Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2179(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0106/2016

Texte depuse :

A8-0106/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.44
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0180

Texte adoptate
PDF 352kWORD 99k
Joi, 28 aprilie 2016 - Bruxelles Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia Europeană a Căilor Ferate (AEF)
P8_TA(2016)0180A8-0106/2016
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2179(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0077/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind înființarea unei Agenții Europene a Căilor Ferate(4), în special articolul 39,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0106/2016),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene a Căilor Ferate descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene a Căilor Ferate, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 409, 9.12.2015, p. 238.
(2) JO C 409, 9.12.2015, p. 238.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 164, 30.4.2004, p. 1.
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind închiderea conturilor Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2014 (2015/2179(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0077/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind înființarea unei Agenții Europene a Căilor Ferate(4), în special articolul 39,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0106/2016),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Agenției Europene a Căilor Ferate care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2014;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene a Căilor Ferate, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 409, 9.12.2015, p. 238.
(2) JO C 409, 9.12.2015, p. 238.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 164, 30.4.2004, p. 1.
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 28 aprilie 2016 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2179(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0106/2016),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Agenției Europene a Căilor Ferate (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2014 a fost de 25 715 600 EUR, reprezentând o creștere de 0,55 % față de 2013; întrucât bugetul Agenției provine în întregime de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2014 (denumit în continuare „raportul Curții”), Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2014 au condus la o rată de execuție bugetară de 97,34 %, reprezentând o reducere de 0,53 % față de 2013; constată totodată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 85,82 %, ceea ce reprezintă o scădere de 2,3 % în comparație cu exercițiul precedent;

Credite de angajament și reportări

2.  constată, din raportul Curții, că nivelul creditelor angajate reportate pentru titlul III (cheltuieli operaționale) a fost de 2 200 000 EUR (37,7 %); constată, de asemenea, că aceste reportări sunt legate de proiecte operaționale și informatice întârziate și sunt cauzate de semnarea contractelor târziu în cursul exercițiului financiar ca urmare a faptului că procedurile de achiziții publice au fost lansate numai după adoptarea bugetului și a programului de lucru ale Agenției; ia act de faptul că reportările au fost urmărite îndeaproape de către Agenție, ajungând la o rată de execuție de cel puțin 95 % în următorul exercițiu;

3.  invită Agenția să mențină în viitor la un nivel cât mai scăzut volumul creditelor angajate reportate în exercițiul următor, pentru a asigura o mai bună transparență și răspundere;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

4.  constată, din raportul Curții, că Agenția a redeschis procedura pentru atribuirea unui contract specific în contextul contractului-cadru „Sistemul european de management al traficului feroviar”; remarcă, în plus, că atât ponderea excesivă acordată calității, cât și valoarea maximă ridicată a contractului în cadrul noii proceduri de ofertare au determinat depunerea de oferte financiare apropiate de valoarea maximă a contractului; menționează totuși că acest lucru contravine obiectivului redeschiderii unei proceduri de ofertare, și anume garantarea concurenței prin preț; ia act de faptul că Agenția a elaborat orientări interne privind recurgerea la redeschiderea procedurii de ofertare, pentru a asigura o mai bună concurență de preț, la momentul auditului; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest sens;

5.  ia act de faptul că Agenția și-a revizuit procedurile de selecție și a introdus o serie de îmbunătățiri în ceea ce privește procesul de recrutare pentru a asigura transparența deplină și un tratament egal candidaților; ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a identificat și alte deficiențe, ulterior Agenția introducând un control ex ante pentru a asigura o monitorizare independentă a procedurilor de selecție;

6.  ia act de faptul că Agenția a adoptat o decizie care permite încheierea de contracte pe termen lung pentru personalul său operațional; a constatat că acest lucru a permis includerea în noul său regulament a posibilității de a încheia contracte pe termen lung pentru personalul său operațional și că se așteaptă ca această posibilitate să fie încorporată în noul regulament de instituire a Agenției(1);

7.  constată că Agenția a publicat CV-urile și declarațiile de conflicte de interese pentru majoritatea membrilor consiliului său de administrație; regretă totodată că nu au fost publicate încă declarațiile de interese ale mai multor membri ai Consiliului de administrație și ale personalului de conducere; subliniază insistent că această practică afectează transparența și, prin urmare, Agenția trebuie să publice fără întârziere declarațiile rămase;

8.  ia act de rezultatele primului exercițiu de evaluare comparativă privind posturile Agenției, 20,9 % dintre locurile de muncă fiind dedicate sprijinului administrativ și coordonării, 67,6 % – sarcinilor operaționale și 11,7 % – sarcinilor de control și celor financiare;

9.  ia act de faptul că procedurile de selecție și de angajare desfășurate în 2014 au dus la un nivel de completare a schemei de personal de 96 %; salută reducerea ratei anterioare ridicate de rotație a personalului operațional și se așteaptă ca adoptarea noului regulament privind Agenția Europeană a Căilor Ferate să îi permită acesteia să atingă un echilibru adecvat între personalul pe termen scurt și cel pe termen lung, în special în unitățile operaționale, pentru a asigura continuitatea activității;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

10.  constată că Agenția a publicat CV-urile și declarațiile de conflicte de interese pentru majoritatea membrilor consiliului său de administrație; ia act de faptul că Agenția urmează să publice celelalte declarații privind conflictele de interese ale membrilor consiliului său de administrație, precum și ale personalului de conducere;

11.  ia act de faptul că strategia antifraudă a Agenției a fost prezentată consiliului de administrație în noiembrie 2014 și adoptată în martie 2015; ia act de faptul că această strategie antifraudă ține seama pe deplin de „Metodologia și orientările pentru strategiile antifraudă ale agențiilor descentralizate ale UE” emise de Oficiul European de Luptă Antifraudă și prevede obiective pentru directorul executiv și consiliul de administrație în lupta împotriva fraudei;

12.  ia act de faptul că Agenția a instituit, încă din 2012, o politică privind conflictele de interese în ceea ce privește personalul și experții naționali detașați; ia act de faptul că această politică va fi revizuită în viitorul apropiat și invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest sens;

Auditul intern

13.  constată, pe baza informațiilor furnizate de Agenție, că IAS a formulat în 2014 o recomandare marcată ca „foarte importantă”, care a fost închisă de către Agenție în decembrie 2015; ia act de faptul că, în urma punerii în practică a recomandărilor de audit ale IAS din exercițiile precedente, Agenția a închis două recomandări și lucra la alte patru la sfârșitul lui 2015; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în punerea în aplicare a recomandărilor;

Controale interne

14.  ia act de faptul că, în martie 2014, a fost numit un coordonator pentru controalele interne pentru a sprijini dezvoltarea unui sistem integrat de gestionare și aplicarea standardelor de control intern, ceea ce va îmbunătăți calitatea și pertinența activității Agenției;

15.  constată că Agenția a evaluat eficacitatea principalelor sale sisteme de control intern în cursul exercițiului financiar 2014 și a concluzionat că cele 16 standarde de control intern (SCI) sunt puse în aplicare în mod eficace; constată, de asemenea, că evaluarea SCI a arătat că Agenția a respectat pe deplin opt SCI și parțial celelalte opt SCI; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele planurilor sale de acțiune pentru realizarea conformității depline cu SCI prioritare;

Performanță

16.  ia act de numărul ridicat de ieșiri (240) și de indicatori-cheie de performanță (41) din programul de lucru al Agenției pe 2014 și din raportul său anual; susține punctul de vedere conform căruia un sistem de raportare bazat pe efectul Agenției asupra sectorului căilor ferate ar spori transparența și vizibilitatea îndeplinirii mandatului acesteia;

Alte observații

17.  ia act de faptul că participarea societății civile la lucrările Agenției în cursul exercițiului 2014 a fost asigurată prin reprezentanții părților interesate din consiliul său de administrație și prin procesul de consultare pentru elaborarea programului său de lucru; ia act de vizibilitatea Agenției prin prezența sa pe platformele sociale, participarea la evenimente publice, cooperarea cu mediul academic din domeniul căilor ferate, instituirea de grupuri de lucru și realizarea de anchete periodice cu părțile interesate cu scopul de a obține și a analiza feedbackul din partea grupurilor de interese;

18.  cere să se facă progrese la nivel general în ceea ce privește prevenirea și combaterea corupției, printr-o abordare holistică, începând cu îmbunătățirea accesului public la documente și înăsprirea normelor privind conflictele de interese, introducerea sau consolidarea registrelor de transparență și furnizarea unor resurse suficiente pentru măsurile de asigurare a respectării legii, precum și prin îmbunătățirea cooperării dintre statele membre și a cooperării cu țările terțe relevante;

19.  afirmă că rapoartele anuale ale Agenției ar putea juca un rol important în asigurarea respectării transparenței, responsabilității și integrității; invită Agenția să includă în raportul său anual un capitol standard privind aceste componente;

20.  ia act de faptul că agenția are același contabil ca Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe și utilizează anumite echipamente împreună cu Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, pentru a crea sinergii și pentru a asigura eficacitatea costurilor;

21.  constată că, deși a devenit operațională în 2005, până în prezent Agenția a funcționat pe bază de corespondență și de schimburi derulate cu statul membru gazdă, deoarece nu a fost încă semnat un acord cuprinzător cu privire la sediu între Agenție și statul membru gazdă; ia act de discuțiile informale lansate recent de statul membru gazdă cu Agenția în această privință; invită Agenția și statul membru gazdă să se ocupe de urgență de această problemă și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în cursul negocierilor;

22.  regretă faptul că Agenția își desfășoară activitățile în două sedii, ceea ce generează costuri suplimentare pentru Agenție și reprezintă o risipă a banilor contribuabililor europeni; solicită remedierea acestei situații pentru a asigura utilizarea corectă a banilor contribuabililor și eficiența operațională și pentru a evita, în același timp, costuri indirecte inutile precum ore de lucru „irosite” ca urmare a deplasărilor sau a sarcinilor administrative suplimentare;

23.  subliniază rolul jucat de Agenție în asigurarea siguranței și interoperabilității sistemului feroviar european; salută rolul subsecvent al Agenției după dezvoltarea, testarea și introducerea Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS) și în evaluarea diferitelor proiecte ERTMS; constată, de asemenea, că cel de al patrulea pachet feroviar prevede o reexaminare a rolului (de exemplu, un ghișeu unic pentru autorizarea vehiculelor și certificarea siguranței) și competențelor Agenției; subliniază că, odată cu creșterea responsabilităților, Agenția va avea nevoie să i se pună la dispoziție resursele financiare, materiale și umane necesare pentru a-și îndeplini cu eficacitate și eficiență noile atribuții suplimentare; constată cu îngrijorare contradicția dintre recent aprobata legislație de extindere a mandatului Agenției și reducerile bugetare aplicabile Agenției în cadrul financiar multianual 2014-2020;

24.  încurajează Agenția să conlucreze cu statele membre pentru a spori numărul și calitatea proiectelor feroviare, mai ales a proiectelor ERTMS, propuse în cadrul programului de transport Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE); reiterează poziția adoptată de Parlament în cadrul procedurii bugetare privind recuperarea sumelor totale realocate de la MIE la Fondul european pentru investiții strategice;

o
o   o

25.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 28 aprilie 2016(2) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 (COM(2013)0027, 30.1.2013).
(2) Texte adoptate, P8_TA(2016)0159.

Notă juridică - Politica de confidențialitate