Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2173(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0116/2016

Indgivne tekster :

A8-0116/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.46
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0182

Vedtagne tekster
PDF 178kWORD 74k
Torsdag den 28. april 2016 - Bruxelles Endelig udgave
Decharge 2014: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)
P8_TA(2016)0182A8-0116/2016
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2014 (2015/2173(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2014 med instituttets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0071/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1339/2008 af 16. december 2008 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut(4), særlig artikel 17,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0116/2016),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut decharge for gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 266.
(2) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 266.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 354 af 31.12.2008, s. 82.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2014 (2015/2173(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2014 med instituttets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0071/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1339/2008 af 16. december 2008 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut(4), særlig artikel 17,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0116/2016),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2014;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 266.
(2) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 266.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 354 af 31.12.2008, s. 82.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 28. april 2016 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2014 (2015/2173(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0116/2016),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut ("instituttet") for regnskabsåret 2014 ifølge dets årsregnskab var på 20 158 053 EUR, hvilket svarer til en stigning på 0,07 % sammenlignet med 2013; der henviser til, at hele instituttets budget stammer fra EU-budgettet;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om instituttets årsregnskab for regnskabsåret 2014 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at instituttets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2013

1.  glæder sig over, at instituttet som følge af indgåelsen af en aftale om instituttets lokaler med myndighederne i Piemonte-regionen i Italien i marts 2013 foretog ekstraordinær vedligeholdelse af lokalerne og påtog sig direkte kontrol med de interne systemer såsom vand, gas og elektricitet, mens de fælles systemer forblev under regionens overordnede forvaltning og vedligeholdelse; bemærker med tilfredshed, at instituttet og Piemonte-regionen i juli 2015 indgik en ny aftale om lokaler, som dækker perioden 2016-2018;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2014 resulterede i en høj budgetgennemførelsesgrad på 99,90 %, hvilket tyder på, at forpligtelserne blev indgået rettidigt, samt at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var helt oppe på 94,80 %;

3.  anerkender, at instituttet deltog i Kommissionens interinstitutionelle indkøbsprocedure for banktjenester, hvilket resulterede i, at der blev indgået kontrakt med en ny bank; erfarer fra Revisionsrettens beretning, at instituttet reducerede det beløb, det havde stående i en italiensk bank med en lav kreditvurdering (F3, BBB) fra 7 500 000 EUR i 2013 til 1 800 000 EUR i 2014; noterer sig det forhold, at instituttet på grund af særlige bankbestemmelser er forpligtet til at have en italiensk bank;

Forpligtelser og fremførsler

4.  bemærker i Revisionsrettens beretning, at de forpligtede bevillinger fremført til 2015 beløb sig til i alt 940 119 EUR (4,7 % af de samlede bevillinger); noterer sig det forhold, at fremførslerne inden for afsnit II (administrationsudgifter) udgjorde 756 768 EUR (36,2 %), hvilket var en stigning på 6,2 % i forhold til det foregående år; erkender, at disse fremførsler hovedsagelig vedrørte software, hardware og indkøb af nyt inventar;

5.  bemærker, at 2 618 494 EUR blev fremført fra regnskabsåret 2013; konstaterer, at af disse fremførsler fra 2013 bortfaldt 85 129 EUR (3,25 %); noterer sig det forhold, at de bortfaldne fremførsler i 2013 var høje under afsnit I (personaleudgifter) på 15,9 % og for afsnit II (administrative udgifter) på 7,6 %, hvilket viser en overvurdering af de finansielle behov; anerkender, at disse bortfald ifølge instituttet primært skyldtes uventede forsinkelser og uforudsete personalespørgsmål;

Overførsler

6.  konstaterer med tilfredshed, at antallet og beskaffenheden af overførsler i 2014 ifølge instituttets årsberetning og Revisionsrettens revisionsresultater ligger inden for de rammer, der er fastlagt i de finansielle regler;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

