Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2169(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0134/2016

Ingivna texter :

A8-0134/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.48
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0184

Antagna texter
PDF 178kWORD 309k
Torsdagen den 28 april 2016 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
P8_TA(2016)0184A8-0134/2016
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 28 april 2016 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2014 (2015/2169(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2014, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0067/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå(4), särskilt artikel 14,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0134/2016).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska arbetsmiljöbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska arbetsmiljöbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 409, 9.12.2015, s. 284.
(2) EUT C 409, 9.12.2015, s. 284.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EGT L 216, 20.8.1994, s. 1.
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 28 april 2016 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2014 (2015/2169(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2014, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0067/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå(4), särskilt artikel 14,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0134/2016).

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2014.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska arbetsmiljöbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

(1) EUT C 409, 9.12.2015, s. 284.
(2) EUT C 409, 9.12.2015, s. 284.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EGT L 216, 20.8.1994, s. 1.
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 28 april 2016 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2014 (2015/2169(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0134/2016).

A.  Enligt redovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån (nedan kallad byrån) uppgick byråns slutliga budget för budgetåret 2014 till 17 256 026 EUR, vilket är en minskning med 1,17 % jämfört med 2013.

B.  Unionens bidrag till byrån för budgetåret 2014 uppgick till 14 987 210 EUR, vilket är en minskning med 4,02 % jämfört med 2013.

C.  I sin rapport om byråns årsredovisning för budgetåret 2014 (nedan kallad revisionsrättens rapport) förklarade revisionsrätten att man hade uppnått rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper var tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna var lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2013

1.  Europaparlamentet noterar att, enligt revisionsrättens rapport, korrigerande åtgärder har vidtagits avseende två kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport för 2013, och båda kommentarerna har i revisionsrättens rapport nu markerats som ”e.t.”.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar att insatser för övervakning av budgeten under budgetåret 2014 resulterade i ett genomförande av budgeten på 98,65 %, och att genomförandegraden för betalningsbemyndiganden var 75,59 %.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

3.  Europaparlamentet noterar att andelen gjorda åtaganden som fördes över till 2015 under avdelning II (administrativa utgifter) uppgick till 443 412 EUR (34 %). Parlamentet konstaterar att överföringarna huvudsakligen gäller inköp av varor och tjänster, såsom planerat, vid årets slut i samband med att byrån utrustade sina nya lokaler och förnyade årliga it-kontrakt samt kostnaderna för revisionstjänster.

4.  Europaparlamentet konstaterar att 4 384 922 EUR fördes över från budgetåret 2013 och noterar med tillfredsställelse att endast 1,96 % av överföringarna 2013 förfallit.

Överföringar

5.  Europaparlamentet konstaterar att nivån på och typen av överföringar under budgetåret 2014, liksom under det föregående året, har hållits inom de finansiella bestämmelsernas gränser, enligt den årliga verksamhetsrapporten och enligt revisionsrättens granskningsresultat.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

6.  Europaparlamentet noterar att byrån slutförde fem rekryteringsförfaranden 2014. Ett var ännu pågående och ytterligare tre planerades för 2015. Parlamentet konstaterar att all pågående rekrytering handlar om att ersätta personal som lämnat byrån eller tillfälliga kontrakt för att täcka upp för långtidssjukskrivning eller mammaledighet. Parlamentet noterar att revisionsrätten i sin årsrapport för 2014 inte lämnat några kommentarer om byråns rekryteringsförfaranden.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

7.  Europaparlamentet konstaterar att inga intressekonflikter har uppdagats efter det att byrån antagit sin policy avseende intressekonflikter i november 2014.

8.  Europaparlamentet efterlyser en övergripande förbättring av arbetet med att förebygga och bekämpa korruption. För att åstadkomma detta bör man tillämpa ett helhetsgrepp, och börja med att förbättra allmänhetens tillgång till handlingar, införa striktare bestämmelser för intressekonflikter, införa eller förbättra transparensregister, tillhandahålla tillräckliga resurser för brottsbekämpande åtgärder och förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna och med relevanta tredjeländer.

