Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2185(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0110/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0110/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.49
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0185

Usvojeni tekstovi
PDF 396kWORD 74k
Četvrtak, 28. travnja 2016. - Bruxelles Završno izdanje
Razrješnica za 2014.: Agencija za opskrbu Euratoma (ESA)
P8_TA(2016)0185A8-0110/2016
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2014. (2015/2185(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2014. s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0083/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 1. stavak 2.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/114/EZ, Euratom od 12. veljače 2008. o utvrđivanju Statuta Agencije za opskrbu Euratoma(4), a posebno članak 8. stavak 9. njezina Priloga,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0110/2016),

1.  daje razrješnicu glavnom direktoru Agencije za opskrbu Euratoma za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi glavnom direktoru Agencije za opskrbu Euratoma, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1)SL C 409, 19.12.2015., str. 299.
(2)SL C 409, 19.12.2015., str. 299.
(3)SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4)SL L 41, 15.2.2008., str. 15.


2. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o zaključenju poslovnih knjiga Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2014. (2015/2185(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2014. s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0083/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 1. stavak 2.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/114/EZ, Euratom od 12. veljače 2008. o utvrđivanju Statuta Agencije za opskrbu Euratoma(4), a posebno članak 8. stavak 9. njezina Priloga,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0110/2016),

1.  utvrđuje da završni godišnji financijski izvještaji Agencije za opskrbu Euratoma odgovaraju obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2014.;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi glavnom direktoru Agencije za opskrbu Euratoma, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1)SL C 409, 19.12.2015., str. 299.
(2)SL C 409, 19.12.2015., str. 299.
(3)SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4)SL L 41, 15.2.2008., str. 15.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2014. (2015/2185(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0110/2016),

A.  budući da je prema njezinim financijskim izvještajima konačni proračun Agencije za opskrbu Euratoma („Agencija”) za financijsku godinu 2014. iznosio 104 000 EUR, što je jednak iznos kao i 2013. godine;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2014. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2014. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 91,08 %, što je pad od 3,92 % u odnosu na 2013.; utvrđuje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 81,13 %, što je povećanje od 21,91 % u odnosu na 2013.;

Ostale primjedbe

2.  prima na znanje činjenicu da je Agencija u svojim godišnjim financijskim izvještajima dala procjenu troškova za administrativne usluge plaćene izravno iz proračuna Komisije;

3.  navodi da bi godišnja izvješća o institucijama i agencijama Unije mogla imati važnu ulogu u pridržavanju pravila o transparentnosti, odgovornosti i integritetu; poziva institucije Unije da uvrste tipsko poglavlje o tim komponentama u svoja godišnja izvješća;

4.  potvrđuje da Agencija provodi odgovarajuću strategiju za upravljanje rizicima i njihovu kontrolu; nadalje, napominje da je Agencija poduzela sve potrebne mjere za procjenu i smanjenje rizika kako bi uskladila svoj sustav unutarnje kontrole sa zahtjevima Revizorskog suda;

o
o   o

5.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 28. travnja 2016.(1) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1)Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2016)0159.

Pravna napomena