Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2169(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0134/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0134/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.48
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0184

Hyväksytyt tekstit
PDF 172kWORD 76k
Torstai 28. huhtikuuta 2016 - Bryssel Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2014: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)
P8_TA(2016)0184A8-0134/2016
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 28. huhtikuuta 2016 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (2015/2169(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä viraston vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05584/2016 – C8-0067/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan työturvallisuus- ja työterveysjärjestön perustamisesta 18. heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94(4) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0134/2016),

1.  myöntää Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 284.
(2)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 284.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1.
(5)EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 28. huhtikuuta 2016 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä (2015/2169(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä viraston vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05584/2016 – C8-0067/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan työturvallisuus- ja työterveysjärjestön perustamisesta 18. heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94(4) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0134/2016),

1.  toteaa, että Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 284.
(2)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 284.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1.
(5)EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 28. huhtikuuta 2016, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (2015/2169(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0134/2016),

A.  toteaa, että Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2014 oli 17 256 026 euroa eli 1,17 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013;

B.  toteaa, että unionin rahoitusosuus viraston talousarviosta varainhoitovuodeksi 2014 oli 14 987 210 euroa eli 4,02 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuonna 2014 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan vuoden 2013 kertomuksessa esitettyjen kahden huomautuksen osalta oli toteutettu korjaavia toimia ja molemmat ovat saaneet vuoden tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa merkinnän "Ei relevantti";

Talousarvio- ja varainhallinto

2.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2014 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 98,65 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 75,59 prosenttia;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

3.  panee merkille, että vuodelle 2015 siirrettyjen sidottujen määrärahojen taso osastossa 2 (hallintomenot) oli 443 412 euroa eli 34 prosenttia; toteaa, että siirrot aiheutuivat pääosin vuoden lopussa toteutetuista suunnitelmien mukaisista tavaroiden ja palveluiden hankinnoista, jotka liittyivät viraston uusien toimitilojen kunnostamiseen ja vuotuisten IT-sopimusten uusimiseen, sekä tarkastuspalveluista aiheutuneista kuluista;

4.  panee merkille, että varainhoitovuodelta 2013 siirrettiin 4 384 922 euron määrä; panee tyytyväisenä merkille, että ainoastaan 1,96 prosenttia vuoden 2013 määrärahasiirroista peruttiin;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

5.  panee merkille, että vuotuisen toimintakertomuksen ja tilintarkastustuomioistuimen tarkastushavaintojen mukaan siirrot olivat vuonna 2014 määrältään ja luonteeltaan varainhoitosäännöissä asetettujen rajoitusten mukaisia;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

6.  panee merkille, että virasto saattoi vuonna 2014 päätökseen viisi palvelukseenottomenettelyä, yksi on käynnissä ja kolme suunnitteilla vuodelle 2015; panee merkille, että tällä hetkellä kaikki palvelukseenotot liittyvät joko lähtevän henkilöstön korvaamiseen tai väliaikaisiin sopimuksiin pitkäaikaisten sairaus- tai äitiyslomien vuoksi; panee merkille, ettei tilintarkastustuomioistuin esittänyt mitään huomautuksia viraston palvelukseenottomenettelyistä vuoden 2014 kertomuksessaan;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

7.  panee merkille, että sen jälkeen, kun viraston eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet hyväksyttiin marraskuussa 2014, eturistiriitatilanteita ei ole havaittu;

8.  kehottaa parantamaan yleisesti korruption ennaltaehkäisemistä ja torjuntaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan avulla alkaen siitä, että parannetaan asiakirjojen julkista saatavuutta ja tiukennetaan eturistiriitoja koskevia sääntöjä, otetaan käyttöön tai vahvistetaan avoimuusrekistereitä, myönnetään riittävästi resursseja lainvalvontatoimiin sekä parantamalla jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja yhteistyötä asiaankuuluvien kolmansien maiden kanssa;

9.  muistuttaa, että voimassa olevien viraston henkilöstön eturistiriitojen ehkäisemistä koskevien menettelyiden uudelleenarviointi oli tarkoitus saattaa päätökseen vuonna 2015; panee merkille, että sääntöjen tarkistaminen jatkuu, ja kehottaa virastoa saattamaan prosessin päätökseen mahdollisimman pian ja ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle sen tuloksista;

10.  kannustaa virastoa tiedottamaan virkamiehilleen entistä enemmän eturistiriitoja koskevista toimintaperiaatteista käynnissä olevien tiedotustoimien ohella ja sisällyttämään lahjomattomuuden ja avoimuuden pakollisina kysymyksinä rekrytointimenettelyihin ja arviointikeskusteluihin;

