Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2195(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0124/2016

Esitatud tekstid :

A8-0124/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.47
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0183

Vastuvõetud tekstid
PDF 264kWORD 77k
Neljapäev, 28. aprill 2016 - Brüssel Lõplik väljaanne
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa amet (eu-LISA)
P8_TA(2016)0183A8-0124/2016
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta otsus vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2195(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0093/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrust (EL) nr 1077/2011 (millega asutatakse Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks)(4), eriti selle artiklit 33,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0124/2016),

1.  annab heakskiidu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 409, 9.12.2015, lk 275.
(2) ELT C 409, 9.12.2015, lk 275.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 286, 1.11.2011, lk 1.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta otsus vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2015/2195(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0093/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrust (EL) nr 1077/2011 (millega asutatakse Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks)(4), eriti selle artiklit 33,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0124/2016),

1.  märgib, et vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 409, 9.12.2015, lk 275.
(2) ELT C 409, 9.12.2015, lk 275.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 286, 1.11.2011, lk 1.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2015/2195(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0124/2016),

A.  arvestades, et vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti (edaspidi „amet“) finantsaruannete kohaselt oli ameti 2014. aasta lõplik eelarve 59 380 000 eurot (2013. aasta eelarvest 3,2 % väiksem); arvestades, et ameti kogu eelarve koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märgib oma aruandes vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Asjaolu rõhutamine

1.  märgib, et kontrollikoja aruandes rõhutatakse küsimusi, mis on seotud SIS II, viisainfosüsteemi ja Eurodac-süsteemi väärtuse kajastamisega ameti raamatupidamises; märgib, et need süsteemid anti komisjonilt ametile üle 2013. aasta mais mittekaubandusliku tehingu kaudu; võtab teadmiseks, et kõnealuste süsteemide arenduskulude kogusuurust näitava usaldusväärse ja täieliku teabe puudumise tõttu kajastati süsteemide väärtus ameti raamatupidamises samas netosummas, milles need olid kajastatud komisjoni raamatupidamises, ja nende väärtust ajakohastati aasta lõpus; võtab teadmiseks ameti märkuse, et kuna komisjonilt ametile üle antud vara raamatupidamislik väärtus oli määratud kooskõlas komisjoni sisemiste raamatupidamiseeskirjadega, ei pidanud amet selles osas mingeid meetmeid võtma ega saanud seda teha; võtab samuti teadmiseks, et üle antud vara väärtus muutub 2015. aastal eeldatavasti ebaoluliseks iga-aastase kulumi tõttu ning seepärast ei ole kõnealune märkus enam järgmiste eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluste puhul oluline;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib, et määruse (EL) nr 1077/2011 kohaselt vastutas komisjon ameti asutamise ja esialgse toimimise eest kuni sellele majandusliku iseseisvuse andmiseni 22. mail 2013; märgib lisaks, et 2014. aasta oli teine aasta, mil kontrollikoda tegi auditi ameti finantsaruannete kohta;

3.  märgib, et 2014. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,32 % ja maksete assigneeringute täitmise määr oli kõrge (99,14 %);

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

4.  märgib kontrollikoja aruande põhjal, et kõigist I jaotise (personalikulud) ja II jaotise (halduskulud) puhul 2014. aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringutest (6 600 000 eurot) tühistati 26 % (1 700 000 eurot), mis näitab eelarvevajaduste ülehindamist 2013. aasta lõpus; võtab teadmiseks ameti märkuse, et pärast seda, kui amet sai 2013. aastal majanduslikult iseseisvaks, viidi rida halduskulude kulukohustusi üle komisjonilt ametile; võtab samuti teadmiseks, et selleks ajaks, kui amet oli teinud nende ülekandmiste suhtes otsuse, ei olnud tema kõik vabad ametikohad veel täidetud ning seetõttu oli tal teatavates valdkondades piiratud eelarve haldamise võimekus; märgib rahuolevalt, et hiljem amet parandas oma suutlikkust jälgida ja teha ülekandmisi, ning eeldab, et tühistamiste maht ja määr väheneb 2015. aastal;

5.  märgib kontrollikoja aruande põhjal, et II jaotise (halduskulud) puhul 2014. aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute maht oli suur (15 000 000 eurot ehk 87 %); võtab teadmiseks, et need ülekandmised olid tingitud peamiselt ameti Strasbourgis asuva töökoha juurdeehituse ja renoveerimisega seotud hangete hilinemisest; märgib lisaks, et III jaotise (tegevuskulud) ülekandmiste määr oli kõrge (24 500 000 eurot ehk 85 %) ning see oli seotud peamiselt ameti IT-süsteemide hoolduse mitmeaastaste lepingutega; võtab teadmiseks ameti märkuse, et ta on astunud samme olemasolevate assigneeringute planeerimise, jälgimise ja täitmise suutlikkuse suurendamiseks, tihedama koordineerimise tagamiseks operatiiv- ja haldusfunktsioonide vahel ning tõhusa sisekontrolli loomiseks ja arendamiseks; palub ametil vähendada ülekantud assigneeringute kõrget määra, sest see on vastuolus aastasuse põhimõttega;

