Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2173(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0116/2016

Predkladané texty :

A8-0116/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.46
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0182

Prijaté texty
PDF 357kWORD 90k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel Finálna verzia
Absolutórium za rok 2014: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)
P8_TA(2016)0182A8-0116/2016
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2014 (2015/2173(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou nadácie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie(2) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0071/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 zo 16. decembra 2008 o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie(4), a najmä na jeho článok 17,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0116/2016),

1.  udeľuje riaditeľovi Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie absolutórium za plnenie rozpočtu nadácie za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 266.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 266.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 82.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2014 (2015/2173(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou nadácie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie(2) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0071/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 zo 16. decembra 2008 o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie(4), a najmä na jeho článok 17,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0116/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 266.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 266.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 82.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2014 (2015/2173(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0116/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ďalej len „nadácia“) za rozpočtový rok 2014 sumu 20 158 053 EUR, čo je zvýšenie o 0,07 % v porovnaní s rokom 2013; keďže celý rozpočet nadácie vychádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke nadácie za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka nadácie je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013

1.  víta skutočnosť, že po dohode o priestoroch nadácie podpísanej v marci 2013 s orgánmi regiónu Piemont v Taliansku nadácia vykonala mimoriadnu údržbu budov a prevzala priamu kontrolu nad vnútornými systémami, ako sú voda, plyn a elektrina, kým spoločné systémy zostali pod celkovou správou a údržbou regiónu; s uspokojením konštatuje, že v júli 2015 nadácia a región Piemont podpísali novú dohodu o priestoroch na obdobie 2016 – 2018;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  poznamenáva, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo vysokú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,90 %, čo naznačuje, že záväzky boli splnené včas, a že miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 94,80 %;

3.  berie na vedomie, že nadácia sa zúčastnila na medziinštitucionálnom bankovom výberovom konaní Komisie, ktoré vyústilo do uzavretia zmluvy s novou bankou; konštatuje, na základe správy Dvora audítorov, že nadácia znížila sumu uloženú v talianskej banke s nízkym úverovým ratingom (F3, BBB) z 7 500 000EUR v roku 2013 na 1 800 000 EUR v roku 2014; berie na vedomie skutočnosť, že vzhľadom na špecifické problémy v súvislosti s bankovníctvom je nadácia povinná ponechať si taliansku banku;

Záväzky a prenosy

4.  konštatuje, na základe správy Dvora audítorov, že celkový objem viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2015 bol 940 119 EUR (4,7 % celkových rozpočtových prostriedkov); berie na vedomie, že prenosy boli vo výške 756 768 EUR (36,2 %) v hlave II (administratívne výdavky), čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 6,2 %; konštatuje, že tieto prenosy sa týkali hlavne nákupov softvéru, hardvéru a obnovy zariadenia;

5.  poznamenáva, že z rozpočtového roka 2013 bola prenesená suma 2 618 494 EUR; berie na vedomie, že 85 129 EUR (3,25 %) z prenosov z roku 2013 bolo zrušených; berie na vedomie skutočnosť, že zrušené prenosy z roku 2013 boli vysoké v hlave I (výdavky na zamestnancov), a to na úrovni 15,9 %, a v hlave II (administratívne výdavky) na úrovni 7,6 %, čo naznačuje nadhodnotenie finančných potrieb; na základe informácií nadácie sa domnieva, že dôvodom týchto zrušení boli predovšetkým neočakávané omeškania a nepredvídateľné problémy týkajúce sa zamestnancov;

Presuny

6.  s uspokojením konštatuje, že podľa výročnej správy nadácie a zistení z auditu vykonaného Dvorom audítorov zostala úroveň a povaha presunov v roku 2014 v rámci rozpočtových pravidiel;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

7.  konštatuje, že nadácia sa usiluje znížiť počet zamestnancov v ústredných administratívnych funkciách od revidovaného mandátu v roku 2008 a zároveň čo najviac zvýšiť počet expertov, ktorých služby využíva, prostredníctvom zvýšenia počtu pracovníkov svojho oddelenia pre operácie o 19 % zo 64 v roku 2008 na 76 v roku 2014;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

