Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2185(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0110/2016

Predložena besedila :

A8-0110/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.49
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0185

Sprejeta besedila
PDF 321kWORD 75k
Četrtek, 28. april 2016 - Bruselj Končna izdaja
Razrešnica za leto 2014: Agencija za oskrbo Euratom (ESA)
P8_TA(2016)0185A8-0110/2016
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2014 (2015/2185(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2014 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0083/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 1(2),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/114/ES, Euratom z dne 12. februarja 2008 o določitvi statuta Agencije za oskrbo Euratom(4), zlasti člena 8(9) Priloge,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0110/2016),

1.  podeli razrešnico generalnemu direktorju Agencije za oskrbo Euratom glede izvrševanja proračuna agencija za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje generalnemu direktorju Agencije za oskrbo Euratom, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 409, 19.12.2015, str. 299.
(2) UL C 409, 19.12.2015, str. 299.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 41, 15.2.2008, str. 15.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o zaključnem računu Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2014 (2015/2185(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2014 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0083/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 1(2),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/114/ES, Euratom z dne 12. februarja 2008 o določitvi statuta Agencije za oskrbo Euratom(4), zlasti člena 8(9) Priloge,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0110/2016),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Agencije za oskrbo Euratom takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2014;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje generalnemu direktorju Agencije za oskrbo Euratom, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 409, 19.12.2015, str. 299.
(2) UL C 409, 19.12.2015, str. 299.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 41, 15.2.2008, str. 15.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2014 (2015/2185(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0110/2016),

A.  ker računovodski izkazi Agencije za oskrbo Euratom (v nadaljevanju: agencija) kažejo, da je končni proračun agencije v proračunskem letu 2014 znašal 104 000 EUR, kar je enako kot leta 2013;

B.  ker Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2014 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navaja, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja odobritev za prevzem obveznosti zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2014 znašala 91,08 %, kar je 3,92 % manj kot leta 2013; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja odobritev plačil znašala 81,13 %, kar je 21,91 % več kot leta 2013;

Druge pripombe

2.  je seznanjen z dejstvom, da je agencija v svojem zaključnem računu navedla ocene upravnih storitev, ki se plačujejo neposredno iz proračuna Komisije;

3.  izjavlja, da bi lahko imela letna poročila institucij in agencij Unije pomembno vlogo pri ravnanju v skladu z načeli preglednosti, odgovornosti in integritete; poziva institucije in agencije Unije, naj v svoja letna poročila vključijo standardno poglavje o teh sestavinah;

4.  priznava, da ima agencija ustrezno strategijo za obvladovanje tveganja in nadzor nad njim; ugotavlja tudi, da je agencija sprejela vse potrebne ukrepe v zvezi z ocenjevanjem in zmanjševanjem tveganj, da bi svoj sistem notranje kontrole uskladila z zahtevami Računskega sodišča;

o
o   o

5.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne28. aprila 2016(1) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) Sprejeta besedila z navedenega dne, P8_TA(2016)0159.

Pravno obvestilo