Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2185(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0110/2016

Esitatud tekstid :

A8-0110/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.49
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0185

Vastuvõetud tekstid
PDF 245kWORD 68k
Neljapäev, 28. aprill 2016 - Brüssel Lõplik väljaanne
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euratomi Tarneagentuur (ESA)
P8_TA(2016)0185A8-0110/2016
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta otsus Euratomi Tarneagentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2185(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euratomi Tarneagentuuri 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euratomi Tarneagentuuri eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0083/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artikli 1 lõiget 2,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2008. aasta otsust 2008/114/EÜ, Euratom, millega kehtestatakse Euratomi Tarneagentuuri põhikiri(4), eelkõige selle lisa artikli 8 lõiget 9,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0110/2016),

1.  annab heakskiidu Euratomi Tarneagentuuri peadirektori tegevusele agentuuri 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euratomi Tarneagentuuri peadirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 409, 19.12.2015, lk 299.
(2) ELT C 409, 19.12.2015, lk 299.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 41, 15.2.2008, lk 15.


2. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta otsus Euratomi Tarneagentuuri 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2015/2185(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euratomi Tarneagentuuri 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euratomi Tarneagentuuri eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0083/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artikli 1 lõiget 2,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2008. aasta otsust 2008/114/EÜ, Euratom, millega kehtestatakse Euratomi Tarneagentuuri põhikiri(4), eelkõige selle lisa artikli 8 lõiget 9,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0110/2016),

1.  märgib, et Euratomi Tarneagentuuri lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euratomi Tarneagentuuri 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euratomi Tarneagentuuri peadirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 409, 19.12.2015, lk 299.
(2) ELT C 409, 19.12.2015, lk 299.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 41, 15.2.2008, lk 15.


3. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euratomi Tarneagentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2015/2185(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euratomi Tarneagentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0110/2016),

A.  arvestades, et Euratomi Tarneagentuuri (edaspidi „agentuur“) finantsaruannete kohaselt oli agentuuri 2014. aasta lõplik eelarve 104 000 eurot, mis kujutab endast 2013. aastaga võrreldes sama summat;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes agentuuri eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et agentuuri raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2014. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli kulukohustuste assigneeringute täitmise määr 91,08 %, mis on 2013. aastaga võrreldes 3,92 % madalam; tõdeb, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 81,13 %, mis on 2013. aastaga võrreldes 21,91 % kõrgem;

Muud kommentaarid

2.  võtab teadmiseks, et agentuur esitas oma raamatupidamise aastaaruandes prognoosid otse komisjoni eelarvest makstavate haldusteenuste kulude kohta;

3.  märgib, et liidu institutsioonide ja ametite aastaaruannetel võiks olla oluline roll läbipaistvuse, vastutuse ja usaldusväärsuse põhimõtete järgimises; nõuab, et liidu institutsioonid ja ametid lisaksid oma aastaaruannetesse standardse peatüki nende komponentide kohta;

4.  võtab teadmiseks, et agentuuril on asjakohane riskijuhtimise ja kontrolli strateegia; märgib lisaks, et agentuur on võtnud kõik vajalikud riskihindamise ja riskimaandamise meetmed, et viia oma sisekontrollisüsteem kooskõlla kontrollikoja nõuetega;

o
o   o

5.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 28. aprilli 2016. aasta resolutsioonile(1) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0159.

Õigusalane teave