Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2173(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0116/2016

Pateikti tekstai :

A8-0116/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.46
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0182

Priimti tekstai
PDF 425kWORD 88k
Ketvirtadienis, 2016 m. balandžio 28 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF)
P8_TA(2016)0182A8-0116/2016
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos mokymo fondo 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2015/2173(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos mokymo fondo 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos mokymo fondo 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Fondo atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 12 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Fondas įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0071/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1339/2008 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo(4), ypač į jo 17 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8–0116/2016),

1.  patvirtina Europos mokymo fondo direktorei, kad Fondo 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos mokymo fondo direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 409, 2015 12 9, p. 266.
(2) OL C 409, 2015 12 9, p. 266.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 354, 2008 12 31, p. 82.
(5) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos mokymo fondo 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2015/2173(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos mokymo fondo 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos mokymo fondo 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Fondo atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 12 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Fondas įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0071/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1339/2008 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo(4), ypač į jo 17 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8–0116/2016),

1.  pažymi, kad Europos mokymo fondo galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos mokymo fondo 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos mokymo fondo direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 409, 2015 12 9, p. 266.
(2) OL C 409, 2015 12 9, p. 266.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 354, 2008 12 31, p. 82.
(5) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos mokymo fondo 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2015/2173(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos mokymo fondo 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8–0116/2016),

A.  kadangi, remiantis Europos mokymo fondo (toliau – Fondas) finansinėmis ataskaitomis, galutinis jo 2014 finansinių metų biudžetas buvo 20 158 053 EUR, t. y. 0,07 proc. didesnis negu 2013 m.; kadangi visas Fondo biudžetas finansuojamas iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Fondo 2014 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Fondo metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  džiaugiasi tuo, kad, 2013 m. kovo mėn. pasirašius susitarimą su Pjemonto regiono (Italija) valdžios institucijomis dėl Fondo patalpų, Fondas įvykdė išskirtinius su patalpų priežiūra susijusius darbus ir perėmė tiesioginę vidaus sistemų, kaip antai vandens, dujų ir elektros, kontrolę, o bendras sistemas ir toliau bendrai valdo ir prižiūri regiono institucijos; su pasitenkinimu pažymi, kad 2015 m. liepos mėn. Fondas ir Pjemonto regionas pasirašė naują susitarimą dėl patalpų, apimantį 2016–2018 m. laikotarpį;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  pažymi, kad dėl 2014 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo aukštas – 99,90 proc. ir kad tai rodo, kad įsipareigojimai buvo prisiimti laiku, ir kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis siekė 94,80 proc.;

3.  pripažįsta, kad Fondas dalyvavo Komisijos inicijuotoje tarpinstitucinėje banko paslaugų konkurso procedūroje, po kurios buvo sudaryta sutartis su nauju banku; remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad Fondas sumažino sumą, kurią laikė žemą kredito reitingą turinčio (F3, BBB) Italijos banko sąskaitoje, nuo 7 500 000 EUR 2013 m. iki 1 800 000 EUR 2014 m.; atkreipia dėmesį į tai, kad dėl tam tikrų problemų bankininkystės srityje Fondas yra priverstas ir toliau naudotis sąskaita Italijos banke;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

4.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad į 2015 m. perkelti įsipareigojimų asignavimai iš viso sudarė 940 119 EUR (4,7 proc. visų asignavimų); atkreipia dėmesį į tai, kad pagal II antraštinę dalį (Administracinės išlaidos) perkelta 756 768 EUR (36,2 proc.) ir kad tai yra 6,2 proc. didesnė suma nei ankstesniais metais; pripažįsta, kad tie perkėlimai daugiausia susiję su programinės ir aparatinės įrangos bei naujų baldų pirkimu;

5.  pastebi, kad 2 618 494 EUR suma buvo perkelta iš 2013 finansinių metų; pažymi, kad iš 2013 m. perkelti 85 129 EUR (3,25 proc.) buvo panaikinti; atkreipia dėmesį į tai, kad panaikinta daug iš 2013 m. perkeltų asignavimų – 15,9 proc. pagal I antraštinę dalį (Darbuotojų išlaidos) ir 7,6 proc. pagal II antraštinę dalį (Administracinės išlaidos), ir tai rodo, kad finansiniai poreikiai buvo pervertinti; remdamasis Fondo duomenimis pripažįsta, kad šie asignavimai daugiausia buvo panaikinti dėl netikėtų vėlavimų ir nenumatytų su darbuotojais susijusių problemų;

Perkėlimai

6.  džiaugdamasis pažymi, kad, remiantis metine Fondo veiklos ataskaita ir Audito Rūmų audito metu nustatytais faktais, lėšų perkėlimų lygis ir pobūdis 2014 m. ir toliau atitiko finansines taisykles;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

