Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2173(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0116/2016

Předložené texty :

A8-0116/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.46
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0182

Přijaté texty
PDF 498kWORD 91k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel Konečné znění
Absolutorium za rok 2014: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)
P8_TA(2016)0182A8-0116/2016
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadaci odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2014 (2015/2173(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropská nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí nadace(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria nadaci za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0071/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 ze dne 16. prosince 2008 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání(4), a zejména na článek 17 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0116/2016),

1.  uděluje ředitelce Evropské nadace odborného vzdělávání absolutorium za plnění rozpočtu nadace na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, ředitelce Evropské nadace odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 266.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 266.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 82.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o uzavření účtů Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2014 (2015/2173(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi nadace(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria nadaci za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0071/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 ze dne 16. prosince 2008 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání(4), a zejména na článek 17 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0116/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropské nadace odborného vzdělávání odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí ředitelce Evropské nadace odborného vzdělávání, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 266.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 266.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 82.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2014 (2015/2173(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropská nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0116/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské nadace odborného vzdělávání (dále jen „nadace“) konečný rozpočet nadace na rozpočtový rok 2014 činil 20 158 053 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje zvýšení o 0,07 %; vzhledem k tomu, že celý rozpočet nadace pochází z rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce nadace za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka nadace je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2013

1.  vítá skutečnost, že poté, co byla s úřady italského regionu Piemont v březnu 2013 podepsána dohoda o jejích prostorách, nadace realizovala významnou rekonstrukci těchto prostor a získala přímou kontrolu nad interními systémy, jako jsou rozvody vody, plynu a elektřiny, přičemž společné systémy zůstaly pod obecnou správou a údržbou regionu; s potěšením konstatuje, že v červenci 2015 podepsaly nadace a Piemont novou dohodu o těchto prostorách pokrývající období 2016–2018;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  bere na vědomí, že výsledkem úsilí v oblasti monitorování plnění rozpočtu v rozpočtovém roce 2014 byla vysoká míra plnění rozpočtu (99,90 %), což znamená, že závazky byly prováděny včas, a že u položek na platby byla míra plnění vysoká (94,80 %);

3.  uznává, že se nadace podílela na interinstitucionální veřejné zakázce Komise usilující o výběr banky, která vedla k podpisu smlouvy s novou bankou; na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že nadace snížila výši svého dluhu u italské banky s nízkým úvěrovým ratingem (F3, BBB) ze 7 500 000 EUR v roce 2013 na 1 800 000 EUR v roce 2014; bere na vědomí, že kvůli specifickým bankovním otázkám musela nadace zůstat u italské banky;

Závazky a přenosy

4.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že celková výše prostředků na závazky přenesených do roku 2015 činila 940 119 EUR (4,7 % celkových prostředků); konstatuje, že přenesené prostředky v hlavě II (správní výdaje) činily 756 768 EUR (36,2 %), což představuje nárůst o 6,2 % ve srovnání s předchozím rokem; uznává, že tyto přenesené prostředky se týkaly především softwaru, hardwaru a nákupu nábytku nahrazujícího staré vybavení;

5.  konstatuje, že z rozpočtového roku 2013 bylo přeneseno 2 618 494 EUR; konstatuje, že přenosy z roku 2013 ve výši 85 129 EUR (3,25 %) byly zrušeny; konstatuje, že zrušení přenosů z roku 2013 byla vysoká v hlavě I (výdaje na zaměstnance, ve výši 15,9 %) a v hlavě II (správní výdaje, ve výši 7,6 %), což poukazuje na příliš vysoký odhad finančních potřeb; bere na vědomí tvrzení agentury, podle nějž se tato zrušení týkala především neočekávaných zpoždění a nečekaných problémů týkajících se personálu;

Převody

6.  s uspokojením konstatuje, že podle výroční zprávy nadace a zjištění auditu Účetního dvora se míra a povaha převodů v roce 2014 udržela v mezích příslušných finančních pravidel;

Postupy pro zadávání zakázek a přijímání pracovníků

7.  konstatuje, že od přijetí svého revidovaného mandátu v roce 2008 nadace usiluje o snížení počtu zaměstnanců, kteří pracují v centrálních administrativních funkcích, a současně o maximalizaci počtu odborníků, které vysílá, a že v této souvislosti zvýšila počet zaměstnanců svého operačního odboru o 19 % (z 64 v roce 2008 na 76 v roce 2014);

