Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2185(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0110/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0110/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsojumi :

PV 28/04/2016 - 4.49
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0185

Pieņemtie teksti
PDF 474kWORD 76k
Ceturtdiena, 2016. gada 28. aprīlis - Brisele Galīgā redakcija
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (ESA)
P8_TA(2016)0185A8-0110/2016
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa lēmums par Euratom Apgādes aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2015/2185(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Euratom Apgādes aģentūras 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Euratom Apgādes aģentūras 2014. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0083/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 1. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Padomes 2008. gada 12. februāra Lēmumu Nr. 2008/114/EK, Euratom, ar ko nosaka Euratom Apgādes aģentūras statūtus(4), un jo īpaši tā pielikuma 8. panta 9. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0110/2016),

1.  sniedz Euratom Apgādes aģentūras ģenerāldirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Euratom Apgādes aģentūras ģenerāldirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 409, 19.12.2015., 299. lpp.
(2) OV C 409, 19.12.2015., 299. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 41, 15.2.2008., 15. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa lēmums par Euratom Apgādes aģentūras 2014. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2015/2185(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Euratom Apgādes aģentūras 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Euratom Apgādes aģentūras 2014. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0083/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 1. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Padomes 2008. gada 12. februāra Lēmumu Nr. 2008/114/EK, Euratom, ar ko nosaka Euratom Apgādes aģentūras statūtus(4), un jo īpaši tā pielikuma 8. panta 9. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0110/2016),

1.  konstatē, ka Euratom Apgādes aģentūras galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.  apstiprina Euratom Apgādes aģentūras 2014. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Euratom Apgādes aģentūras ģenerāldirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 409, 19.12.2015., 299. lpp.
(2) OV C 409, 19.12.2015., 299. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 41, 15.2.2008., 15. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Euratom Apgādes aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2015/2185(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Euratom Apgādes aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0110/2016),

A.  tā kā saskaņā ar Euratom Apgādes aģentūras („Aģentūra”) finanšu pārskatiem tās 2014. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 104 000, proti, tāds pats kā 2013. gadā;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Aģentūras 2014. finanšu gada pārskatiem („Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras 2014. finanšu gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  atzīmē, ka 2014. finanšu gadā īstenotās budžeta uzraudzības rezultātā saistību apropriāciju izpildes līmenis bija 91,08 %, t. i., par 3,92 % zemāks nekā 2013. gadā; konstatē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 81,13 %, t. i., par 21,91 % augstāks nekā 2013. gadā;

Citi komentāri

2.  pieņem zināšanai to, ka Aģentūra savos gada pārskatos ir sniegusi to administratīvo pakalpojumu aplēses, kuru izmaksas sedz tieši no Komisijas budžeta;

3.  norāda, ka Savienības iestāžu un aģentūru gada ziņojumiem varētu būt nozīmīga loma pārredzamības, pārskatatbildības un integritātes prasību ievērošanā; prasa Savienības iestādēm un aģentūrām savos gada ziņojumos iekļaut standarta nodaļu par šiem elementiem;

4.  pieņem zināšanai, ka Aģentūra ir ieviesusi atbilstošu riska pārvaldības un kontroles stratēģiju; turklāt atzīmē, ka Aģentūra ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus riska izvērtēšanas un mazināšanas jomā, lai savu iekšējās kontroles sistēmu pieskaņotu Revīzijas palātas prasībām;

o
o   o

5.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2016. gada 28. aprīļa rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(1).

(1) Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0159.

Juridisks paziņojums