Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2165(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0120/2016

Předložené texty :

A8-0120/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.50
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0186

Přijaté texty
PDF 497kWORD 91k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel Konečné znění
Absolutorium za rok 2014: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)
P8_TA(2016)0186A8-0120/2016
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2014 (2015/2165(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi nadace(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria nadaci za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016–C8-0063/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek(4), a zejména na článek 16 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0120/2016),

1.  uděluje řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek absolutorium za plnění rozpočtu nadace na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 307.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 307.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o uzavření účtů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2014 (2015/2165(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi nadace(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria nadaci za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016–C8-0063/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek(4), a zejména na článek 16 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0120/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 307.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 307.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2014 (2015/2165(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0120/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (dále jen „nadace“) její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 činil 20 774 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje nárůst o 0,73 %;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce nadace za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že je tato účetní závěrka spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2013

1.  vítá nápravná opatření, která nadace přijala v reakci na připomínky, jež vznesl Účetní dvůr k fyzické inventuře a evidenci dlouhodobého majetku;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že sledování plnění rozpočtu nadace během rozpočtového roku 2014 vyústilo v míru plnění rozpočtu dosahující 99,66 % a že míra plnění prostředků na platby činila 79,80 %; s uspokojením konstatuje, že z vysoké obecné míry čerpání prostředků na závazky vyplývá, že závazky byly přijímány včas;

Závazky a přenosené prostředkyy

3.  konstatuje, že objem prostředků přidělených na závazky, které byly přeneseny do roku 2015 v hlavě III (operační výdaje), činil 53,7 %; uznává, že tyto přenosy souvisely především s víceletými projekty, u nichž byly činnosti a platby prováděny podle harmonogramu, a také s jedním víceletým projektem, jehož provádění bylo přesunuto na rok 2014, avšak jeho platby byly splatné teprve v roce 2015;

4.  uznává, že aby byl víceletý charakter projektů nadace sladěn se zásadou ročního rozpočtu, nadace počátkem každého roku sděluje Účetnímu dvoru částku plánovaných přenosů; bere na vědomí, že tento postup umožňuje Účetnímu dvoru oddělit nevyhnutelný přenos prostředků v souvislosti s víceletými projekty od přenosů prostředků, které prokazují nedostatky v rozpočtovém plánování nebo v plnění rozpočtu;

Postupy zadávání zakázek a přijímání pracovníků

5.  vítá zavedení nové internetové aplikace k řízení procesu výběru a přijímání pracovníků, která byla přijata a zavedena v průběhu roku 2014; konstatuje, že tato aplikace umožní, aby většina postupů, které byly dosud řízeny pomocí několika elektronických systémů a systémů v papírové podobě, byla zajištěna v rámci jediného pracovního toku s potenciální časovou úsporou;

6.  konstatuje, že nadace v prosinci 2014 poprvé provedla prověrku práce s použitím společné metodiky přijaté pro agentury Unie; konstatuje dále, že podle tohoto hodnocení 72,81 % zaměstnanců nadace vykonávalo provozní funkce, 15,54 % vykonávalo funkce v rámci administrativní podpory a koordinace a 11,65 % mělo neutrální funkce;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

7.  se znepokojením konstatuje, že na internetové stránce nadace jsou veřejně dostupné životopisy a prohlášení o zájmech pouze přibližně poloviny členů řídicí rady nadace; uznává, že nadace nemá právní prostředky k tomu, aby předložení těchto dokumentů vyžadovala; naléhavě žádá členy řídicí rady nadace, aby v zájmu zvýšení transparentnosti tyto doklady neprodleně předložili;

8.  vyzývá orgány, instituce a agentury Unie, které zavedly kodexy chování, a to i Parlament, aby zpřísnily prováděcí opatření svých kodexů, jako jsou kontroly prohlášení o finančních zájmech;

9.  vybízí dále nadaci, aby u svých zaměstnanců souběžně s již probíhajícími činnostmi zvyšování informovanosti více zvyšovala povědomí o politice předcházení střetům zájmů, a požaduje, aby integrita a transparentnost byly zařazeny jako povinný bod, o němž se bude hovořit při přijímacích řízeních a při pohovorech o pracovním výkonu;