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

8.  konstatuje, že v roce 2014 si nadace vyžádala životopisy a prohlášení o zájmech členů správní rady, ředitelky a členů vrcholného managementu; konstatuje dále, že většina takto získaných životopisů a prohlášení o zájmech byla zveřejněna na internetových stránkách nadace; bere na vědomí skutečnost, že nadace aktivně pokračuje ve zveřejňování několika zbývajících životopisů a prohlášení o zájmech, které budou zveřejněny po obdržení, dá-li k tomu jejich původce svůj souhlas; vyzývá nadaci, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o výsledcích dosažených při náboru řídících pracovníků;

9.  vybízí nadaci, aby u svých zaměstnanců lépe zvyšovala povědomí o politice předcházení střetům zájmů, souběžně s již probíhajícími činnostmi na zvyšování informovanosti, a požaduje, aby integrita a transparentnost byly zařazeny jako povinný bod, o němž se bude hovořit při přijímacích řízeních a při pohovorech o pracovním výkonu;

10.  prohlašuje, že výroční zprávy nadace by mohly hrát důležitou úlohu při zjišťování, zda postupuje v souladu s požadavky transparentnosti, odpovědnosti a integrity; vyzývá nadaci, aby učinila standardní kapitolu věnovanou těmto složkám součástí svých výročních zpráv;

11.  vyzývá nadaci, aby zdokonalila své postupy a metody, které mají za cíl chránit finanční zájmy Unie, a aby aktivně přispívala k procesu udělování absolutoria zaměřenému na výsledky;

Výkonnost

12.  konstatuje, že rok 2014 byl prvním rokem střednědobého výhledu nadace na období 2014–2017 a chválí nadaci v souvislosti s její odhadovanou efektivní výkonností přesahující 97 %, a to na základě srovnání plánovaných a dosažených výsledků týkajících se tří strategických cílů, mezi něž patřilo posilování odborného vzdělávání a odborné přípravy založených na průkazných skutečnostech, modernizace systémů odborného vzdělávání a odborné přípravy z hlediska celoživotního vzdělávání a posilování vazby mezi poskytováním odborného vzdělávání a přípravy a pracovním trhem a hospodářskou a sociální soudržností;

Interní audit

13.  konstatuje, že v souladu s plánem auditu neprovedl v průběhu roku 2014 Útvar interního auditu Evropské komise (IAS) žádný audit; ujistil se, že na konci roku 2014 bylo provedeno všech šest doporučení vydaných útvarem IAS na základě auditu z roku 2013 týkajícího se správy portfolia odborníků a služebních cest; kromě toho konstatuje, že útvaru IAS byly pro účely jeho výročního přezkumu za rok 2014 poskytnuty odpovídající podklady a že v červenci 2015 útvar IAS oficiálně uzavřel pět z šesti doporučení a jedno z nich přehodnotil z „velmi důležitého“ na „důležité“;

Další připomínky

14.  všímá si, že vzrostl počet žádostí týkajících se podpory ze strany Evropské nadace odborného vzdělávání v souvislosti s pomocí v oblasti vnějších vztahů EU, a to ze 78 žádostí v roce 2013 na 82 žádostí v roce 2014, a je přesvědčen, že tato skutečnost poukazuje na význam nadace při podpoře EU jakožto globálního aktéra v této oblasti;

15.  zdůrazňuje, že nadace působí v dynamickém prostředí, které vyžaduje vysokou míru pružnosti a nepřetržitou aktualizaci a přizpůsobování činností, aby se dosáhlo očekávaných výsledků při poskytování podpory partnerským zemím; připomíná, že situace v roce 2014 se vyznačovala především politickou nestabilitou v jižním a východním Středozemí a ve východní Evropě v důsledku krize na Ukrajině; doporučuje, aby se plně využilo práce vykonané nadací v oblasti migrace a dovedností;

o
o   o

16.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne 28. dubna 2016(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Přijaté texty z tohoto dne, P8_TA(2016)0159.

Právní upozornění