Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2173(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0116/2016

Texte depuse :

A8-0116/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.46
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0182

Texte adoptate
PDF 349kWORD 92k
Joi, 28 aprilie 2016 - Bruxelles Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2014: Fundaţia Europeană de Formare (ETF)
P8_TA(2016)0182A8-0116/2016
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2173(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsul Fundației(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Fundației în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0071/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1339/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind înființarea unei Fundații Europene de Formare(4), în special articolul 17,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0116/2016),

1.  acordă directorului Fundației Europene de Formare descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Fundației Europene de Formare, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 409, 9.12.2015, p. 266.
(2) JO C 409, 9.12.2015, p. 266.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 354, 31.12.2008, p. 82.
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind închiderea conturilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2014 (2015/2173(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsul Fundației(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Fundației în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0071/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1339/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind înființarea unei Fundații Europene de Formare(4), în special articolul 17,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0116/2016),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Fundației Europene de Formare care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2014;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Fundației Europene de Formare, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 409, 9.12.2015, p. 266.
(2) JO C 409, 9.12.2015, p. 266.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 354, 31.12.2008, p. 82.
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 28 aprilie 2016 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2173(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0116/2016),

A.  întrucât, conform situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Fundației Europene de Formare (denumită în continuare „Fundația”) aferent exercițiului financiar 2014 a fost de 20 158 053 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 0,07 % față de bugetul pentru 2013; întrucât bugetul Fundației provine în întregime de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Fundației pentru exercițiul financiar 2014 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2013

1.  salută faptul că, în urma semnării în martie 2013 a unui acord cu autoritățile regiunii Piemonte din Italia privind sediul Fundației, aceasta a realizat lucrări extraordinare de întreținere a clădirii, preluând controlul direct asupra sistemelor interne cum ar fi aprovizionarea cu apă, gaz și curent electric, în timp ce sistemele comune au rămas în gestiunea și întreținerea generală a regiunii; constată cu satisfacție că Fundația și regiunea Piemonte au semnat în iulie 2015 un nou acord privind sediul, care vizează perioada 2016-2018;

Gestiunea bugetară și financiară

2.  constată că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2014 au condus la o rată ridicată a execuției bugetare, de 99,90 %, ceea ce demonstrează că angajamentele au fost efectuate la timp și că rata de execuție a creditelor de plată a fost ridicată, situându-se la 94,80 %;

3.  ia act de faptul că Fundația a participat la cererea de oferte organizată de Comisie pentru selecția unei bănci, în urma căreia a fost încheiat un contract cu o nouă bancă; ia act, din raportul Curții, de faptul că Fundația și-a redus suma păstrată într-o bancă italiană cu un rating de credit scăzut (F3, BBB) de la 7 500 000 EUR în 2013 la 1 800 000 EUR în 2014; ia act de faptul că, din cauza unor aspecte bancare specifice, Fundația este obligată să aibă o bancă italiană;

Credite de angajament și reportări

4.  constată, din raportul Curții, că valoarea totală a creditelor angajate reportate în 2015 a fost de 940 119 EUR, reprezentând 4,7 % din totalul creditelor; ia act de faptul că, la titlul II (cheltuieli administrative), au fost reportate credite în valoare de 756 768 EUR (36,2 %), ceea ce reprezintă o majorare cu 6,2 % față de exercițiul precedent; ia act de faptul că aceste reportări au fost legate în principal de achiziții, în vederea reînnoirii, de softuri, echipamente informatice și mobilier;

5.  constată că din exercițiul financiar 2013 a fost reportată o sumă de 2 618 494 EUR; observă că din suma reportată din 2013 a fost anulată o sumă de 85 129 EUR (3,25 %); constată faptul că sumele anulate din cuantumul reportat din 2013 au fost ridicate pentru titlul I (cheltuieli cu personalul), situându-se la 15,9 %, și pentru titlul II (cheltuieli administrative), situându-se la 7,6 %, ceea ce indică o supraestimare a nevoilor financiare; ia act, pe baza informațiilor furnizate de Fundație, de faptul că aceste anulări au fost legate în principal de întârzieri neașteptate și de probleme neprevăzute cu personalul;

