Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2179(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0106/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0106/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.44
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0180

Usvojeni tekstovi
PDF 420kWORD 98k
Četvrtak, 28. travnja 2016. - Bruxelles Završno izdanje
Razrješnica za 2014.: Europska agencija za željeznice (ERA)
P8_TA(2016)0180A8-0106/2016
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2014. (2015/2179(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2014., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0077/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 881/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o osnivanju Europske agencije za željeznice (Uredba o Agenciji)(4), a posebno njezin članak 39.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0106/2016),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za željeznice za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za željeznice, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 409, 9.12.2015., str. 238.
(2) SL C 409, 9.12.2015., str. 238.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 164, 30.4.2004., str. 1.
(5) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2014. (2015/2179(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2014., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0077/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 881/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o osnivanju Europske agencije za željeznice (Uredba o Agenciji)(4), a posebno njezin članak 39.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0106/2016),

1.  utvrđuje da završni godišnji financijski izvještaji Europske agencije za željeznice odgovaraju obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2014.;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za željeznice, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 409, 9.12.2015., str. 238.
(2) SL C 409, 9.12.2015., str. 238.
(3)SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 164, 30.4.2004., str. 1.
(5) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2014. (2015/2179(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0106/2016),

A.  budući da je, u skladu s njezinim financijskim izvještajima, konačni proračun Europske agencije za željeznice („Agencijaˮ) za financijsku godinu 2014. iznosio 25 715 600 EUR, što je smanjenje od 0,55 % u odnosu na 2013. godinu; budući da cijeli proračun Agencije dolazi iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2014. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je stekao razumno ujverenje da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  prima na znanje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2014. rezultiralo visokom stopom izvršenja proračuna od 97,34 %, što je pad od 0,53 % u odnosu na 2013.; napominje nadalje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 85,82 %, što je pad od 2,3 % u odnosu na prethodnu godinu;

Obveze i prijenosi

2.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da je iznos rezerviranih odobrenih sredstava prenesenih u glavu III. (operativni rashodi) bio 2 200 000 EUR (37,7 %); prima na znanje nadalje da se ti prijenosi odnose na odgođene operativne i informatičke projekte i da proizlaze iz ugovora potpisanih krajem financijske godine zato što su postupci javne nabave započeli tek nakon što su usvojeni proračun i program rada Agencije; napominje da Agencija pomno prati prijenose, čija će stopa izvršenja iduće godine iznositi najmanje 95 %;

3.  poziva Agenciju da u budućnosti što više smanji iznos prenesenih rezerviranih odobrenih sredstava kako bi se ojačala njezina transparentnost i odgovornost;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

4.  prima na znanje iz izvješća Suda da je Agencija ponovno otvorila natječaj za sklapanje specijalnog ugovora u kontekstu okvirnog ugovora „Europski sustav upravljanja željezničkim prometom”; prima na znanje nadalje da su i prekomjerna vrijednost pondera za kvalitetu i visoka maksimalna vrijednost ugovora u ponovno otvorenom natječaju doveli do financijskih ponuda čija je vrijednost bila blizu maksimalne vrijednosti ugovora; međutim, potvrdio je da je to u suprotnosti s ciljem ponovnog otvaranja natječaja, a to je da se postigne cjenovna konkurencija; potvrđuje da je u trenutku provođenja revizije Agencija pripremala interne smjernice za ponovno otvaranje natječaja radi postizanja bolje cjenovne konkurencije; traži od Agencije da o napretku u vezi s time izvještava tijelo nadležno za davanje razrješnice;

5.  prima na znanje da je Agencija revidirala svoje selekcijske postupke te unijela niz poboljšanja u postupke zapošljavanja ne bi li se zajamčila transparentnost i jednako postupanje prema kandidatima; prima na znanje da je dodatne manjkavosti uočila i Služba Komisije za unutarnju reviziju, zbog čega je Agencija uvela kontrolu ex ante radi neovisnog praćenja odvijanja selekcijskih postupaka;

6.  prima na znanje činjenicu da je Agencija donijela odluku na temelju koje operativno osoblje može postati trajno zaposleno; potvrđuje da je u svoju novu uredbu uvela mogućnost da se operativno osoblje trajno zaposli, a očekuje se da će se ta mogućnost obuhvatiti novom osnivačkom uredbom Agencije(1);