6.  tuletab meelde, et määruse (EL) nr 1077/2011 kohaselt peavad Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega ning Eurodaciga seotud meetmetega ühinenud riigid maksma osamaksu ameti eelarvesse; märgib lisaks, et Schengeni lepinguga ühinenud riigid kasutasid küll ameti juhitavaid süsteeme, ent komisjoni peetavad läbirääkimised olid alles pooleli; võtab teadmiseks ameti tähelepaneku, et Island ja Lichtenstein nõustusid määrusega ning läbirääkimised Šveitsi ja Norraga jätkuvad, mis tähendab, et lepingu allkirjastamine ei ole võimalik enne kõigi ühinenud riikide nõusolekut;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

7.  võtab teadmiseks ameti märkuse, et tema asutamismääruses nõutakse, et kõik haldusnõukogu ja nõuanderühmade liikmed esitaksid igal aastal kirjalikult avaliku huvide deklaratsiooni; võtab teadmiseks, et amet järgib seda nõuet rangelt ning hoiab kõiki iga-aastaseid deklaratsioone nõuetekohaselt allkirjastatult haldusnõukogu sekretariaadis; märgib lisaks, et ameti haldusnõukogus ega nõuanderühmades ei ole riiklikke eksperte;

8.  ergutab ametit suurendama koos muude teadlikkuse suurendamise meetmetega oma töötajate teadlikkust huvide konflikti alasest poliitikast ning lisama usaldusväärsuse ja läbipaistvuse kohustusliku punktina arutamiseks töölevõtmismenetluste ja tulemuslikkuse hindamiste käigus;

9.  märgib, et ameti aastaaruannetel võiks olla oluline roll läbipaistvuse, vastutuse ja usaldusväärsuse põhimõtete järgimises; nõuab, et amet lisaks oma aastaaruandesse standardse peatüki nende komponentide kohta;

10.  võtab teadmiseks, et ameti veebisaidil avaldati ameti tegevdirektori ja haldusnõukogu esimehe elulookirjeldused ja neid ajakohastatakse korrapäraselt; võtab teadmiseks ameti märkuse, et tema haldusnõukogu ja nõuanderühmade liikmete kohustuste deklaratsioone hoitakse haldusnõukogu sekretariaadis, sest ameti asutamismääruses puudub konkreetne õiguslik nõue nende deklaratsioonide avaldamiseks;

11.  palub ametil rakendada personalieeskirjade artiklit 16 ja avaldada igal aastal teabe teenistusest lahkunud kõrgemate ametnike kohta ja loetelu huvide konfliktide kohta;

Sisekontroll

12.  võtab teadmiseks, et ameti haldusnõukogu võttis 2014. aasta juunis vastu ameti 16 sisekontrollistandardit, mis hõlmavad kuut peamist valdkonda;

13.  võtab teadmiseks ameti märkuse, et ta viis edukalt lõpule hankemenetluse materiaalse põhivara kindlustamiseks tema ruumides Tallinnas;

14.  palub ametil avalike hangete puhul täpselt kohaldada meetmeid, mis on seotud kaalutlusõiguse ja menetlusest kõrvalejätmisega, korraldada iga juhtumi puhul asjakohaseid taustakontrolle ning kohaldada menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumeid, et ettevõtteid huvide konflikti korral kõrvale jätta – kõik need sammud on olulised liidu finantshuvide kaitsmiseks;

Muud märkused

15.  väljendab heameelt, et läbirääkimised ameti ja Prantsusmaa vahel viidi edukalt lõpule ning ameti tegevuskohta Strasbourgis käsitlev asukohaleping allkirjastati; võtab teadmiseks, et 2015. aasta lõpus ootas see leping ikka veel ratifitseerimist Prantsusmaa Rahvuskogus;

16.  nõuab korruptsiooni ennetamise ja sellevastase võitluse üldist parandamist tervikliku lähenemise abil, alustades üldsuse juurdepääsu parandamisest dokumentidele ja rangematest eeskirjadest huvide konfliktide kohta, läbipaistvusregistrite loomisest või tugevdamisest ja piisavate vahendite eraldamisest õiguskaitsemeetmeteks, ning tihendades ka koostööd liikmesriikide vahel ning asjaomaste kolmandate riikidega;

17.  väljendab heameelt, et läbirääkimised ameti ja Eesti vahel viidi edukalt lõpule ning asukohaleping allkirjastati 2014. aasta lõpus; võtab teadmiseks, et Eesti Riigikogu ratifitseeris lepingu 2015. aasta veebruaris ja see jõustus 2015. aasta märtsis;

18.  kutsub ametit üles parandama oma menetlusi ja tavasid, mille eesmärk on kaitsta liidu finantshuve, ning anda aktiivne panus tulemustele orienteeritud eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusse;

o
o   o

19.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 28. aprilli 2016. aasta resolutsioonile(1) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0159.

Õigusalane teave