Sisäinen valvonta

11.  panee merkille, että vuoden 2014 vuotuisessa hallintasuunnitelmassa virasto sopi toimista, joilla viraston sisäisen valvonnan standardien tehokkuutta parannetaan entisestään monilla aloilla; panee merkille, että määritettyjen alojen laajuuden vuoksi valmisteltiin monivuotinen toimintaohjelma; panee lisäksi merkille, että kesäkuussa 2014 viraston johtaja hyväksyi sisäisen valvonnan toimintalinjan, joka käsittää viraston vakiintuneeseen käytäntöön perustuvan erityisen sisäisen valvonnan standardeja koskevan itsearviointimenettelyn, jonka avulla saadaan kuva voimassa olevista sisäisen valvonnan järjestelmistä ja jolla määritellään menettelyn toteutukseen liittyvät roolit ja vastuut;

Sisäinen tarkastus

12.  toteaa, että komission sisäinen tarkastus toimii viraston sisäisenä tarkastajana ja suorittaa virastossa tarkastuksia sisäisen tarkastuksen strategisen suunnitelman pohjalta; panee lisäksi merkille, että vuonna 2014 sisäinen tarkastus ei suorittanut mitään uusia tarkastuksia ja että seuraava sisäisen tarkastuksen strategisen suunnitelman puitteissa tehty tarkastus suoritettiin huhtikuussa 2015;

Muita huomautuksia

13.  panee merkille tilintarkastustuomioistuimen todenneen kertomuksessaan, että vuonna 2014 neuvoston asetuksella (EY, Euratom) N:o 723/2004 (1)muutetuissa henkilöstösäännöissä määrättiin, että ennen 1. toukokuuta 2004 palvelukseen otettujen virkamiesten palkat eivät saa olla pienempiä kuin edellisten henkilöstösääntöjen aikana; toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa kävi ilmi, että mainittua sääntöä ei ollut noudatettu: tuolloin palveluksessa olleista 26 virkamiehestä yhdelle maksettiin 5 300 euroa liian vähän kaudella 2005–2014; panee merkille, virasto säätiö toteutti tarvittavia toimia asian korjaamiseksi;

14.  panee merkille, että virasto muutti uusiin tiloihin vuoden 2013 lopulla, mutta muutto toteutettiin täysin vuonna 2014; pitää myönteisenä, että uudet tilat tarjoavat henkilöstölle enemmän tilaa ja paremmat työolot samoin kuin entistä paremmat kokousmahdollisuudet vierailijoille; panee tyytyväisenä merkille, että muutto on tuonut huomattavaa vuokrasäästöä; on tyytyväinen siihen, että Espanjan viranomaisten kanssa tehty toimipaikkaa koskeva sopimus takaa virastolle toimitilat pitkäksi aikaa;

15.  katsoo, että viraston vuosikertomuksilla voisi olla tärkeä merkitys avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja lahjomattomuuden noudattamisessa; kehottaa virastoa sisällyttämään vuosikertomukseensa näitä asioita koskevan luvun;

16.  toteaa, että virastolla on keskeinen rooli vuosiksi 2014–2020 annetun työterveyttä ja työturvallisuutta koskevan EU:n strategiakehyksen täytäntöönpanossa;

17.  toteaa, että vuosi 2014 oli viraston uuden, vuosiksi 2014–2020 laaditun monivuotisen strategisen ohjelman ensimmäinen vuosi; on tyytyväinen siihen, että virasto on saavuttanut strategian ensimmäisen vuoden aikana myönteisiä tuloksia seuraavilla strategiassa määritellyillä painopistealoilla: muutosten ennakointi, tiedonkeruu ja tilastointi, työterveyden ja työturvallisuuden hallinnon työkalut, valistustyö, verkostoituminen ja viestintä;

18.  panee tyytyväisenä merkille aktiivisen yhteistyön viraston ja jäsenvaltioiden asiasta vastaavien viranomaisten välillä;

19.  pitää arvossa viraston työtä kehitettäessä sähköistä, interaktiivista riskinarviointivälinettä ja toimia, joita se on toteuttanut ”Terveyttä työpaikalle” -kampanjan aikana parantaakseen riskien ennaltaehkäisyä ja edistääkseen kestäviä ja terveellisiä työpaikkoja.

o
o   o

20.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 28. huhtikuuta 2016(2) antamaansa päätöslauselmaan.

(1)Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 723/2004, annettu 22. maaliskuuta 2004, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EUVL L 124, 27.4.2004, s. 1).
(2)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0159.

Oikeudellinen huomautus