Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2169(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0134/2016

Předložené texty :

A8-0134/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.48
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0184

Přijaté texty
PDF 500kWORD 92k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel Konečné znění
Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)
P8_TA(2016)0184A8-0134/2016
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2014 (2015/2169(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0067/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci(4), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0134/2016),

1.  uděluje řediteli Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, ředitelce Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 284.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 284.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o uzavření účtů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2014 (2015/2169(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0067/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci(4), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0134/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí ředitelce Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 284.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 284.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2014 (2015/2169(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0134/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „agentura“) činil její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 celkem 17 256 026 EUR, což představuje pokles o 1,17 % ve srovnání s rokem 2013;

B.  vzhledem k tomu, že příspěvek Unie do rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2014 činil 14 987 210 EUR, což představuje snížení o 4,02 % ve srovnání s rokem 2013;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2013

1.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora, pokud jde o dvě připomínky obsažené ve zprávě Účetního dvora za rok 2013, byla přijata nápravná opatření a u obou připomínek je ve zprávě Účetního dvora nyní označení „není relevantní“;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu v roce 2014 byla míra plnění rozpočtu ve výši 98,65 % a že míra čerpání prostředků na platby činila 75,59 %;

Závazky a přenosy

3.  konstatuje, že míra prostředků na závazky přenesených do roku 2015 činila u hlavy II (správní výdaje) 443 412 EUR čili 34 %; uznává, že tyto přenosy se týkají převážně plánovaného nákupu zboží a služeb na konci roku v souvislosti s tím, jak agentura vybavovala své nové prostory, s obnovením ročních smluv na IT a s náklady na auditorské služby;

4.  bere na vědomí, že byla přenesena částka 4 384 922 EUR z roku 2013; s uspokojením konstatuje, že míra zrušených přenosů z roku 2013 činila pouze 1,96 %;

Převody

5.  konstatuje, že podle výroční zprávy o činnosti i podle zjištění auditů Účetního dvora zůstala výše a povaha převodů uskutečněných v roce 2014 stejně jako v předchozím roce v mezích finančních předpisů;

Postupy zadávání zakázek a přijímání pracovníků

6.  bere na vědomí, že agentura dokončila v roce 2014 pět postupů přijímání pracovníků, že jeden stále probíhal a že další tři byly naplánovány na rok 2015; bere na vědomí, že veškeré současné přijímání pracovníků slouží buď k nahrazení odcházejících zaměstnanců, nebo se jedná o dočasné smlouvy k pokrytí dlouhodobých nemocenských nebo mateřských dovolených; konstatuje, že se k postupům přijímání pracovníků agentury nenacházejí ve výroční zprávě Účetního dvora za rok 2014 žádné připomínky;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

7.  bere na vědomí, že poté, co agentura v listopadu 2014 přijala svou politiku v oblasti střetu zájmů, nebyly zaznamenány žádné situace střetu zájmů;

8.  vyzývá k celkovému zlepšení předcházení korupci a boje proti ní na základě celostního přístupu, a to lepším přístupem veřejnosti k dokumentům a přísnějšími pravidly pro střety zájmů, zavedením nebo posílením rejstříků transparentnosti, poskytnutím dostatečných zdrojů na opatření pro vymáhání práva a rovněž lepší spoluprací mezi členskými státy a s příslušnými třetími zeměmi;

9.  připomíná, že stávající postupy pro předcházení střetům zájmů zaměstnanců agentury jsou v současné době přezkoumávány a měly být dopracovány v roce 2015; konstatuje, že přezkum těchto postupů stále probíhá, a vyzývá agenturu, aby jej co nejrychleji dokončila a informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o jeho výsledcích;

10.  vybízí agenturu, aby u svých zaměstnanců dále zvyšovala povědomí o politice předcházení střetům zájmů, souběžně s již probíhajícími činnostmi zvyšování informovanosti, a požaduje, aby integrita a transparentnost byly zařazeny jako povinný bod, o němž se bude hovořit při přijímacích řízeních a při pohovorech o pracovním výkonu;