Transferuri

6.  constată cu satisfacție că, potrivit raportului anual al Fundației și constatărilor auditului efectuat de Curte, nivelul și natura transferurilor în 2014 s-au menținut în limitele normelor financiare;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

7.  constată că, de la adoptarea mandatului său reformat în 2008, Fundația depune eforturi pentru a reduce personalul din funcțiile administrative centrale, crescând totodată la maximum numărul de experți utilizați, ceea ce a avut ca rezultat majorarea personalului din serviciul operațiuni cu 19 %, mai exact de la 64 de persoane în 2008 la 76 în 2014;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

8.  constată că Fundația a desfășurat în 2014 un exercițiu prin care a solicitat CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor Consiliului său de conducere, directorului și conducătorilor de rang superior; constată, de asemenea, că majoritatea CV-urilor și declarațiilor de interese colectate au fost publicate pe pagina de internet a Fundației; ia act de faptul că Fundația depune eforturi pentru a publica CV-urile și declarațiile rămase, acestea urmând să fie publicate imediat după ce vor fi primite, cu condiția să fie primit și consimțământul în vederea publicării; invită Fundația să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în ceea ce privește recrutarea personalului de conducere de nivel superior;

9.  încurajează Fundația să își sensibilizeze în continuare personalul cu privire la politica în materie de conflicte de interese, în paralel cu activitățile de sensibilizare aflate în curs și cu includerea integrității și transparenței printre punctele obligatorii de luat în discuție în cadrul procedurilor de recrutare și de evaluare a performanțelor;

10.  afirmă că rapoartele anuale ale Fundației ar putea juca un rol important în asigurarea respectării transparenței, responsabilității și integrității; invită Fundația să includă în raportul său anual un capitol standard privind respectivele componente;

11.  invită Fundația să își perfecționeze procedurile și practicile menite să apere interesele financiare ale Uniunii și să contribuie activ la un proces de descărcare de gestiune orientat spre rezultate;

Performanță

12.  observă că 2014 a fost primul an al perspectivei pe termen mediu a Fundației (2014-2017) și felicită Fundația pentru eficacitatea sa în realizarea rezultatelor estimate, care se situează la peste 97 %, ceea ce reprezintă raportul dintre rezultatele planificate și cele obținute în legătură cu cele trei obiective strategice, și anume consolidarea analizei bazate pe dovezi a politicilor din domeniul educației și formării profesionale (VET), modernizarea sistemelor VET în contextul învățării pe tot parcursul vieții și sporirea gradului de pertinență a VET pentru piața forței de muncă și pentru coeziunea economică și socială;

Auditul intern

13.  observă că, în conformitate cu planul de audit, Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) nu a efectuat niciun audit în 2014; ia act de faptul că la sfârșitul anului 2014 Fundația a pus în practică toate cele șase recomandări formulate de IAS în urma auditului din 2013 privind administrarea experților și misiunile; constată, de asemenea, că IAS i-au fost furnizate informațiile necesare pentru analiza sa anuală din 2014, iar în iulie 2015 IAS a închis oficial cinci din cele șase recomandări, reclasificând-o pe cea rămasă din „foarte importantă” în „importantă”;

Alte observații

14.  ia act de faptul că numărul cererilor depuse pentru a solicita sprijin din partea Fundației în contextul asistenței acordate de Uniune în domeniul relațiilor externe a crescut de la 78 de cereri în 2013 la 82 de cereri în 2014 și consideră că această tendință reflectă faptul că Fundația are o contribuție pertinentă prin sprijinul pe care îl acordă misiunii asumate de Uniune ca actor global în acest domeniu;

15.  atrage atenția asupra faptului că Fundația funcționează într-un mediu dinamic care impune un nivel ridicat de flexibilitate, și anume actualizarea și ajustarea permanentă a activităților sale pentru a atinge rezultatele preconizate în ceea ce privește măsurile de sprijin destinate țărilor partenere; reamintește că anul 2014 a fost marcat de o instabilitate politică constantă în partea de sud și de est a bazinului mediteranean, precum și în Europa de Est din cauza crizei din Ucraina; sugerează să se valorifice pe deplin activitatea desfășurată de Fundație în domeniul migrației și al formării;

o
o   o

16.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 28 aprilie 2016(1) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2016)0159.

Notă juridică