Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2185(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0110/2016

Ingediende teksten :

A8-0110/2016

Debatten :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Stemmingen :

PV 28/04/2016 - 4.49
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0185

Aangenomen teksten
PDF 166kWORD 70k
Donderdag 28 april 2016 - Brussel Definitieve uitgave
Kwijting 2014: Voorzieningsagentschap van ESA
P8_TA(2016)0185A8-0110/2016
Besluit
 Besluit
 Resolutie

1. Besluit van het Europees Parlement van 28 april 2016 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2185(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2014,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Voorzieningsagentschap van Euratom betreffende het begrotingsjaar 2014, vergezeld van het antwoord van het Agentschap(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2014 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2016 betreffende de aan het Agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2014 (05584/2016 – C8-0083/2016),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 1, lid 2,

–  gezien Besluit 2008/114/EG, Euratom van de Raad van 12 februari 2008 tot vaststelling van statuten voor het Voorzieningsagentschap van Euratom(4), en met name artikel 8, lid 9, van de bijlage,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0110/2016),

1.  verleent de directeur-generaal van het Voorzieningsagentschap van Euratom kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2014;

2.  formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de directeur-generaal van het Voorzieningsagentschap van Euratom, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB C 409 van 19.12.2015, blz. 299.
(2) PB C 409 van 19.12.2015, blz. 299.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 41 van 15.2.2008, blz. 15.


2. Besluit van het Europees Parlement van 28 april 2016 over de afsluiting van de rekeningen van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2185(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2014,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Voorzieningsagentschap van Euratom betreffende het begrotingsjaar 2014 vergezeld van het antwoord van het Agentschap(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2014 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2016 betreffende de aan het Agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2014 (05584/2016 – C8-0083/2016),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 1, lid 2,

–  gezien Besluit 2008/114/EG, Euratom van de Raad van 12 februari 2008 tot vaststelling van statuten voor het Voorzieningsagentschap van Euratom(4), en met name artikel 8, lid 9, van de bijlage,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0110/2016),

1.  stelt vast dat de definitieve jaarrekening van het Voorzieningsagentschap van Euratom overeenkomt met de weergave in de bijlage bij het verslag van de Rekenkamer;

2.  hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2014;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de directeur-generaal van het Voorzieningsagentschap van Euratom, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB C 409 van 19.12.2015, blz. 299.
(2) PB C 409 van 19.12.2015, blz. 299.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 41 van 15.2.2008, blz. 15.


3. Resolutie van het Europees Parlement van 28 april 2016 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2185(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2014,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0110/2016),

A.  overwegende dat volgens de jaarrekening de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom (hierna "het Agentschap") voor het begrotingsjaar 2014 104 000 EUR bedroeg, hetzelfde bedrag als in 2013;

B.  overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2014 (hierna "het verslag van de Rekenkamer") verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben gekregen dat deze jaarrekening betrouwbaar is en de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

Financieel en begrotingsbeheer

1.  stelt vast dat de inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht gedurende het begrotingsjaar 2014 hebben geresulteerd in een hoog uitvoeringspercentage van de vastleggingskredieten van 91,08 %, een daling van 3,92 % ten opzichte van 2013; vergewist zich ervan dat het uitvoeringspercentage van de betalingskredieten 81,13 % bedroeg, een daling van 21,91 % ten opzichte van het jaar 2013;

Overige opmerkingen

2.  neemt er kennis van dat in de jaarrekening van het Agentschap schattingen zijn opgenomen van de administratieve diensten die rechtstreeks uit de begroting van de Commissie zijn betaald;

3.  is van oordeel dat de jaarverslagen van de instellingen en agentschappen van de Unie een belangrijke rol kunnen vervullen bij de naleving van de normen inzake transparantie, verantwoordingsplicht en integriteit; vraagt de EU-instellingen en -agentschappen standaard een hoofdstuk van hun jaarverslag aan deze punten te wijden;

4.  erkent dat het Agentschap over een deugdelijke strategie voor risicobeheer en controle beschikt; wijst er voorts op dat het Agentschap alle maatregelen op het gebied van risicobeoordeling en risicolimitering heeft genomen die nodig waren om zijn systeem voor interne controle te laten voldoen aan de vereisten van de Rekenkamer;

o
o   o

5.  verwijst voor andere, horizontale opmerkingen bij zijn kwijtingsbesluit naar zijn resolutie van 28 april 2016(1) over het functioneren en het financiële beheer van en de controle op de agentschappen.

(1) Aangenomen teksten van die datum, P8_TA(2016)0159.

Juridische mededeling