Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2179(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0106/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0106/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.44
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0180

Hyväksytyt tekstit
PDF 177kWORD 82k
Torstai 28. huhtikuuta 2016 - Bryssel Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2014: Euroopan rautatievirasto (ERA)
P8_TA(2016)0180A8-0106/2016
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 28. huhtikuuta 2016 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (2015/2179(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan rautatieviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan rautatieviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05584/2016 – C8-0077/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan rautatieviraston perustamisesta 29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2004(4) ja erityisesti sen 39 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0106/2016),

1.  myöntää Euroopan rautatieviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan rautatieviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 238.
(2)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 238.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 164, 30.4.2004, s. 1.
(5)EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 28. huhtikuuta 2016 Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä (2015/2179(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan rautatieviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan rautatieviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05584/2016 – C8-0077/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan rautatieviraston perustamisesta 29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2004(4) ja erityisesti sen 39 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0106/2016),

1.  toteaa, että Euroopan rautatieviraston tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan rautatieviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 238.
(2)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 238.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 164, 30.4.2004, s. 1.
(5)EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 28. huhtikuuta 2016, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (2015/2179(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0106/2016),

A.  toteaa, että Euroopan rautatieviraston, jäljempänä 'virasto', tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2014 oli 25 715 600 euroa eli 0,55 prosenttia pienempi kuin vuonna 2013; toteaa, että viraston koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan rautatieviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2014 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 97,34 prosenttia eli 0,53 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2013; panee myös merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 85,82 prosenttia eli 2,3 prosenttia alhaisempi kuin edellisvuonna;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

2.  toteaa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen perusteella, että osastossa 3 (toimintamenot) seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus oli 2 200 000 euroa (37,7 prosenttia); panee lisäksi merkille, että nämä määrärahasiirrot liittyivät viivästyneisiin operatiivisiin hankkeisiin ja tietotekniikkahankkeisiin ja olivat seurausta varainhoitovuoden aikana myöhään allekirjoitetuista hankintamenettelyistä, jotka käynnistettiin vasta viraston talousarvion ja työohjelman hyväksymisen jälkeen; panee merkille, että virasto on seurannut tiiviisti määrärahasiirtoja ja on saavuttanut vähintään 95 prosentin käyttöasteen seuraavana vuonna;

3.  kehottaa virastoa pitämään seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettävien sidottujen määrärahojen osuuden tulevaisuudessa mahdollisimman pienenä avoimuuden lisäämiseksi ja vastuuvelvollisuuden vahvistamiseksi;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

4.  toteaa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen perustella, että virasto oli käynnistänyt uudelleen kilpailumenettelyn tietyn sopimuksen tekemiseksi Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmän puitesopimuksen yhteydessä; panee lisäksi merkille, että laadun liiallinen painottaminen ja sopimuksen korkea enimmäisarvo olivat tarjouskilpailua uudelleen käynnistettäessä johtaneet hintatarjouksiin, jotka olivat lähellä sopimuksen enimmäisarvoa; on kuitenkin todennut, että tämä on ristiriidassa kilpailumenettelyn uudelleen käynnistämisen tavoitteen kanssa, sillä tavoitteena on varmistaa hintojen kilpailuttaminen; toteaa, että virasto oli valmistelemassa sisäisiä ohjeita kilpailumenettelyn aloittamisesta uudelleen, jotta se voisi varmistaa paremman hintakilpailun tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen ajankohtana; pyytää virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä asiassa saavuttamastaan edistyksestä;

5.  panee merkille, että virasto tarkisti valintamenettelyitään ja teki palvelukseenottomenettelyynsä monia parannuksia varmistaakseen täyden avoimuuden ja hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun; panee merkille, että komission sisäinen tarkastus (IAS) havaitsi joitakin lisäpuutteita, joiden seurauksena virasto otti käyttöön ennakkotarkastukset valintamenettelyjen riippumattoman valvonnan varmistamiseksi;

6.  panee merkille, että virasto hyväksyi päätöksen, jolla mahdollistetaan sen operatiivisen henkilöstön pitkäaikaiset työsuhteet; on todennut, että päätös on antanut mahdollisuuden tehdä pitkäaikaisia työsopimuksia operatiivisen henkilöstön kanssa, sillä on odotettavissa, että tämä mahdollisuus sisällytetään viraston uuteen perustamisasetukseen(1);

7.  on todennut, että virasto julkaisi hallintoneuvostonsa jäsenten enemmistön ansioluettelot ja ilmoitukset eturistiriidoista; pitää kuitenkin valitettavana, että eräiden hallintoneuvoston jäsenten ja toimivaan johtoon kuuluvien ilmoituksia eturistiriidoista ei vielä ole julkaistu; toteaa painokkaasti, että tämä käytäntö ei edistä avoimuutta ja että viraston on siksi viipymättä julkaistava puuttuvat ilmoitukset;