7.  pažymi, kad 2008 m. patvirtinus naujos redakcijos įgaliojimus Fondas siekė sumažinti darbuotojų, vykdančių pagrindines administracines užduotis, skaičių ir kartu kuo labiau padidinti ekspertų skaičių, o savo veiklos departamento darbuotojų skaičių padidino 19 proc. – nuo 64 darbuotojų 2008 m. iki 76 darbuotojų 2014 m.;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2014 m. Fondas paprašė savo valdybos narių, direktoriaus ir vyresniųjų vadovų pateikti gyvenimo aprašymus ir interesų deklaracijas; taip pat pažymi, kad dauguma surinktų gyvenimo aprašymų ir interesų deklaracijų buvo paskelbti Fondo interneto svetainėje; atkreipia dėmesį į tai, kad Fondas aktyviai siekia paskelbti likusius gyvenimo aprašymus ir deklaracijas ir kad jie bus paskelbti iškart juos gavus, jeigu buvo suteiktas leidimas skelbti; ragina Fondą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie pažangą, padarytą įdarbinant vyresniąją vadovybę;

9.  ragina Fondą greta šiuo metu vykdomos sąmoningumo ugdymo veiklos toliau didinti darbuotojų informuotumą apie interesų konfliktų politiką ir į diskusijas vykdant įdarbinimo procedūras bei veiklos rezultatų peržiūrą kaip privalomą klausimą įtraukti sąžiningumo ir skaidrumo klausimą;

10.  teigia, kad Fondo metinės ataskaitos galėtų atlikti svarbų vaidmenį siekiant laikytis skaidrumo, atskaitomybės ir sąžiningumo principų; ragina Fondą į savo metines ataskaitas įtraukti standartinį šiems principams skirtą skyrių;

11.  ragina Fondą gerinti savo procedūras ir praktiką, kuriomis siekiama apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, ir aktyviai prisidėti prie į rezultatus orientuoto biudžeto įvykdymo patvirtinimo proceso;

Veikla

12.  pažymi, kad 2014-ieji buvo pirmieji Fondo vidutinės trukmės laikotarpio programos (2014–2017) metai, ir džiaugiasi, kad apskaičiuota, jog Fondo veiklos veiksmingumas siekia daugiau nei 97 proc., palyginus planuotus rezultatus su gautais rezultatais siekiant trijų strateginių tikslų: stiprinti įrodymais pagrįstą profesinio rengimo ir mokymo (PRM) politikos analizę, modernizuoti PRM sistemas atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą aspektą ir didinti PRM svarbą atsižvelgiant į darbo rinką ir ekonominę ir socialinę sanglaudą;

Vidaus auditas

13.  pažymi, kad pagal audito planą Komisijos vidaus audito tarnyba (VAT) 2014 m. neatliko jokio audito; nurodo, kad 2014 m. pabaigoje Fondas įgyvendino visas šešias VAT rekomendacijas dėl profesionalaus valdymo ir komandiruočių, pateiktas atlikus 2013 m. auditą; taip pat pažymi, kad 2014 m. VAT buvo pateikti jos metinei peržiūrai skirti įrodymai ir kad 2015 m. liepos mėn. VAT pateikė oficialų vertinimą, kad penkios iš šešių rekomendacijų yra įgyvendintos, o vieną rekomendaciją iš kategorijos „itin svarbios“ perkėlė į žemesnę kategoriją „svarbios“;

Kitos pastabos

14.  atkreipia dėmesį į tai, kad prašymų dėl Fondo paramos teikiant su ES išorės santykiais susijusią pagalbą skaičius išaugo nuo 78 (2013 m.) iki 82 (2014 m.), ir mano, kad tai parodo Fondo svarbą remiant ES kaip pasaulinio masto veikėjos šioje srityje vaidmenį;

15.  atkreipia dėmesį į tai, kad Fondas vykdo veiklą dinamiškoje aplinkoje, kurioje reikalaujama didelio lankstumo nuolat atnaujinant ir pritaikant savo veiklą, kad būtų pasiekti numatyti rezultatai teikiant paramą šalims partnerėms; primena, kad 2014-iesiems buvo visų pirma būdingas nuolatinis politinis nestabilumas Viduržemio jūros regiono pietinėse ir rytinėse dalyse ir Rytų Europoje dėl Ukrainos krizės; siūlo visapusiškai pasinaudoti Europos mokymo fondo vykdomu darbu migracijos ir įgūdžių srityje;

o
o   o

16.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2016 m. balandžio 28 d.(1) rezoliucijoje dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(2016)0159.

Teisinis pranešimas