7.  uvjerio se da je Agencija objavila životopise i izjave o financijskim interesima većine članova svojeg upravnog odbora; međutim žali što se još uvijek čeka na izjave o financijskim interesima nekih članova upravnog odbora kao i dijela rukovodećeg osoblja; izričito napominje da se takvom praksom ne unapređuje transparentnost te da bi Agencija stoga trebala smjesta objaviti preostale izjave;

8.  prima na znanje rezultate prve komparativne analize radnih mjesta Agencije prema kojoj je 20,9 % zaposlenih na radnim mjestima u administrativnoj potpori i koordinaciji, 67,6 % u području operativnih zadaća, a 11,7 % u području kontrolnih i financijskih zadaća;

9.  prima na znanje da je nakon postupaka odabira i zapošljavanja tijekom 2014. pokriveno 96 % plana radnih mjesta; pozdravlja smanjenje prethodne velike fluktuacije operativnog osoblja i očekuje da će donošenje nove uredbe o Europskoj agenciji za željeznice Agenciji omogućiti da postigne odgovarajuću ravnotežu između stalno zaposlenog osoblja i osoblja s ugovorom na određeno vrijeme, posebno u operativnim odjelima, kako bi se zajamčio kontinuitet poslovanja;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

10.  uvjerio se da je Agencija objavila životopise i izjave o financijskim interesima većine članova svojeg upravnog odbora; napominje da će Agencija uskoro objaviti preostale izjave o sukobu interesa članova upravnog odbora te rukovodećeg osoblja;

11.  prima na znanje činjenicu da je strategija Agencije za borbu protiv prijevara podnesena upravnom odboru u studenom 2014. i usvojena u ožujku 2015.; napominje da se u toj strategiji u cijelosti vodi računa o dokumentu Europskog ureda za borbu protiv prijevara naslovljenom Metodologija i smjernice za strategije za borbu protiv prijevara u decentraliziranim agencijama EU-a („Methodology and guidance for anti-fraud strategies for EU decentralised Agencies”) te se navode ciljevi izvršnog direktora i upravnog odbora u borbi protiv prijevara;

12.  prima na znanje da Agencija od 2012. ima utvrđenu politiku o sprečavanju sukoba interesa za svoje osoblje i upućene nacionalne stručnjake; potvrđuje da će se ta politika u skoroj budućnosti preispitati te poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvješćuje o napretku ostvarenom u tom pogledu;

Unutarnja revizija

13.  uvjerio se na temelju navoda Agencije da je tijekom 2014. Služba Komisije za unutarnju reviziju izdala jednu preporuku s oznakom „vrlo važno”, koju je Agencija zaključila u prosincu 2015.; nadalje prima na znanje činjenicu da je Agencija, u skladu s primjedbama Službe Komisije za unutarnju reviziju koje su se nadovezale na njezine preporuke iz prošlih godina, dvije preporuke u cijelosti primijenila, dok je četiri preporuke krajem 2015. još uvijek razmatrala; poziva Agenciju da izvješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o napretku u provedbi tih preporuka;

Unutarnje kontrole

14.  prima na znanje da je u ožujku 2014. imenovan koordinator za unutarnju kontrolu kako bi se potpomognula izrada integriranog sustava upravljanja i primjena standarda unutarnje kontrole, čime će se poboljšati kvaliteta i relevantnost rada Agencije;

15.  uvjerio se da je Agencija tijekom financijske godine 2014. ispitala djelotvornost svojih ključnih sustava unutarnje kontrole i zaključila da je 16 standarda unutarnje kontrole uspješno provedeno; nadalje prima na znanje da je ispitivanje pokazalo da je Agencija u cijelosti ispunila osam standarda unutarnje kontrole, dok je preostalih osam ispunila djelomično; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvješćuje o rezultatima svojih akcijskih planova za cjelovitu primjenu svih glavnih standarda unutarnje kontrole;

Uspješnost

16.  primjećuje velik broj rezultata (240) i glavnih pokazatelja uspješnosti (41) u programu rada Agencije za 2014. i njezinu godišnjem izvješću; zastupa stajalište da bi sustav izvješćivanja zasnovan na utjecaju Agencije na željeznički sektor povećao transparentnost i vidljivost zadaća koje Agencija ispunjava;