8.  panee merkille viraston virkapaikkoja koskevan ensimmäisen vertailututkimuksen tulokset, joiden mukaan viroista 20,9 prosenttia on omistettu hallinnolliselle tuelle ja koordinaatiolle, 67,6 prosenttia operatiivisille tehtäville ja 11,7 prosenttia valvontatehtäville ja taloushallinnolle;

9.  toteaa, että vuonna 2014 toteutettujen valinta- ja palvelukseenottomenettelyiden seurauksena henkilöstötaulukon täyttöaste oli 96 prosenttia; on tyytyväinen operatiivisen henkilöstön suuren vaihtuvuuden pienenemiseen ja odottaa, että Euroopan rautatievirastoa koskevan uuden asetuksen hyväksyminen mahdollistaa sen, että virasto voi ylläpitää erityisesti operatiivisissa yksiköissä asianmukaista tasapainoa lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen henkilöstön välillä toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi;

Eturistiriitojen ehkäiseminen ja hallinta sekä avoimuus

10.  on todennut, että virasto julkaisi hallintoneuvostonsa jäsenten enemmistön ansioluettelot ja ilmoitukset eturistiriidoista; panee merkille, että viraston on määrä julkaista hallintoneuvostonsa ja toimivan johtonsa vielä julkaisemattomat ilmoitukset eturistiriidoista;

11.  panee merkille, että viraston petostentorjuntastrategia välitettiin hallintoneuvostolle marraskuussa 2014 ja hyväksyttiin maaliskuussa 2015; panee merkille, että tässä petostentorjuntastrategiassa otetaan täysin huomioon OLAFin unionin erillisvirastojen petostenvastaisille strategioille laatimat menettelyt ja ohjeet sekä asetetaan pääjohtajalle ja hallintoneuvostolle petostentorjuntaa koskevat tavoitteet;

12.  panee merkille, että virasto on soveltanut vuodesta 2012 henkilöstöönsä ja kansallisiin asiantuntijoihinsa eturistiriitajärjestelyä; toteaa, että tätä järjestelyä tarkistetaan lähitulevaisuudessa, ja kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä asiassa saavutetusta edistymisestä;

Sisäinen tarkastus

13.  on todennut viraston antamien tietojen perusteella, että IAS antoi vuonna 2014 yhden erittäin tärkeäksi luokitellun suosituksen, jonka virasto oli pannut täytäntöön joulukuussa 2015; panee merkille, että IAS:n aikaisempina vuosina antamien tarkastussuositusten seurannan lisäksi virasto oli pannut täytäntöön kaksi suositusta ja neljää suositusta oli käsitelty vuoden 2015 lopussa; pyytää virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle näiden suositusten täytäntöönpanon edistymisestä;

Sisäinen valvonta

14.  toteaa, että maaliskuussa 2014 nimitettiin sisäisen valvonnan koordinaattori integroidun hallintojärjestelmän kehittämisen ja sisäisen valvonnan standardien täytäntöönpanon tukemiseksi, millä tehostetaan viraston työn laatua ja merkitystä;

15.  on todennut, että virasto arvioi tärkeimpien sisäisen valvonnan järjestelmiensä toimivuuden varainhoitovuonna 2014 ja tuli siihen tulokseen, että 16 sisäisen valvonnan standardia oli pantu tehokkaasti täytäntöön; panee lisäksi merkille, että sisäisen valvonnan standardien arviointi osoitti, että virasto oli noudattanut täysin kahdeksaa ja osittain kahdeksaa sisäisen valvonnan standardia; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tuloksista, jotka koskevat sen toimintasuunnitelmia, joilla varmistetaan priorisoitujen sisäisen valvonnan standardien täysimääräinen täytäntöönpano;

Toiminnan tuloksellisuus

16.  panee merkille tuotosten (240) ja keskeisten tulosindikaattoreiden (41) suuren määrän viraston vuoden 2014 työohjelmassa ja vuosikertomuksessa; tukee näkemystä, jonka mukaan viraston kykyyn saada aikaan muutoksia rautatiealalla perustuva raportointijärjestelmä lisäisi avoimuutta siitä, miten virasto on hoitanut tehtävänsä, sekä tätä koskevaa näkyvyyttä;

