Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2185(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0110/2016

Indgivne tekster :

A8-0110/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.49
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0185

Vedtagne tekster
PDF 167kWORD 67k
Torsdag den 28. april 2016 - Bruxelles Endelig udgave
Decharge 2014: Euratoms Forsyningsagentur (ESA)
P8_TA(2016)0185A8-0110/2016
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2014 (2015/2185(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2014, med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om meddelelse af decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0083/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 1, stk. 2,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/114/EF, Euratom af 12. februar 2008 om fastsættelse af vedtægterne for Euratoms Forsyningsagentur(4), særlig artikel 8, stk. 9, i bilaget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0110/2016),

1.  meddeler generaldirektøren for Euratoms Forsyningsagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til generaldirektøren for Euratoms Forsyningsagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 409 af 19.12.2015, s. 299.
(2) EUT C 409 af 19.12.2015, s. 299.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 41 af 15.2.2008, s. 15.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om afslutning af regnskaberne for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2014 (2015/2185(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2014, med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om meddelelse af decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0083/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 1, stk. 2,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/114/EF, Euratom af 12. februar 2008 om fastsættelse af vedtægterne for Euratoms Forsyningsagentur(4), særlig artikel 8, stk. 9, i bilaget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0110/2016),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Euratoms Forsyningsagentur ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2014;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til generaldirektøren for Euratoms Forsyningsagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 409 af 19.12.2015, s. 299.
(2) EUT C 409 af 19.12.2015, s. 299.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 41 af 15.2.2008, s. 15.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 28. april 2016 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2014 (2015/2185(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0110/2016),

A.  der henviser til, at Euratoms Forsyningsagenturs ("agenturet") endelige budget for regnskabsåret 2014 ifølge dets årsregnskab var på 104 000 EUR, hvilket er det samme som i 2013;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2014 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den havde fået rimelig sikkerhed for, at disse årsregnskaber var rigtige, og at de underliggende transaktioner var lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2014 resulterede i en gennemførelsesgrad for forpligtelsesbevillinger på 91,08 %, hvilket er et fald på 3,92 % i forhold til 2013; konstaterer, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 81,13 %, hvilket er en stigning på 21,91 % i forhold til 2013;

Andre bemærkninger

2.  noterer sig det forhold, at agenturet i sit årsregnskab har fremlagt skøn over de administrative tjenesteydelser, der er afholdt direkte over Kommissionens budget;

3.  påpeger, at EU-institutionernes og ‑agenturernes årsberetninger kan spille en vigtig rolle med hensyn til overholdelsen af principperne om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet; opfordrer EU-institutionerne og -agenturerne til at indføre et standardkapitel om disse elementer i deres årsberetninger;

4.  anerkender, at agenturet har en passende strategi for risikostyring og kontrol; noterer sig endvidere, at agenturet har truffet alle nødvendige foranstaltninger vedrørende risikovurdering og risikoafbødning for at bringe sit interne kontrolsystem på linje med Revisionsrettens krav;

o
o   o

5.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 28. april 2016(1) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0159.

Juridisk meddelelse