Vnitřní kontroly

10.  konstatuje, že poté, co se stal prioritou v roce 2013 další rozvoj standardů interní kontroly nadace, se koordinátor interní kontroly ve svém ročním pracovním plánu zaměřil na standardy interní kontroly související s přidělováním zaměstnanců a mobilitou, na procesy a postupy a také na posouzení systému interní kontroly nadace; dále konstatuje, že výbor pro interní kontroly nadace provedl posouzení vlastních nedostatků v interní kontrole; bere na vědomí, že závěrem tohoto posouzení bylo zaměřit se na zvyšování povědomí o standardech interní kontroly u řídících pracovníků; uznává, že výbor pro interní kontroly rozhodl o naplánování a uspořádání seminářů o každém vybraném systému interní kontroly;

Interní audit

11.  konstatuje, že hlavní činností v roce 2014, pokud jde o vztahy nadace s útvarem interního auditu Komise, byl následný postup navazující na zprávu útvaru interního auditu z roku 2013 o řízení vztahů se zákazníky a se zúčastněnými stranami a jeho tři doporučení; bere na vědomí skutečnost, že v roce 2014 byl ohledně těchto tří doporučení prováděn plán dohodnutý s útvarem interního auditu a že byly útvaru interního auditu poskytnuty různé dokumenty; uznává, že nápravná opatření provedená nadací byla koncem roku připravena k přezkumu útvarem interního auditu a že mu byla k přezkumu předložena;

Další připomínky

12.  konstatuje na základě zprávy Účetního dvora, že služební řád změněný v roce 2004 nařízením Rady (ES, Euratom) č. 723/2004(1) zahrnoval ustanovení o tom, že budoucí odměny úředníků, kteří nastoupili do služby před 1. květnem 2004, by neměly být nižší než odměny podle předchozího služebního řádu; konstatuje, že audit Účetního dvora odhalil, že toto ustanovení nebylo dodrženo a že v případě 20 ze 78 úředníků, kteří byli v dané době zaměstnáni, byly provedené platby za období 2005–2014 ve srovnání se splatnou částkou nižší o 128 735 EUR; uznává, že výpočet mezd zaměstnanců nadace se předává úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků Evropské komise; konstatuje, že nadace přijala opatření nezbytná k nápravě této situace;

13.  bere na vědomí, že ačkoli nadace zahájila svou činnost v roce 1975, nebyla v průběhu roku 2014 stále podepsána komplexní dohoda o sídle mezi nadací a hostitelským členským státem; bere s uspokojením na vědomí, že byla dokončena jednání s hostitelským členským státem, která byla zahájena v únoru 2014, a že dne 10. listopadu 2015 došlo k podepsání dohody o sídle nadace; konstatuje, že by tato dohoda měla zvýšit transparentnost podmínek, za nichž nadace a její zaměstnanci působí;

14.  vítá úspěšné plnění čtyřletého pracovního programu nadace; oceňuje významnou práci odvedenou na třech evropských průzkumech: Evropskému průzkumu kvality života, Evropském průzkumu pracovních podmínek a Evropském průzkumu společností; všímá si, že nadace i nadále zaměřovala svou výzkumnou činnost na nezaměstnanost mladých lidí a na sociální soudržnost; oceňuje její příspěvek k posouzení dopadu krize na pracovní a životní podmínky;

15.  vítá dokončení tří klíčových zpráv: „Psychosociální rizika v Evropě“, „Pracovní mobilita v EU: aktuální trendy a strategie“ a „Sociální soudržnost a blahobyt v EU“;

16.  oceňuje výzkumnou činnost nadace a cenné komparativní informace a konstatuje, že mají zásadní význam pro to, aby byla diskuse o sociální a pracovní politice založena na faktech; zdůrazňuje zvláštní význam probíhající spolupráce mezi nadací a Výborem pro zaměstnanost a sociální věci;

17.  bere na vědomí, že nadace i nadále významně přispívala k vytváření politik a že její odborné poznatky byly často využívány v klíčových dokumentech týkajících se politik Unie; s uspokojením konstatuje, že klíčové ukazatele výkonnosti dokládají vysokou viditelnost a uznání vědecké hodnoty výzkumu nadace;

o
o   o

18.  odkazuje, pokud jde o další připomínky, které doprovázejí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria a mají horizontální povahu, na své usnesení ze dne 28. dubna 2016(2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 124, 27.4.2004, s. 1).
(2) Přijaté texty z tohoto dne, P8_TA(2016)0159.

Právní upozornění - Ochrana soukromí