Vnitřní kontroly

11.  bere na vědomí skutečnost, že agentura v ročním plánu řízení na rok 2014 souhlasila s provedením opatření k dalšímu zlepšení účinnosti standardů vnitřní kontroly v několika oblastech; bere na vědomí, že s ohledem na rozsah určených oblastí byl vypracován víceletý akční plán; mimoto bere na vědomí, že v červnu 2014 přijal ředitel agentury politiku vnitřní kontroly, která zahrnuje zvláštní postup týkající se vlastního hodnocení standardů vnitřní kontroly – založený na zavedené praxi v agentuře – a která vysvětluje platné systémy vnitřní kontroly a definuje role a odpovědnost v souvislosti s prováděním tohoto postupu;

Interní audit

12.  bere na vědomí, že Útvar interního auditu Komise (IAS) slouží jako interní auditor agentury a provádí v agentuře audity na základě strategického plánu interního auditu; dále bere na vědomí, že v roce 2014 neprovedl útvar IAS žádné nové audity a že další audit v rámci strategického plánu interního auditu proběhl v dubnu 2015;

Další připomínky

13.  ze zprávy Účetního dvora zjišťuje, že služební řád změněný v roce 2004 nařízením Rady (ES, Euratom) č. 723/2004(1) zahrnoval ustanovení, v němž se uvádí, že budoucí odměny úředníků, kteří nastoupili do služby před 1. květnem 2004, by neměly být nižší než odměny podle předchozího služebního řádu; bere na vědomí, že audit Účetního dvora odhalil, že toto ustanovení nebylo dodrženo a že v případě jednoho z 26 úředníků, kteří byli v dané době zaměstnáni, to vedlo k nedoplatku za období 2005 až 2014 ve výši 5 300 EUR; konstatuje, že agentura přijala nezbytná opatření k nápravě situace;

14.  bere na vědomí, že přestěhování agentury do nových prostor bylo dokončeno na konci roku 2013, avšak plně bylo provedeno až v roce 2014; vítá skutečnost, že nové prostory poskytují zaměstnancům více místa a lepší pracovní podmínky a návštěvníkům lepší zázemí pro konání schůzí; s uspokojením konstatuje, že přestěhování vedlo k významným úsporám na nájemném; vítá skutečnost, že dohoda o sídle se španělskými orgány dlouhodobě zabezpečuje agentuře pevné zázemí;

15.  prohlašuje, že výroční zprávy agentury by mohly hrát důležitou úlohu při zjišťování, zda postupuje v souladu s požadavky transparentnosti, zodpovědnosti a integrity; vyzývá agenturu, aby učinila součástí své výroční zprávy standardní kapitolu věnovanou těmto komponentům;

16.  je si vědom klíčové úlohy agentury při naplňování strategického rámce EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014 až 2020;

17.  konstatuje, že rok 2014 byl prvním rokem plnění nového víceletého strategického programu agentury na období 2014 až 2020; oceňuje pozitivní zjištění, pokud jde o výsledky práce agentury během prvního roku naplňování strategie v následujících prioritních oblastech, které strategie vymezuje: předjímání změn, fakta a čísla, nástroje pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zvyšování povědomí, vytváření sítí a znalostí a komunikace agentury;

18.  vítá aktivní spolupráci mezi agenturou a příslušnými orgány členských států;

19.  oceňuje práci agentury na vývoji interaktivního online nástroje pro posuzování rizik a její úsilí v podobě kampaně za zdravá pracoviště s cílem posílit prevenci rizik a podporovat udržitelná a zdravá pracoviště;

o
o   o

20.  pokud jde o další připomínky, které doprovázejí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria a mají horizontální povahu, odkazuje na své usnesení ze dne 28. dubna 2016(2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 124, 27.4.2004, s. 1).
(2) Přijaté texty z tohoto dne, P8_TA(2016)0159.

Právní upozornění