7.  noterer sig, at instituttet har bestræbt sig på at nedskære antallet af ansatte i centrale administrative funktioner siden vedtagelsen af instituttets nye mandat i 2008 og samtidig har maksimereret antallet af anvendte eksperter og øget bemandingen af sin operationsafdeling med 19 %, fra 64 i 2008 til 76 i 2014;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og gennemsigtighed

8.  bemærker, at instituttet i 2014 anmodede om CV'er for og interesseerklæringer fra sine bestyrelsesmedlemmer, direktør og øverste ledelse; bemærker endvidere, at de fleste indsamlede CV'er og interesseerklæringer er blevet offentliggjort på instituttets websted; noterer sig, at instituttet arbejder aktivt med at offentliggøre det resterende antal udestående CV'er og erklæringer, som vil blive offentliggjort ved modtagelsen, forudsat at der er givet samtykke til offentliggørelse; anmoder instituttet om at informere dechargemyndigheden om fremskridt med hensyn til ansættelse af den øverste ledelse;

9.  tilskynder instituttet til yderligere at øge opmærksomheden omkring politikken om interessekonflikter blandt sine medarbejdere sideløbende med de igangværende oplysningsaktiviteter og til at inkludere integritet og gennemsigtighed som et obligatorisk punkt, der skal drøftes i forbindelse med ansættelsesprocedurer og præstationssamtaler;

10.  anfører, at instituttets årsberetninger kan spille en vigtig rolle i forbindelse med overholdelsen af principperne om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet; opfordrer instituttet til at indføre et standardkapitel om disse elementer i sin årsberetning;

11.  opfordrer instituttet til at forbedre sine procedurer og praksisser, der tager sigte på at beskytte Unionens finansielle interesser, og til at bidrage aktivt til en resultatorienteret dechargeprocedure;

Resultater

12.  bemærker, at 2014 var det første år i instituttets midtvejsprognose 2014-2017 og roser instituttet for dets forventede performance-effektivitet på over 97 %, når man sammenligner de planlagte resultater med de resultater, som er opnået i forbindelse med de tre strategiske mål, der bestod i evidensbaseret analyse af erhvervsuddannelsespolitikker og -systemer (VET), politikanalyse, modernisering af erhvervsuddannelsessystemerne i et livslangt læringsperspektiv samt i at øge erhvervsuddannelsens relevans for arbejdsmarkedet og den økonomiske og sociale samhørighed;

Intern revision

13.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) i overensstemmelse med revisionsplanen ikke gennemførte en revision i løbet af 2014; konstaterer, at alle de seks anbefalinger, som den interne revisionstjeneste fremsatte efter revisionen af ekspertforvaltning og missioner i 2013, blev behandlet af instituttet ved udgangen af 2014; bemærker endvidere, at der blev indgivet beviser for dette til IAS i forbindelse med den årlige revision i 2014, og at den interne revisionstjeneste i juli 2015 formelt afsluttede fem ud af seks anbefalinger, og ændrede en anbefaling fra "meget vigtig" til "vigtig";

Andre bemærkninger

14.  bemærker det stigende antal anmodninger om instituttets støtte til Unionens forbindelse med tredjelande fra 78 i 2013 til 82 i 2014 og mener, at dette understreger instituttets relevans med hensyn til at støtte Unionen i dens rolle som en global aktør på dette område;

15.  påpeger, at instituttet opererer i et dynamisk miljø, som kræver en høj grad af fleksibilitet i forbindelse med den løbende ajourføring og tilpasning af dets aktiviteter for opfylde de forventede resultater for så vidt angår leveringen af støtte til partnerlande; minder om, at 2014 især var præget af den vedvarende politiske ustabilitet i de sydlige og østlige Middelhavslande og i Østeuropa som følge af krisen i Ukraine; foreslår, at der drages størst mulig fordel af instituttets arbejde på området for migration og kompetence.

o
o   o

16.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 28. april 2016(1) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0159.

Juridisk meddelelse