai ieškojo galimos sinergijos su kitomis agentūromis; ypač pabrėžia, kad Agentūra savo Veiklos tęstinumo įstaiga, įsikūrusia Madride, dalijasi su Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąja įmone ir Europos žuvininkystės kontrolės agentūra; pažymi, kad Agentūra dėl geografinio artumo užmezgė glaudų bendradarbiavimą su Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centru žmogiškųjų išteklių, infrastruktūros ir IRT srityse;

17.  ragina Agentūrą sustiprinti savo procedūras ir praktiką, skirtas saugoti Sąjungos finansinius interesus ir aktyviai prisidėti prie į rezultatus orientuoto biudžeto vykdymo proceso;

18.  atkreipia dėmesį į Agentūros indėlį į jūrų saugumą, taršos iš laivų prevenciją Europoje ir pagalbą, teikiamą valstybėms narėms ir Komisijai pagal tarptautinę ir Sąjungos teisę; apgailestauja, kad, nors plečiama Agentūros kompetencijos aprėptis nustatant naujas pagrindines ir papildomas užduotis, kurias Agentūra turi vykdyti po to, kai 2013 m. vasario mėn. įsigaliojo Reglamentas (ES) Nr. 100/2013, nuo 2014 m. Agentūrai taikomas darbuotojų skaičiaus ir biudžeto lėšų mažinimas; teigiamai vertina Agentūros bendradarbiavimą su kitomis Europos agentūromis pabėgėlių krizės klausimu ir jį skatina, taip pat dar kartą pakartoja, kad Agentūrai reikia suteikti finansinių, materialinių ir žmogiškųjų išteklių, kurie jai reikalingi, kad galėtų efektyviai vykdyti savo užduotis, įskaitant veiklą, vykdomą viršijant savo įgaliojimus, pvz., prisidedant praktine patirtimi, operatyvine parama, savo darbuotojais, sprendžiant pabėgėlių krizės problemą;

19.  pabrėžia, kad dėl Agentūros praktinės patirties ir vidaus pajėgumų sudaroma galimybė išplėsti jos veiklą ir paslaugas, jas teikiant platesniu mastu, ir taip prisidėti prie Sąjungos reguliavimo sistemų ir saugumo bei aplinkosaugos standartų taikymo srities išplėtimo;

o
o   o

20.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2016 m. balandžio 28 d.(2) rezoliucijoje dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 100/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantis Europos jūrų saugumo agentūrą (OL L 39, 2013 2 9, p. 30).
(2) Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(2016)0159.

Teisinis pranešimas