Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2185(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0110/2016

Ingivna texter :

A8-0110/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.49
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0185

Antagna texter
PDF 165kWORD 67k
Torsdagen den 28 april 2016 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet för 2014: Euratoms försörjningsbyrå
P8_TA(2016)0185A8-0110/2016
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 28 april 2016 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2014 (2015/2185(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2014, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0083/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 1.2,

–  med beaktande av rådets beslut 2008/114/EG, Euratom av den 12 februari 2008 om stadgar för Euratoms försörjningsbyrå(4), särskilt artikel 8.9 i bilagan,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0110/2016).

1.  Europaparlamentet beviljar generaldirektören för Euratoms försörjningsbyrå ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till generaldirektören för Euratoms försörjningsbyrå, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 409, 19.12.2015, s. 299.
(2) EUT C 409, 19.12.2015, s. 299.
(3) EGT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EGT L 41, 15.2.2008, s. 15.


2. Europaparlamentets beslut av den 28 april 2016 om avslutande av räkenskaperna för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2014 (2015/2185(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2014, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0083/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 1.2,

–  med beaktande av rådets beslut 2008/114/EG, Euratom av den 12 februari 2008 om stadgar för Euratoms försörjningsbyrå(4), särskilt artikel 8.9 i bilagan,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0110/2016).

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2014.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till generaldirektören för Euratoms försörjningsbyrå, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

(1) EUT C 409, 19.12.2015, s. 299.
(2) EUT C 409, 19.12.2015, s. 299.
(3) EGT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EGT L 41, 15.2.2008, s. 15.


3. Europaparlamentets resolution av den 28 april 2016 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2014 (2015/2185(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0110/2016).

A.  Enligt redovisningen för Euratoms försörjningsbyrå (nedan kallad byrån) för budgetåret 2014 uppgick den slutliga budgeten till 104 000 EUR, vilket var samma belopp som 2013.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om byråns årsredovisning för budgetåret 2014 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att institutets räkenskaper för budgetåret 2014 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att insatser för uppföljning av budgeten under budgetåret 2014 resulterade i ett budgetgenomförande på 91,08 %, vilket innebär en minskning med 3,92 % jämfört med 2013. Parlamentet konstaterar att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 81,13 %, vilket är en ökning med 21,91 % jämfört med 2013.

Övriga kommentarer

2.  Europaparlamentet noterar det faktum att byrån i sin årsredovisning för 2013 har gjort uppskattningar av de administrativa tjänster som betalats direkt från kommissionens budget.

3.  Europaparlamentet konstaterar att årsrapporter från unionens institutioner och byråer skulle kunna spela en viktig roll för efterlevnaden när det gäller transparens, redovisningsansvar och integritet. Parlamentet uppmanar unionens institutioner och byråer att i sina årsrapporter lägga till ett standardkapitel som tar upp dessa principer.

4.  Europaparlamentet konstaterar att byrån har en lämplig riskhanterings- och kontrollstrategi. Parlamentet noterar också att byrån har vidtagit alla nödvändiga åtgärder med avseende på riskbedömning och riskreducering för att anpassa sitt interna kontrollsystem till revisionsrättens krav.

o
o   o

5.  När det gällerandra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 28 april 2016(1) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2016)0159.

Rättsligt meddelande