Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2185(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0110/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0110/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.49
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0185

Hyväksytyt tekstit
PDF 160kWORD 68k
Torstai 28. huhtikuuta 2016 - Bryssel Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2014: Euratomin hankintakeskus
P8_TA(2016)0185A8-0110/2016
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 28. huhtikuuta 2016 vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (2015/2185(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euratomin hankintakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä hankintakeskuksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä hankintakeskukselle (05584/2016 – C8-0083/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3)ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euratomin hankintakeskuksen perussäännöstä 12. helmikuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/114/EY, Euratom(4), ja erityisesti sen liitteessä olevan 8 artiklan 9 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0110/2016),

1.  myöntää Euratomin hankintakeskuksen pääjohtajalle vastuuvapauden hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euratomin hankintakeskuksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 409, 19.12.2015, s. 299.
(2)EUVL C 409, 19.12.2015, s. 299.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 41, 15.2.2008, s. 15.


2. Euroopan parlamentin päätös 28. huhtikuuta 2016 Euratomin hankintakeskuksen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä (2015/2185(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euratomin hankintakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä hankintakeskuksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä hankintakeskukselle (05584/2016 – C8-0083/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3)ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euratomin hankintakeskuksen perussäännöstä 12. helmikuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/114/EY, Euratom(4), ja erityisesti sen liitteessä olevan 8 artiklan 9 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0110/2016),

1.  toteaa, että Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euratomin hankintakeskuksen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euratomin hankintakeskuksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 409, 19.12.2015, s. 299.
(2)EUVL C 409, 19.12.2015, s. 299.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 41, 15.2.2008, s. 15.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 28. huhtikuuta 2016, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (2015/2185(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0110/2016),

A.  toteaa, että Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2014 oli 104 000 euroa, eli määrä oli sama kuin vuonna 2013;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että hankintakeskuksen tilit varainhoitovuonna 2014 olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2014 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 91,08 prosenttia, mikä merkitsee 3,92 prosentin vähennystä vuoteen 2013 verrattuna; toteaa, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 81,13 prosenttia, mikä merkitsee 21,91 prosentin lisäystä vuoteen 2013 verrattuna;

Muita huomautuksia

2.  panee merkille, että hankintakeskus on ilmoittanut tilinpäätöksessään arviot hallinnollisista palveluista aiheutuneista kuluista, jotka on maksettu suoraan komission talousarviosta;

3.  katsoo, että unionin toimielinten ja erillisvirastojen vuosikertomuksilla voisi olla tärkeä merkitys avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja lahjomattomuuden noudattamisessa; kehottaa unionin toimielimiä ja erillisvirastoja sisällyttämään vuosikertomuksiinsa kyseisiä asioita koskevan luvun;

4.  toteaa, että hankintakeskuksella on käytössä tarkoituksenmukainen riskinhallinta- ja valvontastrategia; panee lisäksi merkille, että hankintakeskus on toteuttanut kaikki tarvittavat riskien arviointi- ja vähentämistoimenpiteet saattaakseen sisäisen valvontajärjestelmänsä tilintarkastustuomioistuimen vaatimusten mukaiseksi;

o
o   o

5.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 28. huhtikuuta 2016(1) antamaansa päätöslauselmaan.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0159.

Oikeudellinen huomautus