9.  Europaparlamentet påminner om att man håller på att se över befintliga förfaranden för förebyggande av intressekonflikter för byråns personal och att översynen skulle ha avslutats under 2015. Parlamentet konstaterar att översynen fortfarande pågår och uppmanar byrån att slutföra processen så snart som möjligt och att underrätta den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultaten.

10.  Europaparlamentet uppmanar vidare byrån att förbättra medvetenheten bland sin personal om policyn avseende intressekonflikter, parallellt med den pågående upplysningsverksamheten och det faktum att man tagit med integritet och transparens som obligatoriska frågor som måste diskuteras under rekryteringsförfaranden och resultatöversyner.

Internkontroll

11.  Europaparlamentet noterar att byråns årliga förvaltningsplan för 2014 innehöll beslut om att vidta åtgärder för att ytterligare effektivisera byråns interna kontrollstandarder (ICS) på ett flertal områden. Med tanke på omfattningen av de utpekade områdena utarbetades en flerårig handlingsplan. Parlamentet konstaterar vidare att byråns direktör i juni 2014 antog en intern kontrollpolicy som omfattar ett särskilt förfarande för egenbedömning av ICS. Policyn bygger på etablerad praxis vid byrån, omfattar en redogörelse för gällande interna kontrollsystem och fastställer roller och ansvar för förfarandets genomförande.

Internrevision

12.  Europaparlamentet noterar att kommissionens internrevision (IAS) fungerar som byråns internrevisor och genomför revision vid byrån i enlighet med en strategisk revisionsplan. Parlamentet noterar vidare att IAS inte genomförde några nya revisioner 2014 och att nästa revision inom ramen för den strategiska revisionsplanen gjordes i april 2015.

Övriga kommentarer

13.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin rapport påpekar att tjänsteföreskrifterna, efter ändringen 2004 genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 723/2004(1), innehåller bestämmelser om att framtida löner till tjänstemän som rekryterats före den 1 maj 2004 inte ska vara lägre än enligt de tidigare tjänsteföreskrifterna. Parlamentet konstaterar att man vid revisionen upptäckte att dessa bestämmelser inte respekterades, vilket ledde till en för låg betalning på 5 300 euro under perioden 2005–2014 när det gällde en av de 26 tjänstemän som var anställda vid den tiden. Parlamentet noterar att byrån vidtog nödvändiga åtgärder för att avhjälpa problemet.

14.  Europaparlamentet konstaterar att byråns flytt till nya lokaler var klar i slutet av 2013, men genomfördes fullt ut först 2014. Parlamentet välkomnar att byråns nya lokaler innebär större plats och bättre arbetsvillkor för personalen och bättre möjligheter att ta emot besökare, och konstaterar med tillfredsställelse att flytten har lett till betydande hyresbesparingar. Parlamentet välkomnar att avtalet om byråns säte, som ingicks med de spanska myndigheterna, garanterar byråns säte på lång sikt.

15.  Europaparlamentet konstaterar att byråns årsrapporter skulle kunna spela en viktig roll för efterlevnaden när det gäller transparens, ansvarstagande och integritet. Parlamentet uppmanar byrån att införa ett standardkapitel i sin årsrapport om dessa frågor.

16.  Europaparlamentet erkänner att byrån spelar en viktig roll när det gäller genomförandet av EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020.

17.  Europaparlamentet noterar att 2014 var det första året för byråns nya strategiska flerårsprogram för 2014–2020. Parlamentet välkomnar de positiva uppgifterna avseende byråns resultat under strategins första år inom strategins följande prioriterade områden: förutse förändringar, fakta och siffror, verktyg för arbetsmiljöförvaltning, öka medvetenheten, kunskap genom nätverkande och kommunikation.

18.  Europaparlamentet välkomnar det aktiva samarbetet mellan byrån och medlemsstaternas relevanta myndigheter.

19.  Europaparlamentet lovordar byråns arbete med att utveckla ett interaktivt onlineverktyg för riskbedömning och dess insatser i samband med kampanjen för hälsosamma arbetsplatser i syfte att stärka riskförebyggande åtgärder och främja hållbara och hälsosamma arbetsplatser.

o
o   o

20.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 28 april 2016(2) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Rådets förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 av den 22 mars 2004 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna (EUT L 124, 27.4.2004, s. 1).
(2) Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2016)0159.

Rättsligt meddelande