Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2185(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0110/2016

Внесени текстове :

A8-0110/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.49
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0185

Приети текстове
PDF 621kWORD 79k
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (ЕСА)
P8_TA(2016)0185A8-0110/2016
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2014 година (2015/2185(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0083/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 1, параграф 2 от него,

—  като взе предвид Решение 2008/114/EО, Евратом на Съвета от 12 февруари 2008 г. за създаване на устав на Агенцията за снабдяване към Евратом(4), и по-специално член 8, параграф 9 от приложението към него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8‑0110/2016),

1.  Освобождава от отговорност генералния директор на Агенцията за снабдяване към Евратом във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2014 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на генералния директор на Агенцията за снабдяване към Евратом, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 409, 19.12.2015 г., стр. 299.
(2) ОВ С 409, 19.12.2015 г., стр. 299.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 41, 15.2.2008 г., стр. 15.


2. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно приключването на сметките на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2014 година (2015/2185(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0083/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 1, параграф 2 от него,

—  като взе предвид Решение 2008/114/EО, Евратом на Съвета от 12 февруари 2008 г. за създаване на устав на Агенцията за снабдяване към Евратом(4), и по-специално член 8, параграф 9 от приложението към него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0110/2016),

1.  Констатира, че окончателните годишни отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  Одобрява приключването на сметките на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2014 година;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на генералния директор на Агенцията за снабдяване към Евратом, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 409, 19.12.2015 г., стр. 299.
(2) ОВ С 409, 19.12.2015 г., стр. 299.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 41, 15.2.2008 г., стр. 15.


3. Резолюция на Европейския парламент от 28 април 2016 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2014 година (2015/2185(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0110/2016),

А.  като има предвид, че според финансовите отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2014 година възлиза на 104 000 EUR, като този размер е същият спрямо 2013 г.;

Б.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Агенцията за финансовата 2014 година („доклада на Палатата“) Сметната палата („Палатата“) заявява, че е получила достатъчна увереност, че тези годишни отчети са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджет и финансово управление

1.  Отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година доведоха до степен на изпълнение за бюджетните кредити за поети задължения от 91,08%, което представлява намаление с 3,92% в сравнение с 2013 г.; констатира, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 81,13%, което представлява увеличение с 21,91% в сравнение с 2013 г.;

Други коментари

2.  Отбелязва факта, че в своите годишни отчети Агенцията е представила оценки на административните услуги, които са платени пряко от бюджета на Комисията;

3.  Заявява, че годишните доклади на институциите и агенциите на Съюза биха могли да изпълняват важна роля за спазването на принципите на прозрачност, отчетност и почтеност; призовава институциите и агенциите на Съюза да включат стандартна глава относно тези компоненти в годишните си доклади;

4.  Потвърждава, че Агенцията е въвела подходяща стратегия за управление и контрол на риска; отбелязва освен това, че Агенцията е предприела всички необходими действия за оценка на риска и намаляване на риска с цел привеждане на своята система за вътрешен контрол в съответствие с изискванията на Палатата;

o
o   o

5.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 28 април 2016 г.(1) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0159.

Правна информация