8.  berie na vedomie, že nadácia si v roku 2014 vyžiadala od členov svojej správnej rady, riaditeľky a vyšších riadiacich pracovníkov životopisy a vyhlásenia o záujmoch; konštatuje navyše, že väčšina takto získaných životopisov a vyhlásení o záujmoch bola zverejnená na webovej stránke nadácie; berie na vedomie skutočnosť, že nadácia sa aktívne usiluje o uverejnenie niekoľkých zostávajúcich životopisov a vyhlásení, ktoré budú zverejnené po ich doručení za predpokladu, že na to nadácia dostane súhlas; vyzýva nadáciu, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o pokroku dosiahnutom v oblasti prijímania osôb vo vyššom manažmente;

9.  nabáda nadáciu, aby ďalej zvyšovala informovanosť svojich zamestnancov o politike v oblasti konfliktu záujmov popri súbežne prebiehajúcich aktivitách na zvyšovanie informovanosti a zahrnula integritu a transparentnosť ako bod, o ktorom sa má povinne diskutovať počas postupov prijímania zamestnancov a preskúmaní výkonnosti;

10.  konštatuje, že výročné správy nadácie by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva nadáciu, aby do svojej výročnej správy zahrnula štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

11.  vyzýva nadáciu, aby posilnila svoje postupy a praktiky zamerané na ochranu finančných záujmov Únie a aby aktívne prispievala k procesu udelenia absolutória zameranému na výsledky;

Výkonnosť

12.  konštatuje, že rok 2014 bol prvým rokom v rámci strednodobého výhľadu nadácie na roky 2014 – 2017, a vyslovuje nadácii uznanie v súvislosti s odhadovanou úspešnosťou výsledkov nad 97 %, ako ukazuje porovnanie plánovaných výsledkov s výsledkami dosiahnutými v prípade troch strategických cieľov: posilnenie analýzy politiky odborného vzdelávania a prípravy založenej na dôkazoch, modernizácia systémov odborného vzdelávania a prípravy so zameraním na vyhliadky celoživotného vzdelávania a zvýšenie významu ustanovení o odbornom vzdelávaní a príprave z hľadiska pracovného trhu a hospodárskej a sociálnej súdržnosti;

Vnútorný audit

13.  konštatuje, že v súlade s plánom auditu Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) za rok 2014 audit nevykonal; konštatuje, že ku koncu roka 2014 nadácia uplatnila všetkých šesť odporúčaní, ktoré vydal IAS v nadväznosti na audit správy portfólií expertov a služobných ciest za rok 2013; okrem toho poznamenáva, že Útvaru pre vnútorný audit boli poskytnuté dôkazy na účely jeho ročného preskúmania za rok 2014 a že IAS v júli 2015 formálne uzavrel päť zo šiestich odporúčaní, pričom znížil váhu jedného odporúčania z „veľmi dôležitého“ na „dôležité“;

Ďalšie pripomienky

14.  berie na vedomie rastúci počet žiadostí o podporu zo strany nadácie, pokiaľ ide o pomoc v oblasti vonkajších vzťahov Únie, a to zo 78 v roku 2013 na 82 v roku 2014, a je presvedčený, že to podčiarkuje jej význam pri podporovaní úlohy Únie ako globálneho aktéra v tejto oblasti;

15.  poukazuje na to, že nadácia pôsobí v dynamickom prostredí, ktoré si vyžaduje vysokú mieru flexibility v podobe nepretržitej aktualizácie a prispôsobovania svojich činností, aby plnila očakávané výsledky pri poskytovaní podpory partnerským krajinám; pripomína, že rok 2014 sa vyznačoval predovšetkým pretrvávajúcou politickou nestabilnosťou v južnom a východnom Stredozemí a vo východnej Európe, čo zapríčinila kríza na Ukrajine; navrhuje, aby sa plne využila práca, ktorú nadácia vykonala v oblasti migrácie a zručností;

o
o   o

16.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 28. apríla 2016(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0159.

Právne oznámenie