Muita huomautuksia

17.  panee merkille, että kansalaisyhteiskunnan osallistuminen viraston työhön vuonna 2014 varmistettiin sillä, että viraston sidosryhmät olivat edustettuina sen hallintoneuvostossa, ja hyödyntämällä kuulemismenettelyä viraston työohjelman kehittämisessä; panee merkille, että virasto toimi näkyvästi sosiaalisessa mediassa, osallistui julkisiin tapahtumiin, teki rautateihin liittyvää tutkimusyhteistyötä, perusti työryhmiä ja toteutti ajoittaisia sidosryhmätutkimuksia, joiden tarkoituksena oli saada palautetta edunvalvontaryhmiltä ja analysoida sitä;

18.  kehottaa parantamaan yleisesti korruption ennaltaehkäisemistä ja torjuntaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan avulla alkaen siitä, että parannetaan asiakirjojen julkista saatavuutta ja tiukennetaan eturistiriitoja koskevia sääntöjä, otetaan käyttöön tai vahvistetaan avoimuusrekistereitä, myönnetään riittävästi resursseja lainvalvontatoimiin sekä parantamalla jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja yhteistyötä asiaankuuluvien kolmansien maiden kanssa;

19.  katsoo, että viraston vuosikertomuksilla voisi olla tärkeä merkitys avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja lahjomattomuuden noudattamisessa; kehottaa virastoa sisällyttämään vuosikertomukseensa näitä asioita koskevan luvun;

20.  panee merkille, että synergioiden luomiseksi ja kustannustehokkuuden saavuttamiseksi virastolla ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisella on yhteinen tilinpitäjä ja virastolla ja Euroopan unionin elinten käännöskeskuksella tiettyjä yhteisiä palveluja;

21.  panee merkille, että vaikka virasto aloitti toimintansa vuonna 2005, sen työskentely on tähän asti perustunut kirjeenvaihtoon ja muuhun yhteydenpitoon isäntäjäsenvaltion kanssa, koska viraston ja isäntäjäsenvaltion välillä ei ole tehty kattavaa toimipaikkasopimusta; toteaa, että isäntäjäsenvaltion hallitus käynnisti äskettäin epäviralliset keskustelut viraston kanssa aiheesta; kehottaa virastoa ja isäntäjäsenvaltiota käsittelemään asiaa pikaisesti ja tiedottamaan neuvottelujen edistymisestä vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

22.  pitää valitettavana, että kahden toimipaikan ylläpitäminen aiheuttaa virastolle lisäkustannuksia ja on eurooppalaisten veronmaksajien varojen tuhlausta; kehottaa käsittelemään tätä asiaa, jotta voidaan tehostaa veronmaksajien rahojen käyttöä ja palauttaa toiminnan tehokkuus, sekä välttämään samalla tarpeettomia epäsuoria kustannuksia, kuten matkustamisesta tai ylimääräisestä hallinnollisesta työstä johtuvia ”hukkaan meneviä” työtunteja;

23.  muistuttaa, että viraston tehtävänä on varmistaa Euroopan rautatiejärjestelmän turvallisuus ja yhteentoimivuus; on tyytyväinen viraston rooliin Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmän (ERTMS) kehittämistä, testausta ja täytäntöönpanoa koskevissa jatkotoimissa sekä erityisten ERTMS-hankkeiden arvioimisessa; huomauttaa lisäksi, että neljänteen rautatiepakettiin sisältyy viraston tehtävän (esim. keskitetyt palvelupisteet kalustoyksikköjen käyttöönottolupia ja turvallisuustodistuksia varten) ja toimivallan uudelleenarviointi; katsoo, että viraston vastuualueen kasvaessa myös tarvittavan rahoituksen sekä tarvittavien aineellisten ja henkilöresurssien on oltava sellaisella tasolla, että se pystyy suoriutumaan tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti uusista lisätehtävistään; panee huolestuneena merkille ristiriidan yhtäältä hiljan hyväksytyn, viraston tehtävää laajentavan lainsäädännön ja toisaalta monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 puitteissa viraston määrärahoihin kohdistettavien leikkausten välillä;

24.  kannustaa virastoa yhteistyöhön jäsenvaltioiden kanssa Verkkojen Eurooppa -välineen liikenneohjelman mukaisesti ehdotettujen rautatiehankkeiden, erityisesti ERTMS-hankkeiden, määrän lisäämiseksi ja laadun parantamiseksi; palauttaa mieliin talousarviomenettelyssä esitetyn parlamentin kannan, jonka mukaan kaikki Verkkojen Eurooppa -välineestä Euroopan strategisten investointien rahastoon (ESIR) siirretyt varat on saatava takaisin;

o
o   o

25.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 28. huhtikuuta 2016(2) antamaansa päätöslauselmaan.

(1)Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin rautatievirastosta ja asetuksen (EY) N:o 881/2004 kumoamisesta (COM(2013)0027, 30.1.2013).
(2)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0159.

Oikeudellinen huomautus