Druge primjedbe

17.  prima na znanje da je sudjelovanje civilnog društva u radu Agencije tijekom 2014. ostvareno zahvaljujući zastupljenosti dionika u upravnom odboru Agencije i savjetodavnom postupku za sastavljanje njezina programa rada; prima na znanje vidljivost Agencije zbog prisutnosti u socijalnim medijima, sudjelovanja u javnim događanjima, suradnje s akademskom zajednicom povezanom sa željeznicama te osnivanja radnih skupina i provođenja periodičnih istraživanja mišljenja dionika radi prikupljanja i analiziranja povratnih informacija od interesnih skupina;

18.  poziva na opće poboljšanje kad je riječ o sprečavanju i borbi protiv korupcije primjenom holističkoga pristupa, počevši od bolje javne dostupnosti dokumenata i strožih pravila o sukobima interesa, uvođenja ili jačanja registara transparentnosti i pružanja dostatnih sredstava za mjere provođenja zakona te preko unaprijeđene suradnje među državama članicama i s relevantnim trećim zemljama;

19.  navodi da bi godišnja izvješća Agencije mogla imati važnu ulogu u pridržavanju pravila o transparentnosti, odgovornosti i integritetu; poziva Agenciju da u svoje godišnje izvješće uvrsti redovno poglavlje o tim sastavnicama;

20.  prima na znanje činjenicu da Agencija i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala imaju zajedničkog računovodstvenog službenika te da s Prevoditeljskim centrom za tijela Europske unije dijeli određene objekte ne bi li se na taj način ostvarile sinergije i ekonomičnost;

21.  napominje da iako je Agencija započela s radom 2005., njezin se rad zasniva na korespondenciji i razmjeni informacija s državom članicom domaćinom jer između Agencije i države domaćina još uvijek nije potpisan sveobuhvatni sporazum o njezinu sjedištu; prima na znanje da je vlada države domaćina nedavno započela neslužbene razgovore o tom pitanju s Agencijom; poziva Agenciju i državu članicu domaćina da hitno počnu rješavati to pitanje i da o napretku u okviru tih pregovora izvješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice;

22.  žali zbog činjenice da se korištenjem dvama mjestima djelovanja za vršenje svojih aktivnosti Agencija izlaže dodatnim troškovima i da to predstavlja rasipanje novca europskih poreznih obveznika; zahtijeva da se taj problem riješi radi vraćanja vrijednosti za novac poreznih obveznika i operativne učinkovitosti, istovremeno izbjegavajući neizravne troškove poput „bačenih” radnih sati zbog putovanja ili dodatnog administrativnog rada;

23.  ističe ulogu Agencije u jamčenju sigurnosti i interoperabilnosti europskog željezničkog sustava; pozdravlja ulogu Agencije u praćenju razvoja, testiranja i provedbe Europskog sustava za upravljanje željezničkim prometom (ERTMS) te u ocjenjivanju konkretnih projekata u sklopu ERTMS-a; nadalje napominje da je preispitivanje uloge Agencije (npr. jedinstvena točka za izdavanje dozvola i rješenja o sigurnosti vozila) i njezinih ovlasti sastavni dio četvrtog željezničkog paketa; ističe da će Agenciji, ukorak s povećanjem njezinih ovlasti, trebati dodijeliti potrebne financijske, materijalne i ljudske resurse za uspješno i učinkovito izvršavanje njezinih novih i dodatnih zadaća; sa zabrinutošću ističe proturječnost nedavno donesenog zakonodavstva kojim je prošireno područje djelovanja Agencije i smanjenja proračuna Agencije koje će se provesti u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2020. godine;

24.  potiče Agenciju na suradnju s državama članicama kako bi se povećao broj i kvaliteta željezničkih projekata, posebno projekata ERTMS-a, koji se predlažu u okviru prometnog programa Instrumenta za povezivanje Europe; podsjeća na položaj Parlamenta u proračunskom postupku za povrat ukupnog iznosa koji je iz Instrumenta za povezivanje Europe prenesen u Europski fond za strateška ulaganja;

o
o   o

25.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 28. travnja 2016.(2) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004, COM(2013)0027, 30.1.2013.
(2) Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2016)0159.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti