Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2190(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0096/2016

Внесени текстове :

A8-0096/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.45
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0181

Приети текстове
PDF 583kWORD 112k
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)
P8_TA(2016)0181A8-0096/2016
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2014 година (2015/2190(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Органа(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0088/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията(4), и по-специално член 64 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0096/2016),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейския орган за ценни книжа и пазари във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2014 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейския орган за ценни книжа и пазари, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 255.
(2) OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 255.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно приключването на сметките на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2014 година (2015/2190(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Органа(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8‑0088/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията(4), и по-специално член 64 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0096/2016),

1.  Констатира, че окончателните годишни отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  Одобрява приключването на сметките на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2014 година;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейския орган за ценни книжа и пазари, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 255.
(2) OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 255.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 28 април 2016 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2014 година (2015/2190(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0096/2016),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари („Органа“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2014 година възлиза на 33 267 143 EUR, което представлява увеличение с 18,02% спрямо 2013 г., дължащо се на допълнителните задачи, възложени на Органа;

Б.  като има предвид декларацията на Сметната палата в нейния доклад относно годишните отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2014 година („доклада на Сметната палата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Органа за финансовата 2014 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

1.  Припомня, че Парламентът беше основен двигател на усилията за изграждане на нова и всеобхватна Европейска система за финансов надзор (ЕСФН) след финансовата криза, както и на създаването на Органа като част от ЕСФН през 2011 г.;

2.  Подчертава, че ролята на Органа за насърчаване на общ надзорен режим за целия вътрешен пазар е от съществено значение за осигуряването на финансова стабилност и на по-добре интегриран, по-прозрачен, по-ефективен и по-сигурен финансов пазар, както и на високо равнище на защита на потребителите в Съюза;

3.  Подчертава, че работата на Органа е от чисто техническо естество и че ключовите политически решения са прерогативи на законодателя на Съюза;

Коментари относно надеждността на отчетите

4.  Отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че таксите, които Органът събира от организациите, върху които упражнява надзор, са вписани като приходи в предварителния отчет за финансовите резултати и се основават на прогнозни разходи, а не на действително извършени разходи за осъществени надзорни дейности; отбелязва, че през 2014 г. Органът е разработил модел за определяне на разходите по видове дейности, който ще позволи точното проследяване на разходите за неговите надзорни дейности; отбелязва освен това, че Органът прилага този модел от 2015 г., в резултат на което таксите за надзор се изчисляват в съответствие с реалните разходи;

Коментари относно законосъобразността и редовността на операциите

5.  Отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че Органът е наследил няколко рамкови договора в областта на информационните технологии от предшестващата го структура – Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа; отбелязва, че тези договори са свързани с хостинг услугите за центровете на Органа за електронна обработка на данни, както и с развитието и поддръжката на неговите системи; отбелязва със загриженост, че договорите за услуги в областта на информационните технологии не са били заменени навреме чрез провеждане на търгове, което е довело до удължаването на два договора след първоначалния им срок; изразява загриженост, че през 2014 г. това е накарало Органа да прибегне до услуги в областта на информационните технологии, както и до доставката на обзавеждане и канцеларски материали, с помощта на френския централен орган за възлагане на обществени поръчки (Union de Groupements d’Achats Publics - UGAP), които услуги са възлизали на сумата от 956 000 EUR; посочва, че използването на UGAP не съответства на разпоредбите на Финансовия регламент; отбелязва, че Органът вече не се снабдява със стоки и услуги, използвайки рамкови договори с UGAP, и е заменил всички рамкови договори на Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа, свързани с услуги в областта на информационните технологии, със собствени такива;

Бюджетно и финансово управление

6.  Отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 98,89 %, което представлява увеличение с 5,71 % в сравнение с 2013 г. и показва своевременното поемане на задължения; отбелязва, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 81,16 %;

7.  Отбелязва, че общият процент на анулиране за бюджетните кредити за поети задължения, пренесени от 2013 г., е 19 %; отбелязва, че тези анулирания на бюджетни кредити са свързани основно със закъснения от страна на изпълнителите при предоставянето на заявени услуги, с отмененото закупуване на лицензи за прекратен проект, с трудности при изпълнението на договор за временно наети служители, както и с прехода към нов рамков договор за консултации в областта на информационните технологии;

Поети задължения и преноси

8.  Установява въз основа на доклада на Сметната палата, че равнището на пренесените за 2015 г. бюджетни кредити за поети задължения е 45 % по дял III (оперативни разходи), което показва намаление с 13 % в сравнение с 2013 г.; отбелязва, че тези преноси са свързани основно с информационни и други услуги, предоставени през 2014 г. и неплатени към края на годината, с услуги, които се очаква да бъдат доставени през 2015 г., както и с многогодишния характер на подписаните договори;

Трансфери

9.  Отбелязва със задоволство, че Органът е намалил равнището на трансферите през 2014 г. чрез извършване на пълен тримесечен преглед на бюджета, както и месечно отчитане пред изпълнителния директор и тримесечно отчитане пред Управителния съвет, с цел осигуряване на по-добър и по-прозрачен контрол на бюджета;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

10.  Отбелязва, че към края на годината Органът е имал 167 служители спрямо 139 през предходната година; установява въз основа на информация от Органа, че неговата цел е да осигури възможно най-добър баланс по отношение на половете и географски баланс, като в персонала му са представени 24 националности от ЕС и Европейското икономическо пространство, при съотношение 55 % мъже и 45 % жени;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

11.  Отбелязва, че Органът е разработил за своите служители, съвместно с Европейския банков орган (ЕБО) и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО), политика за управление на конфликтите на интереси; отбелязва, че тази политика е приета през март 2015 г.; освен това отбелязва, че през септември 2014 г. Съветът на надзорниците на Органа прие политика за управление на конфликтите на интереси за лица, които не са част от персонала; отбелязва, че всяка година Органът следва да събира и оценява декларациите за интереси на своите служители, да провежда информационни сесии за действащите и новоназначените служители, както и да оценява специалните декларации, изпратени от неговите служители, с оглед повишаване на осведомеността относно значението на избягването на конфликти на интереси;

12.  Отбелязва, че на уебсайта на Органа са публикувани автобиографиите и декларациите за интереси на висшето ръководство на Органа, на членовете с право на глас в Съвета на надзорниците, както и на членовете на Групата на участниците в сектора на ценните книжа и пазарите;

13.  Отбелязва, че през 2014 г. Органът, в тясно сътрудничество с ЕБО и ЕОЗППО, разработи стратегия за борба с измамите за периода 2015—2017 г. и че нейното прилагане ще увеличи капацитета на Органа за предотвратяване, разкриване, разследване и санкциониране на потенциални случаи на измама;

14.  Призовава Органа да последва примера на ЕБО за по-голяма прозрачност, като оповестява всички свои срещи със заинтересовани трети страни;

Вътрешен одит

15.  Отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е извършила одит на проекта „Управление на информационните технологии и управление на проекти“ и е започнала одит във връзка с „Управление на отношенията със заинтересованите страни и външна комуникация“; отбелязва, че през юни 2014 г. IAS е извършила последващо посещение и е направила преглед на прилагането на стандартите за вътрешен контрол на Органа; отбелязва, че Службата за вътрешен одит счита 7 от 14-те препоръки за вече изпълнени, а някои от висящите препоръки са изпратени на IAS за приключване и ще бъдат подложени на нов преглед;

Други коментари

16.  Отбелязва, че Органът е въвел различни мерки за справяне с проблема на забавените плащания, които през 2013 г. представляваха 27 % от всички плащания за получени стоки и услуги; посочва, че тези действия доведоха до намаляване на процента на забавени плащания до по-малко от 1 % през 2015 г.;

17.  Заявява, че годишните доклади на Органа биха могли да изпълняват важна роля с оглед на спазването на принципите на прозрачност, отчетност и почтеност; призовава Органа да включи стандартна глава относно тези компоненти в годишния си доклад;

18.  Отбелязва, че след обсъждания с държавата членка, където се намира седалището на Органа, той е започнал да изисква възстановяване на ДДС съгласно Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и Директивата на Съвета относно облагането с ДДС(1); отбелязва, че през 2013 г. беше въведена процедура за изискване на възстановяването на ДДС, която включва участието на финансови организации на ранен етап в съответните схеми; отбелязва, че в резултат на тази мярка от 2014 г. е въведена тримесечна процедура за изискване и възстановяване на ДДС, която решава въпроса за възстановяването на ДДС по ефективен начин;

19.  Посочва, че при осъществяването на своите дейности Органът трябва да обръща особено внимание на гарантирането на безопасността и стабилността на финансовия сектор, обезпечаването на съвместимост с правото на Съюза, зачитането на принципа на пропорционалност и спазването на основните принципи на вътрешния пазар за финансови услуги; подчертава, че на тази основа Органът трябва да се стреми към постигането на резултати, които да са недвусмислени, последователни и съгласувани и да не са излишно сложни;

20.  Посочва, че е особено важно изготвяните от Органа разпоредби да са формулирани така, че да могат да се прилагат и от по-малки образувания;

21.  Подчертава, че по всички въпроси, свързани с ресурсите на Органа, трябва да се гарантира, че мандатът може да бъде изпълнен последователно и че практическите граници на един независим, надежден и ефективен надзор не се определят от бюджетни ограничения;

22.  Признава, че етапът на изграждане на ЕСФН все още не е приключил, и поради това отбелязва, че задачите, които вече са възложени на Органа, както и допълнителните задачи, предвидени в текущата законодателна дейност, изискват подходящо равнище на персонал — както по брой, така и по квалификации — и финансиране, което да позволи упражняването на задоволителен надзор; подчертава, че за да се поддържа качеството на работата по надзора, много често увеличаването на задачите трябва да е съпроводено от увеличаване на ресурсите; подчертава обаче, че всяко потенциално увеличение на средствата на Органа трябва да бъде подробно обяснено и придружено от мерки за рационализация, когато това е възможно;

23.  Подчертава, че при обезпечаване на цялостното изпълнение на всички задачи Органът трябва внимателно да се придържа към задачите, възложени му от законодателя на Съюза, и да не се опитва фактически да разширява своя мандат извън рамките на тези задачи; подчертава, че при осъществяването на своите дейности, и по-специално при изготвянето на технически стандарти и провеждането на технически консултации, Органът трябва своевременно, редовно и изчерпателно да информира Парламента относно своите дейности; изразява съжаление, че в миналото това невинаги е правено;

24.  Подчертава, че при изготвянето на законодателство за прилагането, както и на насоки, въпроси и отговори или подобни мерки, Органът трябва винаги да спазва мандата, предоставен му от законодателя на Съюза, и не трябва да се стреми да определя стандарти в области, в които все още текат законодателни процеси;

25.  Отбелязва със съжаление, че Органът не успя да информира законодателя на Съюза достатъчно и цялостно за всички подробности от текущата си работа;

26.  Изразява съжаление по повод на няколко случая, при които Органът е предоставил информация на държави членки или трети заинтересовани страни, но не и на Парламента; призовава Органа да предприеме ефективни мерки за преустановяване на подобно лошо управление и да третира еднакво Парламента и държавите членки по отношение на съдържанието и момента на разкриване на информация;

27.  Заключава, че системата на смесено финансиране на Органа, която зависи до голяма степен от вноски от компетентните национални органи, не е подходяща, не е гъвкава, създава административна тежест и представлява потенциална заплаха за неговата независимост; следователно призовава Комисията, в планираната за второто тримесечие на 2016 г. бяла книга и в законодателното предложение, което ще бъде представено до 2017 г., да стартира различна система на финансиране, основана на отделен бюджетен ред в бюджета на Съюза и на пълно заместване на вноските от националните органи с такси, плащани от участниците на пазара;

28.  Призовава Органа да допълни комуникацията с Парламента по проекти за консултации или технически стандарти, свързани с адаптирането на пруденциални формули, с пълно описание на данните и методологията, използвани при подобно адаптиране;

o
o   o

29.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 28 април 2016 г.(2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (OВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).
(2) Приети текстове от тази дата, P8_TA(2016)0159.

Правна информация